ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del B, TMV036, Lp2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-06 - 2011-01-23
Antal svar: 80
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

80 svarande

Högst 15 timmar»6 7%
Cirka 20 timmar»14 17%
Cirka 25 timmar»28 35%
Cirka 30 timmar»14 17%
Minst 35 timmar»18 22%

Genomsnitt: 3.3

- mer under tentan» (Cirka 20 timmar)
- Det har absolut krävts mer arbete nu än i ALA A. » (Cirka 25 timmar)
- Egentligen ingen koll på tiden.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»1 1%
25%»1 1%
50%»3 3%
75%»19 23%
100%»56 70%

Genomsnitt: 4.6

- Nivån på föreläsningarna har lagts på alldeles för låg nivå. De ger inget att gå på och för många repterande exempel ges.» (50%)
- Föreläsningarna är omotiverande att gå på. » (75%)
- Missat en dugga. Annars alla föreläsningar och övningar.» (100%)
- kanske missat någon enstaka föreläsning bara» (100%)
- ca 90%, hoppade över första veckans föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

80 svarande

Jag har inte sett/läst målen»41 51%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 18%

Genomsnitt: 2.11

- Läste en gång i början men minns inte så mycket.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

51 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»46 90%
Nej, målen är för högt ställda»5 9%

Genomsnitt: 2.09

- Logisk fortsättning på ALA A.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»15 25%
Ja, i hög grad»21 36%
Vet ej/har inte examinerats än»21 36%

Genomsnitt: 3.06

- Bra att vi har haft duggor» (I viss utsträckning)
- Tyckte att tenta inte tog upp så mycket som kursen har att erbjuda.» (I viss utsträckning)
- Svår tenta, på grund av att undervisningen inte gått igenom allt.» (Ja, i hög grad)
- har inte kollat målen efter tentan» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»21 26%
Ganska stor»40 50%
Mycket stor»13 16%

