ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Mätteknik, EOE053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-05-23
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Försök att uppskatta ett medelvärde över båda läsperioderna

24 svarande

Högst 10 timmar»11 45%
Cirka 15 timmar»9 37%
Cirka 20 timmar»3 12%
Cirka 25 timmar»1 4%
Minst 30 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Det variera väldigt mycket pga. av inlämningar osv.» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

23 svarande

0%»2 8%
25%»2 8%
50%»5 21%
75%»6 26%
100%»8 34%

Genomsnitt: 3.69

- mellan 0 och 25 %» (?)
- går om kursen» (0%)
- Jobbar samtidigt som skolan» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 45%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»7 31%

Genomsnitt: 3.18

- Har inte varit på så många!!» (?)
- Eller ganska bra, men lite ostrukturerade och tråkiga.» (Ganska dåligt)
- Tycker inte föreläsningarna ger särskilt mycket.» (Ganska dåligt)
- Intressanta gästföreläsningar som omväxling är bra.» (Ganska bra)
- De är intressanta men ger inte så mycket för att klara kursen. » (Ganska bra)
- Kan tilläggas att kursen i sin helhet är svår att "greppa", vad man skall plugga på hur man skall gå till väga med diverse problem etc. Detta har gjort att man har upplevt ett visst tomrum mellan laborationer och föreläsningar, kan inte tycka att de har kuggat i varandra. » (Ganska bra)
- Gunnar är en klippa!» (Mycket bra)

6. Hur har labbarna i kursen fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.58

- En del labbar lite röriga, men på nått sätt löser det sig ändå.» (Ganska bra)
- mer tid i labbet skulle behövas för att få en mer djuppgående förståelse» (Ganska bra)
- labbkompendiet kunde ha varit tydligare ibland» (Ganska bra)
- Bra hjälp om man behövde» (Mycket bra)
- Föredömligt labb att arbeta i, allt var förberett och material finns. Elektroniklabbet är sämre uttrustat (probar etc. kan vara knapert)» (Mycket bra)

7. Hur har projekten/rapporterna i kursen fungerat? (Tidsserieanalys, givarprojekt, etc)

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»16 69%
Mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 2.91

- Lite tungt med så många projekt i slutet av denna läsperiod. Känns bättre att ha ett projektarbete som man kan fokusera och fördjupa sig i. Istället för att schaffsa igenom två stycken» (Ganska dåligt)
- mätsystemprojektet känns onödigt och flummigt och tidsserieanalysen kräver kanske lite mer kött på benen från exempelvis nån föreläsning. Labbrapporten var vettig, rimlig och lärorik.» (Ganska dåligt)
- Lite svårt att greppa uppgiften till en början men det är antagligen en del i ingenjörsrollen att kunna avgränsa sitt projekt.» (Ganska bra)
- Lite svårt att veta omfattningen på projekten, särskilt givarprojektet.» (Ganska bra)
- Lite svårt att veta exakt vad som krävs i givarprojektet. Annars mycket bra.» (Ganska bra)
- Givarprojektet gav inte jättemycket, kunde varit upplagt på ett annat sätt. Nu blev det så att man google:ade efter mätsystem och skrev om detta, inte så givande.» (Ganska bra)
- Det som sär synd är att Matlab programeringen tog så lång tid pga bristande kunskaper» (Ganska bra)
- Hade velat ha högre krav och mer stöd inför givarprojektet. Kändes som att det blev ett dåligt resultat men godkänt ändå. Hade varit roligare att ha mycket på fötterna och göra ett bra jobb.» (Ganska bra)

8. Hur har det fungerat med labbhandledarna?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.58

- Trvliga, kunniga och villiga att hjälpa.» (Ganska bra)
- Hjälpsamma och trevliga.» (Mycket bra)

9. Hur fungerade labbtentan? (svara endast om du redan genomfört den)

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.21

- Har inte gjort den» (?)
- Detta beroende på att den gick dåligt, dock skall tilläggas att jag inte tycker att tentan speglar laborationerna och vice versa. Jag känner inte heller att jag har kunnat få ett bra grepp om huruvida de olika instrumenten skall användas och till vad, mer praktiska exempel inför tentamen hade vart att föredra. Känner också att fler fria laborationstillfällen hade vart mycket bra. Man har fått för lite tid att ta till sig laborationerna och lära sig instrumenten. » (Ganska dåligt)
- Tiden blev väldigt knapp» (Ganska bra)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.7

- Viss vana sen innan.» (Ganska liten)
- Labbarna har varit viktigast, och teorin därifrån. Har inte alltid känt en koppling till föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Labbarna har gett mycket.» (Ganska stor)
- Känns faktiskt mest som att självinlärning är det som gäller då laborationerna är den största delen i kursen. Därmed fler laborationstillfällen och även möjligheter att få gå själv och leka med mätinstrumenten. » (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.34

