ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H12 - Industriell ekonomi och samhällsutveckling, TEK071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-02 - 2013-01-20
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»14 43%
Cirka 25 timmar»6 18%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.18

- Projekt arbetet tog lite tid, sen fanns det inget annat att lägga tiden på.» (Högst 15 timmar)
- Det blev en del jobb i samband med projektdeadline, annars ganska slapp kurs belastningsmässigt.» (Cirka 20 timmar)
- Arbetet har varierat för min del, extremt mycket från vecka till vecka. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»4 12%
50%»3 9%
75%»6 19%
100%»18 58%

Genomsnitt: 4.22

- Har gått på alldeles för få föreläsningar den här perioden. » (25%)
- Kaj hade bra lektioner, lite simpla ibland men man slipper läsa i boken om man går på dom lektionerna. Fattade inget på Jans lektioner. Osammanhängande och ingen röd tråd. » (50%)
- Mest hos Kaj» (50%)
- Föreläsningarna var mycket givande.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 48%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 22%

Genomsnitt: 2.19

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 12%
Ja, i hög grad»20 80%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.96

- Kändes som en ganska heltäckande tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 18%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»10 31%

Genomsnitt: 3.12

- Kaj lärde ut nått men var relativt simpelt. Fattade inget av det jan sa.» (Ganska liten)
- Men det är hel mitt eget fel, jag borde definitivt varit på fler föreläsningar. » (Ganska liten)
- Kaj stor, Jan liten» (Ganska stor)
- Mycket mycket stor» (Mycket stor)
- Samhällsutvecklingsdelen tog jag i princip endast på föreläsningarna, ekonomidelen hade också mycket inspirerande föreläsning men där hade man även hjälp av boken. Vissa av Jan Jörnmarks föreläsningar blev lite repetitiva mot slutet.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»12 37%
Ganska stor»12 37%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.68

- Jans bok var lika oförståelig som hand föreläsningar. Den andra boken gav lite i alla fall.» (Ganska liten)
- Man kom långt på att vara på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Boken i Industriell ekonomi var mycket intressant och sammanfattande men ändå hyfsat grundlig. Bra bok!» (Ganska stor)
- Globala förkastningar var inte särskilt användbar.» (Ganska stor)
- Kajs del» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»9 28%

Genomsnitt: 3.09

- räkneövningarna som vi fick vid förelsningarna borde ha lagts upp på webbsidan» (Ganska dåligt)
- Utdelade papper på lektionen fanns inte på hemsidan inte heller lösningar till dem» (Ganska dåligt)
- Fint med exempeltenta» (Ganska bra)
- pingPong är rörigt» (Ganska bra)
- Jag gillade pingpong, hoppas fler kurser kommer använda sig av det. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 9%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»12 37%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.53

- Vi fick aldrig prata med vår handledare» (Ganska dåliga)
- Under projektdelen har inte Christian varit snabbast på bollen direkt. Snabbare respons, svar på mail varje dag, borde inte vara för mycket begärt.» (Ganska dåliga)
- Christian Sandström var svår att få tag på. Han svarade långsamt på mailen och han var inte ofta på sitt kontor.» (Ganska bra)
- Det var ett litet missförstånd om ett handledningstillfälle för arbetet som stod i planeringen och schemat, som på dagen D visade sig inte skulle bli av. Jag och andra hade räknat med ett sista tillfälle för frågor och respons på våra arbeten.» (Ganska bra)
- Väldigt bra möjligheter att få hjälp, alltid tillgängliga och hjälpsamma föreläsare. Dessutom bra idé med ett diskussionsforum som faktiskt används (om än sparsamt).» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»9 28%
Mycket bra»21 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.59

- Projektet kändes ganska dumt så ingen orkade ta tag i det. Känndes som en gymnasie uppgift.» (Ganska dåligt)
- Har haft folk i min grupp som ej presterat likvärdigt mot oss övriga i gruppen. hade varit bra med en intern betygsättning inom gruppen. exv. vi fick 17.5 på arbetet, då skulle vi dela ut poäng i gruppen som motsvarar ett snitt på 17,5.» (Ganska dåligt)
- De slumpade grupperna i projektet fungerade sådär, det blir ju alltid lite av ett lotteri om man ska hamna med studenter som har någorlunda samma ambitionsnivå/bakgrundskunskaper.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»28 87%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Man kan lägga ned mer tid än vad jag gjorde.» (Lagom)
- På gränsen till hög pga mycket delar till tentan » (Lagom)
- Vissa arbetstoppar runt projektet, men annars ganska lugnt med Chalmersmått mätt.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»2 6%
Låg»4 12%
Lagom»21 67%
Hög»3 9%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.9

