ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lärarnas kursutvärdering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-06-30
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Kaj Suneson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Fakta om kursen

1. Kurskod och kursnamn:

- LBT201 Fastighetsutveckling»
- ENMX01, Examensarbete 15 hp»
- LSP035 Språk och kommunikation»
- ARX04»
- LBT390»
- LBT630 inomhusmiljö»
- LBT641 Husbyggnadsteknik»

2. Ges vid institutionen:

7 svarande

Bygg och miljö»4 57%
Energi och miljö»1 14%
Teknikens organisation och ekonomi»0 0%
Matematik»0 0%
Arkitektur»1 14%
Fackspråk»1 14%

Genomsnitt: 2.42


Input till institutionen och utbildningsområdet

3. Vilken tillgång till önskade resurser har du haft inom kursens ram?

0= resurserna har varit obefintliga
5= perfekta förhållandena

Matrisfråga

- Ök mellan PA o vice prefekt? Vad avser den?»
- Jag har haft examensarbete»
- A-instutionen gjorde rev i budget för kursen efter att den startade med argument som var svåra att ta till sig.»
- Har kontinuerligt kontakt med Magnus Persson och får därigenom bra stöd, se även nedan.»

Lärarresurser (gästföreläsare, handledare etc.)
6 svarande

0 0%
0 0%
1 16%
1 16%
3 50%
1 16%

Genomsnitt: 4.66

Tillgången till pedagogiska resurser och bollplank
6 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
2 33%
2 33%
0 0%

Genomsnitt: 4

Tillgången till tekniska resurser som behövs för kursens genomförande var bra (lokal, datorer, administrativa stödsystem).
6 svarande

0 0%
1 16%
1 16%
2 33%
0 0%
2 33%

Genomsnitt: 4.16

Det personella administrativa stödet fungerade väl.
6 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 33%
2 33%
2 33%

Genomsnitt: 5

Planeringen för kursens genomförande och bemanning skedde i god tid.
6 svarande

0 0%
1 16%
1 16%
1 16%
2 33%
1 16%

Genomsnitt: 4.16

Min arbetsbelastning har varit lagom stor och jämn i läsperioden.
6 svarande

0 0%
0 0%
1 16%
0 0%
4 66%
1 16%

Genomsnitt: 4.83

Informationen om de för kursen gjorda överenskommelserna mellan PA och vice-prefekten var bra.
5 svarande

2 40%
0 0%
0 0%
3 60%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.8


Input till studentgruppen

4. Din uppfattning om studenterna som läst kursen

0 = extremt låga
5 = mycket goda

Matrisfråga

- Bra studenter, men de behöver engagera sig mer, läsa för att förstå bättre. Ok, vi har ingen tenta, men kan de diskutera utifrån litteraturen, tveksamt. De gjorde ok presentationer men flera skulle inte funka som konsulter med presentationsdagens presentationer, visst var det bra men de övertygade inte inte. De behöver träning i detta.»
- Eftersom detta är ett examensarbete så har det fungerat bra, trots alla parallella kurser. De har slitit och jobbat med glatt humör. va har haft bra samtal.»
- Mkt hög motivation. Alla blir nog godkända i tid år. Bra utfall. Svag uppfattning om skillander mellan att skriva en rapport och en uppsats.»
- Många studenter blir osäkra när de ska arbeta självständigt i projekt, upplever inledningsvis en svårighet att "sätta igång" med arbetet - allt sker mot slutet. De är mycket duktiga på att skriva rapporter och att presentera men har svårare att arbeta i projekt där de många gånger delar upp arbetet emellan sig och arbetar därmed ensamma - de som arbetar ihop åstadkommer bättre resultat.»
- Stor spridning vad gäller inställning och engagemang inom gruppen. Generellt bra i år men vissa studenter borde stääla sig frågorna: Vad gör jag här och vad vill jag med åstadkomma med mina studier.»

Studenternas förkunskaper
7 svarande

0 0%
0 0%
3 42%
4 57%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 3.57

Studenternas motivation och engagemang
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 28%
4 57%
1 14%

Genomsnitt: 4.85

Studenterna var väl förberedda och tillräckligt pålästa innan lär-aktiviteterna
7 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
4 57%
1 14%
0 0%

Genomsnitt: 3.85

Studentgruppen uppvisade förmåga att självständigt arbeta med kursens innehåll
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 42%
3 42%
1 14%

Genomsnitt: 4.71

Studentgruppen uppvisade förmåga att på ett moget sätt lösa frågeställningar som uppkom under kursens gång
7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
1 14%
5 71%
0 0%

Genomsnitt: 4.57

Studenternas arbetsinsats
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 14%
5 71%
1 14%

Genomsnitt: 5

Resultatet på kursen för årets studenter
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 14%
6 85%
0 0%

Genomsnitt: 4.85


Input till programansvarig

5. Din uppfattning om hur väl kursen fungerar i programmet

Matrisfråga

- Vilka är programteamet? Som lärare är jag själv löst kopplad till AE, det kan förbättras. Men jag anser att beställarorganisationen vi har frikopplar utb från forskning, det är ett krux. Org innehåller för många nivåer och överbelastade rutiner och pedagogiska mål»
- Mer diskussion kring integrering och kursutveckling med fokus på möjligheter. »
- Direktiv/uttalande om det ska heta kandiditatarbete/uppsats/examensarbete»
- Är osäker på hur mycket de har att göra och vad de lärt sig/kan innan kursen, skulle önska en sammanställning (inkl. kort beskrivning på 10-15 sidor) av vad de läst innan.»
- Studenterna klagar på stor arbetsbelastning under perioden och att man inte hinner fördjupa sig i den utsträckning man önskar. Kan önska lite mer feedback från PA angående kursen. Finns något som bör ändras ?? Hur ser PA på kursen allmänt?? Önskar tidigare kontakt på hösten ang kurstart etc.»

