ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AIP 016 arbetets rum vt 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-28 - 2012-05-04
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Matts Heijl»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursblocket Arbetets rum. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna:
Definiera och ge exempel på för projektet väsentliga arbetsmiljöaspekter.

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Bra»14 53%
Mycket bra»11 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.38

- Snarare, "efter fullgjort projekt kan studenten ytterligare lite mer Revit och Photoshop."» (Dåligt)
- Mycket om ljus & ljud, mindre om tex. ergonomi » (Bra)

2. Lärandemål 2 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna:
Tillämpa metoder och arbetssätt i designprocesser och programarbete i tidiga skeden.

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»1 4%
Bra»11 44%
Mycket bra»12 48%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.36

- överlag så tycker jag det fattas utbildning vad gäller metoder och arbetssätt. något som egentligen borde komma redan i ettan. vi har aldrig fått lära oss att arbeta systematiskt efter en tydlig metod. även kunskap om hur man arbetar i grupp behövs. » (Mycket dåligt)
- Det kunde vara bättre fokus på arbetssätt och designprogram man kan använda och mer beskrivning av dessa. Det är viktigt att få förståelse för sina verktyg! » (Bra)
- vad innebär "tillämpa metoder och arbetssätt i designprocesser och programarbete i tidiga skeden." jättekonstigt formulerat lärandemål och svårt att svara på» (Mycket bra)
- Alla olika sätt vi testade i början (funktionsblommor, speldesign, olika visualiseringar osv.) var väldigt bra på sitt sätt!» (Mycket bra)
- Frågan är extremt luddig» (Vet ej)

3. Lärandemål 3 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna: Identifiera och illustrera relationer mellan verksamhetsutveckling och rumsliga konfigurationer

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Bra»17 68%
Mycket bra»8 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.32

- Återigen, belys aningens bättre för att verkligen få förståelse för arbetssätten. Det finns ju kreativa och inspirerande sätt att lära sig dessa metoder på!» (Bra)
- man är ju aldrig fullärd, det går ju alltid att utveckla - svårt att svara mycket bra (gäller de flesta frågor)» (Bra)
- Samma som på fråga 3.» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna: utarbeta och visualisera integrerade koncept för verksamhetsutveckling och byggnadsgestaltning.

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Bra»16 66%
Mycket bra»7 29%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.25

- Se ovan» (Bra)
- "utarbeta och visualisera integrerade koncept för verksamhetsutveckling och byggnadsgestaltning." går inte även det här att formulera på ett annat sätt? Det är jättekonstigt att ta till sig, inte konstigt att man inte svarar på kursutvärderingen» (Bra)
- Jämfört med andra dagskisser och liknande som vi har haft innan andra projekt har dragit igång så har de vi har haft i denna kursen gett mycket mer till det "riktiga" projektet.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 5 Projekt

Efter fullgjort projekt ska studenten kunna: Värdera och jämföra olika koncept i förhållande till verksamhetens och byggnadens förutsättningar

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Bra»17 70%
Mycket bra»5 20%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.12

- Koncept och verksamhet diskuterades knappt om sanningen ska fram, snarare förslagets yttre gestaltning och presentation.» (Dåligt)
- ??» (Bra)
- Tycker det är svårt att veta och värdera olika koncept då man inte fick full feedback från Toltorpsskolans lärare och deras om deras syn på förändrad pedagogik. Svårt att avgöra vad som är realistiskt och vad som skulle vara genomförbart.» (Vet ej)
- Svår formulering. Fattar inte frågan. Vilka koncept?» (Vet ej)

6. lärandemål 6 Projekt

Efter fullgjort projekt skall studenten kunna:
Sammanställa ett arbete i rapportform.

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»7 28%
bra»16 64%
mycket bra»2 8%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.8

- Det var mycket otydligt hur utformningen av rapporten skulle gå till. Hade varit bra med en föreläsning om hur man skriver en rapport. » (dåligt)
- Svårt att i så stor grupp göra så att alla får med sig denna kunskapen. Krävs att det är en "redaktör" som leder arbetet, och de andra förser denna med material.» (dåligt)
- Rapport?» (dåligt)
- Vi har inte fått någon info om HUR man ska göra utan har bara gissat oss fram. Var det ens en rapport vi skulle skriva och hur skriver man en sådan på ett bra sätt?! » (dåligt)
- Rapport är kanske fel ordval.» (bra)
- Den gemensamma analysdelen kunde blivit mer djuplodande och ritsalen fick kritik för att ha missat "det estetiska" och byggnadens identitet, även missades skillnaden mellan värderande text och iaktagelser, kanske hade man kunnat få några fler riktlinjer över hur en text ska läggas upp språkligt?» (bra)
- Spännande att jobba så många tillsammans som vi gjorde med det gemensamma.» (bra)
- Det är svårt med den gemensamma delen. Vem vill göra den när man vill ha mer och mer tid till sin egna del? Kanske en mall för att lättare dela upp arbetet inom ritsalen?» (bra)
- handlar snarare om hur väl man kan samarbeta i grupper på 15 pers, och om denna väldigt stora grupp lyckas sammanställa arbetet. » (Vet ej)

7. Lärandemål 7 Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Beskriva och analysera en byggnad som teknisk struktur.

Hur väl uppfylls detta mål?

