ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Bioseparationsteknik, KAA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-21 - 2008-09-08
Antal svar: 4
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Bioteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

4 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 50%
Cirka 25 timmar»1 25%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 25%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

4 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»4 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 100%

Genomsnitt: 4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

4 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 75%
Vet ej/har inte examinerats än»1 25%

Genomsnitt: 3.25


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»4 100%

Genomsnitt: 4

- Krister är en jättebra föreläsare och väldigt pedagosisk!» (Mycket stor)
- Mycket bra undervisning. Pedagogisk och mycket duktig föreläsare. Intressanta laborationer med god koppling till resten av kursen.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare och strukturerad undervisning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

4 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 50%
Ganska stor»2 50%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Ganska svår text att läsa i boken...» (Ganska liten)
- Räknauppgifterna och utdelat faktamaterial har varit mycket bra. Bokens faktabitar är bra, men beträffande räknadelen lär man sig mest på föreläsningarna. Boken går igenom endel räknemetoder som vi inte använder på de rekomenderade sidorna. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%

Genomsnitt: 4

- Kunde lagt upp allt material i början på kursen så man kunnat skriva ut och få en överblick från början. Detta gjordes dock vid förfrågan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

4 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 25%
Mycket bra»3 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Tålmodig om än lite stressad lärare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 75%
Hög»1 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

4 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 50%
Hög»1 25%
För hög»1 25%

Genomsnitt: 3.75

- detta beror på att kandidatarbetet tar väldigt mycket tid» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

4 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»4 100%

Genomsnitt: 5

- En välplanerad, rolig och intressant kurs där jag har lärt mig mycket som jag förhoppningsvis har nytta av i framtiden!» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs! Troligen den bästa kurs jag hittills läst under min Chalmers-tid! Hela kursen hade ett genomtänkt och strukturerat upplägg. Det var lätt att ta till sig innehållet i kursmaterialet tack vare att föreläsningar, laborationer och räkneuppgifter alla var sammankopplade och relevanta för att uppnå kursmålen.» (Mycket gott)
- En rolig och intressant kurs med lagom blandning mellan teori och räknadel» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ta inte bort kursen för bioteknikerna!!!!»
- Allt.»
- Kursen bör vara kvar!! den är kanon och det är bra att man får känna på processkurserna lite mer om man är intresserad, tror sig vara intresserad.»
- Ta inte bort kursen för Bt! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ev några fler räknestugor, speciellt i mitten av läsperioden.»
- Ingenting.»
- Gå igenom absorption lite nogrannare, gärna uppgifter då detta är det mest krävande området i kursen. På labbet fanns det tillgångtill till en västkavätskaextraktion, fludiserad bädd samt vissa filtrerapparater som inte ingick i de vanliga labbarna. Vi blev visade dessa apparater ändå och det var en bra ide eftersom det gav en ökad förstålse och bara tog några minuter extra.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs! Är verkligen nöjd med att jag vågade ta chansen (och gå mot strömmen) att läsa denna - har inte ångrat mig ett ögonblick! Jag tror att många biotekniker var lite osäkra på vad kursen egentligen innehöll och instinktivt valde den kurs som hade det mer bioteknikklingande namnet, för att de är lite fega (och misstänkte att kursen hade likheter med "Transportprocesser"). Jag tror dock att den här kursen är långt mer användbar än den andra valbara (beror förstås lite på vilken inriktning man tänker sig på de vidare studierna) och detta skulle kanske fler ha insett om mer information hade getts om kursen då kursvalsinformationen hölls.»
- Krister är en kanonbra lärare!»
- Ta inte bort kursen för Bt! »


Kursutvärderingssystem från