ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Mekanik och hållfasthetslära, LNB802

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-05 - 2010-03-25
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 6%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 25%
Cirka 25 timmar»1 25%
Cirka 30 timmar»1 25%
Minst 35 timmar»1 25%

Genomsnitt: 3.5

- brukar alltid bli att man hårdpluggar veckorna innan tentan...» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 25%
75%»1 25%
100%»2 50%

Genomsnitt: 4.25


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 75%

Genomsnitt: 3.25

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 66%
Nej, målen är för högt ställda»1 33%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 50%

Genomsnitt: 3.5


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»2 50%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»1 25%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%

Genomsnitt: 4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- har inte sökt så mycket hjälp men man vet ju var man kan få tag på läraren när man behöver hjälp. han är mycket bra på att redovisa vart man kan få tag på honom när man behöver hjälp, speciellt innan tentan.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt samarbete»1 25%

Genomsnitt: 4.25

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 25%
Hög»2 50%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 4

- högt tempo på föreläsningarna» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»1 25%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 25%
Gott»1 25%
Mycket gott»2 50%

Genomsnitt: 4.25

- Alldeles för svår kurs med alldeles för lite tid till. Vi hade en svår elkurs vid sidan om också och det är en väldigt dålig idé att lägga två jättesvåra kurser parallellt eftersom man hinner inte lägga tillräckligt mycket tid på någon utav dom. Man måste tänka efter vid planeringen av sådant att ja, vi är studenter, men vi är inte döda. Vi har annat att göra vid sidan av skolan också, jobb, familj, vänner + allt annat som vuxenlivet innebär. Alla bor inte hemma med föräldrar som betalar allt så att man BARA behöver tänka på skolan. Och att Meknik och hålf och El är svåra kurser är ingenting som bara jag tycker. Det är ett faktum, inte en åsikt.» (Godkänt)
- det är en svår kurs, men ett bra upplägg och lärare. beror nog mest på en själv att man inte börjar studera i tid. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lennarts examinationsform av inlämningsuppgifter. Den har varit väldigt bra och dessutom minskade den stressen inför tentaperioden.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen MÅSTE läggas parallellt med en lite enklare kurs!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från