ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TISJL 1213-1 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO570

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»10 45%
Cirka 20 timmar»6 27%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- Dålig planeringen av föreläsnings tiden på kursen, dvs lite belastning i början, mycket på slutet.» (Högst 15 timmar)
- Endast eget arbete» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»4 18%
75%»4 18%
100%»12 54%

Genomsnitt: 4.13

- max 25% Efter några föreläsningar insåg man att det enda de gick ut på var att föreläsaren läste upp powerpointen. Den kunde jag läsa hemma.» (25%)
- läste tre kurser fick prioritera bort lite» (50%)
- något mer än 75% men inte 100» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»2 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 36%

Genomsnitt: 3.18

- ganska "luddigt" utförande på målen i många avseenden » (Målen är svåra att förstå)
- Min uppfattning är att en ingenjör bör vara något av en renässansmänniska som kan mer än bara sitt eget smala område. Därför är det bra att miljöaspekter som inte är direkt sjöfartsrelaterade tas upp. Detta ger i sig en bättre helhetsbild. Det vore dock bra om detta återspeglades lite bättre i kursmålen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 14%
Ja, målen verkar rimliga»18 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Problemet är att kursen till stora delar inte är förankrad i vårt kommande arbete, den ENDA VETTIGA föreläsningen som vi hade var den MarinFloc höll. Det är tragiskt att det behövs att ett utomstående företag kommer till skolan för att vi överhuvudtaget ska få lära oss något på kursen. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga men totalt orelevanta för min utbildning på vissa områden. Självklart är det viktigt att förstå vad sjöfarten har för påverkan på havsmiljön, men jag ser inte riktigt varför man ska behöva kunna hur alger fortplantar sig, t.ex.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 38%
Ja, i hög grad»13 61%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- Var lite besviken på oregelbunden poängindelning över tentafrågorna. Flera frågor på tentan, för personligen tycker jag att man har läst så mycket mer under hela kursen än det som kom på tentan. Dessutom kom det några få frågor som man inte ha kunnat läst på de upplagda pdf:erna, då högskoleföreläsningarna inte är obligatoriska så ska det vara möjligt att få fram svar från upplagd material och kurslitteratur.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 27%
Ganska stor»9 40%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 2.77

- Om en undervisare inte vet hur man skall använda powerpint - LÅT BLI!!!!!!! Det är ett verktyg för att kunna visa bilder, grafer och/eller filmen för att tydliggöra det som sägs. Det är inte meningen att föreläsaren skall stå och läsa rakt av på en "wall of text". Undervisningen blir tråkig och ointressant. Använd svarta tavlan.» (Mycket liten)
- Tyckte att användningen av kemiska betäckningar och utsvävningar från själva ämnet gjorde att det kändes till lite hjälp» (Mycket liten)
- Svårt att hänga med när det står på engelska på powerpointen och de samtidigt pratar på svenska. » (Ganska liten)
- Erik F gav en väldigt inspirerande föreläsning. Dock har det varit förvirrande med alla föreläsare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»7 31%
Ganska stor»10 45%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.5

- Löpte inte kurslitteratur» (Mycket liten)
- Borde finnas en mer lämplig kursbok? » (Ganska liten)
- Har bara tagit hjälp av PPT:s och föreläsnings anteckningar.» (Ganska liten)
- Köpte inte ens boken.» (Ganska liten)
- "Förändringar under ytan" har inte behövts. Vissa pdf:er behöver mer utförliga och beskrivande punkter- som t.ex. folkrätt/nationalrätt. Annars är det svårt att förstå sammanhang och dra slutsatser. Pdf:erna ska ändå vara en grund för de som Inte har varit på föreläsningarna.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»12 54%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 3.04

- Kursen hade ingen som helst sammanhållning då den bara bestod av gästföreläsare som inte talade med varandra och satte olika höra mål, tog upp samma saker fast på olika sätt, samt hänvisade till varandra. Det var ibland också svårt att ta föreläsarna på allvar. Kursen skulle bli bra mycket bättre om den bara hade en enda lärare som hade full koll på sin undervisning.» (Mycket dåligt)
- När man frågade angående svar till instuderingsfrågorna så får man till svar "Det kan vi inte ge er, för då lär sig ingen något." En annan elev frågade även om hjälp med vissa instuderingsfrågor då fick personen till svar "Det kan vi inte hjälpa dig med. För det är fusk" Frågan är om det är lågstadiet eller universitet vi går på? Ansvarar inte alla för sin egen inlärning? och det borde synas på tentamen om personen kan det eller inte.» (Ganska dåligt)
- Powerpoint presentationerna fanns ju ute på ping-pong.» (Ganska bra)
- Kanske för många kockar som lagar en soppa? Lägg gärna till bilder istället för eller tillsammans med namn. Har aldrig haft en aning om vem som är vem genom deras namn eller ämnesområde. En av extra materialen, LCA analys tror jag, finns på svenska också. Finns på nätet, kanske kan lägga upp svenska versionen också.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»4 18%
Ganska dåliga»4 18%
Ganska bra»5 22%
Mycket bra»7 31%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 2.95

