ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthetslära, del B, LNB801

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-15
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

6 svarande

Högst 5 timmar»2 33%
Cirka 10 timmar»4 66%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Jag tog ledigt en vecka för att arbeta enbart med kursen.» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 83%

Genomsnitt: 3.83

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»4 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 33%

Genomsnitt: 3.33


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»4 66%

Genomsnitt: 3.5

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 66%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 3.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%

Genomsnitt: 4

- Extremt bra med lösta tal på Internet så att man kan läsa hemma.» (Mycket bra)
- Gamla tentor borde ligga under utdelat material, så att man inte behöver hämta hem kurs-pm för att hitta till tentorna. Detta funkar inte för alla (olika dokumentläsare i datorn)» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Läraren lämnade tom ett telefonnr så vi kunde nå honom på helgen ifall vi hade problem.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»1 16%

Genomsnitt: 4.16

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 33%
Hög»4 66%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Jag väntade med matematiken till en annan läsperiod.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 50%
Mycket gott»3 50%

Genomsnitt: 4.5

- Vissa föreläsningar gav inte så mycket pga. onödigt komplicerade tal och lösningar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fortsätt lägga ut exempelgenomgångar på nätet.»
- Lösta tal på internet samt det tydliga kurs pmet där det står tydlig vad som skall göras.»
- Att lösningen till alla tal som har gåtts igenom på tavlan finns på internet. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna fler schemalagda lektioner.»
- ingenting»

16. Övriga kommentarer

- Tung kurs, men bra lärare.»
- Mats är en mycket bra lärare som har god kontakt med eleverna. Det är mycket positivt att han lägger ut mycket information på nätet som är välskriven och väluppdaterad. »


Kursutvärderingssystem från