ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 Marknadsplanering, LNC292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-15 - 2010-11-12
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»6 21%
Cirka 20 timmar»4 14%
Cirka 25 timmar»10 35%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.82

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 28%
100%»20 71%

Genomsnitt: 4.71

- alla förutom en.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 28%

Genomsnitt: 2.89

- Minns inte målen i skrivande stund» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»14 56%
Ja, i hög grad»7 28%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.6

- luddigt» (I viss utsträckning)
- En mycket bra inlämningsarbete istället för tentamen.» (Ja, i hög grad)
- Ingen examination i kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.82

- Undervisningen var till stor hjälp för min inlärning, men alla oh-bilder rörde till allt. Mycket bättre med powerpoint.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.39

- egen informationssökning till projektet» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»16 57%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.96

- det gillas inte att man börjar halv 9 när det stod 8 på schemat! bra att allt material fanns på pingpong. Men ppt istället för oh kanske?» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»16 57%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 3.67

- Lite otydliga svar samt tar lång tid att få kontakt med lärare via mail. » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Vi var en för stor grupp för grupparbetet.» (Ganska dåligt)
- Vissa i gruppen strävade inte efter samma mål tyvärr.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»3 10%
Lagom»5 17%
Hög»11 39%
För hög»7 25%

Genomsnitt: 3.64

- Då det var många grupparbeten som skulle skrivas krävdes det mycket tid.» (Hög)
- flera mindre projekt istället för ett stort!» (Hög)
- 20-30 sidor arbete på två veckor. efter godkänd projektmall...(Man ville inte börja skriva innan utifall läraren inte skulle vara nöjd med mallen.) För höga krav på sidantal och detta skapar dålig kvalité.» (För hög)
- För hög på slutet. Introduktionen till fallstudien skulle ha kommit tidigare. Efter två föreläsningar med kapiter ur boken, kankse.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»4 14%
Lagom»3 10%
Hög»10 35%
För hög»9 32%

Genomsnitt: 3.71

- Det hade vart bra att få börja med slutuppgiften tidigare, blev en väldigt hög belastning i slutet av perioden med studier inför tentan och en såpas krävande uppgift.» (Hög)
- för mycket grupparbeten. tar mycket mer tid än att studera själv.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»16 57%
Gott»6 21%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.42

- Den här kursen hade jag höga förväntningar på och det är ett väldigt viktigt ämne. Men vad hände med den allt bara slängdes över oss och man har knappt lärt sig något.» (Dåligt)
- På det stora grupparbetet känndes det som att man fick skriva om vad som hällst. Som om man inte behövde koppla det alls till det vi gått igenom innan på föreläsningarna.» (Godkänt)
- Man skulle ha lärt sig mer om man tex hadde en uppgift på varje kapitell på typ en A4 eller två i grupper om ca 3.» (Godkänt)
- Känns som ett intressant inslag i programmet. Något att ta med ut i arbetslivet» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Skriftliga inlämningen istället för tenta.»
- Kursnamnet»
- Genomgången av vilka förändringar som gjort på kursen från föregående år. Extern föreläsare bör också bevaras»
- Roligt med redovisning och opponering istälet för tenta, det har vi inte haft innan och det känns som att det är något man vill öva lite på.»
- inlärning genom prtojektarbete»
- Praktikfallet var bra träning inför ex-arbetet.»
- de mindre inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifter är bra för att få prova på det man lärt sig»
- Fråge stunden med Steve. »
- Steve. Han är en duktig och ambitiös lärare som hjälper en att utvecklas i framförallt rapportskrivning. Tycker även att övningsuppgifterna under föreläsningarna gav mycket.»
- Att ha arbeten istället för Tenta. Men vissa förändringar krävs. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Seminariet behöver kanske inte vara 20minuter långt. »
- Gör om hela kursen så den blir intressant och rolig»
- Inte lika hög arbetsbelastning. Bättre undervisning. Utan svart tavla när läraren har så pass dålig handstil att man ändå inte ser vad han skriver. »
- Inte lägga denna kurs ihop med en annan kurs där det också är grupparbet, som nu. »
- mer tid till praktikfallet. det var svårt att planera med den lilla tid man hade. det var väldigt mycket man skulle göra och läraren gav inte mycket information»
- Instuderingsfrågor mellan föreläsningarna»
- Starta tidigare med praktikfallet, blev lite tidspress.»
- Få möjlighet att börja tidigare med praktikfallet. Byt från OH på föreläsningarna, är väldigt mycket svårare att hänga med på än en powerpoint.»
- informationen kring det stora projektet. Det var svårt att veta vad som förväntades av en. och det första tillfället skulle ha varit mer värdefullt om vi visste vilka krav som ställdes på projektmallen. »
- Kursen måste vara tydligare. Det kändes väldigt flumigt och var svårt att förstå vad examinatorn verkligen ville att vi skulle lära oss.»
- Kanske att en tenta hade gjort att man hade lärt sig mer om det vi gick igenom på föreläsningarna.»
- För många delmoment i kursen med flera olika grupparbeten. »

16. Övriga kommentarer

- 75% närvaro betyder att man måste gå på 75% av föreläsningarna, innebär det 75% av tillfällena eller av timmarna? Lärare kan inte efter godkännandet av kurs-pm ändra att vissa speciella föreläsningar ska alla vara på och det stod inget om att fredagens redovisning var obligatorisk»
- Marknadsplanering är ett lite luddigt ämne. Vad har ämnet med sjöfart och logistik-programmet att göra egentligen? Visst, kul att kunna, men kanske lite för stor kurs för detta ändamål. »
- Bilderna som visades under föreläsningarna var svåra. Dom hjälpte ingenting när man satt hemma och ville kolla vad man hade gått igenom innan på föreläsningarna.Jag hade gärna haft dom på svenska.»
- Saknade röd tråd genom föreläsningarna. »
- Kursen är väldigt bra, steve är en kompetent lärare.»
- Det känns som om denna kurs skulle kunna ha ett annat upplägg.»
- Examinatorn måste vara tydligare på föreläsningen. Kändes väldigt ryckigt och mycket hopp fram och tillbaka.»
- Det stora grupparbetet var alldeles för stort. Det är orimligt att skriva ett arbete på två veckor vilket är nästan lika stort som examensarbetet som vi ska skriva på en termin. Svårt att veta vad som behöver skrivas för att uppnå ett bra betyg. »


Kursutvärderingssystem från