ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-2 Sjötransport av farligt gods, SJO137

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»15 53%
Cirka 20 timmar»5 17%
Cirka 25 timmar»2 7%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»4 14%

Genomsnitt: 2.1

- Utförliga föreläsningar medförde lite behov av egenstudier.» (Högst 15 timmar)
- Har endast arbetat med kursen under föreläsningarna» (Högst 15 timmar)
- Följer man bara med på föreläsningarna och antecknar vad lektorn säger så behöver man inte överanstränga sig nämnvärt. Bara "fräscha upp" med jämna mellanrum.» (Cirka 25 timmar)
- vet ej riktigt» (Cirka 30 timmar)
- Eftersom (nästan) alla föreläsningar var obligatoriska var det till att gå på alla vilket nog lönade sig i slutet.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 3%
100%»27 96%

Genomsnitt: 4.96

- Bra med obligatoriska föreläsningar!» (100%)
- I slutet av kursen var två "frivilliga" föreläsningar men jag gick bara på en.» (100%)
- Bra med extra föreläsningar utöver kravet.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 7%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 71%

Genomsnitt: 3.53

- Eller minns dem inte iaf.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi gick inte igenom kurs pm först efter 2-3 föreläsningar. En tydligare genomgång av kurs pm med målen udner första lektionen vore bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

...definiera vad som är farligt gods och klassificeringskriterierna som ligger till grund för detta
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja, det kan jag»14 50%
Ja, med god marginal»14 50%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.5

...beskriva hur farligt gods skall vara förpackat inför sjötransport
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 14%
Ja, det kan jag»16 57%
Ja, med god marginal»8 28%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.14

...beskriva hur farligt gods skall vara dokumenterat för att accepteras för transport
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 21%
Ja, det kan jag»15 53%
Ja, med god marginal»7 25%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.03

...beskriva hur farligt gods skall stuvas ombord
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja, det kan jag»14 50%
Ja, med god marginal»13 46%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.42

...tillämpa hur farligt gods skall separeras ombord med hänsyn tagen till typen av transport/typ av fartyg
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja, det kan jag»12 42%
Ja, med god marginal»15 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.5

...använda nationell lagstiftning och internationella konventioner som rör sjötransport av farligt gods
28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja, det kan jag»16 57%
Ja, med god marginal»11 39%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.35

...förklara nödåtgärder vid tillbud och olyckor med farligt gods ombord på fartyg
28 svarande

Nej»1 3%
Delvis»8 28%
Ja, det kan jag»12 42%
Ja, med god marginal»7 25%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 2.89

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Det är en omfattande kurs för den som inte har sysslat med någon form av Farligt Gods innan. Kanske lite lågt poängtal.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»24 85%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.85

- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)
- Tyckte det var en bra examination » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»4 14%
Mycket stor»22 78%

Genomsnitt: 3.67

- Neptun har varit mycket bra!» (Mycket stor)
- Även om man inte riktigt förstod dom första veckorna med vad det var vi skulle lära oss så förstod man det när övningstentan kom» (Mycket stor)
- Föreläsningarnas innehåll och utformning, men framförallt hur de av lektorn genomfördes var avgörande för inlärningen. Mycket förtjänstfullt.» (Mycket stor)
- Svårt att förstå i början vad kursen handlade om, men det blev tydligt ju längre det gick.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»5 17%
Mycket stor»20 71%

Genomsnitt: 3.6

- I jämförelse med föreläsningarna har kursmaterialet bidragit ganska lite, men samtidigt är de 3 häftena väldigt bra.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen måste man ha för att klara kursen men utan undervisningen hade jag aldrig klarat kursen. Litteraturen är mycket viktigt men utan undervisningen är den nästan värdelös. » (Ganska liten)
- omöjligt utan» (Mycket stor)
- Kursmaterialet är bra, och tycker det ska vara kvar som det är.» (Mycket stor)
- Ovärderligt!» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»13 46%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.32

