ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Marknadsplanering, LNC292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»11 34%
Cirka 20 timmar»6 18%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»7 21%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.59

- Inte haft någon ordentlig undervisning» (Högst 15 timmar)
- Utöver sista veckan. Eftersom vi hade ungefär 5 timmar föreläsning totalt under hela kursen varav tre veckan innan slutinlämning var det väldigt svårt att lära sig stegvis.» (Högst 15 timmar)
- Inget jobb i början av kursen för vi fick ingen info om hur man skulle göra, sen blev det fruktansvärt stressigt mot slutet.» (Högst 15 timmar)
- Absolut ingenting vettigt gjort i början av terminen bara mot slutet. Arbetet var bra men pga total brist på handledning, blev det inte speciellt givande.» (Högst 15 timmar)
- Undervisningstimmarna har ju knappt infunnit sig så det är ju i princip endast eget arbete dessa timmar.» (Cirka 20 timmar)
- 20 h eget arb/ 5 h seminarie max» (Cirka 25 timmar)
- Väldigt stor del egen inlärning» (Cirka 30 timmar)
- Mycket självstudier eftersom inlämningsuppgifterna ska vara inne innan vi har behandlat de kapitel som uppgifterna har grund i. » (Minst 35 timmar)
- Kanske mer, med tanke på alla projekt» (Minst 35 timmar)
- i huvudsak på inlämningsuppgifter» (Minst 35 timmar)
- Mycket tid lades på projektarbetet» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 15%
100%»27 84%

Genomsnitt: 4.84

- det var krav på minst 75% deltagande i all undervisning» (75%)
- 4 tillfällen på en hel kurs. Det gör att det blir jobbigt att missa ett tillfälle när man ska ha 75 %. vem som helst kan ju bli sjuk» (75%)
- Den de nu varit....» (100%)
- det var ju obligatorisk närvaro...» (100%)
- Det var inte så svårt att uppnå full närvaro på kursen eftersom det bara var ett fåtal föreläsningar/seminarier.» (100%)
- De få timmar undervisning som förekommit» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 34%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 21%

Genomsnitt: 2.43

- Finns de?» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag vet faktiskt inte vad tanken var att vi skulle lära oss.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ställde vid ett flertal tillfällen frågor till läraren, visserligen inte angående målen men om praktikfallets utformning. Fick olika svar på samma fråga. » (Jag har inte sett/läst målen)
- De underlag vi fått för våra arbeten har varit på dålig svenska med utrymme för massor av feltolkningar,m ofullständiga beskrivningar och dåligt uppställda. Mycket förvirrande.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- målen var tydliga men vägen dit var krokig...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 2

- Ingen kommentar» (?)
- Rimliga, fast svåra att begripa.» (Ja, målen verkar rimliga)
- De ställda kraven var väl avstämda med tanke på de problem som varit.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det hjälper inte om målen är rimliga om läraren inte kan leva upp till att lära oss det som krävs för att vi skall klara av dem. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Med den undervisning som var i kursen så var kraven alldeles för höga. Många inlämningsuppgifter med deadline innan vi ens hunnit gå igenom kapitlen» (Nej, målen är för högt ställda)
- vi har inte läst något om marknadsplanering innan...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»9 32%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»3 10%
Vet ej/har inte examinerats än»5 17%

Genomsnitt: 2.14

- Ingen tenta, bara inlämningsuppgifter.» (Nej, inte alls)
- Ingen tenta, utan individuellt betyg baserat på ett grupparbete- det är inte seriös betygsättning» (Nej, inte alls)
- Examinationen i form av inlämningar, och en presentation visade inte alls på om man uppnått målen. exempelvis vet jag (och större delen av klassen) vad en marknadsplan ska innehålla.» (Nej, inte alls)
- Svårt att veta om man gör rätt i projektarbete när det ej finns någon handledning på schemat» (I viss utsträckning)
- Väldigt konstigt sätt av examination. Det var ganska ostrukturerat exact hur examinationerna skulle gå till (redovisningarna)» (I viss utsträckning)
- Ingen Tenta, endast inlämningsuppgifter samt presentationer» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade om vi uppnått målen för kursen, så det är ju sant. Dock har vi själva fått ta lära oss detta genom kurslitteraturen och internet eftersom vi inte har lärt oss speciellt mycket på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»23 71%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»2 6%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.34

