ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-2 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO160

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»5 27%
Cirka 20 timmar»7 38%
Cirka 25 timmar»5 27%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.16

- Lade så få timmar som möjligt då kursen känns helt irrelevant. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»7 38%
100%»10 55%

Genomsnitt: 4.5

- Fick influensa.» (75%)
- Var svårt att hänga med - fick ny lärare vid varje tillfälle» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»7 38%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 11%

Genomsnitt: 2.61

- Målen är dåligt beskrivna och tycker inte att de uppfylls genom tentamen eller arbete.» (Målen är svåra att förstå)
- Väldigt diffusa mål, skulle kunna konkretiseras mer. Jag vet inte vem som bestämmer att det ska vara så få punkter?» (Målen är svåra att förstå)
- Massa info som hade ingenting med sjöfarten att göra » (Målen är svåra att förstå)
- Målen stämde inte överens med tentan. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det är lätt att förstå vilken mening kursen har för vår utbildning, tyvärr följde inte kursen målen enligt min åsikt. Fokus låg alldeles för mycket på biologi, och för lite på sjöfartens faktiska miljöpåverkan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»12 70%
Nej, målen är för högt ställda»4 23%

Genomsnitt: 2.17

- Kan också vara för att jag har läst ett naturvetenskapligt program och mycket av det som kom var gammal skåpmat för mig, men jag vet inte hur det ser ut för resten?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycker det är helt värdelöst att vi ska gå på lektioner som verkar vara anpassade för marinbiologer, vi är ju för i helvete business människor!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»3 17%
I viss utsträckning»9 52%
Ja, i hög grad»5 29%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Urusel examination!» (Nej, inte alls)
- Väldigt märkliga frågor med formuleringar som vi inte fått höra tidigare.» (I viss utsträckning)
- Otroligt svår tenta. » (Ja, i hög grad)
- Då undervisningen fokuserade på biologi var det överaskande att tentamen la fokus på management och miljöpåverkan ur ett transportperspektiv.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»11 61%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»2 11%

Genomsnitt: 1.66

- För många olika lärare varje lektion, man fick inte se någon röd tråd» (Mycket liten)
- Jätte dålig! Hur fan ska man kunna lära sig något när vi har 7-8 olika föreläsare som pratar om i princip samma saker men alla har olika uppfattningar.» (Mycket liten)
- Alldeles för många sidor på pdf:n inget bra sätt att få en överblick. » (Mycket liten)
- Undervisningen har varit mycket bristfällig och har i väldigt liten utsträckning motsvarat de mål som getts i kurs pm. Det har varit en total avsaknad av röd tråd och alldeles för många föreläsare. Jag förestår att alla doktorander måste föreläsa men att kasta in alla under en och samma kurs ser jag inte som en lösning. Kommunikationen mellan föreläsarna verkar ha varit mycket bristfällig och detta har bidragit till att ingen har haft riktigt koll på vad den andra har pratat om. Doktorandera behöver betydligt mer utbildning i hur en föreläsning bör gå till då jag upplevde att de mer redovisade vad de doktorerade om än lärde ut något. Det har även varit ett allt för stort fokus på biologidelen i föreläsningarna och för lite managment. Detta återspeglades dock inte i tentan vilket ledde till att föreläsningarna har varit till mycket liten hjälp inför tentan. » (Mycket liten)
- Tycker inte föreläsningarna gick in på det områdena vi blev examinerade på. Vi fick detaljbeskrivning på föreläsningarna och blev examinerade på att kunna sätta in det i systemet. Dåligt förberedande, en hel klass ska inte bli ställda av tentans innehåll.» (Mycket liten)
- Förra årets instuderingsfrågor var det som hjälpte mig.» (Mycket liten)
- Alla föreläsare stod och läste av sin power point ordagrant. Det blev färre och färre på föreläsningarna vilket var ett resultat av detta.» (Ganska liten)
- Våra föreläsare var alla doktorander, vilket ledde till att de gärna koncentrerade sig på sitt ämne. Detta gav väldigt lite övergripande kunskap om sjöfartens miljöpåverkan och väldigt detaljerad kunskap om till exempel tvåkönade musslor.» (Ganska liten)
- Massa repetitioner och onödigt material » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»10 55%
Ganska liten»4 22%
Ganska stor»3 16%
Mycket stor»1 5%

