ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1213-4 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, TDA517

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-15
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»18 58%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- Svårt att bedöma då kursen täckte två perioder» (Högst 15 timmar)
- Utslaget per vecka var det 5h/vecka under lp 3 för ingenjörskompetensen och sedan 20h/vecka under lp 4 för engelskan.» (Cirka 25 timmar)
- Engelskan tog betydligt mycket mer tid än resten.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»3 9%
50%»3 9%
75%»9 28%
100%»17 53%

Genomsnitt: 4.25

- Deltog i obligatoriska tillfällen under kursens första halva, ej under engelskan då jag redan har koll på det.» (25%)
- Obligatorisk närvaro på den relativt meningslösa ingenjörskompetens kursen. Väldigt bra föreläsningar med Keith Comer» (100%)
- Missade nog ett tillfälle, men nästan 100%.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 57%
Jag har inte sett/läst målen»11

Genomsnitt: 2.47

- Man skulle kunna förtydliga att man ska lära sig att skriva rapporter (inte bara att man har skriftlig språkfärdighet på akademisk nivå).» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kommer ej ihåg dem exakt» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Två delad kurs, ingen aning om målen i ingenjörskompetens. De bedömningsmallar som finns in engelska kursen är väldigt tydliga vad man ska uppnå.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»11 45%
Ja, i hög grad»13 54%
Vet ej/har inte examinerats än»5

Genomsnitt: 2.54

- Det hade varit bra att få betyg på redovisningen också. » (I viss utsträckning)
- Vore bra att dela upp betyget i fler delar. Jag vet många som tyckte tentamen var svår eftersom den i sin utformning tilltalar endast en liten del av alla som skriver tentan.» (I viss utsträckning)
- Reflektioner och presentationer är den i mina ögon enda passande examinationsformen i ingenjörskompetensdelen. Engelskan examinerar kommunikation inom både tal och skrift, samt grammatiska färdigheter, vilket ger intrycket av allsidig examination.» (Ja, i hög grad)
- Inlämning+tenta resulterade i väl täckta mål i Engelska kursen. Vad var målet med ingenjörskompetensen?» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»9 28%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.71

- Trevlig föreläsare, men långsamt tempo. Oklara förväntningar.» (Ganska liten)
- Min engelska kunskaper är redan väldigt goda och större delen av ingenjörskompetensen var väldigt intuitiv» (Ganska liten)
- Engelska är relativt grundläggande. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kursmaterialet varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»13 40%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.53

- FINNS INGET MATERIAL.» (Mycket liten)
- Samma som övre kommentar» (Ganska liten)
- engOnline var ett väldigt bra verktyg.» (Ganska stor)
- Ingen kurslitteratur men engOnline och slides var riktigt bra!» (Mycket stor)
- Särskilt EngOnline, som jag räknar in här.» (Mycket stor)
- Jag använde mig av testen i programmet som vi blev tipsade om. Men jag tycker att tentan borde varit lite mer lik testen eller vice versa, att inlärningsprogrammet anpassas mer efter hur tentan ser ut sen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»9 28%
Ganska bra»20 62%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.62

- Det var väldigt oklart var saker hamnade(ping pong...) och det fanns mycket information på olika ställen.» (Mycket dåligt)
- Önskar bättre tydlighet gällande vilka arbetsuppgifter som ska utföras under engelska-delen. Kommunikation mellan lärare och studenter har varit tvetydig.» (Ganska dåligt)
- Information var många gånger otydlig och vi fick flera versioner av samma information. Det saknades ett centralt ställe som man kunde lita på. Dokument uppdaterades dåligt när ny information tillkom vilket ledde till förvirring hos många. » (Ganska dåligt)
- Svårt att veta vad som krävs för kursen.» (Ganska dåligt)
- Förvirrande meddelanden på ping pong.» (Ganska dåligt)
- Information could have been more clear and the assignments could have been more well-defined» (Ganska bra)
- Lite förvirring, men snabba svar från lärare.» (Ganska bra)
- Ansvariga är fortfarande ovana vid användandet av PingPong, mer kompetensutveckling? Engelska funkade bättre än ingenjörskompetens.» (Ganska bra)
- Det var lite problem med när första inlämningarna för engelskan skulle lämnas in (under lv 1 då det var mycket att göra med ingenjörskompetensen och kandidatarbetet), särskilt med tanke på att man fick reda på detta först i läsvecka 7 i läsperiod 3. Dock kunde inlämningsuppgifterna skjutas upp en läsvecka efter att vi studenter klagat, så det slutade bra. Tänk dock på detta nästa gång.» (Ganska bra)
- Det var i de flesta fall ordning och reda med gott om information. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»13 48%
Har ej sökt hjälp»5