- Innehållet i föreläsningarna har vart varierande. Dessutom har det blivit förskjutet vilket har gjort att man har fått läsa själv för att hinna lämna in uppgifterna. » (Mycket liten)
- INGEN ALLS» (Mycket liten)
- dåligt organisation i kursen, en bra föreläsning och 3 dåliga» (Mycket liten)
- vi hade nästan ingen undervisning. Vi fick i princip ett papper med uppgifter och hänvisning att läsa boken» (Mycket liten)
- har ju knappt haft någon...» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit dålig. De få tillfällen som har erbjudits har undervisningen inte varit speciellt bra. Det är fruktansvärt ineffektivt att skriva på tavlan när det finns Power Point (Självklart är det bra att skriva på tavla inbland, men i dessa fall var det mest avskrivningar från boken). Vidare så utnyttjades inte tiden för föreläsningarna speciellt bra. Oftast klämdes föreläsning och seminarie ihop förmiddagen och eftermiddagen var ledig. » (Mycket liten)
- Obefintligt med lektioner gjorde att all inlärning skedde via kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Av de lektionerna som blev av var det dåligt förberett och väldigt många sena ankomster från förläsaren. En kvart spelar stor roll och när det står att man ska gå till kl 17:00 så slutar man kl 12:00. Ger ett väldigt oseriöst intryck!» (Mycket liten)
- ingen ordning på någonting, kommunikation mellan förläsare och kursansvariga verkar ha varit fantastiskt dålig.» (Mycket liten)
- Obefintlig. » (Mycket liten)
- Inte någon diskussion och analys av ämnet över huvud taget. Lärde mig ingenting.» (Mycket liten)
- Pga den olyckliga situation som uppstod så låg mycket fokus på att lösa en massa administrativa problem istället för att fokusera på det som är viktigt, dvs undervisningen.» (Mycket liten)
- Det förekom knappt någon undervisning. Undervisningen blev inte enligt schema» (Mycket liten)
- Handledning i eget arbete saknades, föreläsningarna var inte alls givande.» (Mycket liten)
- Känns som Sven inte fick en ärlig chans att undervisa. Tycker ändå det han gick igenom var bra. Men kändes som att många kapitel kom för sent, gruppen han redan skriva mycket av rapporten innan de aktuella kapitlet togs upp » (Ganska liten)
- Lärde mig mest av kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna om ett visst kapitel har varit på samma dag som inlämningsuppgiftens senaste inlämningsdag för just det kapitlet. Alltså har vi varit tvungna att läsa in det mesta själva.» (Ganska liten)
- föreläsaren verkar inte veta vad som krävs för en högskolekurs. Helhetsintrycket var oseiöst och illa utfört...» (Ganska liten)
- De lektioner vi hade var i början ostrukturerade och röriga blev mycket bättre på slutet med power-point och bättre tydlighet» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»6 18%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»7 21%

Genomsnitt: 2.53

- Svår att förstå. Finns mångs bra marknadföringsböcker på svenska!» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen är inte speciellt bra. Boken är svår och krånglig och bryter ner enkla saker till svårt. Det fungerar att ha denna bok om man har bra föreläsningar med tydliga förklaringar. Men det går inte att ha denna bok vid självstudier som denna kurs mest har inneburit. » (Ganska liten)
- En bok med många ord men lite innehåll.» (Ganska liten)
- Tråkig bok som inte var så rolig att läsa när alla föreläsningar låg i slutet på läsperioden. För mig är det enklare att läsa i takt med föreläsningarna, så är det lättare att ta till sig det som är viktigt.» (Ganska liten)
- Samma ämne stöptes och blöttes i det oändliga i boken. Liknande lösningar på samma fråga presenterades. Boken var inte optimal jag skulle efterfråga tydligare kurslitteratur» (Ganska liten)
- Boken var helt okej, hjälpte bra vid arbetet. Dock räckte det med att ett fåtal i gruppen hade den» (Ganska stor)
- det är på den vi baserat hela våra grupparbeten.» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen: Ja Annat kursmaterial:?» (Ganska stor)
- Kunde klarat kursen utan att gå på föreläsningarna. (och med den nivån det var på kursen även utan böckerna)» (Ganska stor)
- Nästan all inlärning har kommit från litteraturen.» (Mycket stor)
- enda källan för info» (Mycket stor)
- Eftersom vi läst detta ämne nästan helt utan hjälp.» (Mycket stor)
- All kunskap jag tillägnat mig kommer från boken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»22 68%
Ganska dåligt»7 21%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.4

