ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och Byggande IBB151, ht08, IBB151

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-23 - 2008-11-06
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna förstå byggsektorn, dess aktörer och de villkor som påverkar byggandet. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»5 6%
Ganska dåligt»17 23%
Ganska bra»46 63%
Mycket bra»4 5%

Genomsnitt: 2.68

- detta var knappast något som kursen skapade särskilt mycket förståelse för.» (Mycket dåligt)
- Förstå byggsektorn är ett väldigt djupt krav, finns så många faktorer. Aktörerna har bara nämnts i förbifarten. Av villkoren har man bara fått en ytlig insikt.» (Ganska dåligt)
- Relativt lite byggsektor, mest företagsekonomi, generellt. Man fick veta HUR företagen agerar men inte VARFÖR.» (Ganska dåligt)
- Kunde göras tydligare. Går att knyta all information mycket mer till byggsektorn osv.» (Ganska bra)
- Fortfarande en aning diffust men bättre än innan. Gärna lite mer fokus på detta då det känns väldigt relevant.» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda grundläggande företagsekonomiska begrepp. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»52 72%
Mycket bra»12 16%

Genomsnitt: 3.02

- Mycket av det vi lärde oss kändes oväsentligt, genom att knyta an allt mycket mer till byggeskotrn kan det göras mycket tydligare. Allt som allt känns det som om vi inte lärt oss så mycket. Denna del av kursen kunde göras mycket mer effektiv och lärorik!» (Ganska dåligt)
- Endast en luddig inl. uppgift som behandlade detta, ledde till att hela gruppen ej fick tillräcklig koll på ekonomiska begrepp» (Ganska dåligt)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna förstå redovisningens grunder och principerna för finansiell analys av företag. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»27 37%
Ganska bra»33 45%
Mycket bra»9 12%

Genomsnitt: 2.66

- Känner bara till grundtermer som soliditet och räntabilitet, vet inte hur man går vidare i en finansiell analys därefter» (Ganska dåligt)
- Bara väldigt enkla grunder, lite djupare hade inte skadat.» (Ganska bra)
- Det var svårt att veta vad som var redovisningens "grunder", kapitlet i boken tog upp VÄLDIGT mycket om redovisning. Jag saknade en sammanfattning av vad det viktigaste var. När det gäller principerna för finansiell analys så lärde jag mig vad olika nyckeltal innebär men inte hur jag ska ANALYSERA företaget utifrån dem. Det enda jag kunde göra var att jämföra dem företagen emellan.» (Ganska bra)
- Rapporten bidrog med mycket, men är värd mycket mer poäng av kursen. Det va då man lärde sig mest, men totalt var den endast värd 14 poäng. » (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda ekonomiska kalkyler för analys av beslutskonsekvenser på kort och på lång sikt. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»14 19%
Ganska bra»39 54%
Mycket bra»17 23%

Genomsnitt: 2.98

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda projektadministrativa verktyg för att planera och följa upp projekt. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

71 svarande

Mycket dåligt»5 7%
Ganska dåligt»11 15%
Ganska bra»42 59%
Mycket bra»13 18%

Genomsnitt: 2.88

- Bra, uppföljningen var lite kort.» (Ganska bra)
- Detta var kursens bästa del, bortsätt från resultatvärdeanalysen som inte förklarades bra nog.» (Ganska bra)
- lätta diagram o grejer» (Ganska bra)
- Resultatvärde analysen otydlig i både tal och skrift, däremot var de olika schemamodellerna kanon.» (Ganska bra)

6. Lärandemål 6

Efter avslutad kurs ska studenten kunna kunna använda Excel för att upprätta kalkyler. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»6 8%
Ganska bra»40 55%
Mycket bra»23 31%

Genomsnitt: 3.15

- varför visades detta inte på föreläsning med användbara funktioner » (Ganska dåligt)
- eftersom man jobbar i grupp sitter automatiskt den som är bäst på dator ich skriver medan dom andra sitter runt, dvs. att uppgifterna kanske borde vara individuella!» (Ganska dåligt)
- Gärna lite med om detta, svårt att lära sig allt när man får sitta i lite större grupper.» (Ganska dåligt)
- Vi hade behövt en föreläsning som bara handlade om hur man använder Excel. Nu använde vi det mycket, men jag gjorde säkert många onödiga uträkningar och formel-utskrivningar för att jag inte kunde några funktioner i Excel.» (Ganska bra)
- riktigt bra övningar» (Mycket bra)

7. Lärandemål 7

Efter avslutad kurs ska studenten ha erhållit färdigheter inom området språk och kommunikation. Hur har detta lärandemål uppfyllts?

