ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Ytmodellering och solidmodellering, LMU601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»1 9%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»5 45%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.63

- ibland ej kunnat arbeta under undervisningstiden eftersom datorer ej funnits till hands. detta pga av att datorer även är tillgängliga för övriga på programmet vid samma tider. » (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 90%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 10%

Genomsnitt: 1.3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»2 66%
Nej, målen är för högt ställda»1 33%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 25%
Vet ej/har inte examinerats än»3 75%

Genomsnitt: 3.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»6 54%

Genomsnitt: 3.36

- Vital! Utan lärarledd undervisning går det inte att ta till sig de programvaror vi förväntas lära oss. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 3

- (om pdf-filerna räknas som kurslitteratur/kursmaterial)» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- Det var en del problem i början med vissa (däribland jag) som inte fick igång programmet på sin hemarea. Jag hade dessutom problem med att jag inte kom åt N-nätverket där alla hjälpfile ligger.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 36%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»3 27%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Mindre grupper och mer möjligheter till att konsultera någon som kan.» (Ganska dåliga)
- Många som hade frågor. Bara en lärare. Vi fick fråga varandra.» (Ganska bra)
- Vi skulle behöva en till lärare eller fler övningstillfällen med lärarhjälp, många behöver hjälp och mycket tid går åt till att bara vänta på att få hjälp.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»3 27%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4

- Det var stressigt ibland, men det känns mycket bra att vi fick en så sen sista-inlämningsdatum som den 27/12» (Lagom)
- Ev en liten snedbelastning med mycket på slutet.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»6 54%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.9

- (Hög på slutet)» (Lagom)
- För många uppgifter då man aldrig arbetet i detta program. Har hälften av uppgifterna kvar.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»1 9%
Gott»6 54%
Mycket gott»3 27%

Genomsnitt: 4

- För många uppgifter. Annars gillar jag kursen» (Godkänt)
- Bra undervisning!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarledda lektioner. Pdf beskrivning över övningarna.»
- Olof Wranne! Han är en jättebra lärare.»
- att undervisning varvas mkt m eget arbete under samma arbetspass. »
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Minska ner inlämningsuppgifterna lite. »
- Inget vad jag kommer på.»
- tillgången till datorprogram Alias på fler datorer.. styras via inloggningen, behöriga endast de på program?»
- Antalet övn.uppgifter. Varit alldeles för många..»
- Antalet uppgifter var för många. Eller om man kan göra bättre beskrivningar i pdf-dokumenten.»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från