- Ingen organisation alls. Läraren kan inte ens se ping-pong så "ingen vet något". Och så ändras det hela tiden. Först ett mail om att uppgift är borttagen och ersätts med två andra. Sen tas den borttagna uppgiften tillbaka och är ett krav för högre betyg och ska då vara klar om 2 veckor. Hur svårt kan det vara att bestämma innan vad som ska göras? Kursen var förskjuten i 1 vecka. På den tiden hade man kunnat fastställa detta och ha samma material på ping-pong som i pappersformat som delades ut.» (Mycket dåligt)
- bristande av kursansvariga» (Mycket dåligt)
- Väldigt dåligt av framförallt examinatorn. Lyckades få in en kompetent vikare i sista stund men stödet till denna var på tok för dåligt. Besviken på dels sektionen och Chalmers i sig. Känns som undervisningen/kraven blir sämre och sämre. Programansvarige bör ha kallats in när kursen var nära att falera, då Anna hade inte koll på läget» (Mycket dåligt)
- Olika besked från föreläsare och ping-pong. Ping-pong var "rörig" och olika besked gavs av föreläsaren och den kursansvarige. Föreläsningarna var planerade så att vi inte hann gå igenom det vi behövde kunna för att göra inlämningsuppgifterna och praktikfallet. T.ex så ska kapitel 10 & 11 gås igeom EFTER att allt är inlämnat.» (Mycket dåligt)
- mycket dålig information om tider arbeten och annat, speciellt arbeten. Vi i våran grupp gjorde så gott vi kunde men hade i princip ingen aning om vad vi skulle göra...» (Mycket dåligt)
- Till att börja med fick vi uppgifter utdelat från Sven. Sedan är det anda uppgifter som finns på PingPong. Anna och Sven hade olika formkrav och det blev väldigt förvirrande innan detta löste sig. Det var många olika bud hela tiden och det kändes väldigt oproffisionellt. Sven hade inte Powerpoint installerat på sin dator vilket tog mycket från många föreläsningar eftersom folk skulle redovisa m.h.a Powerpoint. Dessutom fick vi gå hem en gång eftersom Sven inte hade förberett någon Powerpoint och hävdade då att kursrepresentanterna hade sagt att ha måste ha Powerpoint (Här vill jag påpeka att kursrepresentaterna bara hade föreslagit powerpoint och hela klassen sa att det gick utmärkt att ha en föreläsning utan Powerpoint, eftersom vi var tvungna att lära oss för att kunna skriva våra rapporter). Varje föreläsning skulle vi också ha upprop några gånger under dagen. Varje upprop tog omkring 15 minuter och det hade varit mycket smidigare med att skicka runt en närvarolista istället. » (Mycket dåligt)
- Användes egentligen inte då ansvarig lärare inte hade tillgång till Ping-Pong.» (Mycket dåligt)
- Fick ej svar på mail och pingpong användes inte alls.» (Mycket dåligt)
- Trots ansträngningar från examinatorn (som uppskattas, i alla fall av mig) att få tydlig struktur på arbetet tillbringades alldeles för stor del av tid som var tänkt till undervisning med att försöka reda ut administrativa frågor. Bara som ett exempel så fanns ingen information om vilken grupp färdigt praktikfall skulle skickas till för opponering. Några studenter lyckades få iväg sitt arbete till rätt grupp genom detektivarbete men det gällde långt ifrån alla grupper och dagen för redovisning började med ca 40 minuter genomgång av vem som hade fått något att opponera på och inte. » (Mycket dåligt)
- Har varit frågetecken hela tiden.» (Mycket dåligt)
- Olika bud hela tiden, skolan kunde göra detta mkt bättre. Sven sa en sak,skolan en annan. Svårt att veta vad som gäller» (Mycket dåligt)
- Läraren hade inte tillgång till pingpong» (Mycket dåligt)
- webbsidag användes inte, kursen administrerades dåligt och det utdelade vaterialet var knapphändigt och otillräckligt.» (Mycket dåligt)
- Ingenting förberett i tid, inga powerpoint-presentationer och klassen fick inte reda på vad man skulle göra till nästa gång.» (Mycket dåligt)
- Eftersom Ping Pong inte var tillgängligt för Sven, samt att schemaläggningen haltat. Utdelat material var mycket diffust och dåligt formulerat.» (Ganska dåligt)
- inget fungerade!» (Ganska dåligt)
- felaktig information, irrelevant information, ändringar i schema alldeles för sent, logistiken runt kursen måste förbättras. Ärligt talat så var det inte mycket som blev rätt, varken från intitutionen eller föreläsaren» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»15 46%
Ganska dåliga»8 25%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»1 3%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 1.9