- kan alltid vara bättre» (Ganska bra)
- Den användes inte till särskilt mycket.» (Ganska bra)
- Från början tyckte man elektorn hade lite konstiga idéer om kurshemsidan på Ping Pong men så här i efterhand så var det nog ett mycket bra sätt han hade att ge ut informationen på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.82

- Jag upplevde ibland att föreläsaren kunde ha ett slags nedvärderande sätt att svara elever på. Det skulle väl vara "kul" och "skojigt" men jag misstänker att en del elever kan ha tagit ila upp.» (Ganska dåliga)
- Lektorn svarade på på frågorna man hade men om man ville att han skulle gå igenom det så ville han helst gå vidare.» (Ganska bra)
- Sökte inte så mycket hjälp från elektorn men mer från klasskamraterna.» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»4 14%

Genomsnitt: 3.89

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»24 88%
Hög»2 7%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.14

- Ibland gick det lite fort under genomgångarana men då repiterades detta senare under kursen.» (Lagom)
- Att den var lite saftig berodde nog också på ämnets "karaktär".» (Hög)
- Hög ja, men något annat vore orimligt då det är en omfattande kurs!» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 42%
Hög»13 46%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.57

- Får nog sätta lagom apropå att man i slutet fick lite tid att smälta in allt så det känns som om allt tajmades bra till tentamen. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 17%
Gott»16 57%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra kurs och tillhörande litteratur. Men en tydligare genomgång första lektionen av kurspm samt om stuvning. Jag upplevde de 4-5 första lektuionerna väldigt förvirrande där man bara satt och anatckenade i sina häften. Efter den 5:e lektionen så insåg man vad målet var. Att göra en stuvningsplan. Återigen något som borde tas med i första lektionen. En kort beskrivning av stuvningsplanen.» (Godkänt)
- Elektorn är den som ska ha mest beröm eftersom han gjorde ämnet mer eller mindre uthärdligt. » (Gott)
- Kursen i sig var ganska tråkig, men sättet som kursen framfördes på var mycket bra!» (Mycket gott)
- Utan lektorns pedagogiska grepp hade intresset för kursen och resultatet av kursen varit svårt att bedöma.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lektorn»
- Kurslitteraturen»
- samma upplägg med böckerna och lektor!»
- Kurslitteratur och lektor»
- Allt i kursen»
- Tomas Olsson Neptun. »
- Tomas Olsson Neptun!»
- hela kursens upplägg.»
- Tomas Olsson neptun som föreläsare. »
- Övningsuppgifterna.»
- Allt.»
- Lektorn»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- 40 h obligatoriska föreläsningar är för mkt med tanke på innehåll. Hellre mer övningsuppgifter/inlämningar och egen lästid.»
- inget speciellt, kanske göra det lite mer intressant i början av kursen»
- Jag tycker att det var en mycket bra kurs och har svårt att se att den skulle se ut på ett annat sätt. »
- Ibland kunde det vara lite mycket på en och samma gång som fick en att inte vara alltför koncentrerad. »
- facit på övningstentor...»
- Introduktionsförelsäningen.»
- Inget.»
- Försöka förklara vad det handlar om. Svårt att få ett begrepp först efter 2 veckor nu.»

17. Övriga kommentarer

- intressant kurs»
- Inga»
- Mycket gott exempel på hur en genomtänkt pedagogik främjar inlärning av en till synes abstrakt ämne.»
- Jag förstår att kursen måste vara obligatorisk men den tar mycket tid från de andra kurserna som jag har läst parallellt med denna. Det tyckte jag var synd, hade gärna fördelat tiden annorlunda. Hellre fler och kortare föreläsningspass, de är ju ändå obligatoriska.»
- inga övriga kommentarer.»
- Föreläsaren bör kanske avväga huruvida hans sätt att möta elever är "roligt" eller stötande. »
- Herr Neptun är en alldeles ypperligt god lektor som inte bara visar upp sina gedigna kunskaper i ämnet utan även är bra på att lära ut!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.07

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.07
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från