ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp4åk3: TME060 Hållfasthetslära & maskinelement

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-29
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»6 20%
Cirka 25 timmar»11 36%
Cirka 30 timmar»3 10%
Minst 35 timmar»5 16%

Genomsnitt: 2.9

- Kand arb tog all tid och var mer intressant» (Högst 15 timmar)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Högst 15 timmar)
- Mycket ojämn belastning pga kandidatarbetet» (Cirka 30 timmar)
- Det har också varit mycket i kandidatarbetet. Det rekommenderas STARKT att flytta hållfasthetskursen till en tidigare läsperiod.» (Cirka 30 timmar)
- Under de första läsveckorna hann jag i princip inte göra någonting då kandidatarbetet tog allt för mycket tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»2 6%
75%»12 40%
100%»14 46%

Genomsnitt: 4.23

- Har ej haft för avsikt att genomföra kursen denna period. » (0%)
- Som sagt, kandidatarbetet tog all tid.» (75%)
- Räkneövningarna har varit mycket bra. Vanlig föreläsning har mest handlat om härledning av formler, hade hellre sätt att fler exempel räknades även på föreläsningarna. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 40%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 33%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»16 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 19%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 47%
Ja, i hög grad»10 43%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.6

- tentan skiljde sig mycket från givna exempel och räkneuppgifter» (I viss utsträckning)
- Väldigt svår tenta i jämfört med gamla» (I viss utsträckning)
- Tycker att uppgifterna om hållfastläran var tillkrånglade. sedan uppskattar jag inte att momentet maskinelement var med på tentan. Det blev för många olika moment att plugga på inför tentan! » (I viss utsträckning)
- Frågorna som kom på tentan var väsentligt svårare än alla andra tal vi räknat. I vissa fall kändes det som det saknades information för att kunna räkna ut det (en obekant för mycket) och andra tal innehöll sådant som vi knappt räknat på.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentamen överensstämde med vad vi förväntats lära oss.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 2.86

- Kursen igenom, i huvudsak på hållfasthetssidan, har det känts som om det funnits tre entiteter som inte riktigt sammanföll: Föreläsningar, kurslitteratur samt övningsuppgifter. Dessa tre borde följas åt men i denna kurs har de känts separerade. Läraren lägger fokus på en sak, boken är svårbegriplig och de övningsuppgifter som föreslås har ingen självklar korrelation med varken det läraren fokuserat på eller vad som står i boken. Jag efterfrågar undervisningar som lättare går att följa och som konkretiserar problemen» (Ganska liten)
- Mest genomgång av hur olika formler bevisades vilket ej testades på examen. Dock var Brännares räkneövningar bra och lärorika.» (Ganska liten)
- Göran Brännares Maskinelement och räkneövningar har varit till väldigt stor hjälp...» (Ganska stor)
- Göran Brännare är KUNG!!» (Ganska stor)
- Själva föreläsningarna har knappast bidragit med någon kunskap medan räkneövningarna och inlämningsuppgifterna har bidragit betydligt mer.» (Ganska stor)
- Räkneövningarna har varit mycket bra. Vanlig föreläsning i hållfasthetläran var inte lika bra, för mycket härledning av formler. » (Ganska stor)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Ganska stor)
- Räkneövningarna var ett absolut måste för att förstå kursen, själva föreläsningarna var dock inte så givande.» (Mycket stor)
- Göran Brännare är guld! Riktigt bra att kunna få hjälp med maskinelementsinlämningarna och tentaplugg på hans kontor» (Mycket stor)
- Räkneövningarna med Göran Brännare har varit jätte bra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»19 63%
Mycket stor»7 23%

Genomsnitt: 3.06

- Kursboken förklarar ingenting utan ger bara formler.» (Mycket liten)
- Läsanvisningar på sidnivå hade varit bra.» (Ganska stor)
- Kursen igenom, i huvudsak på hållfasthetssidan, har det känts som om det funnits tre entiteter som inte riktigt sammanföll: Föreläsningar, kurslitteratur samt övningsuppgifter. Dessa tre borde följas åt men i denna kurs har de känts separerade. Läraren lägger fokus på en sak, boken är svårbegriplig och de övningsuppgifter som föreslås har ingen självklar korrelation med varken det läraren fokuserat på eller vad som står i boken. Dock tycker jag att kurslitteraturen överlag är bra.» (Ganska stor)
- Bra böcker i både hållf och maskinelement.» (Ganska stor)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 20%
Ganska bra»14 46%
Mycket bra»10 33%

Genomsnitt: 3.13

- Läraren förfogar över lösningsförslag får de rekommenderade uppgifterna, dessa borde givetvis läggas ut på kurshemsidan så att varje teknolog har tillgång till dem. Det är sedan teknologens ansvar att inte bara "läsa facit"» (Ganska dåligt)
- Ingen kommentar» (Ganska dåligt)
- Är bra om matrerialet till föreläsningen kommer upp på hemsidan kring föreläsningen, antingen dagen innan, samma dag eller dagen efter (senast).» (Ganska dåligt)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Ganska bra)
- Väldigt bra att Göran Brännare har delat ut stenciler på föreläsningarna samt haft dem tillgängliga på hans kontor.» (Mycket bra)
- Inget alls att klaga på.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»25 83%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 4.03