- Läraren har inte tillgång till ping-pong och har inte haft koll på vad som egentligen står där. Kommunikation mellan examinator (som sköter ping-pong) och lärare är ett tips!» (Mycket dåliga)
- Läraren i kursen visste väldigt lite om Logistik och sjöfart» (Mycket dåliga)
- tog lång tid att få svar av kursledaren» (Mycket dåliga)
- Allt som vi frågade om rapporterna fick vi mest axelryckningar och mumlanden till svar. Inga klara besked alls. » (Mycket dåliga)
- När man ställde en fråga fick man inte svar.» (Mycket dåliga)
- Frågor på mejl har inte besvarats» (Mycket dåliga)
- Även am läraren lyssnade så tog han inte till sig vad som sades til honom. Han såg problem där man bör de lösningar och tog alla frågor, förslag och undringar som personlig, negativ kritik» (Mycket dåliga)
- enda sättet att få tag på läraren var mail som inte alltid svarades på» (Ganska dåliga)
- Kursen lämnade massor med frågor och en känsla av att det finns massor mer man kunde ha lärt sig.» (Ganska dåliga)
- Svar har man fått,men som sagt de har varit olika beroende på vart man sökt sin information.» (Ganska bra)
- De frågor vi hade besvarades dock tog det lite väl lång tid (4 dagar tror jaf det var som längst)» (Ganska bra)
- Fast svaren man fick var sällan svar på frågorna man ställde. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»12 37%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- Eftersom handledningen var så dålig var det lätt att komma ihop sig över småsaker i gruppen. Vissa hade förstått en uppgift på ett sätt medan en anna tolkat på ett annat sätt. Det gjorde att det blev diskussioner och problem och när man frågade vad som gällde kunde man ändå få olika svar. » (Ganska bra)
- Kunde varit bättre men en rörig kurs och oklara instruktioner gjorde att betyget för samarbetet blir knappt godkänt.» (Ganska bra)
- För stora grupper. 3 max.» (Ganska bra)
- Grupparbeten, grupparbeten, grupparbeten...Men det var ju det enda sättet med tanke på planeringen av kursen.» (Mycket bra)
- det var nästan det enda som var bra emed kursen, att vi i våran grupp kom väldigt bra överens!» (Mycket bra)
- Utifrån de förutsättningar vi haft så har vi arbetat för att lösa kursen. Det har fungerat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»2 6%
Låg»5 15%
Lagom»11 34%
Hög»7 21%
För hög»7 21%