- Vägrades få svar en fråga via mail med hänvisning att det redan förklarats i kursen och skulle då anses som fusk om läraren svarade på det igen.» (Mycket dåliga)
- Det gick inte att få hjälp med frågor eftersom föreläsarna tyckte detta var opedagogiskt och var "att lägga det i händer på oss". Men om ingen i klassen inte har en enda aning om vad som skall svara på frågan då den var tämligen tvetydigt ställd, kan man väl förvänta sig ett vägvisande svar i alla fall.» (Mycket dåliga)
- ville knappt hjälpa oss med svar på övningstenta som vi fick ut några veckor innan tentamen.» (Mycket dåliga)
- Mycket konstig föreläsning när vi fick ställa frågor berodde på både föreläsare och studenter. Blev förbannad och gick efter femton minuter.» (Ganska dåliga)
- Många olika lärare. Vissa lärare ville inte svara på underliga instuderingsfrågor, ansågs vara "fusk"...Elever som visar intresse borde bli uppmuntrade..» (Ganska dåliga)
- Ett annat problem som vi haft är att vi haft 8st ordinarie föreläsare, dvs inte inräknat gästföreläsare, en del av föreläsarna har varit bra på att svara på ev frågor, medans en del inte alls hållit samma standard. Det är förövrigt en av anledningarna till att kursen har hållit en så pass låg nivå som den har, det går inte att ha så många föreläsare som vi haft och få ut något vettigt av det. » (Ganska bra)
- Fick svar när jag sökte hjälp hos 3st föreläsare. » (Mycket bra)
- bra svar på mail!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»15 68%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.81

- Klassen har en egen Facebook sida där vi diskuterar om det är något speciellt. Har även studerat i grupp. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 38%
Lagom»12 57%
Hög»1 4%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- För låg i början för hög i slutet» (?)
- Enkel kurs. Lågt tempo. Mycket "G"-frågor.» (Låg)
- Delen emissioner till luft borde ha en extra föreläsning. Även mer på tavlan så man förstår. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 38%
Lagom»13 61%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.61

