ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 3-4 12/13 Byggnadsplanering, LBT101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 5%
Godkänt»12 34%
Gott»16 45%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna har varit okej. Mycket dåligt att någon som anser sig vara bra på pedagogik... ... inte kan lägga upp sina (handgjorda??) slides på pingpong och därmed, i praktiken göra de icke obligatoriska föreläsningarna obligatoriska. ... anställer "assistenter" som gör samma sak som ovan. (Att tex gå igenom vad som menas med "byggnadshöjd" på en overhead vid ett tillfälle och sedan svara "Det har vi gått igenom" när man två månader senare undrar vad som gällde är väl inte direkt vad man kan kalla pedagogiskt. ... anställer "assistenter" som är så ohjälpsamma att övningarna lika gärna kunde varit obemannade. ... knappt gå igenom hur man faktiskt bör rita ett hus, rent tekniskt. Har inte målat sedan småskolan och lite mer än "Sätt igång." hade varit hjälpsamt.» (Dåligt)
- Är student från Väg och vattenprogrammet. Tycker inte vi fick den infon vi behövde. » (Godkänt)
- Mycket kul och lärorik kurs, men rörigt upplägg.» (Godkänt)
- Tycker att innehållet i kursen var mycket bra men att organisationen kring kursen var sämre.» (Godkänt)
- Ingen feedback på uppgifterna, varken småhuset eller flerbostadshuset. Man fick ingen chans att förbättra. Lärarna sa olika saker....väldigt irriterande» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68


Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten efter genomgången kurs, BPL A och BPL B, skall kunna projektera bostäder. Studenten skall kunna framställa bygglovshandlingar både för småhus och flerbostadshus.

Studenten skall bl.a. kunna:
- gällande krav på tillgänglighet.
- tolka och tillämpa BBR och Svensk standard i tillämpliga avsnitt.
- förstå den tradition som styr hur vi projekterar bostäder idag,
- projektera med hänsyn till sol och klimat.
- förstå vikten av hållbart samhällsbyggande vid byggnadsprojektering.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 20%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 60%

Genomsnitt: 3.17

- Lätt att klara kursen. Det är dock inte samma sak som att bli bra på något och öva sig i nya färdigheter. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 87%
Nej, målen är för högt ställda»4 12%

Genomsnitt: 2.12

- Vissa punkter i lärmålen var ju betydligt viktigare, tex att kunna svensk standard i princip utantill, medan så stor vikt INTE lades vid sol och klimat, till exempel.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Om förkunskaperna är inga. Vilket det antas. Hur ska man då kunna rita ett hus från dag ett med instruktionerna: "Gör det bara..."?» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på hur mycket tid denna kurs har tagit så anser jag att kursen är värd för lite poäng» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»22 70%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.83

- Jag tycker inte att utantill-kunskap gällande exempelvis mått och dimensioner på möbler borde vara så avgörande. Dessa mått kan man ju alltid slå upp. Känns lite högstadie-tänk över det hela.» (I viss utsträckning)
- "Studenten skall kunna framställa bygglovshandlingar både för småhus och flerbostadshus". Detta kan jag inte hålla med om att jag har lärt mig särskilt bra. Jag har lärt mig vissa saker som ska vara med i en bygglovshandling men jag kan inte göra en fackmässigt korrekt bygglovshandling. När vi fick reda på resultaten från de båda övningarna vi gjorde fick man bara reda på om man missat något, och vid nästa övning hade man kanske missat något annat istället. Jag hade gärna lärt mig mer innan uppgiften lämnades in om hur ett korrekt bygglov ska se ut. » (I viss utsträckning)
- Tentan var identisk med övningstentan så en tränad apa hade ju klarat den. Att rita husen var trial and error då ingen direkt handledning skedde. » (Ja, i hög grad)
- inte fått tillbaka tentan än » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»13 37%
Mycket stor»11 31%

Genomsnitt: 2.88

- Mycket av tentan var baserat på föreläsningar. Därför vore det bra om föreläsningsmaterial kunde läggas upp på ex pingpong, eller att tid gavs så man i alla fall hann anteckna på lektionerna...» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 2%
Ganska stor»14 40%
Mycket stor»20 57%

