ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL ht12 Mikrodatorsystem, LEU240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»3 27%
Minst 35 timmar»2 18%

Genomsnitt: 2.9

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»3 27%
50%»2 18%
75%»3 27%
100%»3 27%

Genomsnitt: 3.54

- Inga bra föreläsningar, så jag sluta gå på dem.» (25%)
- missat en föreläsning» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»1 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 18%

Genomsnitt: 2.36

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 11%
Ja, målen verkar rimliga»4 44%
Nej, målen är för högt ställda»4 44%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 54%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»5 45%

Genomsnitt: 2.9


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»9 81%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.18

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»6 54%
Ganska liten»3 27%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 1.72

- Det var nästan omöjligt att hitta rätt bland alla PDF-filer. Rörigt som fan» (Ganska liten)
- Om man räknar med alla manualer som kursmaterial. Bara där man kunde utvinna någon form av förståelse för det vi arbetade med.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»4 36%
Ganska dåligt»3 27%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- kunde varit mer lättillgängligt med materiel» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»7 63%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Läraren var typ aldrig närvaro då vi skulle göra labbarna. Läraren var närvaro 2 gånger om dagen totalt på 20 sek. Fick inget hjälp alls eller svaren var svårt att förstå.» (Mycket dåliga)
- Läraren var inte alltid tillgänglig för hjälp, och när man väl frågade fick man antingen höra att "han inte kommer ihåg" eller så fick man brutalt otydliga svar» (Mycket dåliga)
- vad betyder det att lära känna ingenjörslivet om man har det svårt att även få tag på komponenter ,.inga svar från kurs ansvarig och massa tid som är borta bara för att det gick inte att få tag på eaxminator för en enda OP-förstärkare» (Mycket dåliga)
- Läraren gav inte ut särskilt mycket hjälp, och om man fick hjälp var det ganska kortfattat svar.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Anledningen till varför man klarade av denna kurs...» (Mycket bra)
- jag har bara fått hjälp från andra studenter och inte läraren» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»6 54%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.72

- Om planeringen varit bättre från kursens start (t.ex. om man innan kursen började hur långt man skulle komma i laborationerna) så hade det underlättat och därmed sänkt arbetsbelastningen mot slutet av kursen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»5 45%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4

- en annan kurs tog upp mycket av tiden» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»5 45%
Dåligt»4 36%
Godkänt»1 9%
Gott»1 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 1.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En lärare som inte vill hjälpa eleverna och tar semester sista veckan då alla laborationer ska redovisas är så förbannat dåligt. Sven verkar vara på konstant dåligt humör och vill inte hjäpa till när man frågar om något. Ville man veta något så var det bättre att försöka lösa det själv vilket tar mycket längre tid eller fråga någon kurskamrat. Den här kursen hade gått lika bra utan lärare. Det fanns inte tillräckligt med komponenter, oscilloskop eller kopplingsdäck i labsalen. Kurshemsidan var rörig och det var svårt att hitta de dokument man letade efter. Jag kan faktiskt inte komma på något som var bra med kursen... » (Mycket dåligt)
- Det fanns inte labb-komponenter så att det räckte till alla. Det skulle inte skadat att ha en labb-assistent tillgänglig vid laborationstillfällena då det var mycket svårt att få någon vettig hjälp av läraren. » (Mycket dåligt)
- Ingen bra vägledning och för lite och kass hårdvara. » (Dåligt)
- Rolig kurs, dock svårgenomförbar» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationer.»
- INGET!!!»
- någon bra lärare som vill svara våra frågor och har det inte svårt att ge oss lab komponenter och blir inte är bara för att vi brände en komponent liksom en säkring»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Handledaren skall vara närvarande och ska hjälpa studenter i svåra obegripliga uppgifter. »
- Mer information angående laborationer på föreläsningar.»
- Mer verktyg + materiel, typ kopplingsplattor så det räcker till alla, nyare oscilloskop skulle vara trevligt också.»
- Mer och ny hårdvara, en labassistent som kan hjälpa än.»
- ALLT! »
- Köp in fler komponenter. Anställ någon som kan assistera läraren under laborationstillfällena.»
- Bättre labbutrustning. Mer labbutrustning.»
- bättre litteratur som kan hjälpa oss att förstå programering av mikrodatorer och inte bara en manual med olika examplar som man inte förstår»

16. Övriga kommentarer

- Hade kunnat vara en riktigt rolig kurs om man styrt upp det hela på rätt sätt.»
- Väldigt missnöjd med lärare och labsal. Att en så dåligt genomförd kurs ska finnas på chalmers är skamligt»
- Svårt att utföra labbar om man måste dela labbutrustning med flera gupper.»
- mycket mycket dålig kurs ,jag lärde mig allt från andra studenter och internet än själva kursen ,att bli godkänd var den enda själ att försöka hård och jag tappade min intresse i mikrodatorer även om jag ville lär mig om dem.rekomenderar boken Embedded C Programming and the ATMEL AVR 2nd Edition vilken hjäpde mig mer än kurslitteratur»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.81

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.81
Beräknat jämförelseindex: 0.2


Kursutvärderingssystem från