Genomsnitt: 2.77

- För stor del av föreläsningarna har lagts på genomgång av enkla delar, medan de krångligare delar som behövts ägnas mer tid har dragits igenom för fort. Vilket leder till en känsla av att man nästan aldrig får ut någonting av föreläsningarna, för antingen får man höra saker man redan kan, eller så får man aldrig förstått det svåra man funderat över.» (Mycket liten)
- Tycker inte man fått det man vill ha förklarat på övningarna. Tycker att många övningsledare bara antar att man ska förstå allt direkt när man egentligen behöver få det förklarat lite från grunden. De ger bara diffusa svar när man vil ha hjälp.» (Mycket liten)
- Både föreläsningar och övningar, men föreläsningar framför allt. Anser att fokus lades på fel del av föreläsningarna. Moment som generellt kan klassas som lite svårare, såsom exempelvis partiell integration, kunde gås igenom ganska ytligt medan alla steg av Gausselimination var tvungen att gås igenom för varenda matris som föreläsningen hade. Att gå igenom addition och multiplikation känns lite trivialt för högskoleelever, för att inte tala om att det är en onödig tidstjuv. Dessutom påpekades det inte när det var ett bevis som examinatorn gick igenom och de som gicks igenom under föreläsningarna var inte fullständiga bevis som "inte kunde användas på tentan" vilket kan få en att undra varför de gicks igenom alls, alternativt inte fullständigt.» (Mycket liten)
- undervisningen (särskillt föreläsningarna) är på väldigt låg nivå, duggorna och de tidigare tentorna vi har möjlighet att kolla på är MYCKET svårare. ska tentor och duggor vara så svåra får föreläsaren gå igenom svårare saker också. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var inte till någon stor hjälp då i princip all tid lades ner på att gå igenom onödiga och självklara saker, t.ex enkla uträkningar av matris, medan svårare saker gicks igenom alldeles för fort och slarvigt.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna lade mycket tid på sådant som var enkelt, som till exempel komplexa tal, som alla har läst i matte E.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var för lätta och repeterade samma sak i allt för hög utsträckning. Fick till resultat att man trodde det var lättare än det var. Räkneövningarna var dock bra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har lagt fokus på framför allt de simpla sakerna och vi har gått igenom mycket saker som alla lärde sig på gymnasiet i Matte C, D och E. Alla är kurser som krävs för att gå Chalmers, det känns därför konstigt när en föreläsrae presenterar komplexa tal, derivator samt integraler som om det är något vi aldrig tidigare stött på. Borde inte lärare veta vad som elever har lärt sig på gymnasietoch kanske då rekomendera repition om man inte kommer ihåg istället för att gå igenom att från början igen. Föreläsningarna har dock varit lätta och följa och har varit bra för att skapa en viss grundförståelse.» (Ganska liten)
- Jag fick inte ut så mycket av föreläsningarna. Det fokuserades för mycket på grundläggande saker, vilket gjorde att man inte ge de svårare sakerna som är svårare att förstå tillräckligt med tid för att de skulle bli begripliga.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit på en alldeles för grundläggande nivå och föreläsaren verkar inte ha koll på vilka förkunskaper som krävs för att ens få gå på programmet. Uppgifterna i litteraturen är betydligt svårare och de gamla tentor som finns visar att vi bör kunna betydligt mer än vad som visas på föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Har nog samlat mer kunskap från övningstillfällena än föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Både föreläsare och övningsledare har varit klart sämre nu än i ALA A. Därav har jag varit tvungen att läsa mer på egen hand.» (Ganska stor)
- SI och övning har varit mycket bra. Föreläsningarna var inte lika givande.» (Ganska stor)
- Tycker att Matte SIn har varit det bästa sättet att lära sig. Lektionerna har dock inte get så mkt. » (Ganska stor)
- Lektionerna har gett mer än föreläsningarna » (Ganska stor)
- Övningarna ger i särklass bäst förståelse, det är ofta jag inte känner att jag lärt mig något konkret som jag kommer ha användning av i kursen efter en föreläsning.» (Ganska stor)
- Men det var jobbigt att undervisningen inte alls låg i fas med planeringen som delades ut första föreläsningen. Jag upplevde en jobbig stress under hela lärperioden pga detta. Det kändes som att man alltid låg efter med räkneuppgifterna varje vecka. Så ska det inte kännas tycker jag. Mycket bättre att få en planering som stämmer överens med vad vi gör på föreläsningar och lektioner. » (Ganska stor)
- Jag tycker att Thomas har gjort ett förträffligt jobb som föreläsare under denna kurs. Allting var mycket väl strukturerat och åtkomligt. » (Mycket stor)
- Både SI-matten och räkneövningarna har hjälpt mig jättemycket» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»7 8%
Ganska stor»40 50%
Mycket stor»31 38%

Genomsnitt: 3.25

- Tycker inte att Calculus förklarar på ett bra sätt!» (Ganska liten)
- Calculus boken är bra men "Linear Algebra and applications" saknar bra facit i min mening. » (Ganska liten)
- Bra kursböcker, men som tidigare kommentar så hann man inte igenom "rätt" uppgifter vid "rätt" tillfälle vilket var stresande.» (Ganska stor)
- Ibland kan kurslitteraturen vara svår att förstå. Föreläsare och övningsledare går igenom samma saker på ett annat sätt som är mycket lättare att förstå. I ALA C skriver kurshandledaren små PM och sammanfattningar över innehållet varje vecka. Detta hade nog gjort ALA B mycket lättare.» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningarna enbart handlat om lätta exempel (när ändå inte allt enl. planering hinns med), och det faktum att tentan antagligen inte kommer vara lagd på denna nivå, har kurslitteratiur varit väldigt viktig.» (Mycket stor)
- Persson och Böiers, Analys i en variabel. Alltså inte Calculus~» (Mycket stor)
- I och med förklaringen i förra frågan har läsning av kurslitteraturen varit den huvudsakliga källan till det jag lärt mig i kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»12 15%
Ganska bra»46 58%
Mycket bra»21 26%