Genomsnitt: 3.44

- Lärarna var bra på att svara på mail.» (Ganska bra)
- Keith svarade snabbt och effektivt på frågor och hade dessutom möjlighet att anpassa inlämningen efter min situation.» (Mycket bra)
- Keith är en underbar lärare» (Mycket bra)
- Väldigt trevlig arbetsmiljö med en nära kontakt till undervisarna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet och peer response-arbetet fungerat mellan dig och övriga studenter?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»13 40%
Har ej sökt samarbete»0

Genomsnitt: 3.34

- Det mesta gjordes gruppvis och min grupp var inte särskilt engagerad.» (Ganska dåligt)
- Det var bitvis oklart hur samarbetet skulle gå till, vad som skulle skickas in på Pingpong och vad som skulle förmedlas under övningspass eller vid sidan av undervisningen (gällande engelskan). Under ingenjörskompetensdelen fungerade det väl. Trots schematekniska problem var det en bra lösning att genomföra allt samarbete mellan studenter på de obligatoriska övningspassen. » (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»9 28%
Lagom»18 56%
Hög»4 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Kursen har inte inneburit särskilt mycket extra arbete eller pluggande, vilket är tacksamt med tanke på att den är placerad i samma period som kandidatarbetet. Jag kan tänka mig att andra studenter inte håller med mig, men Topic Report kändes som en lätt och angenäm uppgift trots att det tog ett par veckor från start till slut.» (Låg)
- Jag hade hellre haft tydligare riktlinjer och mer att jobba med. Svårigheten med kursen låg i att veta vilka de olika momenten var.» (Lagom)
- I vissa fall lite låg. Men många läser 2 kurser samtidigt som denna. Så det balanseras nog. » (Lagom)
- Trodde det skulle vara mindre arbete eftersom den kursen gick på halvtid men den upptog många studietimmar för mig.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 21%
Hög»17 53%
För hög»8 25%