72 svarande

Mycket dåligt»14 19%
Ganska dåligt»23 31%
Ganska bra»34 47%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 2.3

- Det som handlat om språk och kommunikation i alla dess former i denna kurs har varit helt undermåligt. Jag har definitivt inte lärt mig något nytt inom detta, och kursledarnas otydlighet har varit ett stort irritationsmoment och problem.» (Mycket dåligt)
- Känner inte att kursen bidragit till detta kunskaperna fanns sedan innan» (Mycket dåligt)
- ? Jag lärde mig inget om språk och kommunikation.» (Mycket dåligt)
- Rapportens upplägg är inte alls så som vi lärt oss i tidigare kursen, har inte lärt mig något nytt genom detta arbete.» (Mycket dåligt)
- Kursen tycker jag inte tillfört något i detta perspektiv kunskaper från föregående kurser har till största del använts» (Mycket dåligt)
- rapporten.» (Mycket dåligt)
- ingick det?!» (Mycket dåligt)
- lärarna och språkcentrum arbetade inte i lag och vi fick olika direktiv från respektive avdelning. En del lärare behärskar inte svenska språket till fullo och jag har snarare gått bakåt i inlärning vad gäller språk- och kommunikationskunskap pga oklara direktiv, särskrivningar på föreläsningar och riktigt dåliga presentationstekniker från föreläsarna. Det är nästan så att man blir mörkrädd när man tänker på att det är dessa personer som bedömer mina språk och kommunikationskunskaper i rapporten.» (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vad språkvetarna sa var irrelevant för lärarna. För lite vidarutvecklande föreläsningar med språkvetarna och dålig respons. Nytt sätt att skriva rapport på och lite godtyckliga ramar. Layouten viktigare än innehållet, kändes fel. En lärare använder väldigt mycket engelska ord istället för svenska » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ingenting som var nytt eller till nytta.» (Ganska dåligt)
- Övning ger färdighet, men så mycket nytt har inte tillkommit (förutom massa företagsekonomiska termer förståss).» (Ganska dåligt)
- Har väl egentligen inte lärt oss något nytt inom det här området. » (Ganska dåligt)
- Känns inte som om detta tagits upp över huvud taget, i stort sett.» (Ganska dåligt)
- Erhållt genom ytterligare övning, något nytt har jag däremot inte lärt mig.» (Ganska dåligt)
- Vi har inte lärt oss mer av NN föreläsningar denna kurs än vad vi gjort under hennes (likadana) föreläsningar de andra kurserna vi haft.» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Få föreläsningar som behandlade språk och kommunikation, men vi har ju redan fått med oss mycket om detta i tidigare kurser.» (Ganska bra)
- Har inte lärt mig så mycket mer än vad jag kunde genom denna kursen.» (Ganska bra)
- Kändes mer som om lärarna i ekonomi pratade om språket i ex. rapporten än vad språkvetarna gjorde.» (Ganska bra)

8. Hur begripliga är kursens mål?

72 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 16%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»37 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 26%

Genomsnitt: 2.87

- Målen är för vida, tex. omöjligt att FÖRSTÅ byggsektorn bara efter den här kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

63 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 4%
Ja, målen verkar rimliga»50 79%
Nej, målen är för högt ställda»10 15%

Genomsnitt: 2.11

- Vi skrapar bara på ytan, det vore kul att åtminstone veta att det finns betydligt fler steg inom ekonomi. Folk jag pratar med ler när jag berättar att vi har en bok som heter företagsekonomi och berättar för mig att det inte går att täcka företagsekonomi med en enda bok.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- dock är målen dåligt kopplade mellan byggsektorn och ekonomi. » (Ja, målen verkar rimliga)
- För hög arbetsbelastning i förhållande till kurspoäng» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

64 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»32 50%
Ja, i hög grad»28 43%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.51

