ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret Valbar kurs i kemi 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-24 - 2011-04-24
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Varken eller»1 5%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 4.16

- På en föreläsning gick vi igenom en svår sak i slutet av lektionen. Ulf pratade väldigt fort samtidigt som han skrev oläsligt och jättefort så man själv inte hann skriva och lyssna och försöka förstå vad det stod samtidigt. Vi blev jättestressade för vi fattade ingenting. När jag sade till Ulf att han inte kunde göra så, efter lektionen sa han bara att det finns massa lärare på chalmers som skriver fortare än honom. Men jag förstår inte vad det har med hans lektion att göra. Han kan inte förvänta sig att vi ska lära oss saker när han skriver så att man inte förstår. » (Ganska dåligt)
- De har varit intressanta och innehållsrika» (Mycket bra)
- Gästföreläsarna var generellt bra, dock var Mårtenssons föreläsning en smula för avancerad för min nivå och jag kände inte att jag kunde direkt relatera hans föreläsning till kursen i övrigt. Men övriga gästföreläsare var mycket uppskattade!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

17 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»3 17%
80-100%»14 82%

Genomsnitt: 4.82

3. Hur har projekten fungerat organisatoriskt?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%

Genomsnitt: 4.35

- Ulf gav inte ut den första inlämningsuppgiften i tid och vissa frågor var knepiga att förstå vad som söktes.» (Varken eller)

4. Hur var projekten inlärningsmässigt?

17 svarande

Inte alls givande»1 5%
Givande»9 52%
Mycket givande»7 41%

Genomsnitt: 2.35

- det beror på hur mkt tid man har lagt på det, och hur mkt man var intresserad. Jag lärde mig mkt och tyckte om att gå på förekläsningarna, men om man jämför med hur fysikprojektet såg ut hade vi många fler föreläsningar som tog väldigt mkt tid från andra studier. Att tilläggas är också att vi blev inte godkända om vi inte klarade inlämningsuppgifterna, vilka var baserade på föreläsningarna. därav kunde man inte skippa en föreläsning heller, för att kunna plugga annat, för då hade man inte någon information om hur man skulle lösa uppgifterna. i alla fall, jag missade några föreläsningar, och bär jag fick inlämningsuppgiften räckte inte det material i boken eller det "utdelade materialet" (som vi skulle fått flertalet ggr, men bara fick 1 gång) till för att kunna lösa uppgifterna.» (Givande)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»9 52%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.11

- ska inte behöva vara mer för projektkurs» (Högst 15 timmar)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 41%
100%»10 58%

Genomsnitt: 4.58


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 35%

Genomsnitt: 2.64

- tex hur grundligt man behövde göra inlämningsuppgifterna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- det är ju i princip en kurs som ska göra oss intresserade, eller mer upplysta om bredden av kemi, och det tycker jag att den uppfyllde. så målen med kursen är väl egenligen inte så svåra att förstå, men lite luddiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag anser att jag lärde mig mycket under kursens gång, dock verkar kemikursens arbete inte vara i direkt förhållande med fysikkursen, där det enligt kurskamraters utsago inte hände särskilt mycket. Ur den synvinkeln var ju kemiprojektet överlägset bäst rent kunskapsmässigt men man kanske skall se över nivån så att kurserna ligger är lite jämnare fördelade? » (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»11 73%

Genomsnitt: 3.66

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.68

- har inte varit särskilt nödvändigt, man klarade sig med föreläsningsanteckningar till största del.» (Ganska liten)
- Det har mera varit mindre hjälpmedel (men hade kunnat hjälpa mig, har jag lärt mig i efterhand)» (Ganska liten)
- för första inlämningsuppgiften var kemi b mycket hjälpsam» (Ganska stor)
- Utdelade kompendium gav bäst resultat, kursboken är inte mycket att hänga i granen.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.31