Jag har en god bild av hur kursen passar in i programmet och vad den tillför studentens förmåga
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
2 28%
5 71%
0 0%

Genomsnitt: 4.71

Jag har en god bild av vilka förkunskaper studenterna har innan de börjar min kurs.
7 svarande

0 0%
0 0%
4 57%
0 0%
3 42%
0 0%

Genomsnitt: 3.85

De planerade förkunskaperna är tillräckliga.
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 57%
2 28%
1 14%

Genomsnitt: 4.57

Kursens placering i programmet verkar rimlig
7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
0 0%
6 85%
0 0%

Genomsnitt: 4.71

Studenternas totala studiebelastning i läsperioden medger att de kan lägga tillräckligt fokus på kursen
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
3 42%
4 57%
0 0%

Genomsnitt: 4.57

Kommunikationen med programteamet (PA, UBS och SVL) fungerar väl
7 svarande

0 0%
1 14%
1 14%
1 14%
4 57%
0 0%

Genomsnitt: 4.14

Det går att nå programteamet vid behov
7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
1 14%
6 85%
0 0%

Genomsnitt: 4.85

Informationen från programteamet är tillräckligt informativ och hjälper mig
7 svarande

0 0%
0 0%
2 28%
3 42%
2 28%
0 0%

Genomsnitt: 4

Programteamet hjälper mig i tillräcklig utsträckning att diskutera pedagogiska frågor som gäller mer än min kurs
6 svarande

0 0%
0 0%
2 33%
3 50%
1 16%
0 0%

Genomsnitt: 3.83

Jag önskar mer från PA och beställar-organisationen (specificera vad under kommentarer).
6 svarande

1 16%
0 0%
1 16%
2 33%
2 33%
0 0%

Genomsnitt: 3.66

6. Moment som föll väl ut och inte bör förändras:

- Kursen är bra, litteratur behöver kollas bättre, tenta?»
- tvärvetenskaplig integrering av lärmomenten. »
- Redovisningsdagarna inkl opponering»
- Efter kursen upplever jag att studenterna tycker att kursen har varit lärorik, att projektarbetet har känts som "om det var på riktigt".»
- Upplägget på kursen fungerar bra!! Större fokus har genom åren lagts på analys/utvärdering med mer "öppna" indata för projektarbetet. Bra utfall i rapporterna! »
- Föreläsningar, CAD och projektuppgifter.»

7. Idé om en förändring att testa på kursnivå

- Externa föreläsare? »
- Mellankritik/inlämning för att balansera upp att studenter jobbar på bra även i början. Baktung insats. »
- Har hela tiden tryckt på närvaro eftersom projektarbetet i hög grad bygger på handledning, de verkar dock mer vana vid att gå på föreläsningar och sedan läsa in ett material.»
- Ytterligare fokusera på egen analys - kritiskt tänkande!»
- Smärre förändringar av konstruktionsuppgiften för att göra utfallet tydligare.»

8. Idé om en förändring att testa på programnivå

- Vi håller ju på med "omstart" räcker inte det...?»
- Integrering med fler än bara två kurser. ta in flera aspekter i projektarbeten, förutom skrivande/presentationsförmåga och byggteknik. Ekonomi och stadsplanering kan vara aktuella. »
- Harmonisera mer vad vi anser är ett bra kandidatarbete inom AE. Informera om AE programmet på ett kollegie på A-isntutionen. Får känner till det.»
- Hur väl årskursen trivs ihop påverkar i hög grad deras vilja att arbeta ihop vilket i sin tur påverkar resultatet, viktigt att lägga fokus på att få gruppen att trivas ihop, hur detta ska göras är jag dock osäker på.»
- Hoppas inte att de tekniska ämnenas omfattning minskar i framtid upplägg av programmet!! Gamla elever/kollegor önskar snarare mer teknik!!»

9. Övriga tankar om kursen, programmet och denna lärarnas kurs-utvärdering

- Värdefullt program som behöver utvärderas så att vi har möjlighet att betona dess fördelar, samt utveckla ett tvärvetenskapligt samarbete. »
- Bra att ha en utvärdering som denna- uppskattas- hoppas får del av svar.»
- Mycket bra initiativ med denna kursutvärdering, har haft denna kurs i flera år och de första åren hade jag ingen kontakt med övriga lärare på andra kurser. Saknar en kolumn för vet ej, se mina kommentarer ovan.»
- Bra med utvärdering!!»
- Ett svarsalternativ av typen vet ej/ingen uppfattning skulle behövas.»


Kursutvärderingssystem från