- bra tenta, men lite lång.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»25 35%
Ganska liten»29 41%
Ganska stor»16 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- Undervisningen har varit totalt värdelös, fruktansvärt oinspirerande föreläsare... Känns som om föreläsarna läst innantill ur boken/power point slides.» (Mycket liten)
- Har inte varit på så många föreläsningar då jag tyckte att de inte gav så mycket mer än den information som fanns i boken + att ofta stod föreläsaren och läste direkt från sina slides. Inte så pedagogiskt.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit speciellt bra. Dåligt pålästa föreläsare som inte kan svara på frågor och som nästintill läser av text från powerpoint. » (Mycket liten)
- sämsta föreläsningarna någonsin!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte varit till alls mycket hjälp. En av de få bra föreläsningarna var med NN» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Valet står mellan mycket liten och ganska liten... Föreläsningarna har känts röriga, otydliga och ganska meningslösa att gå på. Powerpointsen har i flera fall haft dåligt valda färger vilket gör dem oläsliga. I andra lägen har de innehållit så mkt text att det inte finns ngn chans att läsa allt och lyssna på föreläsaren samtidigt. Dock har de varit till viss hjälp med "omfattande slides" under tenta inläsningen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit dåliga. Föreläsarna har mest stått och läst innantill på powerpoint.De föreläsare som har skrivit på tavlan har arbetat ostrukturerar och det har varit svårt att hänga med.» (Ganska liten)
- Jag har sjäv prioriterat kurslitteraturen framför föreläsningarna. De jag har varit på, har dock varit bra.» (Ganska liten)
- Det vär väldigt dåligt när en föreläsare inte är förberedd inför föreläsningen och har som ursäkt att han "var lite krasslig" kvällen innan. Man missar då att ta del av den informationen som han skulle ha presenterat vilket går ut över det avsnittet på tentan.» (Ganska liten)
- Största delen av föreläsningarna har föreläsare läst direkt ifrån sina power points som de dessutom är text klipp som är direkt tagna i från boken i många fall vilket gjort föreläsningar mycket ointressanta och sega vilket gjort att man efter första 10-15 min tappar intresset oavsett hur mycket man vill lära sig det.» (Ganska liten)
- Stor del av undervisningen innebar presentation av kurslitteraturen. Jag hade önskat att föreläsningarna i större utsträckning verkat fördjupande och kommenterande på kurslitteraturen. Mer exempel från byggsektorn osv.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsarna samkörde absolut inte och verkade gå efter mottot "hellre en föreläsning för mycket", då det ibland gick i slow motion och väldigt hackigt. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna har varit lite "tråkiga" med många siffror och nya ord, vilket ju kanske är oundvikligt. Byggsektorn kunde dock blandas in mer, och förutom "tråkigheten" har föreläsningarna varit lärorika. Jag har dock missat en del eftersom de krockat med andra kurser som jag läser.» (Ganska stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»7 9%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»34 47%
Mycket stor»20 27%

Genomsnitt: 2.93

- Kursboken var ingen höjdare!» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har varit dåliga överlag. Många banala exempel (särskilt projektplaneringsdelen) irriterar och genom kursens gång har det varit effektivare att sitta själv och läsa i boken än att gå på föreläsningarna. Dessutom har föreläsaren vid investeringsföreläsningarna läst ordagrant ur föreläsningssliden, vilket är på gott och ont, men gör det onödigt att närvara på föreläsningarna. Mer pedagogik önskas där. » (Mycket liten)
- Jag har knappt öppnat 800-kronorsböckerna, ändå har jag klarat kursen med marginal. Det enda som varit av betydande natur är de gamla tentorna.» (Mycket liten)
- gamla tentor har givit endel. boken har fungerat även om den är ganska rörig på sina ställen.» (Ganska stor)
- Bra bok med bra övningar» (Ganska stor)
- Boken är bra. Tydlig och lättläst. En nackdel är dock att det inte blir så stor koppling till byggsektorn. Det är en stor fördel om föreläsaren använder sig av samma uttryck som presnteras i boken (tänker främst på nusF och nuvF och det). Väldigt irriterande och jag förstod inte till en början vad som menades med de olika uttrycken.» (Ganska stor)
- Man behövde egentligen inte läsa boken för att klara tentan, eller projektadministrationskompendiet. Självklart är det bra att kunna slå upp saker. » (Ganska stor)
- Övningsboken har varit mycket bra. Fakta boken var dock tung att läsa.» (Mycket stor)
- Dock en språkmässigt dålig bok! Dåliga formuleringar, dålig svenska och den är verkligen inte fackspråkligt skriven. Ibland är förklaringarna onödigt krångliga och saknar sammanfattning, det är svårt att veta vad som är kärnan i texten.» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur, nöjd med boken och den förklarar bra.» (Mycket stor)
- Särskilt kompendiet från NN var bra.» (Mycket stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

