ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, KAA146, Lp3 2011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-07 - 2011-03-21
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»5 18%
Cirka 20 timmar»6 22%
Cirka 25 timmar»10 37%
Cirka 30 timmar»6 22%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Har bara varit på föreläsningar och kikat på gamla tentor etc.» (Högst 15 timmar)
- Ganska lite pga att fourieren har tagit mycket mer tid.» (Cirka 20 timmar)
- Miniprojekten har tagit mycket tid. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»3 11%
50%»0 0%
75%»12 44%
100%»12 44%

Genomsnitt: 4.22

- Har inte gått på demonstrationsövningarna då jag rent ut sagt tycker att de varigt dåliga. Gick på en av de första och då kom en fråga om varför en sak hade gjorts, svaret blev då "för det blir rätt då". Sen tappade jag tilltron till övningsledarna och gick inte på dem något mer.» (75%)
- ej deltagit i demoövningarna » (75%)
- Inte demoövningarna för att de haft ett dåligt upplägg. De försöker stressa igenom alla detaljer i en hel uppgift, när man istället till exempel kan göra en power point med hela lösningen och gå igenom de viktigaste bitarna. Istället för att demoövningarna ska bestå av att stress skriva av tavlan och övningsledare som göra fel för att de ska stressa och hinna alla uppgifter.» (75%)
- skippade konsultationstiden.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 40%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 44%

Genomsnitt: 2.62

- Det hade kunnat vara tydligare. Eftersom man under kursens gång får ytterligare mål för de olika delarna. Hade varit bättre om kurs PM innehöll alla mål. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vet precis vad jag ska och bör lära mig.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 88%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- Vi har gjort mycket mer avancerade saker i termodynamiken och Transportprocesser» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»12 52%
Vet ej/har inte examinerats än»8 34%

Genomsnitt: 3.21

- feldimensionerad tenta, ganska lätt men tidskrävande ---> hann inte klart» (I viss utsträckning)
- Alldels för kort med tentatid på bara 4 timmar! Fastnade man på en uppgift var det kört. På det viset var inte tentan rättvis, då man tvingas stressa igenom den gör man inte sig själv rättvisa.» (I viss utsträckning)
- För lite tid och för mycket tal på tentamen. Det är synd att tidsbegränsningen ska behöva påverka tentamensresultatet. » (I viss utsträckning)
- Tentatiden var för kort i relation till tentans omfattning, det var svårt att hinna med allt.» (Ja, i hög grad)
- Jag skrev tyvärr inte tentan. » (Ja, i hög grad)
- Dock alldeles för kort tid med 4 timmar!!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»19 70%
Mycket stor»6 22%

Genomsnitt: 3.14

- Bra föreläsare. Jonas manometer-föreläsning var ett roligt påhitt» (Ganska stor)
- Bara undervisningen där jag har lärt mig något i kursen, och gamla tentor :)» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»8 29%
Ganska liten»9 33%
Ganska stor»8 29%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.14

- Har knappt öppnat böckerna.» (Mycket liten)
- Har inte öppnat någon av böckerna...» (Mycket liten)
- har inte använt boken någonting, ingen kompis som pluggat betydligt mer än jag har använt den heller.» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat böckerna. Kompendierna var bra. Tycker man kan informera om detta i början, att böckerna inte är så nödvändiga» (Mycket liten)
- Öppnade inte ens böckerna man köpte, onödiga 1000 kr » (Mycket liten)
- utdelat material har varit väldigt bra för att förstå kursen, mycket bättre än kurs litteraturen» (Ganska liten)
- Böckerna har inte varit till så stor hjälp men kompendiumen har varit väldigt bra.» (Ganska liten)
- Kompendierna har varit mycket bra men fick i stort sett ingen användning för reaktorboken eller separationsboken alls.» (Ganska liten)
- Separation process principles tillförde oroväckande lite, de egentillverkade kompendierna var dock relativt bra» (Ganska liten)
- Alla kompendier var jättebra, men det blev väldigt utspritt med kursmaterialet.» (Ganska stor)
- Köpte 2 böcker för cirka 1000 kronor vilka inte har använts överhuvudtaget. Känns onödigt och föreläsarna borde berätta det i förväg!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 3.22