Genomsnitt: 1.72

- Borde finnas bättre hänvisningar till kurslitteraturen som finns på pingpong » (Mycket liten)
- Boken var onödig och alldeles för komplicerad! Fanns inte heller några hänvisningar om vad man skulle läsa!» (Mycket liten)
- Det enda som gick att få ut information om var pdf:erna, efter man hade läst igenom de i snitt 70 sidorna på varje föreläsning. » (Mycket liten)
- ingen kurslitteratur bara power points» (Mycket liten)
- Köpte ej boken.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»5 27%
Ganska dåligt»6 33%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.33

- Föreläsningarna kom inte upp i tid, vissa kom kvällen innan tentamen. Så jävla dåligt!» (Mycket dåligt)
- Knappa två veckor innan tenta fanns ytterst få föreläsningar på pingpong. » (Mycket dåligt)
- Det var svårt att få kontakt med kursansvarig, och kommunikationen mellan föreläsarna verkade fungera riktigt dåligt. » (Mycket dåligt)
- Riktigt dåligt. Känns inte som lärarna är intresserade av att hålla kursen för oss.» (Mycket dåligt)
- föreläsningarna kom upp på pingpong när man tjatat och påmint många gånger. inte direkt som föreläsarna lovat.» (Ganska dåligt)
- Allt kom inte ut på Pingong i tid.» (Ganska dåligt)
- Vissa lektioner saknades (på ping-pong)fram till det var nästan dags att skriva tentan » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»5 27%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 11%

Genomsnitt: 2.61

- Det är otroligt svårt när man har åtta olika lärare i en kurs. Jag är mycket beviken på chalmers när det gäller denna kurs.» (Mycket dåliga)
- När man frågade om t.ex. hur arbetet vi gjorde skulle se ut kunde ingen ge något ordentligt svar! "Nej jag vet inte" var det vanligaste svaret man fick.» (Mycket dåliga)
- Det var ett öppet klimat på det sättet så det gick att diskutera en del.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Det är en grymt bra grupp vi har.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»9 56%
Hög»4 25%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.25

- Det är svårt att ge ett helhetssvar då arbetsbelastningen har varit mycket varierat under kursens gång. I början var belastningen mycket låg. När sedan instruktionerna för grupparbetet kom ut alldeles för sent blev belastningen mycket hög. » (?)
- Svårt att svara på då varken lärare eller handledare verkar veta vad det är vi skall kunna. Vår handledare visste inte vad som skulle ingå i miljöarbetet, när vi väl fick handledning var det tre dagar innan deadline och något svar på om arbetet sedan var godkänt eller inte fick vi aldrig.» (?)
- Dock var det stressigt att göra rapporten då vi fick instruktioner 2 veckor innan deadline» (Lagom)
- En av uppgifterna i kursen var att skriva en rapport där vi skulle jämföra miljöpolicys i tre olika företag. Denna rapport gav betyget godkänt eller icke godkänt. Det kändes då överflödigt att vår handledare skickade tillbaka rapporten fyra gånger för att vi skulle ändra på små saker som stavfel.» (Hög)
- Lärde oss saker som var helt oväsentliga för oss och vad vi skall arbeta med i framtiden.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 16%
Lagom»9 50%
Hög»5 27%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.22


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»10 58%
Dåligt»5 29%
Godkänt»1 5%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 5%