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»13 54%

Genomsnitt: 3.54

- Hade inte klarat kursen utan kurshemsidan.» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om studiebesöket på Onsala?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 40%
Mycket bra»6 60%

Genomsnitt: 3.6

- Var ej med» (?)
- Var inte där» (?)
- Var inte där.» (?)
- Alltid trevligt med lite utflykt och få se verkligheten utanför Chalmers» (Ganska bra)
- Kunde tyvärr följa med» (Ganska bra)
- Behåll!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»20 83%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.91

- Svarar alltid glatt och positivt på mail!» (Mycket bra)
- Snabba svar på mail.» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»14 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.45

- Fick en sjukt lat och oengagerad labbkamrat» (Ganska dåligt)
- personligen kan jag nog tycka att samarbetet har gått lite fort fram, tempot har gjort att min inlärningen inte blivit den bästa dock har våra resultat varit givande gällande inlämningar och dylikt. » (Ganska bra)

16. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

24 svarande

Sänkas markant»1 4%
Sänkas lite»5 20%
Förbli densamma»17 70%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»1 4%

Genomsnitt: 2.79

- Det blir alltid konstig arbetsbelastning med kurser som går över två perioder. Det funkar helt enkelt inte särskilt bra.» (Sänkas lite)
- Bra tempo, lagom fördelning över läsperioderna.» (Förbli densamma)
- problemet med den här kursen är inte arbetsbelastningen utan belastningen i de andra kurserna vilket gör att den här kursen nedprioriteras vilket är synd. Fler laborationstillfällen och lugnare tempo i de kurser som ligger parallellt och kursen hade känts både viktigare och mer givande. » (Förbli densamma)
- Kanske sprida ut projekten lite» (Förbli densamma)

17. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

23 svarande

Sänkas markant»4 17%
Sänkas lite»11 47%
Förbli densamma»7 30%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»1 4%

Genomsnitt: 2.26

- Antalet inlämningar, projekt, laborationsförberedelser medför stress av oanade proportioner. Det absolut mest negativa är kraven på laborationsförberedelserna där det näst intill krävs att man ligger före planeringen då lärarna sällan har gått igenom det som är nödvändigt inför laborationen, bra exempel på detta är kursen linjära system och transformer. » (Sänkas markant)
- Har varit väldigt mycket denna läsperiod!» (Sänkas lite)
- Många labb förberedelser och projekt att lämna in.» (Sänkas lite)
- Alltid kurser som får lida för att man inte hinner göra allt för att vissa obligatoriska moment tar upp all tid.» (Sänkas lite)
- Kan dock flyttas om lite labbar i andra läsperioden så någon labb ligger innan påsk. Blev väldigt mycket på en gång i lv 4.» (Förbli densamma)
- Men spridas ut mer. Nu var det nån vecka med arbeten i stort sett dygnet runt och nån vecka där man inte kunde börja på grejerna för att vi inte lärt oss tillräckligt än..» (Förbli densamma)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 16%
Gott»11 45%
Mycket gott»8 33%

Genomsnitt: 4.08

- För mycket att göra för 7.5 poäng» (Dåligt)
- Kursen är givande och bra men vissa förändringar gällande fler laborationstillfällen och mindre tryck från andra kurser hade medfört att man hade kunnat ta till sig kursen med mer hängivenhet och hjärta.» (Godkänt)
- Lärde sig mycket intressant» (Gott)
- Kul med praktiska kurser! Gunnar är vad jag uppfattar en av mest "ingenjörslika" föreläsare vi haft!» (Mycket gott)
- Bra att få lite praktisk erfarenhet» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mätlabbarna är bra, studiebesök och gästföreläsare»
- Gästföreläsare Onsala Hans-Georg»
- Upplägget med labbar och inlämningar.»
- mycket labbar är bra»
- Föreläsaren/examinatorn»
- Labbrapporten.»
- Lärarna!»
- Laborationerna»
- Labbtenta var en ny sympatisk upplevelse»
- Labbarna»
- Gunnar är jättebra, engagerad och superglad!»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare labbar och givarprojekt.»
- ett projekt som omfattar mer är bättre än två mindre»
- Givarprojektet»
- Innehållet på vissa föreläsningar. »
- Antalet laborationstillfällen och möjligheten att själv gå dit och leka med mätinstrumenten. »
- Ta bort en eller två av rapporterna»
- Kanske tydligare instruktioner om vad som behövs i Tidsserieanalys och Mätsystemrapporten.»
- Troligen svårt att få till då det är så många labbar men gärna inte över två perioder.»

21. Övriga kommentarer

- Gunnar är en riktigt bra lärare!»
- Det är tungt att ha två kurser som spänner över två perioder. Det känns som om man läser tre kurser samtidigt i helfart.»


Kursutvärderingssystem från