ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Energiteknik och miljö, KVM033

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-06-08 - 2009-08-20
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lennart Elmeroth»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»3 12%
Cirka 20 timmar»5 20%
Cirka 25 timmar»6 24%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»6 24%

Genomsnitt: 3.24

- Extremt omotiverande att arbeta med denna kurs.» (Högst 15 timmar)
- Så mycket jag hann med...» (Högst 15 timmar)
- Föreläsning, Inlämnin, Föreläsning, Inlämning,, inget vanligt plugg förän tentaperioden och knappt då heller då kursen var såpass lätt gjord att det räckte med inlämningsuppgifterna för att klara den.» (Cirka 20 timmar)
- mycket tid till inlämmningsuppgifterna» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»2 8%
50%»1 4%
75%»7 28%
100%»15 60%

Genomsnitt: 4.4

- labbar, studiebesök och några övningar. Föreläsningarna har varit av så låg kvalitet att det inte varit värt att gå.» (25%)
- Ej tagit del av handledda övningstillfällen» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 36%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har inte sett några mål, trots att jag har letat. Kursen tycks inte ha några tydliga mål!» (Jag har inte sett/läst målen)
- extremt kortfattade och intetsägande.» (Målen är svåra att förstå)
- Vad ingår i teorin eg?» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»11 47%
Ja, i hög grad»10 43%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Eftersom inga mål fanns kan examinationen inte testa om dessa uppnåtts!» (Nej, inte alls)
- svårt att lära sig hela kompendiet och energiläget för att sedan bara få tre frågor på det. Svårt att veta vad som är mest relevant att plugga in.» (I viss utsträckning)
- Det hade kunnat vara mer teorifrågor eftesom teorin var en väldigt stor del av kursen med mycket material så var frågorna väldigt smala och testade inte teorikunskapen i allmänhet. » (I viss utsträckning)
- Frågorna på tentan täcker inte samtliga av de relativt skilda ämnesområden som kursen täcker.» (I viss utsträckning)
- går ej att säga då målen är så obestämda.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»6 24%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.72

- Övningstillfällena med genomgångar och tillfälle att fråga om inlämningsuppgifterna var jättebra o lärorika. Men föreläsningarna fick jag inte ut mycket av...» (Ganska liten)
- bra med genomgång av tal» (Ganska stor)
- Genomgångarna på räkneövningarna var bra men fler exempeltal hade gärna fått räknats.» (Ganska stor)
- Övningarna har varit hela inlärningen» (Mycket stor)
- Doktoranderna och demoövningarna är guld värda!» (Mycket stor)

6. Hur stor del av föreläsningarna var du på?*

25 svarande

0-20%»2 8%
20-40%»0 0%
40-60%»1 4%
60-80%»2 8%
80-100%»20 80%

Genomsnitt: 4.52

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»5 20%
Ganska liten»8 32%
Ganska stor»8 32%
Mycket stor»4 16%
Inte deltagit»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Flummiga o tråkiga föreläsningar som inte gav så mycket med jobbiga handouts...» (Mycket liten)
- Hur beräkningsgången går till lär man sig ju främst på övningarna. Miljöföreläsningarna var bra!» (Ganska liten)
- Ibland kändes det som föreläsningarna bara var repetition från tidigare kurser men när man sedan läser i kurslitteraturen står det mycket mer avancerade saker som inte förklarats ordentligt under föreläsning.» (Ganska liten)
- svårt att få in allt då föreläsningarna flöt in i varandra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna tog bara upp teorin. Det hade gärna kunnat vara föreläsningar om räknemetoderna så att man hade förstått dom innan man började räkna. » (Ganska liten)
- Varierande kvalitet, kul med gästföreläsare och väldigt kul att de flesta föreläsarna kändes mycket engagerade och kunniga.» (Mycket stor)
- Mycket viktigt har sagts under föreläsningarna, men man får erkänna att det är demoövningarna som gett mest förståelse rent beräkningsmässigt.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har föreläsningsanteckningar (ppt) varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Liten»10 40%
Stor»9 36%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.48