Genomsnitt: 1.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För många olika föreläsare. För mycket biologi i kursen, tycker man kan ta bort det helt. Management delen i kursen var väldigt otydligt» (Mycket dåligt)
- Otroligt dåligt konstruerad kurs! Flera olika lärare som inte kunde ge några ordentliga svar på några frågor. Kursen borde skrotas helt och hållet och byggas upp från grunden igen med nya lärare och kursmål.» (Mycket dåligt)
- Ingen tydlig struktur, alldeles för många lärare. Ingen lärare hörde av med vad den andre läraren har föreläst om, vilket gjorde att saker upprepade sig. Ibland tre gånger. » (Mycket dåligt)
- Ingen föreläsare verkade ha någon koll på vad den andra gjorde. Instruktionerna för grupparbetet kom ut för sent. Dessutom saknades en instruktion för hur de ville att detta arbete skulle se ut. Föreläsarna har misslyckats totalt med att göra kursen intressant. » (Mycket dåligt)
- Beskrivningen av kursen i kurs-pm ger en bild av en kurs som är aktuell och väsentlig för vårt program. Tyvärr följer inte kursen beskrivningen, vilket ledde till att vi fick en kurs i biologi, och en genomgång av hur Chalmers blev ISO 14001 certifierade. En kurs i Sjöfartens miljöpåverkan och jämförelser med andra transportslag hade varit mycket intressant. Jag valde dock inte Sjöfart och logistik för att läsa biologi.» (Mycket dåligt)
- Kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig när jag ska ha någon användning för det jag lärt mig under kursen. Skulle väl vara om jag hoppade av och bytte inriktning, men då är ju inte 7,5 HP speciellt mycket. Nej, den här kursen kan man gott slopa, vi kommer ju ändå inte att arbeta med miljöledning, det gjordes ju klart i början, det krävs lite mer HP för det så när ska det användas? Jag vet inte hur tanken var med alla dessa föreläsare, men dessa gjorde ett riktigt rörigt jobb. Upprepade varandra, visste vad den ena sagt och så vidare. Den känns ogenomtänkt, flummig och den saknar en röd tråd.» (Mycket dåligt)
- - för många föreläsare. Det blev rörigt och mycket upprepning» (Dåligt)
- rörig Kurs med FÖR MÅNGA föreläsare. Det var ingen röd tråd genom kursen då alla hade sitt eget specialistområde inom miljö. Det verkar inte som att föreläsarna har suttit ned i grupp och pratat om vad de ska gå igenom på sina föreläsningar. Det var ingen röd tråd och otaliga ofrivilliga upprepningar från andra föreläsningar.» (Dåligt)
- Förvirrande med massa olika lärare som vet inte vad de andra snackade om» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- fredrik höll två bra föreläsningar.»
- Vet ej»
- Projektuppgiften var lärorik. »
- Inget, Skrota allt!»
- Den korta och mycket ytliga information om framtida bränslen inom sjöfart. Ett ämne vilket alla som läser programmet måste ha kunskap om vid examen, speciellt då vi går ut 2014. Ett år innan SECA Införs. Barlastföreläsningen var bra men fokuserade mer på FN:s tillvägagångssätt lägg in mer teknik och hur man ska installera dem i befrintliga fartyg. FN:s och IMO:s tillvägagångssätt beskrevs i början av programmet. Behövs inte 1,5 föreläsningar om det. Bottenfärger var intressant och nödvändigt, behöver inte gå in på organismnivå då det högst troligen inte kommer att innefattas i framtida yrken. »
- Inget »
- Management biten.»
- miljö med inriktning på management»
- »
- Hur man arbetar med miljöfrågor inom sjöfart.»
- Inte mycket, men föreläsningarna om bottenfärg var bra.»
- Inte mycket vad jag kan tänka mig.»
- Grupparbetet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att kursen inte skrappar på ytan på varje miljöområde utan att man dyker ner lite djupare inom färre områden.»
- Så många lärare i en kurs borde man ej ha, det är förvirrande och svårt att ställa frågor när man ser en lärare en enda gång»
- Färre lärare»
- Vissa powerpoints kan vara tydligare, då kursen till stor del baseras på föreläsningar. »
- Allt!»