25 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»3 12%
bra»17 70%
mycket bra»4 16%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.04

- sädår» (?)
- I detta momement känns det nödvändigt att ha med en lärare ut på plats som kan hjälpa till att identifiera bärande väggar osv. Nu känns det bara som gissningslek och vi har inga verktyg för att identifiera lite mer komplexa tekniska strukturer. » (dåligt)
- Lärare skulle behöva följa med ut och peka på verksamhetens tekniska system då det är ett viktigt tillfälle att få verklig förståelse för systemen. De borde inte bara gå igenom i föreläsningsform! » (bra)
- Analysdels uppgifterna delades upp i ritsalen och därför satte man sig mer in i vissa delar än andra. » (bra)
- Bra med förberedande föreläsningar m.m. Svårt att ta till sig en byggnad helt och fullt när det inte finns fullgoda handlingar att tillgå (Toltorpsskolan...). Många antaganden om hur saker hänger samman i vissa av byggnaderna. Ett rimligt krav man kan ställa av medverkande arbetsplatser kan vara att de förser med handlingar i god tid inför projektet.» (bra)
- Mycket intressant att kolla på gamla använda byggnader som byggts ut i stadier osv. Hade gärna haft tillgång till en konstruktör för ett antal frågor. Tillgängliga resurser men ej nödvändigtvis schemalagda är alltid ett bra koncept tycker jag. » (bra)

8. Lärandemål 8: Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Beskriva och analysera en byggnad som rumslig struktur.

Hur väl uppfylls detta mål?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»2 7%
bra»21 80%
mycket bra»3 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.03

9. Lärandemål 9: Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Beskriva problem och kvalitéer i en byggnad.

Hur väl uppfylls detta mål?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»2 8%
bra»15 60%
mycket bra»8 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.24

- Det blir ofta ganska godtyckligt och olika elever har olika svar. Mer diskussion för att veta vad vi verkligen menar krävs för att få värderingen nyttig. » (dåligt)

10. Lärandemål 10: Moment Byggnadsanalys

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Värdera en byggnads förändringspotential ur tekniskt, rumsligt och hållbart perspektiv.

Hur väl uppfylls detta mål?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»3 12%
bra»18 75%
mycket bra»3 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3

- Vi jobbade med nybyggnad så det blev inte aktuellt på samma sätt.» (bra)
- kunde fått fler kommentarar och hjälp ifrån lärare när det kommer till de tekniska aspekterna. » (bra)
- Skulle ha varit bra med en särskild konsultation angående detta i ett senare skede i kursen då man kommit igång med projektet. För att "bolla" idéer. (Kände inte att jag fick med mig detta från vår ritsals-handledare fullt ut).» (Vet ej)

11. Lärandemål 11: Moment Konstlaborationer

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Utveckla ett konstnärligt förhållningssätt i sökandet efter lösningar av problem.

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»4 17%
bra»7 30%
mycket bra»12 52%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.34

- trots 3d modellvisualiseringen som jag tycker är en fantastiskt rolig och inspirerande uppgift så känner jag att just eden konstnärliga delen hamnar i skymundan. det känns som de konstnärliga momenten bara slängs in för att de ska vara där för att sedan glömmas bort och läggas på hyllan. uppgifterna appliceras alltför sällan på projekten. » (dåligt)
- Tycker att ljuslabben var den bästa konstlabben hittills. Den förhöll sig tydligt till kursen - man hade nytta av den.» (bra)
- De konstnärliga delarna är mycket välkomna då det lätt blir enormt träigt annars på de teoretiska delarna och Chalmers allmänt är rätt dåliga på kreativa angreppssätt på projekt. » (mycket bra)
- eller?» (mycket bra)
- Jag tycker att SPelmomentet var mer "design" än "Konst" men jag tyckte det var bra. Speciellt det här med snabba designprocesser baserade på en viss typ av gemensam föreslå-testa-utvärdera grupprocess.» (mycket bra)
- Förstår inte ens "konstnärligt förhållningssätt i sökandet efter lösningar av problem".» (Vet ej)

12. Lärandemål 12: Moment Konstlaborationer

Efter fullgjort moment skall studenten kunna:
Värdera och förklara det konstnärliga arbetets egenvärde och relation till fördjupad arkitekturförståelse.

Hur väl uppfylldes detta mål?

26 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»8 40%
bra»8 40%
mycket bra»4 20%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.8

- Egenvärde? Nej inte mer än för arkitekters självbild.» (dåligt)
- Se ovan» (mycket bra)
- Designprocesserna bakom speldesignen var väldigt nyttiga och lärorika.» (mycket bra)
- Förstår ej frågan» (Vet ej)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Bra utmaning och väldigt roligt» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är OK men inlämningskraven är lite väl mastiga. Om man kan göra en tydligare beskrivning kanske folk inte behöver köra ut sig...» (Ja, målen verkar rimliga)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursblockets omfång och poängantal?