Genomsnitt: 3.11

- Vi låg efter med föreläsningarna så att studioövningarna behandlade sådant som ännu ej tagits upp på föreläsningarna vilket försvårade det hela en aning.» (Ganska dåligt)
- Saknade bland annat en övningstenta och de reptionsuppgifter som las ut fanns det inte facit till alla uppgifterna. » (Ganska dåligt)
- Webbsidan hade ofta problem när den skulle nås utanför chalmers.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan borde struktureras upp så att det blir lättare att hitta och allt kanske inte behöver ligga på samma sida, det blir krångligare att hitta.» (Ganska bra)
- Det tog lång tid innan tentaresultaten kom.» (Ganska bra)
- Bra, bortsett från (tillfälliga) tekniska problem med pingpong och långsam uppdatering av resultat.» (Ganska bra)
- Allt fungerade vad jag minns.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

80 svarande

Mycket dåliga»4 5%
Ganska dåliga»14 17%
Ganska bra»34 42%
Mycket bra»19 23%
Har ej sökt hjälp»9 11%

Genomsnitt: 3.18

- Får bara dumförklarande svar från Tomas» (Mycket dåliga)
- På matteövningarna går de igenom exempel hela lektionerna, ibland blir det någon halvtimme över, men det är inte ofta och då vill väldigt många ha hjälp så man hinner nästan inte fråga något. » (Mycket dåliga)
- Oftast för lite "fråge-tid" på övningar. Hjälp finnas alltid att få, men borde kanske vara lite mer lättillgänglig. Mesta hjälpen fanns på SI-matten samt mattestugan i biblioteket.» (Ganska dåliga)
- genomgångarna på lektionerna är för långa» (Ganska dåliga)
- Ingen tid till egen räkning--> ingen tid till att ställa frågor på lektionen!» (Ganska dåliga)
- Inte mycket tid till frågor, övningsledaren har inte heller kunnat ge tillräckliga svar» (Ganska dåliga)
- anser att man får all hjälp man behöver på övningstillfällen. Undantaget: mathlab, brinn brinn brinn, jag hatar dig!» (Ganska bra)
- Det är för stor grupp på övningstimmarna. Den del av klassen som skulle ha Anders som handledare kom till Henrik i stället.» (Ganska bra)
- Övningsledaren har inte varit så effektiv under övningarna som förra övningsledaren var i ALA A. Övningsledaren kändes lite dåligt påläst och det hände då och då att han skulle gå igenom en uppgift men så visade det sig att han inte visste hur han skulle lösa den. Så ibland blev det att vi fick räkna själva för han inte visste hur han skulle lösa demo-uppgifterna. » (Ganska bra)
- på föreläsningarna var möjligheterna riktigt dåliga och man fick ingen som helst respons. på övningarna funkade det bra att få hjälp.» (Ganska bra)
- Vår övningsledare var överbelastad på övningslektionerna vilket gjorde att man inte alltid hann ställa alla de frågor man önskat. Fler övningspass eller en övningsledare till hade inte skadat. » (Ganska bra)
- Både SI-ledaren och räkneövningsledaren har varit till stor hjälp.» (Mycket bra)
- Vi hade en mycket bra övningsledare (Henrik) som verkligen var pedagogisk och hjälpsam. Däremot på föreläsningarna ansåg jag att en del frågor till föreläsaren inte riktigt bemöttes med tydliga svar. Det ledde bara till mer förvirring ibland. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»15 18%
Mycket bra»63 78%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.8

- fantastiskt» (Mycket bra)
- Samma som fråga 7. Eftersom föreläsningarna inte givit så mycket har samarbetet betytt väldigt mycket för inlärningen.» (Mycket bra)
- Bra samarbete inom Kf, skulle nog inte klarat kursen annars.» (Mycket bra)
- Kul att plugga tillsammans, och vi har hjälpts åt en massa!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

78 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»26 33%
Hög»47 60%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.69

- Egentligen inte låg, men låg i förhållande till tentans svårighetsgrad.» (Låg)
- Vissa veckor var dock mycket värre än andra.» (Lagom)
- ojämn.» (Lagom)
- Mycket bra med duggor som gör att man pluggar mer kontinuerligt under läsperioden» (Lagom)
- dock ojämn då föreläsningarna låg efter övrig planering, dvs si, matlab, och övningarna. Gav oss elever extra jobb när vi var tvungna att sätta oss in i nya saker för att klara av tex matlaben» (Lagom)
- Väldigt många avsnitt på en gång i början. Inte ens föreläsaren hann ju med!» (Hög)
- Tyckte mest att 14 bevis är för mycket att lära in sig. » (Hög)
- i och med att vi inte höll oss till planeringen va vi en vecka efter hela tiden så vi inte fick tillräckligt med tid till att repetera det vi gått igenom till duggan» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 23%
Hög»46 57%
För hög»15 18%

