ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


FAVII 1213-1 Navigation, SJO601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 17%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»2 22%

Genomsnitt: 3.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»9 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.77

- Gäller framför allt meteorologin och navigations instrument. Kan att ha göra med att det var så allmänt. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

- » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 25%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»6 66%

Genomsnitt: 3.55

- Borde vara 3 olika utvärderingar under navigationen för att det var 3 olika ämnen och tre olika pm/lärare. Orättvis o slå ihop alla dessa, då de var olika bra. » (Ganska liten)
- I Tidvattendelen har undervisningen varit till mycket stor hjälp. Dock har både meteorologin och nautiska instrument i viss mån rört till det jag redan kunde även om undervisningen i stort har varit mycket bra. » (Ganska stor)
- Framför allt i tidvatten, meteorologin lite mindre och inte mycket i nav.instrument » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»2 22%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.33

- Nautiska instrument hade det behövts mer information kring de olika instrumenten. Mycket av den egna studietiden fick här läggas på att söka på nätet efter relevant information. Därför hade jag önskat lämplig litteratur eller länkar till webplatser med lämpligt innehåll. I övrigt var litteraturen till Tidvatten bra och Meteorologins ok.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- I nautiska instrument fick nästan ingen svar på sina frågor, då läraren var väldigt osäker själv på svaren och svarade endast att detta inte kommer på tentan. Läraren behöver sätta sig in bättre i sitt ämne och läsa på mer så att ghan kan svara på våra frågor. » (Ganska dåliga)
- Johan Hartler är väldigt bra att för en dialog med. Anton Vialle och Johan Gregersson kan bli bättre, framför allt då att försöka förstå frågan och vad är det studenten undrar och inte bara ge ett kort svar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 55%
Hög»4 44%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.44

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»4 44%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.66


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»4 44%
Gott»4 44%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket varierande mellan de olika momenten, Tidvatten: Mycket gott Meteorologi: Godkänt Nautiska instrument: Godkänt» (Godkänt)
- Tidvatten jätte bra. Meteorologin var intressant men det var väldigt mycket allmänt och svårt att få något bra överblick vad som vad viktigt och varför. Nav.instrument kändes också väldigt allmänt skulle vara lite roligare om man fick testa och se mer praktiskt. » (Godkänt)
- Johan Hartler är en fantastisk lärare, det märktes att Christofer va lite oerfaren. Jag vet att han hoppade in för Johan Magnusson som var till sjös men vi kunde lika gärna bara ha läst de power points som fanns på pingpong själva.» (Godkänt)
- Tidvattnet, var MYCKET BRA! Hade varit intressant att haft fler tillfällen och mer fördjupning i ämnet. Navigations instrument- Läraren var inte på läst kring ämnet han lärde ut ohc kunde inte besvara en del "lätta" frågor" Meteorologi- Sjukt omfattande, och extremt många "slides" som hastades igenom. .svårt att veta vad man egentligen skulle kunna av allt som sades! » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Hartler i tidvatten var skitbra! Ingenting kan förbättras där. Bra med små övningar i klassrummet då vi fick sitt och diskutera o se att man kunde det han kräver av oss. Engagerad lärare som är jätte pedagogisk o ser till att alla hänger med. »
- Johan Hartler»
- Tidvatten delen var mycket bra.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Olika utverderingar på dessa tre olika ämnen då dessa var väldigt annorlunda mot varandra. Nautiska instrument var väldigt luddigt. PP som inte läraren har skrivit så han visste knappt vad det betyde. Allting var väldigt oklart o oangagerad lärare. I metrologin stod anton endast och läste från sina PP. Det kunde vi ha klarat av hemmifrån också. Konstigt upplägg. Sätt Johan Hartler på alla dessa ämnen så blir de tipptopp!»
- begränsa meterologin, bättre lärare på instrumenten(han var dock ny och kan säkert bli en bra lärare längre fram.. men inte jätte imponerad i dags läget)»
- Se över nav.instrument delen hur man kan göra den intressantare och lärorik så de inte bara blir korvstoppning med allmänna fakta. Försöka få meteorologin lite mer exakt och inte så allmän, se över vilka delar om viktiga för sjölivet. »
- Inte så rörigt med tentorna, de tre olika tentorna blev rörigt att ha på samma gång.»

16. Övriga kommentarer

- Christopher: Se till att du kan förklara allt på dina "ärvda" powerpoint alternativt gör dina egna pressentationer. Annars mycket bra föreläsningar för att vara ny! Anton: Sluta snacka flygväder. Vi bryr oss inte särskillt mycket om hur det är att flyga igenom ett nimbustratus. Mer fokus på sjöfarten. Annars tycker jag att dina föreläsningar är bra. Johan: Inget att tillägga.»
- Personligen tyckte jag att tentan blev väldigt stressig och ont om tid. Framför allt tidvattendelen tog mycket tid.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från