- Göran Brännare var till mycket stor hjälp!» (Mycket bra)
- Göran Brännare har gjort en beundransvärd insats på den punkten med de små studierum som finns vid hans kontor.» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit fantastiskt bra. Tillgänglig och duktig på att lära ut.» (Mycket bra)
- Göran Brännare är fantastisk på alla sätt!» (Mycket bra)
- Göran Brännares hjälp var fantastisk. Examinatorns föreläsningar var dock inte lika bra.» (Mycket bra)
- I maskinelement gav herr Brännare exemplarisk hjälp!» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit fantastiskt hjälpsam och har hela tiden varit tillgänglig.» (Mycket bra)
- Än en gång, Brännare var mycket hjälpsam» (Mycket bra)
- Brännare ska ha allt tack!» (Mycket bra)
- Göran Brännare har varit en klippa!» (Mycket bra)
- Göran Brännare är grymt bra!» (Mycket bra)
- Göran Brännare förtjänar en stor eloge och hans schemalagda såväl som icke schemalagda handledningar var mkt uppskattade» (Mycket bra)
- Jätte bra då Göran Brännare gav oss möjlighet att sitta i "hans" grupprum och få hjälp hela tiden.» (Mycket bra)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 23%
Mycket bra»20 66%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.73

- Det är främst via övriga studenter som i sin tur fått specifika tal förklarade av lärare som jag lyckats lösa de svåraste talen. Den generella inlärningen har jag stått för själv.» (Mycket bra)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 20%
Hög»19 63%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.96

- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 13%
Hög»11 36%
För hög»15 50%

Genomsnitt: 4.36

- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Lagom)
- Kandidatarbetet tog enormt mycket tid.» (Hög)
- Den här kursen är för tung för att kunna kombineras med kandidatarbetet.» (För hög)
- Kandidatarbete och Hållfasthet är ingen bra kombination.» (För hög)
- bättre att lägga hållfasthetsläran under en annan läsperiod än samma som inlämning för kandidatarbetet» (För hög)
- Slutspurt kandidat + hållf = big no no!» (För hög)
- Jobbigt att ha en sån svår kurs som hållfasthetslära samtidigt som kandidatarbetet.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»12 41%
Gott»13 44%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.37

- För hög arbetsbelastning och avsaknad av utförliga förklaringar under föreläsningar, så att studenterna ska förstå vad de faktiskt gör, gör att kursen får ett dåligt betyg.» (Dåligt)
- Jag väger mellan dåligt och godkänt men Göran Brännares insatser går inte att underkänna.» (Godkänt)
- Relativt intressant kurs men kandidatarbetet tog större delen av tiden.» (Godkänt)
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. » (Godkänt)
- Föreläsaren var ibland väldigt svår att förstå. Planerade inte föreläsningarna helt bra utan fick tidsnöd och gav oss i hemuppgift att räkna ut saker som han inte hann med.» (Godkänt)
- Svår men har fått bra hjälp» (Gott)
- Mycket intressant kurs med bra föreläsare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiestödet»
- Inlämningsuppgifter, Göran Brännare»
- Räknestugorna och övningarna»
- Maskinelement»
- göran brännare»
- Göran Brännare, han är en engagerad lärare som är mycket uppskattad av studenterna. Dugga är bra. »
- Göran Brännare»
- Göran Brännare borde få hålla hela kursen! Även han den där vikarien i hållf. var grym!»
- Möjligheten till hjälp av Göran Brännare»
- Göran Brännare»
- Göran Brännare»
- Brännare och möjligheten att sitta på hans kontor och få hjälp.»
- Göran Brännare»
- Räkneövningarna och övningsledaren "Brännare"»
- Brännare»
- Göran Brännare, bra och hjälpsam.»
- Göran Brännare!»
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. »
- All den hjälp som Göran Brännare stod för!»
- Göran Brännare!! &duggan + inlämningsuppgifter.»
- Alla räkneövningar med Göran Brännare,han är en eldsjäl! Vi hade aldrig klarat kursen utan honom»
- Göran Brännare!»
- Göran Brännare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Antingen enbart Hållf eller lättare moment på de båda delarna (Hållf och Maskinelement) »
- Att ordningssinnet vad gäller hållfasthetsföreläsningarna ökar. Att övningsuppgifterna testar de kunskaper teknologen förväntats rekvirera genom föreläsningar och litteraturstudier. Att kursen förläggs i en annan läsperiod.»
- Kanske få in studiebesök eller på annat sätt koppla till industrin»
- Lektionsuppsättning, så att en lektion följer efter den andra, och inte som det var att varje lektion är ett ämne.»
- fler ledda räknestugor»
- Räkneövningskompendiets kapitelindelning. Allmänt förvirrande med olika kapitelindelningar i lärobok och räknebok.»
- Mindre härledningar på föreläsningarna, tryck på ökad förståelse istället och sånt som kommer på tentan.»
- Upplägget på föreläsningarna. Gör det intressant och gå inte bara igenom hänvisningar.»
- Fler räknestugor»
- Föreläsaren som höll i kursen förra året och som "gästspelat" lite på våra förläsningar är mycket mer pedagogisk. jag skulle hellre sett honom som ansvarig i denna kurs. »
- Föreläsningarnas innehåll.»
- Byt föreläsare, Kenneth har en tendens att gå igenom helt irrelevanta saker och skapar mest förvirring. Ta bort maskielementdelen från tentan»
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. »
- Ha mindre omfattande inlämningsuppgifter, de tog för mycket tid från det andra man var tvungen att lära sig»
- Att inte ha kursen samtidigt som kandidatarbetet.»

16. Övriga kommentarer

- En förklaring/motivation till urvalet av ämnesområden inom både maskinelement och hållf hade varit bra.»
- Synd att inlämningsuppgifter var obligatoriska.»
- Kan tyvärr inte uttala mig i denna fråga då jag ej närvarat. »
- Kanske att kursen inte ska ligga tillsammans med sista delen av Kandidatarbetet, eftersom kursen ses som ganska svår och arbetsbelastnignen under denna tid har varit hög.»


Kursutvärderingssystem från