- PPT anteckningar är eg värdelöst. Dela ut ppt innan föreläsningarna eller också se till att ha det i ett sådannt tempo att anteckningar på det viktigaste hinner skrivas. Lägg inte krav på att studenterna ska skriva ut och bli tvugna att göra ett onödigt moment bara för att ni (föreläsare)inte klarar av att skapa en bra föreläsning.» (Liten)
- bra att få slides till föreläsningen så kan man anteckna utöver det samt lyssna, annars blir det lätt att om föreläsaren använder ppt så fokuseras ens koncentration på att skriva av den istället för att lyssna också.» (Stor)
- Inför inlärning av teorin har föreläsningsanteckningarna varit jättebra!» (Stor)
- bra sammanfattningar» (Stor)
- Bra inför teoridelen på tentan. Alla frågor verkar vbara hämtade ifrån föreläsningsanteckningarna. » (Stor)
- Iom att föreläsningarna inte gav så mycket fick man ju kolla på ppt istället.» (Stor)

9. Någon föreläsning i hela kursen som varit särskilt Bra

- De med Tore(visst hette han så, studieportalen ligger nere) de om miljön och CO2-hantering var väldigt bra»
- Den tidiga föreläsningen om energiläget var ganska bra»
- Miljöföreläsningar med professorn vad han nu heter»
- Thores föreläsningar är mycket bra, intressanta och relevanta för vår utbildning och helhetstänkande.»
- Den om framtidens energi. Mycket intressant. »
- Thore Berntssons föreläsningar var iaf ok. »
- Inte som jag kan komma på nu.»

10. Hur stor del av övningstillfällena var du på?

24 svarande

0%»1 4%
25%»3 12%
50%»0 0%
75%»4 16%
100%»16 66%

Genomsnitt: 4.29

11. Hur har räkneövningarna fungerat i kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»9 45%

Genomsnitt: 3.3

- Räkneövningarna är svåra att uttala mig om då jag inte var på någon. Övningstillfällerna var bra då det verkligen var tydliga och bra genomgångar av typtal som gav mycket» (?)
- Vet inte eftersom jag inte var närvarande vid någon.» (?)
- De har varit centrerade runt inlämningsuppgifterna, vilket gjort att man totalt har räknat sju uppgifter under hela läsperioden.» (Mycket dåligt)
- mycket märkliga, många dåliga och osammanhängande övningar och exempel» (Ganska dåligt)
- kunde varit mer plats för egen räkning.» (Ganska bra)
- Kanon att vi har haft inlämningsuppgifter på "typ tal". » (Ganska bra)
- Från andra källor har jag hört att dessa varit relativt nyttiga. Jag känner dock själv att jag arbetar allra bäst när jag får sitta hemma och arbeta. Det fanns obligatoriska inlämningsuppgifter i övriga kurser som jag deltog i under denna period. Dessutom var stundtals övningstillfällena som presenterade en viss inlämningsuppgift placerats relativt kort tid efter det att motsvarande avsnitt i kursmaterialet presenetarats. Till följd av detta kändes det mer fördelaktigt att själv planera in när uppgiften i fråga skall behandlas istället för att vara låst till ett visst övningstillfälle.» (Ganska bra)
- Övningarna och övningsledarna har varit VÄLDIGT bra. HAr lärt mig betydligt mer än i andra kurser på övningarna och de har varit väldigt bra med upplägget att en uppg. gås igenom och sedan räknar man en liknande projektuppgift som oftast hanns med under den övningen. Detta gjorde att projektuppgifterna inte kändes som en enorm belastning vilket resultatet annars lätt blir. Sammanfattat bäldigt bra genomgångar, väldigt bra övningsledare, bra upplägg och bra projektuppgifter(nivå och omfattning)» (Mycket bra)
- Räkneövningarna är a och o för förståelsen av hur man löser de matematiska problemen. Doktoranderna Karin och Stefan är otroligt duktiga och måna om att vi lär oss. Det är duktiga på att förklara och tar sig tid.» (Mycket bra)
- Fast det hade gärna fått vara fler.» (Mycket bra)

12. Hur väl har övningarna i Matlab fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.87

- för lite tid att hinna skriva vissa av matlab koderna då detta är något som ofta krånglar» (Ganska dåligt)
- lite svårt att få hjälp ibland» (Ganska bra)
- Se ovanstående kommentar.» (Ganska bra)
- Bra! inte lika bra som resten av övningarna med fortfarande mycket bra!» (Mycket bra)
- Kul » (Mycket bra)