26 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»21 87%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.12

- Dock kanske lite lite tid till själva förslagsdelen. Väldigt mycket tid och dagar gick åt till delmoment och analysen i början utav kursen.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Vi studenter är generellt väldigt bra på att vilja göra "för mycket" vilket leter till att ett projekt ofta känns tungt och för stort omfång. Men arbetets rum kändes ändå ganska ok.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- I och med att projektdelen ligger som ett block i slutet har det inte blivit mycket plågsamt "överarbete", det har varit ett bra upplägg» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Man skulle vilja ha mer tid för att få med mer i projektet. Men arbetsbördan har varit högst rimlig.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

15. Hur väl fungerade kursblocksadministration, kursblocks-PM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Bra»15 57%
Mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.34

- Matts var alltid väldigt tillmötesgående om det var något vi elever tyckte till om. Till exempel ändrades ju den tänkta mittkritiken till ett mer givande handledartillfälle med någon utifrån. Bra!» (Mycket bra)
- Bästa hitintills vad gäller information. Tydligt och bra. Följde kursprogrammet noggrant och vi fick det från början. » (Mycket bra)

16. Bedöm (och kommentera) de olika former av handledning och lärarhjälp som du har fått i projektarbetet? Ange i kommentaren vilken ritsal du har arbetat i.

26 svarande

Mycket dålig»1 3%
Dålig»1 3%
Bra»16 61%
Mycket bra»8 30%

Genomsnitt: 3.19

- Ritsal 4» (Mycket dålig)
- Ritsal 3. Överhuvudtaget finns det en splittring hur handledare arbetar från ritsal till ritsal. Allmänt tycker jag att det ska in mer inspiration och kreativitet i ritsalen och aspekter av arbetssätt, designprocesser och övingar för samarbete borde tas upp på ritsalen. Det går lite väl snabbt ofta och då är handledaren ett viktigt redskap för att studenter ska få prata och analysera processer utanför projektet. » (Dålig)
- (Bra)
- Ritsal 1. Men vår handladera Peter var tyvärr inte där så många gånger.» (Bra)
- Ritsal 4. Tycker att det varit ok, men det har varit lite svårt att få handledning vid rätt tidpunkt. Och aningen för lite. I övrigt kompetent och bra.» (Bra)
- 2. Matts var lyhörd och och kom med bra tips, men inte för tidigt i processen. även mittkritik med annan handledare var mycket lärorikt.» (Bra)
- ritsal 3. » (Bra)
- Ritsal 4. Bra handledning! Bra att uppmärksamma arbetet i grupp(!) och egna lärandeprocessen! Gärna mer bestämda tider. » (Bra)
- I mycket nöjd av handledningen. Den har varit relevant, men kanske lite väl "styrande" i form av vilken typ av skolmiljö man "skall" skapa. Har planterat en kritik mot klassrummet, en kritik som jag inte känner att man har haft möjlighet att vara kritiskt inställd emot. Sedan hade jag kanske önskat en mer teknisk och praktisk handledning i fråga om vad som är möjligt och ej, och isåfall hur eller varför. Hade gärna fått med mig mer "tekniskt kunnande" ur kursen. Ritsal 3» (Bra)
- ritsal 1, snurrigt att ha två handledare, tid lades på att förklara allt om och om igen istället för att få handledning.» (Bra)
- ritsal 4. bra mittkritik. gles och lite knapphändig tid med handledare» (Bra)
- ritsal 1. Vi fick två olika handledare vilket kunde vara lite rörigt. Anders Belander är trevlig och kunde mycket om verkstadsindustri men han slutade aldrig prata.» (Bra)
- (Bra)
- Ritsal 2. Mycket möten. De har dock oftast inte hjälpt en fatta beslut eller komma framåt i arbetet.» (Bra)
- Peter var bra men kunde inte så mycket om industribyggnader. Jag tror vi alla hade bra kontor och personalutrymmen, men sämre lastplatser. » (Bra)
- ritsal 5. Handledningen med Fredrik var jättebra, men mitthandledningen vi hade med Fredrik, Belander och Mats var helt fel för vår grupp. Vi kände inte att vår idé gick fram, vilket ledde till att vi fick kritik på helt fel saker och la flera dagar på att försöka rätta till något som inte var dåligt från början. Om ni inte förstår ett koncept är det bättre att ni är tydliga med det och faktiskt lyssnar på det vi säger istället för att spekulera och förvirra situationen ännu mer.» (Bra)
- ritsal 3» (Bra)
- Ritsal 2. Matts har kommit in med jämna mellanrum och kollat läget.» (Mycket bra)
- ritsal 5 vi har haft mycket kontakt med vår handledare och det har varit väldigt positivt.» (Mycket bra)
- Mycket bra handledning! Ritsal 5.» (Mycket bra)
- Ritsal 3. Anna Törnquist har varit en fantastiskt bra handledare. Alla lärare har varit hjälpsamma vilket har bidragit den roligaste kursen hittills!» (Mycket bra)
- ritsal 3. mycket kunnig och engagerad handledare. även kursansvarige matts spred lugn och harmoni och visade mycket engagemang och ödmjukhet.» (Mycket bra)
- (Mycket bra)
- Ritsal 3, Anna var en jättebra resurs med jättemycket kunskap som hon kunde förmedla. » (Mycket bra)

17. Ni har kunnat utnyttja "specialkonsultationer" (ljud, ljus, inredning). Har det varit till hjälp i projektarbetet?

(ange om du har utnyttjat möjligheten till specialkonsultationer och vad det har handlat om)