72 svarande

Mycket dåligt»5 6%
Ganska dåligt»9 12%
Ganska bra»33 45%
Mycket bra»25 34%

Genomsnitt: 3.08

- Dålig information vid vissa tillfällen. Många gånger snurrigt och ditt och datt. Det är först kvällen innan t.ex. peer responsen där ett något bittert inlägg publicerats som har förtydligat saker och ting. Mer planering och bättre struktur önskas. » (Ganska dåligt)
- Dålig info angående template och peer-response» (Ganska dåligt)
- .docx-filer, fel datum på inlämningar, oklara direktiv, tvetydigheter etc.» (Ganska dåligt)
- Felaktiga datum, en del oklarheter, strul med datorerna. .» (Ganska dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vissa föreläsningar såg aldrig dagens ljus på websidan. Det var lite dåligt.» (Ganska bra)
- webbsidan har fungerat bra. studieportalen har varit seg vid några tillfällen, men knappast något som är kursens fel. » (Ganska bra)
- Visst föreläsningsmaterial lös med sin frånvaro från kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Dock kunde vissa saker nämnts tydligare, till exempel att man ska använda templaten, och hur peer-responsen skulle gå till.» (Ganska bra)
- Lätt att hämta det materila man vart intresserad av och boka tider och grupper. Smidigt!» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»25 34%
Hög»20 27%
För hög»24 33%

Genomsnitt: 3.9

- För hög, resp för låg. Bortsett från TÖ1, har den varit för låg, men just TÖ1-delen var oproportioneligt hög arbetsbelastning.» (Lagom)
- Ganska lagom förutom TÖ 1 som var alldeles för stor i förhållande till de andra tillämpningsövningarna gällande den möjliga maxpoängen och nedlagda arbetstimmar. Snittet för övriga var kanske tre fyra timmar för upp till sju poäng, medan Tö1 tog många mer timmar än så och själva arbetet gav ändå bara tio poäng.» (Lagom)
- Arbetet tog på tok för mycket tid i förhållande till vad man fick för den.» (Hög)
- För hög i förhållande till vad den givit mig.» (Hög)
- Känns som antalet uppgifter och desss storlek var mycket hög och det blev mera att hetsa igenom än att egentligen få ut någonting av det.» (Hög)
- Fem TÖ-övningar, varav en genom hela kursen. Redovisning, inlämning, peer response. Och så en tentamen på det? Så mycket kan man inte ha i en kurs när man läser den parallellt med en annan.» (För hög)
- Stora TÖ uppgifter samt bredd kurs med mycket material bidrar till för hög arbetsbelastning. Minska ner TÖ uppgifterna» (För hög)
- För mycket arbete med tillämpningsövningar. » (För hög)
- Det blev för mycket med TÖ1. Eftersom det var en gruppuppgift så tar det extra med tid, samt att det var en ganska svår uppgift. Den krävde mycket arbete för så lite poäng som den gav. Byt ut TÖ1 mot en mindre omfattande TÖ-uppgift.» (För hög)
- På grund av TÖ1. Kursens arbetsbelastning hade varit på en bra nivå om TÖ1 inte varit med.» (För hög)
- För många TÖ-uppgifter» (För hög)
- Academic Paper tog alldeles för mycket tid spceilett när man har en tentamen också. Båda två gör att arbetsbelastningen bli för hög. Speciellt med tanke på de poäng man får för det "academic papper".» (För hög)
- Det var alldeles för mycket TÖ inlämningar, framförallt i slutet. Arbetet med rapporten, som var vettigt, och TÖ4 och 5 gjorde så att tentan blev bortprioriterad. Pga att det var så mycket att göra med TÖ fick man välja bort att gå på föreläsningarna. Speciellt då det var såpass mycket grupparbeten fick man välja bort föreläsningarna för det var då alla i gruppen kunde.» (För hög)
- Först och främst tycker jag att upplägget på hela kursen är lite dumt. Väldigt intensivt med räkning i en början, sen inget alls. Det hade kunnat fördelas lite bättre. Hur tänkte ni egentligen med TÖ-uppgifterna? De går parallellt med kapitel med räkning och samtidigt som de tar väldigt mkt tid och på toppen på det kommer TÖ1 som är en stor rapport. En rapport som i sin tur endast är värd en bråkdel av poäng den borde värderats till. Poängfördelningen bör verkligen ses över och också TÖ1. Tö1 borde kortas ner, den var väldigt stor med tanke på allt annat man också skulle göra. » (För hög)
- Det hat varit alldeles för mycket med TÖ1... den gjorde så att ja var tvungen att plugga in hela kursen på 1,5 dag inför tentan. Hade vi inte haft TÖ1 hade man hunnit göra uppgifter och läsa i boken under läsperioden! (det måste väl egentligen varar meningen...)Ni måste ändra detta upplägg till nästa år!» (För hög)
- Alldeles för hög, arbetet ska bort!» (För hög)
- för hög arbetsbelastning med tö 1!» (För hög) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»12 16%
Ganska bra»31 43%
Mycket bra»11 15%
Har ej sökt hjälp»15 20%