Genomsnitt: 3.95

- Det var väldigt ojämt. Föreläsaren hade dåligt tempo i början så då var det inte så mycket att göra. Men sedan så var han tvungen att ta ikapp och då gick det för fort mot slutet. Jag önskar att det skulle vara tvärt om, hellre att det går lite fort i början och långsammare mot slutet så kunskaperna hinner sjunka in mot slutet. Nu blev det att det gick långsamt i början och då var det inga problem att hänga med men mot slutet blev man tvungen att "banka in" massa kunskap på kort tid. » (Lagom)
- Två tunga kurser, ALA B och kemi, samt att vi hade ett projekt i teknisk biologi som överskuggade det hela. Mycket att göra helt enkelt, men fungerade ändå hyfsat.» (Hög)
- Mestadels Kemins fel...» (För hög)
- Det är omöjligt att hinna räkna alla rekommenderade uppgifter pga flera skriftliga arbeten som tar mycket tid och mång sena kvällar.» (För hög)
- Det var svårt att hänga med denna läsperioden och kände att det var för mycket. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Dåligt»17 21%
Godkänt»32 40%
Gott»25 31%
Mycket gott»3 3%

Genomsnitt: 3.1

- Eftersom föreläsaren lägger all tid på exempel som antingen inte hör till kursen eller går igenom alldeles för lätta exempel alldeles för länge,har inte kursen varit så inspirerande eller lärorik, vilket är synd då matematik är roligt i sig. » (Mycket dåligt)
- Föreläsaren har lagt tid på simpla saker och missat att ta upp det som egentligen är viktigt för att vi ska lära oss. I hans planering har vi hela tiden legat efter och nu, en vecka innan tenta går vi igenom nya saker... » (Dåligt)
- gillar inte hur föreläsaren lägger upp det. han går igenom saker för lätt och sen blir tentor/räkning i boken för svårt» (Dåligt)
- Dålig balans mellan kursens olika delar på föreläsningar, vissa delar gick väldigt fort medan andra tog onödigt lång tid. Föreläsaren låg tidvis efter så att nya saker fick läras ut av lektionslärarna, och föreläsningarna kändes ibland bortkastade.» (Dåligt)
- Thomas funkar inte som föreläsare då han på föreläsningarna går genom allt i väldigt låg tempo, ofta de mest grundläggande grejerna, för att vi sedan ska öppna boken och få en chock upplevelse. » (Dåligt)
- Annat upplägg och andra prioriteringar av materialet som tas upp på föreläsningar hade kunnat förbättra intrycket avsevärt. Även matlab-lektionerna och den övriga undervisningen kändes en aning ur fas, speciellt då den preliminära föreläsningsplanen inte höll.» (Dåligt)
- Dålig planering, otydliga mål.» (Dåligt)
- Hela kursen kändes väldigt oorganiserad. » (Dåligt)
- Undermåliga föreläsningar.» (Dåligt)
- Se fråga 6.» (Dåligt)
- Jag anser att det blir rörigt att blanda analys och linjär algebra och hade föredragit att läsa kurserna var för sig så man får tid att fokusera på ett område åt gången. Tempot på föreläsningarna var lågt och följde inte planen vilket gjorde det oklart var man borde ligga i läroboken. För mycket fokus lades på simpla saker medans det svåra skyndades för bi i ett rasande tempo. Tex: Enkelt, men mycket fokus: Radreducering, komplexa tal Svårt men lite fokus: Tolkning av Riemansumma som integral, metoder för integrering. Detta påpekades under kursen men inget gehör uppnåddes. SI-matten var underbar Mycket genomgångar i övningarna var bra. Föreläsningarna var pedagogiska.» (Dåligt)
- Den största källan till att jag har lärt mig det jag har lärt mig är SI-passen!» (Godkänt)
- Jag skulle vilja att läraren (föreläsning eller övningsledare) går igenom alla bevisen som man skall kunna på tavlan, alternativt delar ut ett häfte med det som man skall kunna, för det tar onödig tid att sitta och översätta (kanske onödigt långa bevis) ifrån boken.» (Godkänt)
- Sämre än ALA A» (Godkänt)
- Jag tyckte jag lärde mig mer i ALA A. Därför fick jag mer ut av den kursen än den här. » (Godkänt)
