ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp2, Grundläggande lasthantering, SJO191

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-16 - 2012-01-22
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»6 35%
Cirka 20 timmar»5 29%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.29

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 11%
100%»15 88%

Genomsnitt: 4.88

- Eftersom alla lektioner var obligatoriska» (100%)
- Lektionerna var obligatoriska.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det gör dem. Hade inga förkunskaper inom detta ämne och ändå gick det suveränt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»15 88%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Stor variation på frågorna på tentan» (Ja, i hög grad)
- Tentorna testade verkligen vad vi lärt oss under kursens gång.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»15 88%

Genomsnitt: 3.82

- Väldigt engagerad och hjälpsam lärare» (Mycket stor)
- Väldigt bra pedagogik! Det var till stor hjälp. Detta ämne hade varit svårt att läsa sig till själv, utan undervisning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»5 29%
Mycket stor»11 64%

Genomsnitt: 3.58

- Väldigt bra användning av kurslitteraturen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»16 94%

Genomsnitt: 3.94

- Kanon att uppgifter o pp"s ligger på pingpong innan lektionen. » (Mycket bra)
- Uppdateringar har skett snabbt och kontinuerligt» (Mycket bra)
- Man hade koll på alla lektioner och om man missat något kunde man lätt få reda på det. Mycket bra översikt på allt på kurshemsidan, ex. pm, uppgifter, svar, power-points etc.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»15 88%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- Vi fick extra tillfällen till att ställa frågor vilket jag tyckte var jättebra, drog nytta av dessa "frågestunds-tillfällen"!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.82

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 17%
Lagom»11 64%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 58%
Hög»6 35%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29

- Handlar om att planera sin tid och inte skjuta på studierna» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»5 29%
Mycket gott»11 64%

Genomsnitt: 4.58

- Tråkigt men lärorikt. » (Gott)
- Så himla tråkigt ämne egentligen men engagerad lärare lyfte!» (Gott)
- En mycket duktigt lärare som var mycket målinriktad på det vi skulle lära oss. Han hade bra koll helt enkelt. » (Mycket gott)
- Väldigt glad över denna kurs, känner att jag verkligen lärt mig mycket om ämnet som jag kommer ha nytta av i framtiden.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- läraren»
- Jan»
- Sättet att undervisa med föreläsningar blandat med övningsuppgifter.»
-
- Tycker att hela kursen var utmärkt.»
- Lärarens upplägg av kursen.»
- Läraren.»
- Jan Skoog. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

-
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Jan skoog har gjort ett mycket bra jobb»
- Bra intryck!»
- Det var en väldigt lätt kurs, krävs inte mycket för att få en 5a»
-
- Mycket väl genomfört av läraren. Kan inte komma på något som bör förändras eller hur man kan förbättra den. »
- En mycket duktig lärare i kursen har både gjort kursen intressant och underlättat arbetet för mig i och med ett väldigt bra upplägg av kursens innehåll.»
- Jan har bra koll på hur man lär ut på ett sätt som intresserar studenterna och gör det lätt att lära. Det finns bara gott att säga om kursens helhet!»
- Väldigt nöjd!»


Kursutvärderingssystem från