Genomsnitt: 3.31

- De kunde inte så mycket, blev ofta fel, gjorde på olika sätt samt att de inte kände till många excel-funktioner, därför fick vi inte heller använda dem om man undrade något.» (Ganska dåliga)
- Möjligheten att ställa frågor har funnits helatiden, men eftersom buden om vad som gäller varit ganska olika beroende på vem som frågas så kanske man valt att jobba på istället. » (Ganska bra)
- Snabba svar via mail.» (Ganska bra)
- Möjligheten fanns, dock var väl inte svaren alltid lika bra som man hade hoppats på. » (Ganska bra)
- Räkneövningar trots att det inte är en nödvändighet för kursen.» (Mycket bra)
- Bra. Särskilt NN har varit mycket hjälpsam och tillmötesgående.» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Har inte sökt hjälp men jag bedömer att möjligheterna varit väldigt bra» (Har ej sökt hjälp)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»17 23%
Mycket bra»49 68%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.68

- För stora grupper i TÖ- övningarna» (Ganska dåligt)
- Bra förutom vissa problem under TÖ1 övningen där poängens värde i förhållande till arbetsinsats kritiserats.» (Ganska bra)
- Över lag fungerat helt okej. En medlemm i gruppen var engagerad i grupparbetet vilket dessutom ökade vår andras arbetsbörda.» (Mycket bra)

17. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

72 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»15 20%
Hög»26 36%
För hög»29 40%

