ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 - Strömningsmekanik TD, MTF246

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-11-04
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»4 66%
Cirka 25 timmar»2 33%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.33

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 16%
100%»5 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 66%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 50%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Frågorna på tentan höll en ganska mycket högre nivå än gamla tentor och kändes som att det var ganska få avsnitt i kursen som kom med.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att tentan kändes svår i förhållande till de övningstentor vi hade att tillgå. Frågorna var annorlunda ställda och lite på en annan nivå än de frågor som vi handskats med under kursens gång och arbetat med i boken.» (I viss utsträckning)
- Väldigt bra med duggorna. Saknar en starkare koppling till vår utbildning» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Mer tavla och mindre power point. Mkt teknikstrul.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Mest nytta med handouts, dock lite problem att det har förekommit lite mycket tryckfel.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt hjälp»1 16%

Genomsnitt: 4

- Synd att det inte blev något frågetillfälle i anslutning till tentaveckan. Men möjligheten att ställa frågor via mail fungerade utmärkt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»1 16%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Den var hög mycket på grund av att duggorna var så stora - men jag tycker att det var bra och det lönade sig för det var mycket enklare att plugga till tentan.» (Hög)
- Allt har fungerat bra. Duggorna fick mig att sätta igång och plugga i tid. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 16%
Lagom»1 16%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Inte ha duggor, inlämningar och labbar samtidigt i kurserna.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»4 66%
Mycket gott»1 16%

Genomsnitt: 4

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var roliga och givande.»
- Laborationerna»
- Duggorna som gav lön för mödan och gjorde det mycket lättare att plugga till tentan. Upplägget på föreläsningarna har varit jättebra och jag fick ut mycket av undervisningen. designlabben var mycket givande och rolig - gav verklighetsanknytning på ett mycket bra sätt.»
- Grundupplägget! En bra kurs med verkligt engagerade lärare och handledare. Bra med väl tilltagen tid både för föreläsningar och övningar. Det gör att ingen behöver känna sig stressad. Labbortationen i vindtunnelhallen var roligt och givande! Systemet med teorifrågor var bra då det gav en fingervisning om vad som var viktigt att fokusera på i läroboken.»
- Jag tycker att det var mycket bra att vi hade tillgång till alla föreläsningarna och kommentarerna till dessa på kurshemsidan. Detta var mycket bra! Även upplägget med teorifrågor var kanon! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det kunde ha varit lite mer undervisning kring de olika begreppen. Ibland kunde det förekomma att föreläsare, övningsledare och bok skrev samma sak fast med olika bokstav. Detta gjorde att det kändes lite förvirrat när man själv skulle söka i minnesstödet.»
- En starkare koppling till vår utbildning. Varför läser vi det här? »
- Det hade varit super om läroboken fanns att köpa på Cremona när kursen började. Dettta löstes dock bra denna gång genom att texter lades ut på hemsidan under de v. som boken inte fanns att köpa men det hade ändå varit smidigare om den funnits att köpa direkt.»

16. Övriga kommentarer

- Bra och rolig kurs! Mycket bra föreläsningar!»
- Tack för en verkligt intressant kurs!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från