- Bra på mattefronten tycker att mathlab är lite väl struligt och svårt att greppa om man saknar programeringserfarenhet sedan tidigare.» (Gott)
- Intressant och rolig kurs. Dock lite förvirrande och jobbigt att hoppa fram och tillbaka så mycket i böckerna.» (Gott)
- Tycker att föreläsaren går igenom onödiga saker tex lägger vikt på lätta matriser. Fokusera mer på svårare integraler!!» (Gott)
- Tydligt upplägg» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Thommas!»
- Grundlig genomgång med bra anteckningar där man kan hänga med.»
- SI-matten, den är grymt bra, vi har Albin, han är bäst!»
- Duggorna, gör mig ännu mer motiverad att lära hela vägen.»
- Bra med duggor»
- föreläsaren pratar lugnt och tydligt. det är bra. »
- Duggorna»
- Labbarna, de var mycket givande»
- SImatte, Albin gick ofta genom ddet materialet vi BORDE ha gått genom den veckan så vi nästan lyckades ligga i fas.»
- Övningslektioner»
- De välbehövliga övningstillfällena och SI.»
- SI-matte, duggor.»
- Absolut matte-SI tillfällen och övningstillfällen, och deras upplägg, de har varit givande. Dock gärna lite mer fokus på att man ska hinna med att räkna under övningstillfällena med, så man får chansen att stöta på problem när lärare finns i närheten och kan hjälpa en. Även duggorna varannan vecka vill jag säga är jättebra, då man får chansen att visa vad man går för i de olika områdena just då man studerar dem. Dessutom är bonuspoäng till tentan en bra motivation till att planera sina studier väl under hela läsperioden.»
- Upplägget med duggorna och övningstillfällerna»
- SI-matten!!!!»
- De små genomgångarna på studioövningarna. SI-matte med inspirerande ledare.»
- Det märks att Thomas kan lära ut bra saker och det tycker att han ska göra och öka nivån på föreläsningarna.»
- SI-matten har varit underbar. Där fick jag mest hjälp.»
- matlabövningensledaren Jaques»
- Bra att powerpointfilerna från föreläsningarna går att skriva ut, för det mesta pedagogiska föreläsningar. Bra upplägg med duggor under kursen, lagom arbetsbörda.»
- Powerpoint-materialet och möjligheten att skriva dugga varannan fredag.»
- Bra med duggor som ger bonuspoäng till tentan och gör att man tvingas börja plugga i tid.»
- Duggorna. De gör så att man pluggar mer kontinuerligt och får en uppfattning om vad man kan/inte kan»
- Duggorna.»
- SI-matten!»
- Övningsledaren. SI-matten. »
- Duggor med bonus poäng, Hjälper till att ligga i fas.»
- SI»
- Duggor»
- Kursens innehåll, bra blandning.»
- duggorna»
- Duggorna»
- SI-matten.»
- Duggorna va väldigt bra. Jag tyckte även att Thomas som föreläsare var bra.»
- SI-matten Pedagogiken på föreläsningarna (bortsett från felprioriteringar»
- Tydligeheten av de bevis som skulle examineras.»
- stödmatten va fick va väldigt bra.»
- De tre duggorna under läsperiodens gång. De gjorde att man pluggade under hela läsperioden och inte fick för mycket under tentan.»
- Övningarna!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- uppdelningen. Inte hoppa mellan olika böcker saker inom matten»
- föreläsningar inte kl8 på morgonen»
- Inte helt oväntat mathlab»
- Examinatorn eller hans attityd»
- Följa planeringen, är annars svårt att veta vad det är man ska plugga på.»
- Att Thomas kan ta åt sig kritik, han ville inte lyssna på våra önskemål i halvtidsutvärderingen. »
- Upplägget på övningarna. Inte lika mycket bara räkna igenom uppgifterna. Det blir bara att man tröttnar på att efter 45 min fortfarande vara på samma tal. Ta istället kortare och mer konkreta exempel kanske.»
- Hde varit bra om man fick tillgång till en större kladdyta på duggorna, samt att man slapp vända blad då man ville använda denna!»