Genomsnitt: 3.54

- SISen har man ju använt sig jättemycket av. BBR har man använt en del men boken har jag endast kollat i inför tentan. Jag har knappt använt den över huvud taget som hjälp till de två inlämningsuppgifterna » (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»9 25%
Ganska dåligt»9 25%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.31

- Vi fick tillgång till kurshemsidan efter flera veckor. » (Mycket dåligt)
- Alla gav olika direktiv och instruktioner.» (Mycket dåligt)
- Inget lades upp på pingpong. Vi hade inte ens en kurshemsida innan vi bad om det. Lägg upp material på någon slags hemsida» (Mycket dåligt)
- I praktiken var föreläsningarna obligatoriska då det endast vad där man kunde få tag på stenciler, osv. Även när föreläsare lovade att lägga ut material på pingpong (vilket jag tror var en gång så så stora krav ställde vi ju inte) så glömdes det bort.» (Mycket dåligt)
- Från början fanns ju inte ens en kurshemsida. Och när den väl kom upp fanns det knappt någon info där. Tycker att det borde vara en självklarhet att alla utdelade häften borde ligga där så att man, om man missat en lektion eller tappat ett häfte ändå har en chans att få allt kursmaterial. Även konstigt att kursansvarige inte har en mejladress som man kan nå denne på. Och övningsledarna var inte direkt villiga att svara på frågor då man ringde dessa. Hur ska man då kunna få någon information? Mycket tråkigt!» (Mycket dåligt)
- Här finns det mycket att jobba på, webbsidan var idrott sett obefintlig tills vissa filer kom upp. Exempelmaterial som skulle delas ut blev inte utdelade. Vissa saker gick man inte utskickat förens dagen innan inlärning.» (Mycket dåligt)
- Det känns mycket omodernt, opraktistk och miljöovänligt att dela ut massa papper under föreläsningarn istället för att använda pingpong som alla andra lärare! Jag missade en del föreläsningar och missade då att få viktigt kursmaterial!!» (Mycket dåligt)
- Utdelat material kom inte ut på pingpong, vilket jag ansåg som väldigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Inget föreläsningsinnehåll tillgängligt på webbsida. Ingen tid att anteckna på föreläsningar (för lite tid mellan overhead).» (Ganska dåligt)
- Bad communication between the teachers. (The architectures) » (Ganska dåligt)
- Fick måtten på ramen dagen innan inlämning...» (Ganska dåligt)
- Information gällande ritningramens bredd fick man reda på först samma vecka som den första ritningen man gjorde i grupp, skulle vara inne. Då fick man dessutom i en annan skala.» (Ganska dåligt)
- dokumenten kom aldrig upp på pingpong» (Ganska dåligt)
- Pingpong borde utnyttjas mer under hela kursen.» (Ganska dåligt)
- Gärna fler övningstentor» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»22 62%
Hög»10 28%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.28


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»5 14%
Ganska dåliga»7 20%
Ganska bra»12 34%
Mycket bra»10 28%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.85

