ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Material och rumslaborationer, ARK225, ARK225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-02 - 2012-01-16
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 25%
Gott»7 58%
Mycket gott»2 16%

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 58%
Målen är svåra att förstå»2 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 8%

Genomsnitt: 1.75

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Vet som sagt inte om jag läst målen..» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 11%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 25%
Ganska stor»5 41%
Mycket stor»4 33%

Genomsnitt: 3.08

- Uppgifterna har varit utformade på sådant sätt att vi har gjort det mesta på egen hand.» (Ganska liten)
- Bra undervisnign och uppgifter, men ibland känns det som att det inte ger så mycket. Jag är väldigt besviken på att vi inte fått mer teknisk konstruktionsundervisning. Jag förstår inte varför vi inte har mer av det. Vi går ju faktiskt AT. A kan mer om konstruktionsprinciper än oss, och det är ju konstigt.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»5 45%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.36

- Var ju inget direkt.» (?)
- Har inte haft nån litteratur. » (Mycket liten)
- Det har varit rätt lite kursmtrl. Filmerna vi har sett tycker jag däremot har varit väldigt bra.» (Ganska liten)
- Har inte känt något behov av kurslitteratur kanske, men vi har ju fått låna en del rätt härliga böcker:)» (Ganska stor)
- I form av inspiration har det varit till stor hjälp.» (Ganska stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 20%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3

- Ja alltså det användes ju inte» (?)
- Det har varit rätt bra info på mail men saknade kanske ändå lite beskrivande dokument och info på kurshemsidan så man kunde få lite info och riktlinjer på de olika delmomenten.» (Ganska dåligt)
- Helt okej med info. Lite otydligt ibland med vilka tider man börjar. Time edit stämmer inte överens. Mail med info har skickats i god tid. I överlag bra.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan tror jag inte användes, men allting gjordes under tydliga förutsättningar. Man kom till skolan, fick en uppgift, och utförde den.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»10 83%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Inte för hög, och det har varit skönt för övriga kurser under lp2 har varit extremt stora och tidskrävande.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 25%
Mycket bra»9 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Mer undervisning hade jag velat ha!» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 33%
Mycket bra»8 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 33%
Hög»5 41%
För hög»3 25%

Genomsnitt: 3.91

- Svårt att säga. Jag läste en extrakurs (Nya ögon på Stål) och upplevde det stressigt under speciellt november månad då jag snittade 60-70 timmar/vecka i skolan, någon vecka mer. De som inte läste extrakurser var dock nog lika mycket i skolan som vi som gjorde det så till viss del har det nog med att kurserna är sådana att de ofta lämnar utrymme för att göra mer...» (Hög)
- Väldigt hög, men det beror på att Hållfastheten och Byggnad & Struktur är så extremt stora, tidskrävande och stressiga kurser. Det har varit hemskt under hösten och värst hittils. Arbetsbelastningen har varit orimlig.» (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tryck & drag-övningen var jättebra. Jag hade dock väldigt gärna velat ha mer teknisk undervisning om tryck och drag. Filmerna var jättebra. Övningen med gemensam ritning på ett stort papper med kol och krita samt vidare modeller av musikaliska termer var också jättebra.»
- Kroki, land art och filmen»
- Land Art»
- Den här kursens planering kändes väl anpassad till terminen. den var intensiv i början och lättare mot slutet vilket var bra då vi som framgått ansåg att vi hade för mycket mot slutet av terminen. »
- Samtliga moment »
- Upplägget, som gör att man utan någon större press kan ägna sig åt att se på vardagliga saker med nya ögon, och få större förståelse och mer inspiration.»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Större tydlighet vad som krävs av studenten.»
- Jag vill att man planerar om kurserna under HT. Material och rumslaborationer skulle kunna vara mer sammanhängande, för det är ett väldigt glapp mellan perioderna. Jag vill att projektet Byggnad & Struktur schemaläggs och utförs mer i Lp1, för det har varit så stressigt och mycket att göra innan jul. Jag stor att detta skulle gynna alla!»
- Kanske lite mer struktur, att man i förväg kan ha lite mer koll på vad vi ska göra kanske.. Sen var det tråkigt att KG missade vårt första delmoment, man såg inte mycket av honom i kursen!»
- Kursmomenten borde läggas tidigare i läsperioderna så att de inte nedprioriteras till förmån för andra, tyngre kurser.»
- Mer KG?»
- Kanske lite tydligare information, även om de lite luddiga formuleringarna är en del av grejen och ger mer utrymme för egen tolkning.»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Jag känner att det allmänt är väldigt bristande undervisning gällande hur saker konstrueras. Det borde komma tidigt i utbildningen så att man har en bred bas med grundkunskaper att stå på. Detta utgör annars förvirring och vilsenhet, samt tar onödig tid. Speciellt när vi i klassen vill förstå konstruktion och teknik bättre. Det var ju därför vi valde AT specifikt.»
- Stor eloge till Peter som även var stöd i de andra kurserna, framför allt Byggnad & Struktur, och lyckades bra med återkopplingen mellan olika kurser!»
- Kursen var rolig och bra. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.91
Beräknat jämförelseindex: 0.72

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från