Genomsnitt: 3.37

- inlärningsmässigt, men har krävts mycket tid till grupparbeten» (Låg)
- För låg för att vara på högskolenivå.» (Låg)
- Hade kunnat vara lagom men vi hade ju inga föreläsningar och allt kom på slutet. Man har inte fått någon vägledning alls så det har varit svårt att planera arbetet.» (Lagom)
- Detta var helt upp till grupparbetet» (Lagom)
- Det blev hög arbetsbelastning eftersom vi fick sitta och plugga in själva vad positionering innebär också så vidare eftersom vi inte fick lära oss speciellt mycket som var väsentligt för arbetena på föreläsningarna. » (Hög)
- Med tanke på att man lärde sig inget skulle man skriva massa arbeten.» (Hög)
- Klockan 07:30 på redovisningsdagen fick opponentgrupperna sina repektive arbeten och förväntades ha en färdig opponering klockan 09:00, två timmar senare, samma dag! Det fungerar inte så, huvuddelen av studenterna kollar INTE sin mail innan de går till skolan på morgonen!» (Hög)
- Det har vart väldigt energi och tidskrävande med alla ändringar. Dessutom har självstudierna tagit väldigt lång tid då i vissa kapitel det inte har kommit någon vägledning i form av lektioner. Har att göra med inlämningsdatum på uppgifter och lektionernas innehåll. » (För hög)
- då det blev inställda lektioner och därmed kort tid så blev praktikfall och inlämningar väldigt stort och krävande när andra kurser startade tidigare och där belastningen också var stor» (För hög)
- för mycket arbete på för kort tid pga föreläsningsschemat» (För hög)
- för hög gentemot vad vi lärde oss...» (För hög)
- Då vi fick lära oss det mesta själva..» (För hög)
- Att kursen i praktiken blev försenad med 2 veckor gjorde att arbetsbelastningen i slutet blev för hög. Stressigt att få ihop det fram till deadline då inlämningsuppgifter prioriterades före praktikfallet.» (För hög)
- Ej för hög om det finns tydliga instruktioner och god handledning men det fanns ej vid detta kurstillfälle. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»2 6%
Låg»3 10%
Lagom»16 53%
Hög»7 23%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.13

- Hade kursen börjat på utsatt tid så hade nog arbetsbelastningen kunnat fördelas bättre.» (Lagom)
- På grund av dålig planering av kursen.» (Hög)
- Egentligen inte för hög men väldigt ojämnt fördelad. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»18 56%
Dåligt»14 43%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.43