Genomsnitt: 4.13

- Tyckte att alldeles för mycket tyngd lades på TÖ1. Onödigt med delinlämning och peer respons. Kunde ha haft frivilliga konsultationstider istället. Fick den att kännas viktigare än de andra uppgifterna, men tyckte de andra gav mer än rapportskrivandet.» (Lagom)
- Matten är tung, och att ha ekonomikursen bredvid som kanske egentligen inte är så tung, men som med detta upplägg blivit psykiskt påfrestande har gjort totalbelastningen onödigt hög. » (Hög)
- TÖ1 tog mycket tid och gav i förhållande till de andra uppgifterna lite poäng.» (Hög)
- Eftersom denna ekonomi kursen var för tung.» (För hög)
- Jag läste tre kurser:)» (För hög)
- Det var svårt att hinna med allt även om man verkligen ansträngde sig.» (För hög)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tillämpningsövningarna»
- Projektplaneringsdelen. Arbetet, men gör så at det får större betydelse. Var egentligen kanske det mest lärorika, gav övning i begreppen och enklare beräkningar samt gav det hela en förståelse.»
- Att ha någon form av ekonomi kurs. »
- Föreläsningen om verksamhetsperspekitiv på byggande var jättebra!»
- Inget? TÖ 2-5. Av dem lärde jag mig något. TÖ 1 var totalt värdelös för min inlärning av ekonomi ur ett byggnadsperspektiv. »
- TÖ-övningarna»
- Arbetet, men ge mer poäng på just den eftersom att det är stort och tar mycket tid. »
- Boken.»
- TÖ - övningarna»
- TÖ1 var lärorik men tog för mycket tid. »
- De mindre TÖ-uppgifterna.»
- tö1»
- Excelövningarna var lärorika.»
- Tö2-5»
- Tillämpningsövningarna var väldigt bra, likväl kurslitteraturen.»
- TÖ inlämningarna (2-5)»
- Typen av frågorna på tentamen»
- De rena ekonomi föreläsningarna»
- tö 4, 5»
- En del av TÖ-uppgifter, TÖ2 och TÖ4 var bra! »
- sin förra året tö2-5»
- Boken»
- Tanken med rapporten är bra»
- Excel var väldigt bra bör fokuseras på det och framförallt uppföljnignen av uppgifterna»
- Excelövningarna.»
- tentan»
- Kursens olika fokus är bra och relevanta, även tillämpningsövningarna.»
- Inget»
- Inlämningsuppgifter»
- TÖ1»
- Excell-övningarna»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningsupplägget: Powerpoints m.m. TÖ1: ta bort?, eller förbättra upplägg och tydlighet. mer vikt på projektledning, jag hade väntat mig mer om gruppdynamik, gruppledning, organisationsstrukturering, osv. »
- Bättre föreläsningar»
- I princip allt. upplägget på föreläsningarna (ingen som ville gå på dem då de inte lärde något av vett) TÖ-upplägget av ovan nämnda orsaker.»
- Byt ut föreläsare»
- Tö1 bör antingen göras mindre, eller värderas högre i förhållande till övriga TÖ!»
- TÖ1, antinge ska den ge mer poäng eller så ska den begränsas.»
- Mindre poäng på tö 2-6 och mer på arbetet. »
- Föreläsarna. »
- föreläsningarna som oftast var tråkiga och inte gav någoting»
- Poängfördelningen, arbetsbelastningen.»
- TÖ1 måste förändras, samt poängfördelningen på alla TÖ-uppgifter. Sjutimmars föreläsning på samma dag är inte heller att föredra.»
- Föreläsningarna om investeringar och projektplanering bör göras mer pedagogisk och intressant. Poängfördelning på TÖ uppgifter. De har varit orimliga i förhållande till arbetsbörda. »
- TÖ1 bör bytas mot något mindre omfattande.Föreläsningarna bör arbetas på,bättre upplägg och planering.»
- tillämpningsövningar: poängen på dessa torde motsvara svårighet/nedlagd tid bättre.»
- TÖ1! Den tog tid, gav lite båda kunskapsmässigt och poängmässigt i förhållande till hur mycket tid och arbete den krävde. En ordentlig omarbetning till något mindre, eller att den helt tas bort är ett måste!»
- Att information om hur saker och ting kommer att fungera kommer utt i tid, inte 2 min före man ska hålla sin redovisning eller peer respons. Man planerar faktiskt sånt i för väg och behöver informationen då. Vara tydlig med den informationen som ges så att den inte blir missförståd. Om mer än halva klassen inte har uppfatta är det nog inte vi som inte fattar utan informationen som är dålig.»
- TÖ1 gav inte så mycket kunskap. Respons på TÖ2-5»
- Poängfördelningen mellan tillämpningsövningarna.»
- TÖ1 borde antingen vara värd fler poäng eller inte kräva så många delmoment och tid. Var mkt bra och lärorikt att jämföra årsredovisningar, men tycker inte företagets inställning till tex hållbar utveckling borde väga så tungt.»
- TÖ1 var alldeles för stor/under lång tid i förhållande till poängen den gav. Det behöver vara tydligare vad varje föreläsning ska handla om och när man kommer behöva det (TÖ), så att man kan koppla ihop de olika områdena. Vet man ingenting om ekonomi är det inte så lätt att skilja tex redovisning och projektplanering, för man vet ju inte hur det fungerar i ett företag även om det är självklart för en ekonom. TÖ-uppgifterna var lite för lätta och stela. Det kunde ha varit mer frihet och realistiska exempel, alltså inte produkt alfa och beta utan en verklig situation. Här var ju TÖ4 och TÖ5 bättre än 2 och 3. Dessutom bör det finnas ett alternativ till kursboken som är mer "avancerad", jag kände mig lite dumförklarad av denna, den talade till mig på ett inkorrekt och tillkrånglat språk istället för att vara rakt på sak.»