- hade gärna fått samtliga kompendier etc. utskrivet, jobbigt att "slösa" så mkt printerkvota.» (Ganska dåligt)
- Mer struktur på hur filerna läggs på portalen.» (Ganska bra)
- Jag hade gärna sett ett dokument som beskrev i vilken ordning kompendierna kommer och en veckoplanering upptill det, så man vet hur långt man ska ha kommit. Lite mer översikt, annars bra!» (Ganska bra)
- visste inte alltid var man hittade övningsuppgifter, då vissa låg under kompendier filen på hemsidan» (Ganska bra)
- Det var väääldigt mycket som lades upp på hemsidan. Tycker att infon om vilka uppgifter som skulle räknas kunde varit tydligare. Det hade även varit bra om man verkligen såg till att lägga upp materialet i rätt mapp på kurshemsidan, hade varit enklare att hitta då.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»18 66%
Mycket bra»4 14%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.4

- När man väl fick svar så var det bra. Men lite jobbigt att först gå till t.ex Derek om man hade en fråga om reaktionsteknik, men så måste man gå till Jonas för att få svar på en fråga om t.ex pumpar... samma sak gällde övningsledarna, de ville endast svara på frågor inom "deras" område. Hade känts bekvämare om man kunde gå till en person och få svar på alla sorters frågor.» (Ganska bra)
- suzanne rapp var otrevlig när jag frågade henne vid tillfälle» (Ganska bra)
- är dock lite frustrerande när ingen kan svara på frågorna» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 22%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 48%
Hög»10 37%
För hög»3 11%

Genomsnitt: 3.55

- Allt var för lätt.» (Låg)
- Det blev ju mycket om man gjorde miniprojekt, men det var bra att de var frivilliga» (Lagom)
- Alldeles för tidskrävande miniprojekt. Man sitter så länge med dem att man varken har tid eller ork att räkna på annat.» (Hög)
- Beror ju på om man gjorde miniprojekten eller ej. De var för övrigt mycket bra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 33%
Hög»10 37%
För hög»8 29%

Genomsnitt: 3.96

- Fourieranalysen tar mycket kraft och tid» (Hög)
- Fourieranalysen tar väldigt mycket tid. Prioriterade den då det inte är en kul som är rolig alls att ha efter sig.» (För hög)
- Blir väldigt mycket med alla miniprojekt som man vill hinna med att få in, samt uppgifter och att vi hade ca 8 laborationer i oorgan och organ kursen samtidigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»10 37%
Gott»13 48%
Mycket gott»4 14%