- Vi gjorde andra uppgiften i Revit och de var det ingen som kunde. » (Mycket dåliga)
- Av två timmars övningstid var 1,75 timmar stå i kö för att få några minuter med en assistent.» (Mycket dåliga)
- Övningsledarna kunde inte det program, Revit, som vi förväntades arbeta i vilket medförde att onödigt mycket tid gick åt till att komma på egna lösningar. Informationen har också skiljt sig mellan olika övningsledare och alla elever har inte fått samma information. Alla krav för att få godkänt på uppgifterna borde stå specificerade i uppgiftsbeskrivningen, ett exempel är att avståndet mellan bärande väggar max fick vara 6-7 meter. Det hade ingen nämnt. Är det ett krav bör det stå!» (Mycket dåliga)
- Vissa personer fick mycket hjälp. Övriga fick sitta och vänta flera hela lektioner och fick väldigt lite hjälp. Kanske att schemalagd tid per grupp är ett alternativ att överväga.» (Mycket dåliga)
- Frågor på lektioner besvarades men mejl eller telefon var inte ett lämpligt kontaktmedium, utveckla?» (Ganska dåliga)
- Det är ju endast ett övningstillfälle i veckan där man kan ställa frågor och det är ju många grupper där samtidigt, så det hände ofta att man struntade i att fråga, för att man inte ville vänta så länge på övningsledarna som man var tvungen att göra. » (Ganska dåliga)
- Trots att vi var indelade i grupper med handledare, var det inga problem för andra grupper att besöka våra konsultationstillfällen, men vi var själva föga välkomna på andras konsultationstillfällen. Det gjorde att våra handledartillfällen var väldigt fulla av grupper som skulle ha svar. Sen tyckte jag även att det var väldigt få gånger man kunde få ett konkret svar, allt kunde man "tolka", och få av handledarna tolkade samma. Det är nog fortfarande oklart för de flesta hur mycket utrymme som måste finnas framför en bårhiss för att man ska kunna komma ut med båren.. » (Ganska dåliga)
- 2 timmar övning i veckan då man hade chans att ställa frågor var för lite, det hände att man inte fick hjälp ibland. Det var inte populärt att gå till någon annan grupps övningstillfälle att fråga om något heller.» (Ganska dåliga)
- Eftersom det fanns flera övningsledare och föreläsare så fick man olika svar på samma fråga. » (Ganska bra)
- Något delade åsikter om vad som är det viktiga i kursen hos arkitekterna och hos kursadministratören.» (Ganska bra)
- Bra, alla hade mycket bra kunskaper att dela med sig av, men hade man frågor om uppgifter fick man alltid olika svar» (Mycket bra)
- Mycket nyttigt med kursassistenter!» (Mycket bra)
- Övningsledarna har varit mycket hjälpsamma, dock har buden ändrats många gånger om vad som skall vara med på ritningar med mera, det har känts osäkert. Många saker fick man reda på för att någon övningsledare sagt det till en annan grupp och så visste man inte om det var ett krav eller bara en rekommendation/åsikt från just den övningsledaren.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»8 22%
Mycket bra»25 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- I projekten var vi grupper av 3 elever, jag upplevde att det i princip bara var jag och en till som la ner energi, den tredje gled mest med. Men så är det väl alltid...» (Ganska dåligt)

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»25 71%
Hög»7 20%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.28