- övningsledare som inte bara är bra på matte, utan har en förmåga att undervisa och svara på frågor. finns bara en sådan för tillfället och konsekvensen blir att några får lida av en dålig lärare. föreläsaren har tyvärr inte vart till allas nöje. redan från läsvecka ett hamnade han i ofas, vilket resulterade i att vi studenter fick låg i fas enligt schemat, men kunde inte räkna eftersom föreläsaren inte gått igenom det vi skulle räkna. istället fick SI- och övningsledarna ta på sej ansvaret att gå igenom nytt material. »
- ta upp svårare grejer på föreläsningarna»
- Kör inte pp i början av kursen utan håll föreläsningar på tavlan. Lämna ut övningsduggor.»
- Följa planeringen bättre, bättre kommunikation mellan räkneövningsledare och kursansvarig så att inte räkneledaren räknar uppgifter på saker vi ej gått igenom.»
- Demonstration av uppgifterna»
- Högre nivå på föreläsningarna och bättre, samt svårare exempel. Bättre övningsledare»
- Thomas, hans föreläsnings upplägg funkar inte»
- Upplägget på föreläsningarna.»
- Byt föreläsare?! Alternativt be vedebörande lyssna på och ta till sig kritik, inte lägga all tid på 2+3=5 nivå utan istället göra tentaförberedande exempel, på en rimlig nivå.»
- Hade gärna sett att en större del av undervisningstiden ägnades åt integraler och differentialekvationer och förklaringar kring dem så man får chansen att se logiken och förstå samband. Just nu tycker jag att för stor del av undervisningen gått åt till att se när föreläsare/lärare radreducerar matriser på tavlan. Kurslitteraturen som behandlar matriser har gett en liten fingervisning om i vilka sammanhang färdigheter i matrisberäkningar kan komma till nytta i verkliga livet - något liknande hade varit trevligt även vad gäller integraler och differentialekvationer, som annars känns väldigt abstrakta.»
-
- Föreläsaren halkade snabbt efter en del redan från början. Bättre tempo från början önskas och tidsplanen bör ses över så den går att följa. »
- Hålla planeringen. Det är bättre att gå igenom lite av allt än mycket av bara en sak. Om detta inte går att ordna så måste studioövningarna planeras om så att de inte blir lidande av förseningar i föreläsningarna.»
- Nivån på föreläsningarna, inget kul att gå när ett exempel tragglas i 1 timme. Sen måste även föreläsningarna ligga lite mer i fas med vad som går igenom på matlaben. »
- Matlab-projektet om enzymkatalys, väldigt svårt oc lite hjälp. Olika svar från olika handledare på var steady-state är någonstans »
- Ha en föreläsare som kan svara på frågor trots att de är svåra och som inte lägger tid att lära ut det som ingick att lära sig under gymnasiet, utan lägga mer tid på de nya svåra sakerna.»
- Mer tillfällen att få hjälp med matte»
- Det finns mycket som kan förbättras med kursen. Först och främst vill jag säga att föreläsaren är väldigt pedagogisk, och förklarar mycket bra. Problemet är bara att det läggs alldeles för stor vikt på grunderna som tex komplexa tal, vad en integral är, alldeles för lång tid på gausselimination. Det går åt för mycket tid till att gå igenom det enkla, och vi hinner inte med de svårare delarva vi förväntas kunna. Kursinnehållet bör vara mer anpassat till de kunskaper studenterna har med sig från tex matte E från gymnasiet. Med det upplägget som var förväntades vi inte kunna stora delar av materialet som ändå ingår i matte E och som alla antagna redan läst. Även när föreläsaren fick reda på detta ändrades inte upplägget. Den tiden skulle kunna spenderas till att lägga större vikt vid andra moment. Ett förslag för att få mer tid till de viktigare bitarna är att inte sammanfatta förra föreläsningen och berätta om innehållet på dagens varje föreläsning. En kvart av varje föreläsning försvinner på något som skulle kunna dras på en minut eller inte alls. Vi förväntas kunna det som redan presenterats, hängde vi