- underhållstekniken led av samma problem -> För låg i början för hög i slutet» (?)
- Låg studiemoral.» (Låg)
- Ett projektarbete i andra kursen tog upp lite väl mycket tid, så att denna kom i skymundan» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»4 18%
Godkänt»9 40%
Gott»5 22%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- syftar på hela upplägget och det mesta av kursens innehåll (mycket dåligt)» (Mycket dåligt)
- Väldigt rörigt med många föreläsare och dessutom flera förftattrare till tenta/instuderingsfrågor, vilket påverkade studierna innan tentan mkt negativt. Fick aldirg någon klar bild av vem som vara kursanvsarig/examiniator osv.» (Dåligt)
- Bristen på "röd tråd" och sammanhållning av föreläsningarna gjorde den väldigt "flummig" och det var svårt att förstå vad den egentligen gick ut på» (Dåligt)
- Mycket samma sak på många olika föreläsningar.» (Godkänt)
- Svårt att hitta en röd tråd. För många föreläsare. LCA=flummigt, gör det mer relevant/applicerbart. Bättre bok? Låt oss använda våra hjärnor, på gymnasiet hade det här varit "Godkänt"-nivå. Låt oss analysera, dra slutsatser, då kommer godkänt-kunskaperna på köpet.» (Godkänt)
- Det som kändes mest relevant för kommande yrkesroll som Sjöingenjör var MarinFloc, som var en suverän gästföreläsning. Annars kändes det lite sådär med innehållet, men kan ju alltid behövas (eller glömmas) i framtiden.» (Godkänt)
- För att vara en miljökurs var den väl bra, bra allmänbildning antar jag.» (Gott)
- En bra miljökurs så till vida att den inte bara genererar en diskussion utan även ger svar eller ramar att basera beslut på.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Besöket om länsvattenseperatorer. »
- Gästföreläsningarna och sammanfattningen av artikeln. Föreläsningen från IVL var mkt bra.»
- Marinfloc gästföreläsningen.»
- Marinfloc var den bästa föreläsningen jag haft på mycket länge. Tyckte att alla gästföreläsningar höll hög standard och bör bevaras. Tycker även att man knöt ihop alla bitar i miljöns olika delar på ett bra sätt i kursen och det ska våra kära lärare ha all cred för. »
- Marinflock! Kanske det bästa någonsin! De kunde den teoretiska bakgrunden, den praktiska tillämpningen och inte minst förmedla detta på ett mycket pedagogiskt sätt. Det borde nog vara obligatoriskt för alla lärare att gå deras utbildning för att få en målbild för hur det skall vara!»
- Marin Flocs föreläsning»
- Gästföreläsningarna. Gärna fler. »
- vissa bra gästföreläsare»
- Gäst föreläsningen/laborationen med Marine Floc.»
- bra föreläsningar. Gäst delen framför allt.»
- Kursen har trots allt gett mig mycket bra grundkunskaper om havets ekosystem, artikelsökning, övergödning, gifter. Kursens presentationer har mycket vettigt innehåll. Går det inte att baka ihop dem, ge kursen ett bättre helhetsintryck. 1-2 föreläsare. Någon gästföreläsare? Marinfloc var för övrigt en mycket bra föreläsning! Tentan var faktiskt helt okej.»
- de många instuderingsuppgifterna»
- Marinfloc föreläsningen.»
- En väl genomförd tenta. Mycket bättre än förra året samt bättre än instuderingsfrågorna. Stor skillnad. Enorm skillnad mot underhållskursen. »
- Marinfloc föreläsningen»
- MarinFloc»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre repetion vid tillfälle, lägg ut lösningar till gammal tenta och färre föreläsare. »
- LCA- och hållbarutveckling-föreläsningarna kan förändras. De var väldigt diffusa.»
- Vissa delar i kursen kändes inte speciellt relevanta måste jag erkänna. Samhällets Hållbara utveckling som exempel är ett ganska stort ämne och svårt att se nån direkt koppling till sjöfart i viss mån. Dessa miljö kurser är givetvis bra för ett bredare perspektiv men gillade inte upplägget under vissa delar av kursen då jag inte läser samhällsvetare utan sjöingenjör så var det vissa samhällsstyrnings delar som jag inte förstog relevansen av. »
- När man sitter på föreläsningarna undrar man ofta: vad har detta med sjöfarten att göra? eller vad är egentligen problemet? Ofta framkommer det först i slutet att det inte är direkt sjöfartsrelaterat eller att det finns en teknisk lösning. Det finns också en ryckighet mellan de olika föreläsningarna. Självfallet är det svårt att koordinera så många föreläsare. Men det vore en fördel om det kunde finnas en tydligare tråd. Det här handlar om allmänbildning och övergripande förståelse, det här problemet har tekniska lösningar, det här är utmaningar för framtiden.»
- Kan ni inte vara snälla att ta bort sådana här utfyllnadskurser det kostar mig mycket pengar att studera.»
- Allt utom Marin Flocs, Björn Södahls föreläsningar, samt artikel sök/sammanfattningen»
- Minska antalet undervisande föreläsare, blev lätt mycket repetion på föreläsningana»
- minska antalet olika föreläsare som har del i tentamen då det blir väldigt svårt att tolka frågor eftersom alla har olika stilar och söker olika sorters svar på sina frågor»
- Bättre dialog»
- Helt okej kurs. »
- Mer helhet. Mindre flum. Undvik mycket tjat genom att utforma bättre instuderingsfrågor.»
- EN föreläsare och ingen powerpoint, annat än bilder i så fall»
- Föreläsningarna och mer sammansatt grupp som håller i kursen, så att det inte blir en massa frågor. Sen även att det är en som sätter standars på tentamens frågorna så att man inte ska behöva gissa sig till vad det är som de vill ha för svar»
- Mindre antal lärare»
- Mindre föreläsare. Mer beskrivande pdf. Möjlighet till att utföra artikelsammanfattningen tidigare än deadline dvs. att artikeln godkänns tidigare.»

16. Övriga kommentarer

- Säg gärna ifrån om ni inte hinner klart på föreläsningen för att en i klassen har stora behov att kommentera allt eller ställa frågor. Att pressa igenom slutet förstör för oss andra i klassen. »
- Kändes som kursen var okonkret och ovetenskaplig vid vissa tillfällen. En bra ide hade varit att försöka göra det mer tydligt och koncist till nästa år.»
- Det kanske vore lämpligt om juridikkursen låg före så att inte de första 15 av totalt 90 minuter regelverk måste läggas på att förklara folkrätten.»
-
- Bra viktig kurs, bra innehåll med kunnigt folk. blev dock lite snurrigt med att ha så många olika lärare som skrivit tentor mm. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.04

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.04
Beräknat jämförelseindex: 0.51


Kursutvärderingssystem från