26 svarande

Nej, inte alls»7 26%
Ja, till viss hjälp»17 65%
Ja, till stor hjälp»2 7%

Genomsnitt: 1.8

- Vi kände att vi inte hade tid till att utnyttja dem.» (Nej, inte alls)
- Vi ville väl utnyttja detta i vår grupp, men kände att tiden inte räckte till.» (Nej, inte alls)
- Konsultationstiderna tog slut.» (Nej, inte alls)
- Det har varit för mycket annat att fokusera på och få klart. Ljus och ljud har tyvärr upplevts som underordnat annat i projektet.» (Nej, inte alls)
- Svårt att hinna med den detaljnivån i arbetet. » (Nej, inte alls)
- Har inget minne av detta» (Nej, inte alls)
- Det är jätte bra att få in dessa delar! Verkligen! Men det var tydligt att vissa föreläsare borde ha fått riktlinjer innan de kom till skolan då de höll MYCKET låg nivå (exempelvis ljusföreläsningen). Nivån ska vara hög och professionell, det är faktiskt en högskola vi är på och matnyttiga och seriösa föreläsningar borde vara en självklarhet. » (Ja, till viss hjälp)
- vi hade hjälp av inredningsarkitekten och det var lärorikt. Ljus-killen frågade vi inte eftersom vi fann föreläsningen mycket dålig då han talade till oss som 5-åringar.» (Ja, till viss hjälp)
- Vi pratade med inredningsarkitekten som kom med bra kommentarer, men som vi inte använde så mycket i projektet. Vi kontaktade ljudteknikern, men fick ett inte alltför användbart mail och ljusarkitekten struntade vi i.» (Ja, till viss hjälp)
- Inredningsarkitekt.» (Ja, till viss hjälp)
- ljuddämpning och inredningshjälp.» (Ja, till viss hjälp)
- Har ej utnyttjat dem. Men i efterhand kan jag känna att det skulle ha varit bra och göra det.» (Ja, till viss hjälp)
- ljud var användbart» (Ja, till viss hjälp)
- ljudhandledningen och föreläsningen var mycket givande. tyvärr var ljusföreläsningen lagd på en nivå som kändes väldigt låg med många frågor till osss i klassen som kändes ovärdiga att svara på. vi hade önskat oss en föreläsning som riktar sig till vuxna intellegenta och kunskapssökande personer istället för något som liknade ett mellanstadieseminarium.» (Ja, till viss hjälp)
- Ljud var intressant att lyssna på. Ljus och inredning utnyttjade jag inte. » (Ja, till viss hjälp)
- Ljudhandledaren svarade inte på mail förrän i sista projektveckan, så vi fick ingen hjälp av honom. Vi hade handledning om inredning och det var bra. » (Ja, till viss hjälp)
- Inredaren träffade vi, var till stor hjälp.» (Ja, till stor hjälp)
- Min grupp har tagit hjälp av akustikern och inredningsarkitekten. Det var givande att bolla tankar med någon som verkligen är insatt i ämnet- vilka konsekvenser våra förslag åstakommer. Detta stärkte vårt projektförslag.» (Ja, till stor hjälp)

18. Det var nio föreläsningar i kursblocket (inklusive kursintroduktion). Bedöm värdet av dessa, dels i relation till projektet, dels i relation till kursens allmänna kunskapsmål.

(föreläsningarna har haft olika syften. Några var relaterade till frågor som ni har arbetat med i projekten, några var tänkta att vidga frågeställningarna i linje med några av kursens lärandemål. Kommentera vilka föreläsningar som varit speciellt givande. Ange hur många föreläsningar som du har varit med på)

26 svarande

Föreläsningarna var inte givande»2 8%
Föreläsningarna var ganska givande»11 44%
Föreläsningarna var mycket givande»12 48%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.4