inte med får vi ta eget ansvar och ställa frågor. Ett annat stort problem har varit planeringen och kopplingen till matlab. Det har varit mycket svårt att försöka redovisa studioövningar som bygger på teori som gås igenom på föreläsningarna först efter att laben ska redovisas. Detta borde åtgärdas för att få ut så mycket som möjligt av matlab. Det har också varit svårt att räkna veckans rekommenderade uppgifter eftersom all teori på föreläsningarna alltid kom en vecka efter planerad tid, vilket gjorde att man konstant låg en vecka efter. Egentligen var det inget problem att hinna färdigt med allt material i tid, men om föreläsningarna hamnar efter så måste resten av planeringen också anpassas, exempelvis matlab. Annars har det varit en mycket bra och lärorik kurs, men som sagt finns det flera saker som måste förbättras.»
- Thomas Wernstål: Sluta använd power point, det är svårt att anteckna och man lär sig sämre än när föreläsaren skriver på tavlan. Gör ett realistikst schema som du sedan håller sig till. Se till att gå igenom alla bevis som kan komma på tentan. Skilj på ord som sats, bevis, definition och anmärkning, en sats bör ha rubriken "sats", ett bevis rubliken "bevis" och en definition rubriken "definition", det blir lättare att förstå matematiken på föreläsningarna om det är tydligt att det är en sats som formuleras eller om en sats bevisas eller om det skrivs en kommentar till något (en anmärkning). Gå inte bara igenom enkla grundläggande uppgifter utan även tentauppgifter. Var ödmjuk inför att du kan göra fel och ta åt dig av kritik.»
- Genomgångar av svårare exempel. Nivån på tentan var mycket högre än kursen i helheten. »
- MATlab redovisningarna borde ske på annat sätt. Eftersom det sättet man gör det på nu känns väldigt pressat och jobbigt.»
- Föräläsningarnas upplägg. Till exempel så användes gauss-elimination under föreläsningarna istället för att bara visa vad det skulle bli. Detta tar en massa tid istället för att gå igenom nya saker.»
- Ta bort alla powerpoiontpresentationer från föreläsningarna. Det är lättare att förstå och att hänga med på en föreläsning om läraren skriver på tavlan. Det hade varit bra om svårare problem hade gåtts igenom ordentligt på föreläsningarna. Som det var nu gicks det (för) noga igenom många enkla exempel och sen hanns inte det svåra med. Det vore bättre om mindre tid lades på sådant som ingår i matte D ovh E på gymnasiet som alla redan kan (t.ex. lades 2 föreläsningar på att gå igenom komplexa tal, sådant som alla redan kunde, och det svåra och nya om komplexa tal gicks igenom på högst 10 min.)»
- Föreläsaren/examinatorn. Upplägget på föreläsningarna. Det ska inte vara powerpoint. Föreläsaren borde vara i fas med sin egen planering. Föreläsaren borde lyssna och ta till sig av kritik. Föreläsaren borde fokusera på de svårare bitarna och förklara dem ordentligt istället för att lägga fokus på de grundläggande bitarna som alla redan förväntas kunna.»
- Föreläsningarna måste hållas på en nivå som motsvarar tentan! Många grundläggande begrepp repeterades så länge att de svårare momenten blev lidande. »
- föreläsare»
- Föreläsningarna borde koncentreras mer på de komplicerade delarna av kursen. Som det var nu slösades mycket tid på att gå igenom triviala saker. På den nivå vi är skall det inte ta över en halv minut varje gång man skall summera några heltal. Den tiden kan användas till bättre saker. »
- Lite omstrukturering av föreläsningarna»
- föreläsaren gick ingenom varje litet steg i radreducering osv för varje matris alldeles för länge, ofta och mycket. alla kan gånger, minus och plus. Borde lagt tiden mer på det som var komplicerat.»
- Att man kanske undersöker förkunskaper så att man kan unvika att slösa tid på basicsaker.»