- Kursen fokuserar på helt fel områden. Tror inte någon som läser Sjöfart Logistikprogrammet kommer behöva kunskap om olika kemiska betäckningar för reaktioner med solsken vid primärproduktion. Det hade räckt med 10 minuter om allt med fotosyntes och syrefria bottnar. DONE nu vet vi att gift i bottenfärg är dåligt, nästa ämne. Saker som borde införas i kursen är ekonomi. Hur driver man igenom dessa miljökrav rent ekonomiskt? Finns det pengar till att konvertera till LNG/ methanol? Finns det nog med kapacitet att producera diesel till alla fartyg 2015/2020? kan man producera HFO med lägre svavel? Vad gör EU för att inte konkurrensvrida nordens situation med SECA? Ett annat viktigt ämne är skeppteknik/skeppsbyggnad. Hur bygger man effektivare fartyg i miljösynpunkt? Lågfriktionsskrov, dieselelektriskt maskineri, vattensmorda fartyg. Hur retrofittar man ett fartyg för att minska miljöpåverkan? Propellerdysor, värmeåtervinning, katalysatorer, axelgeneratorer, avgasgeneratorer. Listan kan göras lång för hur man bygger/driver och opererar ett fartyg bättre, lär dem som inte kan det!»
- Allt »
- I och med att inte många har läst det här ämnet innan så måste föreläsningarna vara mer basic. Och om tanken är att vi ska ha den förståelsen som tentamen krävde måste föreläsningarna vara på den nivån också. »
- - mer miljömanagement. Vi hade endast några få föreläsningar - mer juridik. Och gärna någon som vet något om miljöjuridik. Daniel sa själv att han var osäker på ämnet vilket i sin tur gör oss osäkra på det. »
- Färre föreläsare med bättre kommunikation mellan dem. Mer fokus på management och sjöfart, mindre fokus på biologi. »
- Lärarna.»
- Det mesta! Rapporten vi gjorde om miljöpolicys var väl okej men handledarna rättade väldigt olika.»
- Det mesta, mer ekonomi och management måste in om den här kursen ens borde finnas kvar. Banta ner antalet föreläsare också, som pratar igenom innan vad som ska tas upp under kursens gång.»
- Tydligare mål och en person som tar hand om kursen och har ansvar över att lägga info på ping-pong i tid»
- !Tentan, omfattade för många HP, borde vara ett större arbete istället.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen var urusel! Synd när man faktiskt såg fram emot att lära sig lite om hur bevaringen av våran miljö kan se ut inom företag där man eventuellt kommer arbeta i framtiden.»
- Det sammantagna intrycket av kursen är mycket dåligt. Är ganska säker på att resten av klassen undrar vad de ska göra med denna onödiga kunskap i sin framtida yrkesroll på ett rederi/spedition/oljebolag. Konsolidera kursen med de andra sjöfartskurser man läser. Som exempel maskinkursen kan ta upp mycket om effektivare fartyg. Sjöfartsekonomin kan ta hand om ekonomifrågan. Det borde vara lösningen om ni inte kan utnyttja dessa 7,5 hp bättre. Vi står för en stor omställning nu inför 2015 med SOx och kanske i framtiden NECA områden. Gå hem och gör läxan. »
- Kommunikationen mellan föreläsarna och eleverna har varit mycket bristfällig. Då vi inte har vetat vem vi ska vända oss till med frågor angående kursen. »
- - på tentan skulle vi associera mycket till sjöfarten (vilket är jättebra) men associationerna har inte tagits upp så mycket på föreläsningarna. - en mall över hur en rapport ska se ut. Jag hade aldrig skrivit en rapport innan och det hade vart bra om vi kunde få veta hur ni ville ha det från början istället för att vi ska göra om arbetet 5 gånger. »
- Det fanns ansvarig lärare för kursen. Inget bra kursmaterial. Ingen röd tråd genom kursen. Alldeles för många olika föreläsare som kunde sin "lilla" bit. Dåliga presentationer överlag, för många slides. Sämsta kursen hittills på programmet. Synd med tanke på att det är ett väldigt intressant ämne.»
- Innan kursen fick vi veta att den skulle vara omgjord tills iår. Visst den kanske var lite bättre än innan men den innehöll fortfarande alldeles för mycket som vi verkligen inte behöver veta eller vill veta. Det räcker väl att berätta att olika utsläpp skadar miljön. Alldeles för mycket biologi i kursen!!! Det ska vara mer om vad man kan göra för miljön från kontoret. Ekonomi och sånt!»
- Engagerade lärare, bra! Lite trist att bara plugga power-point-sidor.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.64

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.64
Beräknat jämförelseindex: 0.16


Kursutvärderingssystem från