ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Engelska, LSP580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»14 48%
Cirka 20 timmar»10 34%
Cirka 25 timmar»4 13%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.72

- Engelska är en av mina starkaste sidor, så har ingen motivation att lägga tid på det. Dock så sköt jag upp rapportskrivningen så pass att den inte blev gjord. Trots detta så tror jag inte jag hade lagt ner mer än 15 timmar per vecka om jag hade skrivit den.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»3 10%
50%»6 20%
75%»8 27%
100%»12 41%

Genomsnitt: 4

- Många lektioner handlade om att jobba självständigt» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 13%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 31%

Genomsnitt: 2.93

- Målen är ibland otydliga och ibland rent motsägande. Det har varit väldigt diffust vad som förväntas av en. Och frågan är det en rapport eller är det en artikel har inte riktigt fått sitt svar.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»20 76%
Nej, målen är för högt ställda»5 19%

Genomsnitt: 2.15

- Jag har hög förkunskap så kanske inte gäller generellt.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»11 40%
Ja, i hög grad»11 40%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»7 24%
Ganska liten»13 44%
Ganska stor»6 20%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.17

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»12 41%
Ganska liten»9 31%
Ganska stor»7 24%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.89

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»18 62%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 2.89

- Lite delade åsikter om vad som är rätt och fel från olika lärare ang. arbeten osv.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»4 13%
Ganska bra»9 31%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.44

- Det gick att fråga då man hade lektion, men att få svar på mail/PM var nästan omöjligt. Trots att mailet/PM:et skickades i mycket god tid fick jag ett mycket sent svar.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»12 41%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.44

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»15 51%
Hög»12 41%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.41

- Det känns som att man behöver lägga rätt mycket tid på rapporten, känns alltid konstigt med 3 kurser per period (samma som lp. 1 med introkursen). Tycker att det tar tid från de andra kurserna och hade varit bättre som antingen en full kurs, eller ta bort den, som kursen är nu tycker jag inte om den.» (Lagom)
- Lite väl hög i slutet. Speciellt med tanke på att färdigskrivandet av rapporten samt redovisningen tog ganska mycket tid under ett par veckor då man var tvungen att förbereda sig inför kommande tentor.» (Lagom)
- Denna kurs har fått stryka på foten, då perioden haft tre parallella kurser.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»12 41%
Hög»10 34%
För hög»6 20%

Genomsnitt: 3.68

- Det är för mycket att läsa tre parallella kurser under en läsperiod, framför allt då Maskinorienterad programmering med labbar tar mycket tid i anspråk och att då få tid att skriva en rapport/artikel blir svårt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»4 13%
Dåligt»5 17%
Godkänt»11 37%
Gott»6 20%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fruktansvärt tråkiga ämnen som är svåra att binda till linjens inriktning» (Mycket dåligt)
- De föreläsningar jag gick på var bra, men som sagt på fråga 11. Gör en full kurs av den så man kan lägga mer tid på den så den känns värdefull. För min del kändes det inte motiverat att skriva rapporten när man måste göra lab.förberedelser och samtidigt hålla sig i fas med Analysen.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engelskan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- se 11. och 13.»
- mer tydliga instruktinoer om vad som gäller "göra till nästa vecka". »
- Tydligare instruktioner och uppladdning med deadline som ger feedback innan slutgiltig inlämning»
- Det gavs olika instruktioner från lärarna över hur rapporten skulle se ut.»
- Bättre ämnen att arbeta med»
- Det går inte att ha två lärare om inte lärarna är överens om vad som är rätt eller fel i kursens innehåll. Om man ska skriva en uppsats på formel engelska så finns det regler och bestämmelser för hur detta ska se ut. Att gå till en lärare och få positiv feedback om ett stycke för att vid senare tillfälle få negativ feedback för samma stycke är inte acceptabelt. Det rådde stor förvirring över vad som gällde och beroende på vem av läraren som man pratade med så kunde det variera. Antingen så har ni bara en lärare på hela kursen eller så delar ni upp kursen på Data och El och ger de var sin examinator så det inte blir denna typen av problematik.»
- Lärarna bör först och främst ha samma åsikter om vad som är rätt och fel i ex.vis rapportskrivning osv. Vad skall man göra när man får olika svar från olika lärare? Det är bara att hoppas på att man får den "snälla" läraren att rätta sin rapport i slutändan. Så borde det inte vara!»

16. Övriga kommentarer

- Tentamen var mycket bra utformad. Speciellt i och med att texterna som var bifogade var mycket intressanta samt kändes vetenskapliga utan att ha med alltför mycket fackspråk.»
- Kursen gick för hastigt fram. Jag tycker man borde läsa den över en längre tid och på mer poäng så att man kan lära sig mer. Nu känns det mer som att kursen testar tidigare kunskaper eftersom man inte hann lära sig så mycket.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.96

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.96
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från