Genomsnitt: 4.03

- Med tanke på kandidatarbete och extra kurs i LP3 så är en lägre belastning i just denna kursen tacksamt för studenten.» (Lagom)
- Tycker den här kursen kunde legat på hösten istället.» (Hög)
- Kandidat är roligt men tidskrävande!» (Hög)
- Med avseende på LP3. Det är inte okej att ha kandidatarbete, valfri kurs OCH karriärsplanering samtidigt. Det funkar bara inte. Ni kan inte anta att man kan lägga mindre tid på kandidaten och sen mer i LP4, för man jobbar med folk från andra program som inte tvingas läsa denna kursen. Jag vet så många som mått otroligt dåligt av arbetsbelastningen.» (För hög)
- Kandidaten» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»2 6%
Godkänt»12 37%
Gott»12 37%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tror inte den här kursen har tillfört mig någonting över huvud taget. "Ingenjörskompetens"-delen har var inte mycket mer än en samling skitsnack kring förlegade strukturer. Engelskadelen höll en otroligt låg nivå. » (Mycket dåligt)
- Engelska delen kan jag inte uttala mig om då jag inte deltog där.syftet med ingenjörskompetensdelen är bra och det behövs kanske något sådant. Men kursen kändes som på högstadiet blandat med coachning från arbetsförmedlingen för Fas 3 are...vore kul med lite högre nivå.» (Dåligt)
- Studiebesöket var inte bra.» (Godkänt)
- Varken karriärsplaneringen eller engelskan gav mig något alls, men jag vet folk som fick ut saker av det. Ingen direkt dålig kurs, men kändes mest som slöseri med tid.» (Godkänt)
- Engelskdelen var riktigt bra, Sarah är helt klart den bästa engelsklärare jag stött på under de nu 12 läsår jag kommit i kontakt med en. Ingenjörskompetensdelen kändes väl inte helt seriös rakt igenom, bland annat togs inte lektionstider på allvar (start, slut, raster), en del gästföreläsare kan man undra vad de gjorde där också (hint: någon från facket kanske är rimligare än någon från almega)...» (Gott)
- Trevligt och bra med engelskakurs.» (Gott)
- Engelska +++ Ingenjörskompetens ???» (Mycket gott)
- Väldigt användbart jämfört med kursen i svenska vi hade i ettan. Svenska kursen kan vara mer relevant för utbildningen och kan ta lärdomar av denna kurs!!!» (Mycket gott)
- Detta gäller engelskakursen. För Ingenjörskompetensen svarade vi på en separat enkät så tänker inte ta upp det här.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Topic report»
- De (få) kursmoment som faktiskt var valfria. Då kunde man åtminstone gå och lära sig något istället för att närvara på denna patetiska ursäkt till "kurs".»
- The topic assignment»
- Att Topic report får handla om ett valfritt ämne som relaterar till IT. Besök hos ett företag inom IT-branschen»
- Självutveckling»
- Keith.»
- Engagerade och uppmuntrande lärare.»
- The topic report.»
- Engelska»
- Keith»
- Grammatikdelen är bra. Borde vara mer fokus på att mata in gramatiken igen tycker jag. Det var nice och väldigt nyttigt. Snarare ha grammatiklektioner nästan. Gillade inte redovisningen och rapporten som kändes lite pajjiga och halvseriösa. Det var dock svårt att göra det seriöst när det var slutsport i kandidaten och all fokus lades på den. Hade jag inte läst en så tung kurs parallellt hade jag nog lagt betydligt med tid på engelskan och uppskattat kursen mycket mer.»
- KEITH! EngOnline»
- Engelskan, hoppas Sarah fortsätter!»
- Engelskarapporten, studiebesök»
- Det mesta var bra, dock lite problem med en uppgift i början (med att spela in sitt tal). Detta löstes dock snyggt genom att ge möjligheten att spela upp det i stället för att skicka över filer. Innehållet (vad man gick igenom), övningar och inlämningsuppgifter var i regel bra och bör bevaras. För Ingenjörskompetensen svarade vi på en separat enkät så tänker inte ta upp det här.»
- Inlärningsprogrammet»
- Den goda kommunikationen och kopplingarna mellan denna kursen och kandidaten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Obligatorisk närvaro på föreläsningar ställer till det när det finns andra kurser på schemat. Kommunikationen angående inlämningar och utdelat material måste förbättras.»
- Kursen borde inte finnas kvar, än mindre som ett obligatorium! Ni har frikostigt slösat bort min tid.»
- To bring EngOnline more into focus.»
- Presentationerna av företagsbesöken ger inte särskilt mycket, varken för förstaårsstudenterna som inte varit med och besökt företag, eller för studenterna i kursen som fick bättre feedback på själva presentationsuppgiften under presentationen av Topic Report. Momenten kring CV bör läggas så tidigt som möjligt för att hjälpa studenter med förberedelse inför Charm»
- Obligatorisk närvaro plus helt fokus på arbete i grupp man inte väljer gör att dedikerade studenter hamnar med de som bara vill sitta av tiden. Inte optimalt i en sådan här kurs.»
- Se till att ha ett ställe där all information finns och att den hålls uppdaterad. »
- Lite väl många småuppgifter... Och informationen kunde vara tydligare.»
- The engonline webpage needs work.»
- De obligatiorska karriärsplaneringsövningarna. Kändes som om de öåg på lågstadienivå.»
- Mer engelskatragglande kanske och inte så mycket halvdant runt den. Men har inte närvarat på särskiljt många lektioner, så det är svårt att säga ordentligt hur kursen faktiskt har varit.»
- Två saker: 1. En pdf eller liknande där alla deadlines och kursmoment listas. Det var väldigt svårt att få överblick över vad som skulle göras och när, men det borde ha varit enkelt att sammanställa i ett dokument till studenterna. 2. Rättningen av "topic report" borde göras på ett bättre sätt. Första rättningen gav väldigt lite feedback, men andra rättningen gav väldigt mycket. Det innebar i praktiken att jag rättade allt som jag fick kommenterat, men ändå hade en massa saker som jag inte visste om och som jag fick reda på först när det var för sent att göra något åt det. Istället borde den noggranna rättningen göras först och en mer övergripande efteråt. Samma arbetsbörda för examinatorn, men mycket bättre inlärning och resultat för studenten.»
- Bättre gästföreläsare i ingenjörskompetensen, bättre respekt för tider i densamma. Helt enkelt, se över ingenjörskompetensdelen. Dessutom skulle ju hela kursen kunna läggas i antingen lp3 eller lp4, så slipper man ha en ojämn fördelning över terminen. Lp3 kanske vore rimligast, då de som skriver sin kandidatrapport på engelska kan få lite hjälp av kursen. Samtidigt kan då alla välja en kurs som för dem är "lätt" till lp4 (som det är nu gynnas ju vi som har lätt för språk och övriga missgynnas ganska grovt).»
- Engelskatentan kändes överflödig och väldigt enkel»
- Som jag förstått det hann Sarah gå igenom mycket mer än Keith under föreläsningarna, detta kan vara bra att tänka på till nästa år så att alla föreläsare hinner gå igenom allt material. Övningarna på EngOnline var bra, men det saknades ganska ofta kommentarer om varför meningen skulle skrivas som svaret angav när det inte var helt självklart (undantag) från beskrivningen som kom innan övningarna. För Ingenjörskompetensen svarade vi på en separat enkät så tänker inte ta upp det här.»
- Vissa gärsföreläsare var inte så positiva angående våra framtidsutsiker och de verkade väldigt kritiska med orealistiska krav»

16. Övriga kommentarer

- Nice teachers.»
- Angående ingengörskompetensen så tycker jag den var väldigt, väldigt dålig. För mig helt onödig och tid jag bara satte av och önskade att jag kunde göra något vettigt av min tid istället. Kan dock tänka mig att den uppskattas av några. Men tror dock det är få som uppskattar den.»
- Riktigt bra och lärorik kurs!!»
- Hoppas Sarah fortsätter undervisa kommande IT-studenter, hon är riktigt duktig på att lära ut!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.56
Beräknat jämförelseindex: 0.64


Kursutvärderingssystem från