- Tö 1 måste bli mindre tidskrävande. Lite tydligare info kring Tö-uppgifterna skulle också vara bra.»
- ta bort nåt moment så att man hinner lära sig det viktiga ordentligt.»
- Skär ner på mängden TÖ-uppgifter»
- Minska ner på tö uppgifter eller ändra om tentan. Tö 1 bör vara en jämförelse mellan mera likartade företag då analysen inte var relevant i alla lägen.»
- Upplägget, kursen skulle kunna genomföras på ett mycket intressantare sätt. »
- tö1»
- Föreläsningarna, gör dem mer intressanta. Känns absolut inte som något omöjligt.»
- Kom bättreförberedda till förläsningar. Det som gås igenom på 3 timmarsföreläsningar kan lätt fås in på 2 tim med lite högre tempo. Vi kan räkna bra så det räcker att ställa upp problemen. Att göra en lång mattövning ger oss ingenting, vi bli bara otåliga och ofokuserade.»
- Kapa bort någon TÖ och gör föreläsningarna mer effektiva. Rapporten bör vara värd mer poäng då det ändå är ett stort projket som pågår under hela perioden.»
- TÖ uppgifterna i stort är det värt att ha så många? vad ska de egnligen ge? relevanta föreläsnignar är mening att det går lika bra att läsa föreläsningsslidsen så är det ingen mening att ha någon föreläsning. Examinationen var en väldigt stor tenta där många räkneuppgifter var stora och med ganska låg poäng då lätt en felräkning kunde ske, veti nte vad som var tanken men kändes som om den kunde stjälpa många lätt.»
- Föreläsningarna, tö-uppgifterna, upplägget, mer koppling till byggsektorn. m.m»
- Utveckla lärarnas presentationsteknik.»
- ta bort TÖ1!!!»
- Tretimmarsblocken under föreläsningarna fungerar inte alls, det går verkligen inte att fokusera så länge. Dessutom borde man kunna förbättra upplägget av föreläsningarna då de tyvärr är så tråkiga att bara en fjärdedel av klassen går på dem. Jag skulle även gärna se mindre grupper på TÖ- övningarna då det är svårt att verkligen synas i större grupper.»
- Allt!»
- TÖ1!»
- Poängsättning på inlämningsuppgifter»
- Arbetet kan inte vara kvar som det är nu om inte tentan blir mindre i förhållande.»
- ...» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Bra förutsättningar på kursen, men höll inte ända fram.»
- överflödigt.»
- Skev poängfördelning på TÖ.»
- Jag tycker inte att kursen uppfyllde det jag förväntade mig, den var mer riktad till en blivande ekonom och inte en vv. jag hade förväntat mig att få lära mig mer om byggandet och ekonomi och inte företagsekonomi. i sådanafall bör kursen byta namn till företagsekonomi. Allt som allt är jag besviken och tycker att kursen inte var speciellt bra.»
- Om kursen inte hade varit så tung så hade den varit rolig att läsa.Det är intressanta delar som den tar upp.»
- Har nog varit den sämsta kursen jag läst när det gäller tydlighet och information. Under all kritik faktist. Det skapar mycket iritations moment som är onödigt då arbetsbelastningen redan är väldigt hög och då mycket av den dåliga informationen lätt kunat undvikas.»
- Lärorik och intressant kurs som känns väldigt tillämpningsbar i framtiden»
- Ganska rörigt med så många föreläsare. Intressant att höra andra ibland, men lite för mkt hopp.»
- Alldeles för mycket på kort tid. Satsa på lite mindre så att någonting kanske faktiskt fastnar.»
- Tycker kursen i allmänt har varit ointressant och föreläasningarna kunde vara mer givande.»
- Lägg ner byggdelen i kursen och kör en företagsekonomikurs istället! »
- kursens syft och mening tror jag behöver fundras på anknytning till byggbranschen är ett måste och kursen känns som den har en viktig funktion idagensläge fungerar den dock inte med sin uppbygnad.»
- Tentan var vettig, kursens olika delar testades. Dock var det extremt många uppgifter och jag han inte göra klart!! Tidsbrist ska enligt min mening aldrig vara ett problem på en tentamen. »
- Kursen i helhet har inte hållt den klass som förväntas av en chalmerskurs.»
- På grund av att arbetsbelastningen var för hög för att jag tvungen att lägga mycket tid på TÖ-uppgifterna eftersom dessa skulle lämnas in kontinuerligt under kursens gång hann i princip inte läsa någonting i ekonomiboken och därför kommer jag antagligen kugga tentan. Information om t.ex. peer respons och template borde ha varit tydligare. »
- En relevant kurs som tyvärr försvinner in i en dimma av massa begrepp som betyder nästan samma sak, och tråkiga föreläsningar. Borde kunna göras bättre.»
- Behövs verkligen den här kursen?» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från