- Ingen organisation!» (Mycket dåligt)
- Skolan har fullständigt fallerat i denna kurs, ingen skugga över föreläsare, är helt skolans fel.» (Mycket dåligt)
- Den sämsta kursen jag har varit med om» (Mycket dåligt)
- Inte pga. föreläsaren eller mål/kraven utan för att examinatorn Anna inte tagit sitt ansvar.» (Mycket dåligt)
- oorganiserat, dåliga föreläsningar, vet inte hur ämnet passar in i vår utbildning» (Mycket dåligt)
- Oklart exakt vad som skulle göras, när vi skulle ha föreläsningar, hur gruppindelningarna skulle ske. Utöver detta var det också mycket oklart vilka frågor som skulle besvaras i inlämningsuppgifterna, och vilka frågor som tillhörde vilka uppgifter.» (Mycket dåligt)
- Läraren hade ingen tid eller intresse att lära ut. Kursadministratören lämna oss i sticket och tog inget ansvar.» (Mycket dåligt)
- Jag visste inte mycket om marknadsplanering innan och jag vet inte särskilt mycket mer nu...» (Mycket dåligt)
- Dålig lärare, dålig kommunikation, dålig administration. Jag kan inte påstå att jag lärt mig speciellt mycket. Jag tycker att det är en högskola vi går på och denna kurs har känts som man var tillbaka i lekskolan. » (Mycket dåligt)
- Ingenting var egentligen bra men efter förutsättningarna får vi vara glada att kursen blev genomförd överhuvudtaget. » (Mycket dåligt)
- Såg fram emot denna kursen väldigt mycket. Väldigt besviken. » (Mycket dåligt)
- Total katastrof!!!! Tror inte att någon student att uppnått något av målen med denna kurs och jag förstår inte hur man skall kunna betygsätta detta.» (Mycket dåligt)
- Läraren var dåligt insatt, men vi vet att han bara hade några dagar på sig att förbereda» (Mycket dåligt)
- Skolan har hanterat läraravhoppet under all kritik, man borde dragit i nödbromsen och ställt in kursen. Jag kan har inte lärt mig någonting. Dessutom verkade föreläsaren inte ha tid med att hålla i kursen, och dessutom oengagerad.» (Mycket dåligt)
- alldeles för rörigt, men all eloge till den inhoppande läraren Sven!» (Dåligt)
- Kursen plågades genomgående av att den ordinarie föreläsaren hoppade av med kort varsel, vilket självklart är sådant som kan ske. Dock medförde detta att kursen blev ganska rörig och oklar, där man inte riktigt kände att man hade grepp om vad som väntades av en i form av inlämningsuppgifter och praktikfall. Föreläsaren som kom in gjorde så gott det gick (cred till dig Sven som hoppade in med kort varsel!), men sammantaget är det intrycket rörigt som ligger kvar.» (Dåligt)
- På grund av lärarbortfallet har kursen blivit tämligen dålig. Framför allt är det bristen på föreläsningar som förstört. Dock har Sven gjort vad han kunnat med de möjligheter han haft.» (Dåligt)
- Förvirrat...oplanerat...hela tiden ändringar i allt allt allt....Även sådant som inte hade behövt göras ändringar av.» (Dåligt)
- p.g.a. den dåliga organisationen.» (Dåligt)
- Hela kursen var ju ganska dåligt organiserad, men vi har ju fått en förklaring till det. » (Dåligt)
- alldeles för dålig styrning av vad Sven skulle göra, det kändes som att han inte visste vad han skulle prata om riktigt.» (Dåligt)
- Tyvärr känns det som jag inte lärt mig så mycket som jag borde ha gjort för en 7,5 poängskurs, pga att föreläsningarna har varit för få.» (Dåligt)
- En oplanerad oseriös kurs.» (Dåligt)
- Tyvärr, jag såg verklligen fram emot kursen och skulle vilja lära mig mycket mer om detta eftersom jag är övertygd om att vi måste inneha denna typ av kunskap i våra framtida yrkesroller i ledande positioner.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Annas insikt om att hon också är ansvarig för att klassen är besvikna och att det inte är Svens förtroende vi har tappat.»
- Inlämningsuppgifter och praktikfall.»
- En riktig lärare, en bra administration bakom kursen, och en kursplan som man följer!!»
- Kursen i sig och arbetet»
- Inlämningsuppgifterna. Kul och lärorikt med seminarier.»
- Kursen som helhet.»
- Ingenting»
- Praktikfallet (om man kan ha fler föreläsningar tidigare i kursen.)»
