ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från numeriskt underlag till fysisk modell V11, PPU025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 60%
Cirka 25 timmar»2 40%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»5 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Eftersom att kursansvarig inte varit närvarande förutom på presentationen så är det omöjligt för honom att säga om alla i alla grupper har uppnått målen.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»1 20%
Ganska liten»3 60%
Ganska stor»1 20%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Alldeles för lite undervisning. Skulle behövt mycket mer hjälp i programmen alias och catia för att kunna få ett bättre resultat.» (Mycket liten)
- Undervisningen var bra men för lite. Vi hade inte ingen möjlighet till lärarhjälp när vi modulerade våra egne produkter. Det saknade jag. » (Ganska liten)
- Bra undervisning när vi väl hade den. Dock fanns vissa brister i undervisning i form av att vi inte fick all den undervisning som vi behövde för att uppnå kursens mål. En genomgång och hjälptillfälle för lödning hade behövts. Det hade även varit bra att ha en lektion i 3D-printing, hur går det till? vad ska man tänka på när man bygger för 3D-printing? Det har också varit svårt att få hjälp de gånger man fastnat, men som tur är finns Sven som alltid ställer upp!» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»3 75%
Ganska liten»1 25%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Ganska dåligt»1 20%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.4


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»4 80%
Ganska dåliga»1 20%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 1.2

- Det fanns möjlighet att lå lärare på telefon men den enda lärare som egentligen hjälpte oss var catia-Sven som inte hade något med kursen att göra alls.» (Mycket dåliga)
- Bristande hjälp utom vid de få lektionstillfällen som fanns. Vi hade behövt möjlighet till mer hjälp.» (Mycket dåliga)
- Mer handledning i Alias och Catia momenten hade uppskattats.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Det har fungerat bra i gruppen. Dock är det ett svårt projekt att vara fyra deltagare i då inte alla kan CAD:a samtidigt. Arbetet hade kunnat effektiviserats genom att minska grupperna till 2 personer och vi som studenter hade också kunnat få ut mycket mer av det.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»1 20%
Hög»3 60%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Hög i och med att den innehöll många moment som vi inte hade en aning om hur vi skulle genomföra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 20%
Hög»2 40%
För hög»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- I samband med exjobbs skrivande blev det ganska stressigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Dåligt»2 40%
Godkänt»2 40%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Kursansvarig verkar inte bry sig över huvud taget, inte över kursen och inte över programmet i sin helhet. Sista kursen på chalmers och jag tycker det är pinsamt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Jag tyckte den var rolig men alldeles för lite lärarnärvaro.» (Dåligt)
- Dålig kurs men roligt resultat» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kul att alla grupper får skriva ut sin modell.»
- allt »
- Elevernas engagemang»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens upplägg är under all standard. De inledande momenten med lärarledning fungerar men efter det så har kommunikations med kursansvarig varit i princip omöjlig. Detta har kommenterats med att det är så det är i verkligheten men i verkligheten finns det möjlighet att fråga vilket inte har funnits i denna kurs.»
- Mer lektioner med lärare.»
- Handledning när grupperna arbetar med att ta fram modeller i Alias och Catia. Samt att information om och vad man ska tänka på när det gäller fff ges i kursen.»
- Mer undervisning, eller att någon finns på plats i när man ska skapa sin egen modell. Blev många jobbiga stunder när man inte visste hur man skulle gå tillväga i alias och catia och det fanns ingen att vända sig till.»
- lärarens engagemang»

16. Övriga kommentarer

- För stora grupper leder till dötid.»
- Se till att grupperna får kretskorten innan de börjar bygga ler/skum-modeller.»
- mycket rolig kurs, väldigt skoj att äntligen få ta fram en produkt på riktigt! »
- rolig grundtanke i kursen men den kan genomföras bättre»


Kursutvärderingssystem från