- Se ovan. Höj nivån på föreläsningarna för att folk ska stanna och få ut något av dem. Dock var vissa jätte givande! » (Föreläsningarna var inte givande)
- Tanken med föreläsningarna var god men jag tycker flera av dem var mindre givande i praktiken. Speciellt ljus-föreläsningen. Han sa ingenting vettigt, och var retorisk provocerande i hur han bara frågade 50 frågor till oss och blev sur när ingen längre orkade svara på öppna generella frågor som "vad är ett rum?". Man måste säga något själv också. Be Kajsa från white att komma ist. » (Föreläsningarna var inte givande)
- framförallt föreläsningen om lay-out var givande. mer sånt! presentationstekniker!» (Föreläsningarna var ganska givande)
- Bra med olika specialister! Christel Coop, belysning och akustik är de jag minns spontant. Även bra med introduktion till workshops och förklaring till funktionsblommorna. Överlag bra helt enkelt! Har nog varit på alla, i alla fall de allra flesta.» (Föreläsningarna var ganska givande)
- var på alla föresläsningar» (Föreläsningarna var ganska givande)
- alla» (Föreläsningarna var ganska givande)
- Christel Kopps föreläsning var mycket bra» (Föreläsningarna var ganska givande)
- Alla.» (Föreläsningarna var ganska givande)
- Jag har varit med på de flesta och tycker att de varit ok. Generellt om föreläsningar kan sägas att jag uppskattar föreläsare som direkt tar upp exempel och går ner på djupet och konkretiserar istället för att rekommendera 10 exempel på bra litteratur (Som man ändå aldrig hinner läsa) och säga att det finns olika sätt att se på saker och ting. Jag vill gå från en föreläsning och känna att jag tagit till mig något och lärt mig något greppbart (som man sedan kan fortsätta undersöka) och helst inte lämna den med en lista på massa böcker...» (Föreläsningarna var ganska givande)
- Var med på alla föreläsningar, annas föreläsning var bra samt han som pratade om olika kontorslösningar. » (Föreläsningarna var ganska givande)
- Jag har varit på alla föreläsningar, svårt att komma ihåg så här i efterhand, men en som har satt sig är matts heijls föreläsning inför seminariet om rumsbegrepp, det var väldigt skönt att få ifrågasätta vedertagna begrepp. bra!» (Föreläsningarna var mycket givande)
- Akustikföreläsningen var jättespännande!» (Föreläsningarna var mycket givande)
- Jag var varit på alla föreläsningar och alla har varit givande. » (Föreläsningarna var mycket givande)
- Deltagit vid 8 av 9 föreläsningar. I stort mycket givande.» (Föreläsningarna var mycket givande)
- Alla föreläsnaingar, förutom ovan nämnda, var fantastiskt givande och inspirerande.» (Föreläsningarna var mycket givande)
- Jag tyckte om den om kurskompendiet som tacklade viss fundamental diskurs i arkitektkåren och benade ur den. Bra! Sånt behöver vi mer i utbildningen. Inte bara prata en massa floskler hela tiden utan fundera på vad det betyder. » (Föreläsningarna var mycket givande)

19. Vilken betydelse har kurslitteraturen haft för att utveckla insikter och kunskaper om relationer mellan verksamheter, rum och arkitektur?

26 svarande

Mycket liten betydelse»2 7%
Ganska liten betydelse»14 53%
Ganska stor betydelse»10 38%
Mycket stor betydelse»0 0%

Genomsnitt: 2.3

- Men uppskattar boken!» (Ganska liten betydelse)
- det var väldigt abstrakt litteratur, intressant att läsa men svår att ta till sig i sammanhanget.» (Ganska liten betydelse)
- Tyvärr ganska liten. Jag tycker dock en del av texterna i arbetets rum-kompendiet var bra när man väl tog sig tid och analyserade dem ordentligt och utförligt. I dessa lägen kunde jag ta till mig något från dem. Dock skall sägas att 80% av gruppen var totalt ointresserad av dessa texter och då är det svårt att ha en seriös diskussion kring dem.» (Ganska liten betydelse)
- Bra med kompendiet och trevligt initsiativ med boken!» (Ganska stor betydelse)
- För lite kurslitteratur med tanke på kursens innehåll och mål. Men samtidigt, om de man gjorde grupparbetet med ändå inte läser eller kan ta till sig text så kvittar det...» (Ganska stor betydelse)

20. I kursen låg ett heldags litteraturseminarium. Vad tycker du om seminariedagen?

(kommentera hur seminariet genomfördes, vad du anser om kravet på skriftlig sammanfattning av diskussionerna samt hur seminarieformen kan utvecklas)

26 svarande

Seminariedagen var inte intressant»1 3%
Seminariedagen var ganska intressant»11 42%
Seminariedagen var mycket intressant»14 53%