13. Hur var värmeväxlarllaborationen inlärningsmässigt?

24 svarande

Inte alls givande»3 12%
Inte så givande»5 20%
Ganska givande»16 66%
Mycket givande»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Värdelös. Vi var 100% fel och läraren tycker att "det är väll bra". Utrustningen fungerade inte och jag vet inte riktigt vad vi skulle få ut av den. Enda bra var att vi blev tvungna att använda excel för en gångs skull» (Inte alls givande)
- att labba med en plattvärmeväxlare som man sedan inte räknar på eller hanterar i kursens övriga delar känns märkligt och som slöseri med tid.» (Inte alls givande)
- Uppgiften som skulle lösas kändes ganska meningslös.» (Inte så givande)
- Den labben gav inte så mycket mer än repetition av excell. » (Inte så givande)
- Den var bra, men det känns som i överlag över hela kursen är det väldigt lite fokus på beräkning av plattvärmeväxlare, endast en uppg. i kompendiet(som dessutom var väldigt svår) och denna laboration. Tror det hade varit ännu mer givande om det fanns några lättare plattvvx uppg i kompendiet också så att man fick använda det någon fler gång. bra lab och labhandledare i övrigt!» (Ganska givande)
- Vi hade den första veckan så lite hann man glömma till tentan men överlag var den bra. » (Ganska givande)

14. Hur givande var studiebesöket/laborationen på Värö bruk?

24 svarande

Mycket givande»12 50%
Givande»11 45%
Mindre givande»1 4%
Inte alls givande»0 0%

Genomsnitt: 1.54

- Kanske det bästa studiebesöket jag varit på. Stor stjärna i kanten till er som ordnat studiebesöket» (Mycket givande)
- Det var väldigt intressant och ett mycket bra studiebesök. Hela dagen var otroligt genomtänkt och välplanerad, och man lärde sig mycket intressanta saker!» (Mycket givande)
- bra att få se hur det verkligen ser ut.» (Mycket givande)
- Välplanerat studiebesök» (Mycket givande)
- Välplanerat och organiserat! » (Mycket givande)
- Det mest givande momentet i kursen!» (Mycket givande)
- Det bästa i kursen måste jag säga. Intressant, bra planerad o kul o se det i verkligheten. Mycket bättre studiebesök än till preem i gkt:n.» (Mycket givande)
- Alltid roligt med studiebesök. Som vanligt är det ibland lite mkt här är det där och det där bla bla bla istället för mer förklaringar vad just "det" och "den" gör. men detta var bättre än tidigare studiebesök vi gjort under utbildningen» (Givande)
- själva laborationsuppgiften var så lätt att den kanske inte var så givande men studibesöket i övrigt var bra med mycket information.» (Givande)
- Trevligt och intressant men inte så viktigt för att förstå kursens innehåll.» (Givande)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»10 41%

Genomsnitt: 3.12

- Det har dessutom om möjligt blivit sämre än tidigare år, då ma inte längre kan samla allt kursmaterial i en pärm.» (Mycket liten)
- Rörigt och illa sammanställt kompendium med gammalt material (70-tals-material i en så modern bransch som energiteknik!) som inte ens innehöll allt som behövdes.» (Ganska liten)
- Kursmaterialet har varit dåligt och ostruktuerat i kursen, många olika böcker/kompendier/ppt/stenciler. Svårt att få överblick o se vad som är det viktigaste i kursen.» (Ganska liten)
- Kul med energiläget» (Ganska stor)
- Kurskompendiet bör skrivas om så att det blir mer enhetligt och lättare att orientera sig i. Annars är det bra.» (Ganska stor)
- Kompendiet kunde göras mycket fylligare, framför allt med avseende på beräkningar.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet var ovärderligt för att ta in nödvändiga kunskaper men skulle kunna vara betydligt bättre formulerat och strukturerat.» (Ganska stor)
- Övningskompendiet tillsammans med ledtrådarna som las upp på studieportalen har varit väldigt givande! Kompendiet är väldigt av varierande kvalité genom kapitlen. En del kapitel är väldigt bra och givande såsom kompressibel strömning och till viss del vvx(den delen om tryckfalls beräkningar mha Reynolds tal) medan en del känns både gammalt och irrelevant. Svårt att se vad det står ibland pga. dåliga kopior, ej korrektur läst här och var så en sida kommer två gånger bla.» (Mycket stor)
- Kompendiet kändes lite ostrukturerat och gammalt. Vissa artiklar var obegripliga. » (Mycket stor)

16. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»10 41%

Genomsnitt: 3.2

- Kalla för övrigt inte ppt-bilder handouts om ni inte delar ut dem vid föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- lägg upp allt utdelat material på kurshemsidan, inte bara vissa delar! svårt att få tag på visst material om man inte är på föreläsningar.» (Ganska dåligt)
- Bra med resultat av inlämningsuppgifterna på studieportalen, dåligt att inte allt exempelvis labbkompendiet till värö inte fanns på studieportalen.» (Ganska bra)
- Studieportalen fungerade bra med mycket material och info som kom upp. Bra av föreläsarna som delade ut ppts om de kommit upp sent på studieportalen. Bra också att man fick projektuppgifterna utskrivna. » (Mycket bra)
- Hade varit bra om föreläsningsant. hade kommit ut tidigare. Gärna vid kursens start, så att man kan skriva ut allt vid ett tillfälle.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»10 41%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.66

- Mer övningar.» (Ganska bra)
- Övningsledarna var mycket bra och lätta att få tag i.» (Mycket bra)
- Generöst med konsultationer inför tentan.» (Mycket bra)
- Kanon snälla doktorander =) » (Mycket bra)
- Det var säkert bra med räknestugorna om man hade hunnit gå på dem nån gång. » (Har ej sökt hjälp)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Har ofta arbetat två och två med projektuppgifterna, bra att det var tillåtet!» (Mycket bra)
- Klasskompisarna är alltid lika hjälpsamma. » (Mycket bra)
- Har dock inte sökt särskilt mycket samarbete.» (Mycket bra)

19. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»7 30%
Hög»10 43%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 3.82

- För många inlämningsuppgifter som tar för mycket tid från övrigt räknande och studerande, 4 inlämningar hade varit mer rimligt!» (?)
- Tog inte mer tid än vad inlämningsuppgifterna krävde» (Låg)
- Lagom belastning, men tiden var mycket dåligt utnyttjad på grund av den ohemult stora mängden inlämningsuppgifter. En inlämningsuppgift tar mycket tid i förhållande till hur mycket man lär sig på dem, speciellt om man får retur. Det är inlärningsmässigt mycket effektivare att räkna många "vanliga" uppgifter där man kan nöja sig med att notera vad man gjorde fel - om man skulle ha gjort ett sådant - och sedan kan man gå vidare. På så vis får man mycket mer räknevana och lär sig samtidigt mer än om man gör en snygg inlämning.» (Lagom)
- Framför allt var arbetet snedfördelat, då man bara hade tid att fokusera på inlämningarna.» (Hög)
- På det stora hela var belastningen lagom, dock var inlämningsuppgifterna ojämnt fördelade och av denna anledningne blev kraven ibland lite väl höga.» (Hög)
- kändes som en 7,5 poängs kurs!» (För hög)
- Alldeles för många områden. Det kändes som att den här kursen var ett ihopplock av lite allt möjligt utan någon röd tråd. » (För hög)
- Alldeles för många obligatoriska inlämningsuppgifter!! som man heller inte får några bonuspoäng eller nåt för. Man lärde sig nåt på dem iofs, men man kan inte ha 8 inlämningsuppgifter plus labbförberedelse när man läser tre kurser.» (För hög)

20. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»8 33%
Hög»11 45%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.75

- 12 inlämningsuppgifter plus projekt med tre inlämningar är för mycket!» (Hög)
- Framför allt pga alla inlämningar var belastningen hög.» (Hög)
- Se kommentar 19. (Det fanns inlämngsuppgifter i samtliga tre kurser som samlästes)» (Hög)
- Gkt-projektet tog mycket av tiden» (För hög)
- Det var tufft att läsa tre kurser samtidigt. » (För hög)
- Alldeles för hög med tanke på att vi hade massa inlämningar i de andra två kurserna också. Omöjligt att hinna med allt i tid!» (För hög)


Sammanfattande frågor

21. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»4 16%
Dåligt»2 8%
Godkänt»10 41%
Gott»6 25%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3

