ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av Naturvetenskapligt och tekniskt lärande, CIU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-27 - 2012-04-27
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Jens Kabo»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers: masterskurs
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter


Syfte och genomförande

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Har du en klar bild av syftet med denna kurs?*

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
Jodå, något»0 0%
Ja, syftet är klart för mig»4 80%

Genomsnitt: 2.6

2. Är detta ett vettigt syfte?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»0 0%
Ja, absolut»4 80%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1 20%

Genomsnitt: 3.2

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

5 svarande

Nej, inte allls (tacksam för kommentarer nedan)»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»1 20%

Genomsnitt: 3

4. Tycker du att examinationen i denna kurs fungerade väl?*

Kommentera gärna om det är någon speciell del av examinationen som du vill säga något om.

5 svarande

Nej, inte alls»1 20%
Ja, i viss mån»1 20%
I hög grad»2 40%
Vet inte»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tycker feedbacken blev lite väl mycket formativ och det blev aldrig helt klart vilket betyg man fått på de examinerande uppgifterna.» (Nej, inte alls)
- Det var synd att vi inte hade en vecka till så att vi kunde få feedback på mikrolektion 2 innan vi lämnade in de två sista uppgifterna. Även om det är utmanande att sätta, så skulle det vara intressant att få enskilda betyg även på de tre sista uppgifterna. Framförallt för att kunna relatera till feedbacken.» (Ja, i viss mån)
- Det var bra att de första momenten ingick till en mindre del av bedömningen så att det verkligen var kunskaper på slutet som räknades.» (I hög grad)


Sammanfattande frågor

5. Tycker du att kursen har hjälpt dig att förbereda inför undervisning i kemi/teknik på gymnasiet?*

Använd gärna kommentarsfältet nedan till att peka ut aspekter av kursen du fann särskilt hjälpsamma eller begränsande i relation till dina förberedelser för att undervisa på gymnasienivå i ditt ämne.

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ja, i viss mån»3 60%
I hög grad»2 40%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Det positiva var att man till sist fick en kursplanering man kan använda sig av i framtiden.» (Ja, i viss mån)
- Dock finns alltid en skillnad mellan teori och praktik som är svår att förbereda sig för på annat sätt än verklig undervisning.» (Ja, i viss mån)
- Att vara förberedd på vad de nya kurserna i GY11 innehåller är jättebra, och även det första lärarjobbet kan mycket väl vara att sätta igång själv med en sådan kurs. Då gäller det att ha lite koll på hur man planerar en kurs.» (I hög grad)
- Det är väldigt mycket enklare att tänka baklänges nu, och börja med lektionens mål och syfte. » (I hög grad)

6. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

Detta är en obligatorisk fråga för Chalmerskurser.

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»1 20%
Mycket gott»2 40%

Genomsnitt: 4

- Det organisatoriska kan alltid krångla, innehåll och form var väldigt roligt och lärorikt. Det känns som om vi fick mycket kött på benen på kort tid.» (Mycket gott)

7. Hur nöjd är du med kursen som helhet?*

Detta är en obligatorisk fråga för kurser som ges vid Tillämpad IT.

5 svarande

Helt missnöjd»0 0%
Ganska missnöjd»1 20%
Ganska nöjd»2 40%
Helt nöjd»2 40%

Genomsnitt: 3.2

- Kursen känns rörig och inte helt genomtänkt. Men kursen har mycket potential om man ordnar detta.» (Ganska missnöjd)

8. Vad bör främst bevaras till nästa år?*


- Att planera en hel kurs.»
- Upplägget, att alla moment ingick i den slutliga examinationen och samtidigt gav insikt i gymnasieämnet. Jens var lyhörd under hela kursens gång och var väldigt öppen för eventuella förändringar. »
- Att man planerar och genomför uppgifter i grupp då detta borde utföras oftare av lärare.»
- Artikelläsningen, deluppgifterna (både grupp och enskilt)»
- Arbetsuppgifterna bra, men svårt att tolka nyanser i hur de skulle genomföras - vad som förväntades. Svårt att ha tillräckligt kött på benen för att klara av dem.»

9. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Det kunde bli lite rörigt på föreläsningarna.»
- Vi kanske borde diskutera mer om hur man skriver en argumenterande text. Vad förväntas av en didaktisk motivering.»
- Mer strukturerat från början om vad som gäller och vad som ska göras i kursen. Detta var länge ett mysterium i år. Istället för resurs personer på Chalmers skulle det passa bättre med några gymnasielärare, som då givetvis planerat de kurserna tidigare.»
- arbetsbelastningen, så att den blir jämnare, bitvis förtydliga uppgiftsformuleringar»
-

10. Övriga kommentarer

- Det är synd att all litteratur vi fick handlade om högre utbildning. Det sas då att vi skulle översätta detta till utbildning på gymnasiet. Försök hitta mer relevant litteratur, även om det också är intressant att läsa om högre utbildningar.»


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från