Genomsnitt: 2.5

- Jättesvårt att hinna med att läsa texten trots diciplin och planering. » (Seminariedagen var inte intressant)
- Hade varit bättre med en handledare där.» (Seminariedagen var ganska intressant)
- Kommer knappt ihåg, så det kanske inte var det mest givande seminariet. Men jag kommer ihåg texterna!» (Seminariedagen var ganska intressant)
- Seminariet var både bra och dåligt. Många av klasskamraterna var dåligt förberedda och hade inte läst texterna. Trots detta blev diskussionerna intressanta. Den skriftliga sammanfattningen hade varit bättre att göra individuellt. Nu blev det så att en satt och skrev och två mer kollade på. De engelska texterna var väldigt svåra att förstå. Det var skönt att känna stöd från kunskapen man fick på föreläsningarna, som berörde samma ämne. » (Seminariedagen var ganska intressant)
- Det som diskuterades kändes inte alltid relevant för projektet.» (Seminariedagen var ganska intressant)
- Måste ledas av någon som kan seminarier (plocka in från Humanisten!) och som vågar sätta IG på studenter som inte har läst. Låt det alltså vara lika mycket kunskapskontroll som en utvecklande diskussion, annars blir det 50% free riders som alltid när det gäller seminarier på Chalmers.» (Seminariedagen var ganska intressant)
- Boken var väldigt bra, men det egna ansvaret för seminariumet fungerade sådär. Min egen grupp satt kvar hela tiden, men jag vet inte om diskussionen blev så intressant. Kanske skulle det bli bättre om inlämningen var enskild, typ att alla ska på egen hand resonera kring frågetställningarna, skriva något om ett par av dem och därefter diskutera med andra.» (Seminariedagen var ganska intressant)
- Se föregående kommentar. Jag upplevde vår skriftliga sammanfattning mer som ett måste och mindre som någonting jag lärt mig och kommer komma ihåg. Jag hade gärna haft en lärare medverkande och ställt lite högre krav på individer att säga något vettigt eller åtminstone försöka. Nu blev fikapausen seminariets höjdpunkt och allt annat liksom glömdes bort.» (Seminariedagen var ganska intressant)
- Bra! » (Seminariedagen var mycket intressant)
- Jag brukar inte tycka om seminarieformen, då det ofta känns obehagligt att yttra sig om saker som man kanske inte har jättebra koll på. Men att sitta en grupp studenter, utan lärare, var jättebra! Man lärde sig mycket, och det var inga problem att ta upp saker man inte förstod osv. Lagom stor grupp också (ca. 7 pers)» (Seminariedagen var mycket intressant)
- Vi tog seminariet på ett cafe, och vi var väl mer eller mindre förberedda. Vi diskuterade väldigt många intressanta ämnen utifrån texterna. Jag tycker att sammanfattning av seminarietexten var en bra sak för att hålla diskussionen till ämnet.» (Seminariedagen var mycket intressant)
- Arbetets leda och lust var min personliga favorit.» (Seminariedagen var mycket intressant)
- alltid kul att diskutera och utveckla idéer tillsammans med sina kurskamrater. tycker det var bra att det skedde utan lärare, ibland är det givetvis bra att få hjälp att starta diskutioner men i detta fall fungerade det hyela fint ändå. diskussionen kändes friare och mer prestigebefriad.» (Seminariedagen var mycket intressant)
- Över förväntan! Intressant och utvecklande. Men hade räckt med en sammanfattning per diskussionsgrupp!» (Seminariedagen var mycket intressant)
- Gillade seminariet. Kanske det råder en tendens till att man som arkitektstudent ogärna läser... Därför hade inte alla med sig hela bilden före seminariet. Diskussionerna rörde sig ganska fritt mellan punkterna och utanför punkterna. Kravet på skriftlig sammanfattning kändes rimligt.» (Seminariedagen var mycket intressant)
- svårt att få i gång och hålla till ämnet. intressanta diskusioner uppkom dock» (Seminariedagen var mycket intressant)
- Min grupp hade en bra diskussion där alla var delaktiga och alla hade läst mycket. En skriftlig sammanfattning är bra som intyg på att man faktiskt gjort uppgiften.» (Seminariedagen var mycket intressant)

21. Kritikdagarna - ge ett sammanfattande omdöme

(utveckla i kommentarer dina åsikter om de olika inslagen under kritikdagarna)

26 svarande

Kritikdagarna var inte bra»0 0%
Kritikdagarna var ganska bra»6 23%
Kritikdagarna var bra»10 38%
Kritikdagarna var mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.15

- Två presentationener räcker! Jobbigt att behöva presentera så många gånger, även om jag ser en poäng i att göra det. » (Kritikdagarna var ganska bra)
- bra presentationer. lite mycket dock. kritikerna skötte inte kritiken bra. mer struktur och fokus behövs» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Jag uppskattade tvärritsalskritiken. Det var intressant att få inblick i de andra ritsalarnas arbete. I ritsalsgruppen fungerade det sämre - dag ett var jag missnöjd med kritiken vi fick.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Jag tycker till skillnad mot en del andra (gissar jag) att internkritiken är ett ganska bra sätt att diskutera arkitektur. Problemet är väl snarare att folk verkar vara tämligen ointresserade av dessa diskussioner om ingen kritiker är närvarande.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- För lite intresse på skolan. Vore bra med tvärkritiken innan presentationen på skolan så att man kan "testköra" en gång.» (Kritikdagarna var ganska bra)
- Kanske var lite väl med tre tillfällen. Det man skulle kunna göra är att antingen ta bort tvärkritiken eller ta bort kritiken ritsalsvis och istället då sätta in en kritiker i tvärgrupperna. » (Kritikdagarna var bra)
- tycker på någon nivå att kritikdagarna blir lite tjatiga. framförallt när det handlar om att lyssna på samma projekt vid flera tillfällen. borde även förlägga kritik i skolan innan den på arbetsplatserna så man hinner bättra på och förbättra sin presentation.» (Kritikdagarna var bra)
- Kritikdagarna har varit givande. Ordningen kan dock bli bättre. Hade varit bra att ha tvärkritiken först och sedan redovisning på arbetsplatserna. Detta hade gjort att mig mer förberedd och en chans till att justera vissa saker i presentationen. Annars har det varit väldigt bra!» (Kritikdagarna var bra)
- Bra med olika sorters kritik! Alla tre tillfällena bra på olika sätt men det blir rätt långdraget. Fredagseftermiddagen hade man ingen energi till att ta in mer (jag var där)» (Kritikdagarna var bra)
- Bra kritik, men svårt att komma "tillbaka" till projektet efter så långt uppehåll. Hade varit bra att få kritiken inför handledare i samband med inlämning och sedan respons på vad man kan förändra inför presentation på projektplatserna. Sedan ett glapp i tid då man har möjlighet att finslipa och förbättra sin presentation. Uttömmande att presentera sitt projekt 3 ggr på 2 dagar och lyssna på samma projekt vid fler tillfällen. Avslutningen av kursen i A-salen skulle ha varit viktig och givande ifall man inte varit så fullständigt slut... Svårt att ta till sig någonting när man lyssnat på 15-20 projekt samt hört kritik ett antal gånger på kort tid.» (Kritikdagarna var bra)
- men det var långt!» (Kritikdagarna var bra)
- Bra med kritik från olika personer. Tiden på företaget var lite knapp så man fick inte mycket kommentarer från dem. Vår huvudkritiker var ganska hård vilket gjorde att vissa tog illa vid sig.» (Kritikdagarna var bra)
- dagarna var bra men vi var väldigt trötta på att presentera samma projekt för samma personer så många gånger som det blev.» (Kritikdagarna var bra)
- Elevkritiken el. Tvärgruppen som fet kallades gav inte särskilt mycket.» (Kritikdagarna var bra)
- Väldigt kul med respons från företaget, samt tvärkritik och slutkritik. Perfekt!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- kul att komma ut till en riktig arbetsplats. Även lärorikt med kritik från olika personer och synsätt» (Kritikdagarna var mycket bra)
- jag gillar verkligen att vi hade tre olika kritiktillfällen, det var väldigt givande med de olika åsikterna. ändra inte!» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Det var intressant att redovisa flera gånger. Sen blir ju kritiken mycket roligare när alla projekt handlar om samma sak. Anna och Torsten som var våra kritiker var också mycket bra.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Lite för lite tid på arbetsplatsen - annars mycket bra med mycket kritik.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Det var bra med flera olika typer av kritik, men det blir mycket på en gång.» (Kritikdagarna var mycket bra)
- Alltid värdefullt att få kritik av folk som vet vad de pratar om» (Kritikdagarna var mycket bra)