- Inget, gör om allt så någon kanske lär sig någonting»
- Upplägget med grupparbeterna är kanske bra om föreläsningarna blir bättre.»
- kan inte komma på något..»
- Ingenting»
- Samtliga inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgifter är bra då vi tvingas läsa litteraturen för att svara på frågorna. I övrigt så finns det en hel del annat att önska av ansvariga för kursen.»
- INGET!!!»
- oklart. men ett grupparbete kanske»
- Det faktum att det ges en kurs i marknadsplanering. »
- Praktikfallet var ok. Men det krävs bättre info om allt. Projektplanspresentationen och redovisningen för att berätta hur långt man kommit var bra för man fick mycket tips från klassen, men borde ha varit planerat till andra veckan i läsperioden och inte sista!»
- Projektarbetet.»
- Kursen »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En fastställd struktur på kursen och vilka uppgifter som ska göras är klart från början och inte ändras hela tiden.»
- Fler föreläsningar med bra innehåll, mer utvecklande/beskrivande information i föreläsningarna.»
- Allt!»
- få ordning på kurser #1»
- ALLT»
- Strukturen, föreläsningstimmarna, och examinatorn»
- Om kursupplägget skall finnas kvar till nästa år ser jag gärna att projektplanen som skall lämnas in i praktikfallet kommer tidigare i kursen, då det var först efter den som man hade en liten aning om vad kursen går ut på. Ha ett snabbare tempo i föreläsningarna (lägg fler i början av perioden) som gör att man snabbare får grepp om kursen. Ändra så det inte är obligatoriska föreläsningar. Betygsgrundande grupparbeten (med 4-5 personer) får tummen ner från mig.»
- Administration»
- Ersätt kursen med en annan kurs som är mer riktad mot sjöfarten»
- Det mesta. Skapa struktur och ordning så att studenterna från första början vet vad som gäller. Inlämningar bör ske via ping-pong och inte via mail. »
- Allt. Strukturera en lärare som har intresse. Skaffa en kursadministratör som tar ansvar för kursen. Hitta en läroplan och läs på om ämnet så ni vet vad ni förväntas lära ut!»
- Farid tillbaka tack... Hoppas han mår bättre...»
- Det mesta. Vi kommer ju faktiskt till föreläsningarna för att lära oss något inte för att bli beodrade att försöka hitta något annat sätt att lära sig, då hade ju inte behöv gå till skolan alls»
- Kurslitteraturen, läraren, upplägget. Det hade varit bra om man fick respons på övningsuppgifterna man gjorde innan praktikfallet skulle in. Jag hade i alla fall tolkat det som att varje uppgift skulle ha högre kvalitet och då är det ju bra att få feedback. Framförallt hade det varit bra med feedback innan praktikfallets inlämning eftersom vi ibland fick höfta lite som vi inte riktigt visste hur man skulle besvara vissa frågor. »
- Bättre planering, organisering och upplägg. »
- Allt.»
- mer föreläsningar, mindre eget arbete»
- ALLT!!»
- mer struktur på föreläsningar. Det känns som att man inte lärt sig ett dugg om marknadsplanering, jag kan inte påstå att jag kan något om det eller vad det är.»
- Att det blev som det blev är väldigt tråkigt. Skulle något liknande inträffa igen och en ersättande lärare behöver tas in bör examinatorn vara med vid de föreläsningar (som egentligen inte skall behöva vara mer än en) där administrativa frågor diskuteras för att undvika förvirring. Om det skulle bli som i detta fall att ersättande lärare inte kan något alls om sjöfartsbranschen bör kursmaterialet anpassas efter detta. Det är en god tanke att kursen skall anpassas till aktuell bransch men inte om den som undervisar inte känner till branschen. »
- Inlämningsuppgifterna bör vara mer specificerade eller att man får mer info under föreläningarna, för de var för breda och svårt att veta vad man skulle skriva. Föreläsningarna måste var mer analytiska och inte bara 4 timmar läshänvisningar till en bok.»
- Läraren, han var inte bra på att lära ut»
- bättre planering, bättre framförhållning och en kommunikation mellan des lärare och kursansvariga och dels till elerverna.»
- Innehållet, föreläsaren, strukturen, administrationen»