- Den andra kursen var ganska slapp så totalt sett väldigt lugnt.» (Låg)
- Tyvärr lyckades inlämningarna krocka och det blev väldigt mycket på en och samma gång» (Hög)
- Läste 3 kurser så det var stressigt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»11 34%
Gott»15 46%
Mycket gott»5 15%

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ekonomi är enligt mig ganska dumt och det hjälpe inte med oförståeliga lektioner och en uppgift som kändes som om man fortfarande gick i gymnasiet. Är det meningen att man ska lära sig googla efter ekonomiska förhållander i ett land på chalmers?» (Dåligt)
- Jag tyckte att handledandet av projektet var uruselt. Man fick intrycket att det "såg jättebra ut" och att man endast behövde ändra på si eller så. När man sedan gjort detta fick man trots detta ett "dåligt" betyg. Det hade varit mycket bättre om handledaren sagt att detta ser inte så bra ut och att man i gruppen får jobba på ordentligt om man vill ha ett bra betyg, istället för att inviga oss i falska förhoppningar. Jag säger det igen - uruselt handledande. Jag hade Christian som handledare men jag har hört att kompisar riktat samma kritik mot Jan.» (Godkänt)
- Jans del var VÄLDIGT luddig» (Godkänt)
- Härliga föreläsare! » (Gott)
- Intressant kurs. » (Gott)
- Fantastiskt karismatiska lärare.» (Mycket gott)
- Roligare än förväntat, kul med lite omväxling och en mer text/fakta-baserad kurs än man är van vid på Chalmers.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kajs Twilightskämt samt Jans föreläsning om sig själv och hans handstils utveckling.»
- Att det var lätt, ingen vill lära sig så mycket mer än det vi lärde oss»
- Kaj & Jan»
- Kaj»
- Janne å Kaj»
- Kaj! »
- Föreläsarna »
- Kaj och Jörnmarks fru»
- föreläsningarna var intressanta och givande»
- Kaj var väldigt duktig på att förklara begrepp, hur och varför man gör kalkyler. Fortsätt med det.»
- Att grupperna sätts ihop av er. »
- Kajs och Jans inspirerande och underhållande föreläsningar!»
- salstentan.»
- Det mesta :)»
- Salstentamen, det märktes mycket väl att den innehöll de mest vitala delarna av kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jans föreläsningar.»
- Jans undervisning/litteratur»
- Det vore bra med en tidig, väldigt kort, introduktion till arbetet. Tex hur lång den ska vara, att det är slumpade grupper, att man kommer få maila för respons. Skulle dessutom gärna se att de gamla arbeten som fungerar som Demos lades upp på PingPong redan med kursplaneringen. »
- Projektarbetet, det kunde varit mycket tydligare och redovisas»
- betyget man fick på arbetet om ett lands ekonomi var inte det man väntade sig efter halvtidsresponsen man fick. Det var många som fick jättebra respons på arbetet men sämre betyg»
- Jans föreläsningar känns ostrukturerade och oförberedda. Kan vara jag som missuppfattat situationen men det hade varit uppskattat om han kunde försöka hålla sig lite närmre till ämnets kärna istället för att sväva ut så mycket.»
- Jans del, ekonomi historia kan struktureras bättre. Fler och bättre förklarande slides på powerpointsen skulle va bra»
- Projektarbetet var ganska luddigt, speciellt vad som ska ingå och vilka krav som ställs för att nå de olika betygen. Gruppindelningen blev inte alltid helt lyckad heller.»
- Kajs del är bra, men hans undervisning är ganska virrig. om han ska förbättra något är det absolut sin organisering på tavlan.»
- Mer lösningar till utdelade papper på hemsidan»
- Betygsättningen på tentamen. Det var uppenbarligen svårt att veta vad som kom på tentan.»
- Jan Jörnmarks påtryckningar om att studenterna skall köpa Globala Förkastningar. Den kändes inte nödvändig för kursen.»

16. Övriga kommentarer

- De nya kursutvärderingarna är VÄRDELÖSA!!»
- Kaj är gaj!»
- Dåligt med info om vad som skulle vara med på projektarbetet för de olika betygskreteriena»
- Om man kunde kombinera Jörnmarks freestyle-föreläsningar med passande PP-slides så skulle det underlätta om man missade en av hans föreläsningar. Kaj gör ett mycket gott, om än något oförberett intryck. Kompetent och på en bra nivå.»
- I handledningarna till projektarbetet har handledarna lovat mer än vad de kunnat hålla. Flera grupper, inklusive min egen, blev lovad högre poäng på handledningspassen än vad vi i slutändan fick. Det känns inte bra.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.75


SNZ:as pedagogiska pris

Skulle du vilja rekommendera din föreläsare/övningsledare till Z:as pedagogiska pris. Gå in på länken nedan


Länk till nominering för Z:as pedagogiska pris


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.75
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från