Arbetsklimat

22. Bedöm och kommentera din egen insats i projektarbetet?

(att denna fråga står med beror på att en värdering av en kurs alltid har en meningsfull relation till den om gör värderingen. Så beskriv och värdera din egen insats som bakgrund till kursvärderingen!)

26 svarande

Mycket svag insats»0 0%
Svag insats»0 0%
Ganska god insats»14 53%
Mycket god insats»12 46%

Genomsnitt: 3.46

- Arbetet har varit givande då det har varit en kurs med stor koppling till verkligheten. Dock hamnade jag i en grupp där samarbetet inte har varit jätte lätt och detta har gjort det tungt och stressande. Det skulle behövas någon genomgång av samarbeten för att få en allmän förståelse av dessa former av arbete. Jag efterlyser också större utbildning och diskussion kring arbetsprocesser och desigprogram att använda! » (Ganska god insats)
- P.g.a att det varit många engagemang "utanför" skolan så har jag varit begränsad till att endast vara här på utsatt studietid. Det är mycket jag hade gjort annorlunda ifall jag gett mig hän åt projektet fullt ut. Men jag är ändå nöjd med vad som producerades på den tid jag var här.» (Ganska god insats)
- Jag har varit min grupps dominerande part och gått i spetsen för idéer och formgivning. I många skeden av arbetet har jag också delegerat uppgifter till mina partners. Detta är något jag trivts bra med. Det jag kunde gjort bättre är att ägna mig mer åt "slavgöra" i Revit och In<design och få ner ytterligare några timmars arbete på dessa områden.» (Ganska god insats)
- Trots att vi i gruppen som personer är väldigt olika tycker jag att vi fick till ett bra projekt» (Ganska god insats)
- Jag har lagt ner mycket tid och arbete tillsammans med min grupp» (Mycket god insats)
- Jag har tagit till mig många olika saker och är nöjd med resultatet.» (Mycket god insats)
- Jag har varit drivande och tagit mycket ansvar i gruppen. Mina gruppkamrater har inte varit i skolan så mycket vilket gjort att jag tagit på mig mycket arbete. Trots detta har har vi fått ihop projektet mycket bra!» (Mycket god insats)
- Jag har varit deltagande i alla moment genom hela kursen.» (Mycket god insats)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och dina kamrater på ritsal och i projektgrupp fungerat?

(följ gärna upp ditt svar med kommentar som förklarar)

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»6 24%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3