16. Övriga kommentarer

- Ni kunde sagt från början att detta kommer att bli en självstudiekurs. - Läs oken och svara å dessa uppgifter. Och varför börjar man ändra massa saker när det redan är rörigt?»
- Ta in gästföreläsare som kan beskriva marknadsplanering praktiskt i yrkeslivet.»
- Tycker det är synd att Sven fått sån negativ bild/upplevelse här. Tror inte han kommer vilja föreläsa för sjösektionen mer. Han var en kompetent och bra föreläsare! »
- Har svårt att tro att den kurs vi har tagit del av är representativ för skolans ambitioner gällande kvalitet och innehåll.»
- Detta är den mest kaotiska kursen jag någonsinn gått!»
- Detta har varit den totalt sämsta kursen under mina år här på Lindholmen. Ni borde skämmas. Jag tar lån för att var här och ni tar bara en massa genvägar och inget ansvar i huvud taget. Finns inte ord som kan beskriva hur besviken och arg jag är just nu.»
- Hälsa Farid att han e bäst...»
- Jag tycker det var väldigt barnsligt av Sven att under krismötet ge oss ett ultimatum, fortsätta hålla kursen eller gå hem. Detta blev precis som att han inte tålde kritik alls och tog det inte som att han måste förbättra kvaliteten på kursen, utan han kunde inte ta kritiken. Då vi kom fram till att han skulle fortsätta hålla kursen trodde vi självklar att det skulle bli bättre. Men ändå så uteblev det föreläsningar. Sista fredagen i läsperioden skulle vi ha en föreläsning för att försöka samla ihop det viktiga i kursen, men den blev aldrig av. En annan kommentar är administrationen kring opponeringen som skulle göras till presentationerna av rapporterna. Vi hade fått i uppgift att skicka våra rapporter till Sven senast klockan 12 på torsdagen innan så att han kunde vidarebefordra dessa till respektive opponerings-grupp. Problemet var att när klockan var halv tre fick vi veta att vi själva måste ta reda på vilken grupp vi skulle opponera på och vilka vi skulle skicka våra rapporter till. (Detta var alltså inte info från läraren, utan via kedjemail som gick runt lite i klassen). Det slutade med mailbombning där alla möjliga grupper efterfrågade andra grupper. Det blev totalt kaos. Många grupper fick inte ens några rapporter att opponera på. På dagen för redovisningen tog det nästan en havltimma med att komma i ordning med vem som skulle opponera på vem. En kommentar om seminarierna har jag också. Det hände ibland efter vissa grupper presentationer att läraren ställde frågor. Självklart är det bra, men vissa grupper sattes verkligen på pottkanten och fick stå till svars för frågor som var jättesvåra och egentligen inte alltför relevanta. Det är jobbigt att presentera för hela klassen och att sedan nästan bli korsförhörd av läraren är inte kul. Detta hände aldrig mig eller min grupp, men jag tycker det är taskigt att göra så. Framförallt när vissa grupper inte fick en enda kommentar. »
- Tror att kursen skulle sett annorlunda ut om den blev som det var tänkt från början. Nu vet vi ju att den var nära att ställas in och de flesta är nog nöjda med att få sina poäng, även om kursens utformning var bristfällig. Tanken med upplägget var gott.»
- Otacksam uppgift för Sven men jag tycker inte att han lyckades överhuvudtaget. Dålig planering, dåligt genomförande trots att det kändes som att han verkligen visste vad han pratade om. När det väl genomfördes föreläsningar så var det intressant att lyssna men då var skadan redan skedd. I praktiken så gick vi igenom kapitel efter att inlämningsuppgiften till kapitlet redan skulle ha lämnats in vilket gjorde att vi inte kunde fråga eller få saker förklarade för oss innan det redan var för sent.»
- Uppskattar initiativ från ledning att lösa de problem som uppstått. Dock så gavs vi studenter alternativet att Sven skulle avsäga sig uppdraget och gå hem eller att kursen skulle fortsätta precis som den var med en extra föreläsning efter slutredovisning. När detta diskuterades ifrågasatte en student varför denna föreläsning inte kunde hållas samma dag då vi i så fall skulle kunnat applicera innehållet på våra inlämningsuppgifter och fick svaret att Sven inte hade powerpoint på sin dator och därför skulle både dagens planerade föreläsning och den tilltänkta extra inte bli av den dagen. Inte heller den extra planerade föreläsningen efter slutredovisning blev av eftersom studenterna själva fick avbryta varandras redovisningar för att hålla tiden så att alla grupper skulle hinna redovisa, ett ansvar som normalt ligger på läraren, och trots fyra timmar utan rast så hann inte alla hålla sina redovisningar på avsatt tid utan även eftermiddagens tänkta föreläsning gick åt till detta. »
- Skolan borde skämmas något fruktansvärt för att man inte bryr sig mer om att ge sina studenter en vettig utbildning!!!!!!!!!!»
- Den här kursen kan bara bli bättre och jag vill bara påpeka att jag inte håller Sven ansvarig för att det blev så dåligt, utan jag håller skolan ansvarig.»
- Detta var en riktigt dålig kurs. »


Kursutvärderingssystem från