ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Säkerhetskommunikation på engelska, FSP075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»10 76%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- 1 timma i veckan» (?)
- Gjorde labbarna och var på föreläsningen. Gjorde övningstentan.» (Högst 15 timmar)
- Jag endast kollat igenom materialet dagen innan samt deltagit vid lektionstillfälle. Ej studerat över huvud taget.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5

- Obligatorisk» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 38%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 46%

Genomsnitt: 2.61

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 30%
Ja, målen verkar rimliga»7 70%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.7

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»7 53%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.53


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 2.71

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»4 28%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»4 28%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.28

- smcp är inte bra kursmatriel » (Mycket liten)
- enbart SMCP-glosor» (Ganska liten)
- Vi har inte haft någon kurslitteratur. Däremot funkar dataprogrammen (med vissa undantag) mycket bra!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 57%
Mycket bra»5 35%

Genomsnitt: 3.21

- Calle är mycket bra på att informera.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»6 42%
Har ej sökt hjälp»5 35%

Genomsnitt: 4.14

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 14%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»3 21%

Genomsnitt: 3.85

- Utrustningen i Erik Stemme förstärkar samtliga ljud i rummet till en sådan nivå att det blir svårt att höra vad en enskild person säger.» (Mycket dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»1 7%
Låg»5 35%
Lagom»8 57%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»6 42%
För hög»3 21%

Genomsnitt: 3.78

- om man räknar med de övriga ämnena» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 14%
Godkänt»6 42%
Gott»4 28%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- Två kurser som i grund och botten ska lära ut samma sak lär ut olika . . . (ROC samt Safety communcation)» (Dåligt)
- den borde vara mer i samklang med ROC. I ROC läser vi hur ett anrop ska fungera, men här borde vi få chans att lära in rätt användande mer. Hur många ggr något ska upprepas etc. » (Dåligt)
- Förstår inte riktigt vad kursen gick ut på. » (Godkänt)
- Kursen är ok, men bör stämma bättre överens med det som samtidigt lärs ut i ROC. Kraven är dock mycket lågt ställda.» (Godkänt)
- Jag tror att man har fått en bra grund att stå på.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna.»
- De inspelade exemplen var bra »
- Praktiska övningarna»
- Kursupplägget är bra. Calle är toppen. Han pratar väldigt bra engelska. Detta är viktigt för att studenterna ska ta kursen på allvar. Mareng är med vissa undantag ett bra program.»
- Att arbeta i par vid datorerna var roligt och bra. »
- Enkla program att följa, mycket nedladdningsbart material»
- Kursen bör inte arrangeras till nästa år»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler ljudfiler att ladda ner. »
- Jag ser gärna fler exempel att lyssna på och därefter försöka förstå och översätta. Jag hade gärna haft en tydligare uppdelning på duggan: del 1:medical, del 2:distress/urgency/safety del 3:navigation/piloting/berthing. Tenta istället för dugga där de tre delarna har en godkäntnivå på X poäng.»
- Bättre samarbete mellan lärarna på denna kurs och lärarna i ROC-kursen. Det är svårt att veta vad som gäller om lärarna säger olika saker.»
- Låt "lärarna" gå en ROC/GOC kurs!»
- Övningsexemplen i t.ex. Mareng MÅSTE överensstämma med reglerna i GMDSS. Framför allt Distress, Urgency och Warnings. Annars lär man sig fel. Praktiskt test i tillägg till duggan.»
- Någon annan form av examination. Dugga är väl en lite märklig form för en högskolekurs?»
- Det känns lite som lekstuga, man lär sig inte riktigt något. Lite som ett glosprov i högstadiet. Så som kursen är utformad nu kan man lika gärna ge oss programmen och låta oss göra avprickbara lektioner över internet eller liknande. »
- Lärarens kunskaper om Engelska och maritim terminologi. Annan lokal.»

16. Övriga kommentarer

- Det vore bra om man kunde arbeta med samma filer i MarEng både i skolan och hemma.»


Kursutvärderingssystem från