- Flummig, tråkig, ostrukturerad kurs.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna och fördelningen av arbetsbelastning var urusel. Mer plats för egen räkning som sagt och ett nytt upplägg kring innehållet i kursen skulle behövas. Nu är kursen så väldigt splittrad och många saker är tagna ur sitt sammanhang, exempelvis turbomaskiner. » (Dåligt)
- En del föreläsningar var väldigt dåligt upplagda vilket gjorde att vi hamnade efter i planeringen och sådant är alltid irriterande. Övningarna och övnningsledarna är verkligen det bästa med kursen!» (Godkänt)
- Kul kurs och känns relevant och bra för utbildningen. Lite väl lätt kurs?» (Godkänt)
- För många olika räknemetoder det var svårt att få grepp om var och en jag blandade ihop det mesta. » (Godkänt)
- Rolig kurs, dock lite rörig då den innehåller otroligt många olika moment. Känns lite som att det är ett hopplock av moment som inte hunnits med i föregående kurser. Man borde kanske ha en tydligare röd tråd. Men det är intressant, vilket gör kursen rolig. Däremot är teorin till tentan alldeles för omfattande. Det går inte att lära sig varenda rad som står i kurskompendiet, men detta är nästan ett krav för att klara teoridelen på ett bra sätt. Dessutom bör Lennart planera sina föreläsningar bättre rent tidsmässigt. Materialet som han vill gå igenom hinns aldrig med, och detta resulterar i att det måste läggas in extra föreläsningar, vilket inte är okej! Vi studenter ska inte behöva drabbas av att lärare proppar in för mycket stoff i föreläsningen så att allt inte hinns med.» (Gott)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningsledarna och övningsupplägget projektuppgifterna »
- Studiebesök och gästföreläsare. Bra med anknytning till ett pappersbruk»
- Doktoranderna, som är otroligt duktiga och hjälpsamma. Problemdelen i kursen kan bevaras som den är, den består av bra och roliga problem att lösa. Dessutom är upplägget med föreläsningar, demoövningar och räknestugor mycket bra!»
- Studiebesöket på värö. »
- Studiebesöken och att det finns schemalagda tillfällen att få hjälp med inlämningsuppgifterna.»
- Grundidén är god och den övergripande strukturen är god. Dock finns stort utrymme för förättringar.»
- Inlämningsuppgifterna.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kompendiet- måste uppdateras och korrekturläsas!»
- Antalet inlämningar måste minska, alternativt så måste det bli i princip omöjligt att få retur på ett försök till inlämning. Kursmaterialet måste dessutom göras om från grunden, och det bör även inkluderas lite snabba turbinberäkningar som repetition från termodynamikkursen. Kanske skulle detta kunna göras som en snygg formelsamling för att minska letandet i kursmaterialet på tentan.»
- det är många uppgifter som ska göras under kursens gång och ibland kan det vara för lite tid för att hinna klar med vissa av dessa och då speciellt de i matlab.»
- Gör inlämningsuppgifterna större. 4 lite större inlämningsuppgifter hade varit mer lagom. Förslagsvis slå ihop de inlämningsuppgifterna som finns nu två och två samt gör gärna kursen som helhet lite svårare då det eg räckte att lära sig använda några få formler. Inte kul att lämna in mer än en inlämningsuppgift under en vecka. »
- Antalet projektuppgifter»
- Kurskompendiet, och omfattningen på teorin. Dessutom kanske en röd tråd behövs i kursen, nu är det ett hopplock av väldigt många olika moment.»
- Skapa sammanhang i kursen! nu känns det som ett dåligt hopplock av ämnen som inte fick plats i andra kurser som termodynamik och transporten. Välj tydligare makro- eller mikroperspektiv och arbeta med att skapa förståelse för helheten. Se också över examinationen - en tentamen där lika många poäng ges för att rabbla upp krafttekniker på fyra rader som för tre sidors beräkningar är obalanserat och löjligt.»
- bonuspoäng eller poäng för inlämningsuppgifterna»
- Tryck gärna mer på att det finns teorifrågor som är ganska detaljerade under kursens gång och ge gärna ett exempel på teorifråga efter några föreläsningar.»
- Någon del bör tas bort. »
- Gör någonting åt den hutlösa mängden inlämningsuppgifter. Det är mer givande att ägna sig åt "vanlig" räkning. Det räcker knappast att bara "se över" för det verkar snarast betyda: "inte göra någonting alls".»
- Antalet inlämningsuppgifter, föreläsningarna och kursmaterialet.»
- Mer struktuerat och bättre formulerat kurskompendium, hellst med förnyade källor. Fler övningar i övningshäftet till vilket ett lösningshäfte med fullständiga lösningar till samtliga uppgifter bör finnas tillgängligt. Bonuspoäng på inlämningsuppgifter, vilka dessutom bör vara jämnare fördelade över kursen.»

24. Övriga kommentarer

- Bra att en kurs verkligen använde studieportalen för en gångs skull. Tillsist, går inte att säga för många gånger, Karin och Stefan avr fantastiska som övningsledare!!!»
- Tyvärr är min upplevelse av denna kurs mycket dålig, hoppas på ett helhetsgrepp till nästa år så att nya studenter slipper vara med om samma sak.»
- aldeles för stor kurs för att bara vara 6 poäng»
- Strukturera upp kursen och byt kurslitteratur!»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från