- Ulf sa att han skulle lägga ut saker på hemsidan som aldrig kom upp. » (Ganska dåligt)
- Det var lite svårt att få lämna in arbeten ibland. » (Ganska bra)
- Hade lite problem när jag skulle skicka in mina uppgifter. Men fick skicka på annat sätt så löste sig men lite problem med internet får man väl påpeka men inget med kursen i sig.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»3 17%

Genomsnitt: 3.82

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 4

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»13 81%
Hög»1 6%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.12

- Dock högre jämfört med de som läste projektkursen i fysik» (Lagom)
- Lagom för en projektkurs, ojämn förhållande till fysikprojektet. Men roliga laborationer och intressanta föreläsningar. Kändes inte som om kemistudierna gick ut över övriga studier och det var tacksamt.» (Lagom)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»1 6%
Låg»2 12%
Lagom»8 50%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.12

- Man får jobba lite men det är nog bara sunt...» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»3 17%
Gott»7 41%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 3.82

- Kemikursen var väldigt mycket större än fysikkursen fast man sa i början att de skulle vara lika stora. Vi hade 14 föreläsningar, 2 inlämningsuppgifter och 2 labbar. De som läste fysik hade 2 halva föreläsningar, 1 eller 2 labtillfällen och en inlämning/redovisning. Vi som läste kemi lade totalt ner mycket mer tid på vår kurs än de som läste fysik. Våra inlämningsuppgifter var ibland dåligt formulerade och det var dåligt att man var tvungen att kolla upp vissa saker på internet, eftersom det inte fanns i boken.» (Mycket dåligt)
- Det var en bra kurs. Men man blev irriterad när man jämförde med de som hade fysik, då vi hade 14 föreläsningar, två labbar och två inlämningsuppgifter, och de jag pratat med som valt fysik hade en-två föreläsningar, en labb och en redovisning..» (Godkänt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- svårighetsnivån. »
- Labbarna. Speciellt LG!»
- Delarna med biokemi och kemiteknik, varvningen mellan ordinarie föreläsare och gästförläsare»
- biokemidelen»
- laborationernas innehåll!»
- Inställningen till syftet med kursen.»
- Laborationerna med deras lärare och lärarna i allmänhet.»
- Laborationer, gästföreläsare!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite tydligare gällande inlämningsuppgifterna»
- Skillnaden mellan den valbara fysiken och kemin var enorm, de som gick fysik hade i snitt 3 lektioner och ett arbete medans vi hade 15 lektioner, 2 arbeten och 2 labbar. Att de har samma högskolepoäng och att ni säger att det är "lika mycket arbete" är löjligt. Sen att vi behövde köpa en bok för 500 spänn dessutom. Värdelöst»
- det mesta. Ta bort alla onödiga föreläsningar och se till att det verkligen blir jämnare denna gång. Det kan inte vara så svårt att bara prata med varandra och se till så att det fungerar. Ulf måste skärpa sig när han skriver på tavlan.»
- Lägga lite mer tid på kemitekniks delen Inlämningsuppgifterna, ha en tydligare mall om hur de ska se ut.»
- ännu mer jämlikt mellan fysik- och kemi-kurserna.»
- mer struktur på de så kallade seminarierna som följde efter laborationerna. Syftar då främst på seminariet tillhörande biokemi.Det seminariet var väldigt diffust och svårt att hänga med i.»
- Inget vad jag kan komma att tänka på nu.»
- Kurslitteraturen, om möjligt. Vi fick ett kompendium i kemiteknik som var mycket bra. Tyvärr bara overhead-papper på biokemi-delen men de gav fortfarande mer än hela Kemi B - modell och verklighet.»

19. Övriga kommentarer

- Jag är väldigt missnöjd med kursen.»
- Mycket bra upplägg på kursen :)»
- Jag har uppskattat kursen väldigt mycket»
- Ändra inget, det var bra, kunniga lärare, givande laborationer & föreläsningar. Kursen gav mig en mycket bättre bild av ämnet Kemi och fick mig nyfiken på helt nya områden. Tack!»


Kursutvärderingssystem från