ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-Basic design 2 09/10, PPU050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2009-10-26
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»10 52%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»4 21%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.68

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»17 89%

Genomsnitt: 4.89


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 52%

Genomsnitt: 2.78

- Vet ej, jag har aldrig läst ett kurs-PM.» (Jag har inte sett/läst målen)
- det var lite gammalt, men det fick vi veta att hon visste om vår lärare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Beskriva mer konkret vad som ska vara med i den mapp som lämnas in vid sista redovisningstillfället.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.86


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»13 68%

Genomsnitt: 3.68

- Föreläsningarna skulle kunna kortas ner, det va ganska ofta så att man satt och gjorde ingenting och slutade lyssna.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

19 svarande

Mycket liten»6 31%
Ganska liten»8 42%
Ganska stor»5 26%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.94

- övningar som kräver att litteraturen utnyttjas» (Ganska liten)
- Vi har inte haft så mycket böcker, men allt övrigt material var ju en förutsättning för att klara av kursen, t.ex. NCS-kartorna.» (Ganska stor)
- Bra med tillgång till bokboxen i klassrummet. Läste inte mycket men gillade att möjligheten fanns.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 3.31

- Det som gås igenom på lektionerna borde lagts ut på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Det material som visats under föreläsningar/lektioner borde finnas under rubriken "utdelat material" på kurshemsidan. » (Ganska bra)
- Att hänga upp lappar i klassrummet funkar alltid, det är mycket bättre än att skicka mail eller skriva på Studentportalen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.89

- Det har varit svårt att få raka svar på sina frågor, men jag vet inte hur detta skulle åtgärdas.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.68

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 21%
Lagom»13 68%
Hög»2 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- Man hade säkert kunnat lägga ner mer arbete på kursden om man hade velat, så det handlar mer om eget initiativ.» (Låg)
- Eller lite i underkant. Men jag tyckte att det var en så otroligt rolig kurs att jag hela tiden ville känna att jag har rätt att lägga så mycket tid på den som jag gjorde.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 10%
Lagom»12 63%
Hög»5 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- skulle kunna sprida ut arbetsbördan» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»0 0%
Gott»9 47%
Mycket gott»9 47%

Genomsnitt: 4.36

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Blanda färgprover, färgsättning av byggnad, bra och dåligt exempel av dåligt färgsatta produkter.»
- projekten»
- Att vi var tvungna att arbeta i grupper om två genom hela kursen var otroligt bra. Då diskuterade man om färgerna med varandra och framförallt sporrade varandra att blanda en ny sats färg. Någon kallade oss för ett gammalt gift par vid ett tillfälle, och det är väl ungefär så det skall vara i ett grupparbete? Märit! Otroligt bra föreläsare och förebild. Det märks att hon tycker om det hon undervisar i, det är härligt. Boklådan! Mycket bra idé.»
- Småuppgifter, grupparbetandet, de större projekten med fria uppgiftsval.»
- De två sista övningarna som var designprojekt och färgsättning av hus var väldigt roliga och intressanta att arbeta med.»
- Uppgifterna. Tycker att de var kul och jag lärde mig mycket på dem! Tycker även att Märit var väldigt bra som föreläsare.»
- färgsättningsövningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Uppgift 10 borde vara tydligare.»
- mappskapandet som kändes lite onödigt. Jag tycker att det känns lite konstigt när 30 av sveriges säkert 5% mest begåvade personer sitter i flera dagar och pysslar.»
- Det var en vecka som vi hade lite tunt med arbetsuppgifter, eller man kunde i alla fall komma undan ganska lätt, och då gör man ju gärna det. Vi skulle göra kontrastförstärkningen och ta ut olika kombinationer av vithetslika färger, svarthetslika m.fl., och där kanske man kunde klämt in någon uppgift till, att göra olika kontrastförstärkningar t.ex. Det tycker jag hade varit roligt. Det är lättare att motivera sig att göra något om man måste göra det. För övrigt, super!»
- Kanske möjlighet till en handledning under veckan? Exempelvis var triangeluppgiften svår och lite handledning i den medan man arbetade med den, hade varit bra.»
- fler färgövningar riktade mot produkter»

16. Övriga kommentarer

- Det va ganska tråkigt i början med de första uppgifterna, det kändes lite som vi gjorde samma sak. Sen va det dåligt att man förväntades använda photoshop i till slutredovisningen eftersom vi inte fått någon undervisning i det ifall man inte gjort något med det sen tidigare.»
- Absolut den roligaste kursen hittils.»

17. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- Nej.»
- nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- vet ej»
- Nej.»
- Nej.»
- Nej»
- nej»
- Nej»
- nej»
- Nej, bra frågor.»
- nej»
- Hur bra lärarna var i kursen, i detta fall mycket bra!»
-
- nai»
- nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från