ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillämpad reglerdesign HT09, SSY250

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-14 - 2009-11-04
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»6 42%
Cirka 20 timmar»3 21%
Cirka 25 timmar»5 35%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.92

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»5 35%
100%»8 57%

Genomsnitt: 4.5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 57%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»5 38%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- alla delar i kursen kom inte på tentan plus att det röda häftet var mycket dåligt. bara en massa ihop klippta artiklar, delar från modern reglerteknik boken och inga sid nummer. jag kunde inte hitta det man ville i den även när letade noggrant!» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes deffinitivt ha högre svårighetsgrad än övningstentan» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 3

- vi, sudenter, blev uttråkade under undervissningen. första 5 min brukade jag lyssna sen fick tidningen all uppmärksamhet» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»10 71%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Den gula boken har bra övningsuppgifter. Jag gillar att basera min inlärning mestadels kring föreläsningarna, då dessa oftast ger den bästa "fokusen" på vad som behövs (jfr. en bok med viktiga delar redan understrukna). » (Ganska liten)
- Kompendium saknar riktig innehållsförteckning och sidhänvisning.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 7%
Ganska bra»9 64%
Mycket bra»4 28%

Genomsnitt: 3.21

- Inlämningsuppgiften kunde delats ut tidigare, det blev väldigt mycket jobb på kort tid.» (Ganska bra)
- Men hade varit bra om kontrolluppgifterna funnits på hemsidan.» (Ganska bra)
- Overheadsen tillgängliga där, mycket bra då jag oftast endast hinner anteckna de grövre dragen i ett OH-blad om jag samtidigt ska höra vad som sägs.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»7 50%
Har ej sökt hjälp»4 28%

Genomsnitt: 4.07

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 85%
Hög»2 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 78%
Hög»2 14%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 7%
Godkänt»5 35%
Gott»6 42%
Mycket gott»2 14%

Genomsnitt: 3.64

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstentor, bättre kursliteratur»
- Lösningsförslag till uppgifter i kompendiet»

16. Övriga kommentarer

- Inlämningsuppgiften skulle behöva tydligare numrering av uppgifter och deluppgifter.»
- Blev besviken på kursen. För mycket repetition och inte mycket nytt. Intresset dalade snabbt. Vill ha högre tempo och mer nytt. Mindre faktafrågor, mer räkning.»


Kursutvärderingssystem från