- Bättre planering av kursen i förhållande till vad som händer på föreläsningar och lektioner.»
- Att man på föreläsningarna inte fastnar lika länge på grundläggande saker så att man kan lägga mer tid på grundläggande saker. Kursen skulle också bli lättare om man på föreläsningarna lyckades hålla den planeringen som är utsatt för varje vecka. Övning- och SI-pass blir lidande av detta annars eftersom man då gör saker som man ännu inte har gått igenom än. »
- Att man försöker hålla schemat»
- Se fråga 6.»
- Tempot, se punkt 13 Lyhördheten för studenternas intryck bör ökas markant.»
- Föreläsaren måste lära sig hantera de svarta tavlorna bättre. Gå en tavelkurs hos Alexei Heintz, han var grym på det.»
- bättre föreläsningar, dvs mer svåra uppgifter som gås igenom och inte bara de enklaste. Samt även mer fokusering på det som är nytt i kursen och inte repetera gymnasiematerial. (man bör veta vad derivata är och komplexa tal)»
- Att läraren är mer i fas. Det blev svårt med Matlablektionerna och SI-matten när man där skulle arbeta med uppgifter som man inte gått igenom teorin bakom. »
- Studioövningarna!»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs med pedagogiska och struktuerade genomgångar»
- Thomas lyssnar inte på vår kritik (om att han går genom saker alldeles för långsamt, ligger efter i planeringen, som faktiskt berör andra delar av undervisningen också, och fokuserar på de lätta momenten när de svårare bara skummas genom och hänvisas till boken). Sedan avsultar han kursen med att ge oss lite ny materiell den nästsista föreläsnigen och visa exempel på tavlan där han sätter ihop allt vi har lärt oss under kursen i ett. Det sistnämnda är ju bra på sätt och vis men då det är första gången det görs på hela kursen så blir resonemangen väldigt svåra att hänga med i. Om liknande uppgifter kommer på tentan kommer det inte gå bra för många. En annan sak som har stört mig oerhört är som sagt att han inte ligger i fas vilket påverkar bl a matlab. matlab är svårt nog som det är och när vi nu dessutom inte ens kan räkna på det hela blir det absurt. Och kom ihåg att vi gick genom integraler i kemi före vi gick genom det i matten. Mycket fint. »
- Förstår i grund och botten inte logiken i kursens upplägg då man läser matriser i början och slutet, med integraler och diffekvationer i mitten. Ser inte sambandet mellan dessa tre, och uppdelningen blir en aning förvirrande.»
- Jag tycker att jag har fått ut mycket av kursen, lärt mig mycket så jag är nöjd.»
- Vi vill ha SI i ALA C också!»
- Nivån måste höjas i allmänhet i grad med att tentorna är så svåra som de är...»
- Att ägna en två timmarsföreläsning till att gå igenom komlexa tal från grunden var totalt onödigt då Matematik E är ett behörighetskrav för K, KF och BT, repeition är bra men en kvart hade varit lagom för att snabbt gå igenom de viktigaste definitionerna och satserna. Årets tenta var svårare än förra årets tre tentor.»
- Jag tycker att Thomas gick igenom intregraler mycket dåligt eftersom han verkade tycka att det var det enklaste utav allt vilket ledde till att man inte hängde med och ibland sa han till och med att "Det här kan ni" och gick vidare. Sedan satt typ halva föreläsningssalen som levande frågetecken och hade inte förstått någonting. Dock gick han genom matriser väldigt bra.»
- Föreläsningarna var för lätta och låg inte i fas med resten av undervisningen. Upplevde ingen ändring trots att kursutvärderarna påpekade detta efter hälften av läsperioden. Tentan var egentligen inte så svår men då svårighetsgraden på föreläsningarna var så låg uppfattades tentan som mycket svår.»
- Calculus- kursboken i analys som är skriven av Adams känns väldigt opedagogisk och ostrukturerad. Den är svår att få ut något bra av tycker jag.»


Kursutvärderingssystem från