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

-
- Att redovidsa i form av projekt»
- Claes är ju lite skoj. Han borde dock få en assistent som kan scanna in over headsen och lägga upp på pingpong.»
- Övningar och inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna är givande om man får den hjälp som krävs.»
- Claes lektioner! »
- Föreläsningar, tenta och arbetsuppgifter»
- Föreläsningarna är väldigt intressanta. Inlämningsuppgifterna är väldigt lärorika. »
- Claes, man fick väldigt många olika perspektiv på byggandet och utformandet av bostäder. Studiebesöket var även lärorikt. »
- Upplägget av kursen, den delades upp bra under läsperioden»
- Föreläsningarna»
- Claes!»
- Allt med kursen»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer info. Alldeles för mycket antagande att vi ska kunna grejer innan de sagt dem. Vi har ju aldrig gjort detta, därför vi läser kursen. »
- Tydligare mål, bättre kommunikation mellan Claes och handledarna om vad man vill se för resultat i projekten.»
- Föreläsninginnehåll tillgängligt på internet.»
- Lärare. Alla administrativa saker. Utdelning av material, tillgång till material, kurshemsida. Föreläsning via projektor önskas istället för OH så att alla elever i salen kan se vad det står. Tydligare information om vad som ingår och krävs för godkänt i uppgifterna, gärna nerskrivet i uppgiftsbeskrivningen. Att alla lärare/övningsledare pratar ihop sig och enas om samma villkor och krav. Tentan ger inte så mycket då det mest är utantillkunskap. En annan typ av tenta skulle behövas alt att man endast examineras i form av projekt. »
- * Skaffa motiverade assistenter som vet hur man sätter på en dator och hanterar pingpong. Ett gäng med kunskaper i Revit vore bra. *Lägg ut allt material på pingpong. Särskilt när Claes uttryckligen säger "Anteckna inte under föreläsningarna." *Vid utflykten så bör klassen delas in i runt 4 grupper. En kvinna som står runt 100 personer och pratar i vanlig samtalston på ett blåsigt Lindholmen? »
- Bättre sammordning mellan lärare, blev för mycket olika buskap beroende på vem man vände sig till, vilket leder till en del förvirring. »
- Trevlig kunskap han Claes besitter. Hade gärna haft fler föreläsningar. Kanske lite mer kunskaper i CAD (projektering, redovisning och dyligt)»
- Bättre möjlighet till hjälp, tydligare information i uppgiftsbeskrivningarna, möjlighet att få hjälp med Revit eller CAD, kursansvarig bör skaffa en mejladress, ALL kurslitteratur bör läggas upp på kurshemsidan.»
- Utdelning av material och förtydligande av uppgifter! »
- Lite bättre kommunikation lärare emellan, nu har det blivit lite så att olika lärare svarat olika på samma frågor»
- Tycker att det som sägs under lektionerna skall läggas ut på pingpong så att man får tillgång till det till tentan! Svårt att hinna anteckna allting samtidigt som man skall lyssna. »
- Tentan bör ligga i första läsperioden. Mer instruktioner från arkitekterna. Olika bud från olika personer. Gemensam genomgång så inga missförstånd sker.»
- Se kommentar på punkt 9»
- Better communication, so everyone knows the same thing and so on»
- Övningsledarna ger olika svar på samma frågor. Det är mycket som känns luddigt. Någon säger att en viss sak från SISen kan man skippa medan en annan övningsledare säger att det absolut ska följas men att man kan strunta i något annat istället»
- Att första uppgiften skall ritas för hand, när man kan få ett reducerat betyg för att man ritat en dörröppning en halv millimeter för liten, trots att man likt de flesta grupper kalkerat sin CAD-ritning, då är de något som är tokigt,»
- Se till att säga samma sak till alla. Arkitekterna sa en sak medan de andra sa en annan. Ge konstruktiv kritik under kursen.»
- Lägga ut kursmaterial på pingpong!»
- Studiebesöket på Eriksberg, var ganska långdraget och kändes inte jätterelevant»
- Lägga upp utdelat material på kurshemsidan/pingpong»
- Mer material på pingpong. »
- Att lärarna är tydliga med att de skiter i design och bara betygsätter grupparbetena på hur många "fel" man gjort i sina byggnader. Till arbete 1 hade jag ingen aning om detta men i arbete två fick vi full pott bara genom att vi insåg att designen spelar så liten roll.»
- ALLA lärare sa olika saker till olika elever. Det var ofta man fick att höra att man var tvungen att göra si och så av andra studenter. PRATA IHOP alla lärare, stort minus! Inte så kul att få reda på något när man nästan är klar med uppgiften och tvingas ändra väldigt mycket»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Viktig kunskap! Bra att V studenter får möjlighet. »
- Bedömningen av projekten borde ske av flera handledare tillsammans och borde ta in fler aspekter så som om man har tagit kämpat för en bra planlösning ur ett entreprenör-perspektiv, .eller om man har försökt nå andra plusvärden-»
- Trist att en i grunden intressant och rolig kurs blev så dålig.»
- Trevlig kurs!»
- Tycker också att det är mycket märkligt att man inte skriver ut betygsgränserna på tentan. Dessa måste ju vara satta innan tentan lämnas ut. Känns oseriöst.»
- Mycket kul och intressant kurs. »
- Väldigt luddigt och obalanserat. Det kändes som att alla assistenter och undervisare sa olika saker om samma sak. Det slutade med att man bara frågade den assistenten som bedömer ens arbete för att få vederbörandes "rätta" syn på arbetet. I efterhand går det inte att säga att en annan assistent sa något annorlunda.»
- Man kämpar med en uppgift i flera månader och utan att få någon feedback så lämnar man in den. och det är det! ingen chans att säga hur man tänkte eller liknande. Man ska alltid kunna förbättra betyget enligt mig. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.68
Beräknat jämförelseindex: 0.67

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från