ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra, LMA018

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»6 16%
Cirka 20 timmar»8 21%
Cirka 25 timmar»14 37%
Cirka 30 timmar»7 18%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.75

- de var kanske mer under tentaveckan» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 16%
100%»31 83%

Genomsnitt: 4.83

- Sjukdom i början» (75%)
- plus SI» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 29%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 27%

Genomsnitt: 2.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

- Ett för stort steg från gymnasiets matematik att ta på så kort tid...» (Nej, målen är för högt ställda)
- Även om man hade introkurs i matte så var det mycket som var oklart. Man kan inte förvänta sig att komma ihåg det man har gått igenom i gymnasiet. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»15 48%
Ja, i hög grad»13 41%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.51

- Tyckte som många andra att tentan skiljde sig från föregående tentor och inte tog upp alla delarna av kursen utan iriktade sig mycket på just ett par saker, också att det var svårt att klara den om man låg på en lägre nivå om man jämför med äldre tentor. Kändes som en allt eller inget tenta. » (I viss utsträckning)
- Men tentan som vi hade var långt ifrån det vi mest hade pluggat på, och den var inte alls lik dem gamla tentorna som vi fick för att öva på.» (Ja, i hög grad)
- Alldeles för hög grad» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»4 10%
Ganska stor»20 54%
Mycket stor»7 18%

Genomsnitt: 2.75

- De är aldrig bra att ha en doktorerande som lärare på en kurs där man knappt fattar något.» (Mycket liten)
- Det som har hjälpt mig mest är SI-lektionerna. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»21 56%
Mycket stor»13 35%

Genomsnitt: 3.27

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 18%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»9 24%

Genomsnitt: 3.05

- bra med tydlig hemsida» (Ganska bra)
- Tidigare års tentor kunde lämnats ut tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 18%
Ganska bra»21 56%
Mycket bra»9 24%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Övningstillfällena med en lärare och en lista du kan sätta upp dig på för att få hjälp gjorde att jag inte gick dit mer än 2 gånger.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»28 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»17 45%
Hög»17 45%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.54

- Förstår inte hur man tänker att man ska begripa ALLTING på ett mattepass, vi går igenom nya saker varje gång. Att få in ALLT som man går igenom under ett pass och sedan kunna det till 100 % samt kunna det flera veckor efter är lite väl för mycket.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 56%
Hög»12 32%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.45


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»2 5%
Godkänt»17 45%
Gott»16 43%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.37

- Bristande pedagogik hos den föreläsare vi hade» (Mycket dåligt)
- Det är dåligt att gå igenom såpass många nya saker varje gång, till slut kommer man inte ihåg något utav det. Tyvärr.» (Dåligt)
- I slutet av kursen tappade kursen riktning totalt...Vi fick en ny inhoppande lärare med annan pedagogik inför nästan varenda föreläsning kändes det som...Och det i kombination med en väldigt svår tenta som skilde sig väldigt från tidigare års tentor...Gjorde att i alla fall jag själv kände mig väldigt dåligt förberedd trots många timmars studier på egen hand....» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra med duggor»
- SI och övningar.»
- duggorna är ett bra system. Övningstillfällena är väldigt viktiga, knde gärna vara fler. »
- duggor repesktive slutprov 50% vardera av kursen.»
- si»
- Relatioen elev-lärare/föreläsare»
- duggorna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- introtentan som låg på en lördag och endast gav 2 bonuspoäng på 17 uppgifter,»
- Våra matteövningar lades sent på fredag em, dvs som sista lektion på fredag, ej bra!»
- Att lösningar bifogas med utdelade uppgifter, vilket underlättar om man kör fast.»
- Sättet som tentan var gjord på var helt annorlunda än de övningstentor vi fick, vilket ger ett helt felaktigt intryck av vad man kan vänta sig på den riktiga tentan.»
- En föreläsare som inte kör direkt ur boken»
- Utdelade tentor. (Våran tenta var inte ens i närheten av de som vi hade fått)»
- Fungerande höjning o sänkning av tavlor i babord så att föreläsaren inte behöver komma av sig hela tiden...»
- inte en likadan tenta som vi fick....blev helt snurrig i bollen av att lösa ut a hela tiden...den var också mycket svårare än provtentorna»
- Övningstillfällen fler? »
- Håkan undervisar alla klasser eller att någon i Håkans, åtminståne minsta, nivå håller i föresläningarn.»
- mer övningstillfällen»

16. Övriga kommentarer

- Elin skrev av sitt papper för det mesta, dom andra föreläsarna som kom in ibland skapade mer engagemang, speciellt Håkan.»
- Skillnaden i undervisningar hos Elin Götmark och Håkan Blomqvist. Håkans undervisningar var mycket mer givande än Elins. Jag skippade Elisn lektioner fom kap6-7 och gick på håkans undervisningar. Mycket bättre!»
- För drygt tempo.»
- Föreläsningarna gick endast ut på att anteckna i 190, så man hade aldrig channs att fundera själv.»


Kursutvärderingssystem från