Genomsnitt: 3.77

- Allt har varit för lätt» (Godkänt)
- Läser om så har inte varit på mycket av kursens moment.» (Godkänt)
- feldimensionerad tenta» (Godkänt)
- Bra. Dock lite väl många slarvfel på t.ex räkneövningar och facit till en del exempeltentor. Om det fanns svar till teorifrågorna på gamla tentor så hade det uppskattas väldigt mycket.» (Gott)
- Mycket rolig och intressant» (Mycket gott)
- Trevliga föreläsningar» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna.»
- Föreläsningstekniken»
- Att miniprojekten är frivilliga men ger bonuspoäng. Studiebesöket/laborationen på Preem.»
- Frivilliga miniprojekt»
- Miniprojekten gav mycket lärdom.»
- Uppgifterna i kompendierna är bra. Lösningsgångarna måste finnas kvar! Eftersom att det är så få övningstillfällen med övningsledare har jag varit helt beroende av lösningsgångar. Jag hade inte klart kursen utan dem. Preem-labben var mkt bra också, behåll den!»
- det var roligt att få se material som kan ingå i den utrustning vi räknade på och sedan så tyckte jag det var väldigt kul med annorlunda upplägg av kursen (seminarier..)»
- föreläsarna var av de bättre man haft!»
- Att föreläsaren antingen hänvisar mer till kurslitteratur eller att kompendium delas ut i början av kursen.»
- Tycker man lärde sig mycket på studioövningarna och miniprojekten.»
- Miniprojekten är bra, man lär sig mycket, samt uppgifterna, kunde nästan varit lite fler. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite mer djupgående uppgifter.»
- Demoövningarna, går för fort och ledarna verkar själva ha fått rätt svar när de räknat uppgifterna men kan inte förklara varför.»
- demoövningarna, bättre tempo bland annat»
- Demoövningar, tid och ledning till miniprojekt»
- Kursliteraturen kändes onödig. 935kr som jag inte har haft någon nytta av alls.»
- Mer tid under tentamenskrivningen. Var helt omöjligt att hinna med samtliga uppgifter på fyra timmar. Skrev konstant i fyra timmar och lämnade in 19 sidor lösningar + tre bilagor men hann ändå inte få med allt som krävdes för att lösa samtliga uppgifter. Mer tid! Tycker inte man ska behöva låta bli att lösa vissa uppgifter för att det inte finns tid till det.»
- Veckoplanering för vilka uppgifter som ska vara klara när osv. Gärna mer text i kompendierna upptillfrågorna. Jag tycker att lösningsgångarna till uppgifterna ska läggas ut på internet. Det är ganska värdelös när man kör fast på fredagen och inte kan plugga igen innan måndag då man inte har access dit lösningpärmen ligger. Då hamnar man efter och tentan går dåligt. Om det ändå finns lösningsgångar borde de kunna publiceras så man får till gång till dem?»
- inget speciellt»
- Demoövningarna i KRT-delen gick väldigt fort framåt (för många uppgifter på för kort tid)»
- Demoövningsledare för reaktordelen. Tappade helt förtroendet när ledaren i fråga på första demoövningen får frågan varför man gör på ett visst sätt, och svaret är att "det blir rätt då". Jag förstår att det kan vara jobbigt att stå framför folk och räkna och förklara, men känner man sig inte säker borde man kanske inte sätta sig i den situationen.»
- borde minst vara 5 timmar på tentan om omfattningen skall vara den samma!»
- Studio övningarna fungerde inte alls! vi lyckades köra fast oss, trotts att hela koden stod på tavlan. Vore det inte bättre att man fick koden i en Fungerande! m fil, för eftersom ingen kom någonstans satt alla och gjorde ingenting och studion lades ut på kurshemsidan i slutet ändå. Susanne var svår att höra och gav halva svar på frågor. Reaktor delen var den svåra delen, kan man lägga mer tid, så man slapp få en chock på tentan!»

16. Övriga kommentarer

- Krister Ström hade mycket intressanta och roliga föreläsningar. LG gjorde en mycket bra insats som laborationshandledare»
- miniprojekten tog så mycket tid att det knappt fanns tid för att räkna och läsa på eftermiddagarna»
- Det känns som man har fått en bra bild av vad kemiteknik är.»
- Mer tid vid tentemenskrivningen.»
- Intressant kurs! Bra föreläsare! »
- informera tidigt i kursen om att en lösningsperm finns att hitta på våning 2. Kör man fast på ett tal man räknade på fredagen eller under helgen är det jobbigt att behöva vänta tills nästa torsdag för att få hjälp. Gott intryck annars»
- Miniprojekten ger dålig bonus i förhållande till hur mycket tid man lägger ner på dem och i förhållande till hur sträng rättningen är. Kanske borde ha någon slags muntlig redovisning eftersom man ibland förstår uppgiften men har svårt att implementera allt i MatLab. »


Kursutvärderingssystem från