- okej. svårt att samarbeta i grupper om 15 pers. det blir alltid några som inte gör något och andra som tar på sig för mycket. vi kanske kunde få någon kunskap i hur man kan lära sig hantera grupparbeten?» (?)
- I projektgruppen katastrof. I ritsalen ok+.» (Mycket dåligt)
- Ritsal bra, gruppsamarbete ganska dåligt. » (Ganska dåligt)
- Olika tycke och smak. Många intensiva och ibland irriterade konversationer.» (Ganska dåligt)
- Svårt med kommunikationen i gruppen. Stora broblem att föra projektet framåt. Personkemin var inte bra. Att ta upp och prata om problemen var ingen lösning.» (Ganska dåligt)
- Tycker att det var för kort tid för att kunna samarbeta och komma fram till något. I längre projekt tror jag man vinner mer på grupparbete. Nu tror jag att jag kommit längre om jag gjort projektet själv.» (Ganska dåligt)
- gruppdynamiken har inte varit den bästa och flera situationer när känslan av att man är två mot en har uppstått. behöver hjälp med hur man löser låseningar och liknande situationer utan att någon hamnar i kläm. » (Ganska dåligt)
- Hela ritsalen har jobbat bra tillsammans. När det gäller den mindre gruppen blev arbetsbördan väldigt ojämnt fördelad mot slutet och vissa jobbade mycket mer än andra. » (Ganska bra)
- Vi har alla i gruppen haft olika ambitionsnivå. Detta har varit utmanande och frustrerande ibland. Jag har lärt mig mycket genom detta grupparbetet. Alla är ju olika och man kommer alltid möta denna problematik i framtiden. » (Ganska bra)
- Väldigt bra i projektgrupp, mindre bra i ritsalsgrupp. Svårt att få ett styrt och koordinerat arbete när man är 16 som jobbar utan att någon leder. Man skulle kunna rekommendera nästa års studenter att utse någon slags ledare för producering av gemensamt material i varje ritsal.» (Ganska bra)
- Överlag har det funkat bra. En part har bitvis upplevt mig som lite för dominant i beslutsfattandet men vi har trots allt enats om att försöka hitta de bästa besluten. Jag tycker vi löst uppkomna svårigheter och på det hela taget varit nöjda med arbetsfördelning och ansvarsområden.» (Ganska bra)
- Olika åsikter om vad som är viktigt i projektet. » (Ganska bra)
- Det är ju alltid svårt med grupparbete på 12 personer, men det har fungerat väldigt bra, vi har lärt oss av tidigare grupparbeten. även det mindre grupparbetet har fungerat bra» (Mycket bra)
- Bra diskussion och bra möjligheter att framföra sina åsikter på ett öppet sätt. Få "otrevliga" kompromisser. God stämning och god arbetsuppdelning där man både fått visa sina styrkor samt träna sig på det man inte kan lika bra.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursblocket Arbetets rum?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 11%
Gott»9 34%
Mycket gott»14 53%

Genomsnitt: 4.42

- Kurs iden bra. För ont om tid. För lite handledning. För många dåliga föreläsningar. För mkt jobb ritsalsvis, för många redovisningar med ens egna lilla ritsal.» (Godkänt)
- Jättebra och givande kurs. Betyget föll lite grann på grund av att samarbetet i gruppen inte fungerade.» (Gott)
- Bra struktur och innehåll. En genomarbetad kurs.» (Gott)
- En av de bättre» (Gott)
- Jätterolig och intressant kurs. Det har varit väldigt roligt och givande att ha kontakt med verksamheten och även fått redivisa våra förslag för dem. » (Mycket gott)
- bra helhet» (Mycket gott)
- Den bästa kursen hitills!» (Mycket gott)
- Roligaste kursen hittills!» (Mycket gott)
- Mycket tack vare verköighetskopplingen» (Mycket gott)
- Bra med variation i projekten mellan ritsalarna, och även inom ritsalarna.» (Mycket gott)
- Kul med ett projekt som känns mer "på riktigt"!» (Mycket gott)
- Mycket fokus på funktion & planering, lite mindre på byggnad och design. » (Mycket gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kontakten med företag»
- Den starka relationen till arbetsplatsen. Konstlaborationerna. Mängden föreläsningar och spannet på deras ämnen. Texter. »
- Kontakten med varksamheterna samt redovisningarna ute på plats. »
- Kontakten med verksamheten.»
- Att man jobbar mot en reel kund, och får den kontakten med företaget.»
- att man redovisar för arbetsplatsen»
- Alla momenten kändes givande på sitt sätt.»
- 3d modelleringen, ljusstudien och speldesignveckan.»
- Hela upplägget, kursmoment och struktur. »
- Överlag bra och välstrukturerad kurs! Arbetsplatserna viktiga.»
- Spelmomentet - Otroligt roligt och utvecklande. Kanske bör detta genomföras i samma grupper som man arbetar med projektet för att ge mer inspiration åt det egna projektet. Eller inte.»
- konstlaborationen med spel var väldigt givande. Frigivande och jag fick lite nya ögon på kreativt produktionssätt. »
- Matts, mycket bra.»
- Kontakten med företagen, gediget arbete med bakgrundmaterial»
- Besöken på plats är viktiga för att kunna genomföra ett realistiskt arbete.»
- det trevliga arbetsklimatet»
- Samarbetet med verksamheterna.»
- Det goda schemat. Mycket föreläsningar och studier i början, mycket handledning och projekttid i slutet. Elementärt och Jättebra!»
- Det är en välfungerande kurs som det är. Bra struktur och upplägg och bra tid till olika moment. Spelveckan var jättekul och givande!»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare kriterier för inlämning, mer tydlighet i text material. Mer specialiserade handledare, gärna verksamma arkitekter!»
- Större kvalité på vissa föreläsningar. Lite lugnare takt. Mer kreativitet i undervisningen. »
- Inte mycket. Kanske lite mer tid till själva projektfasen.»
- För mycket redovisningar som kan läggas på utveckling av projektet istället.»
- Varje projekt / uppdrag bör kunna ge en tydligare brief till oss studenter. Vad är det de vill att vi ska undersöka. Det är för kort tid för att skriva sitt eget progran. Kan man inte be medverkande företag om att de måste formulera en tydligare brief till oss.»
- Byggnadsanalysen borde kanske på ett sätt se annorlunda ut om det handlar om nybyggnad men det funkade trots allt rätt bra.»
- tycker det är en tung uppgift att samarbeta så många i hela ritsalen. i praktiken går det inte att skriva en enhetlig text på 15 personer. i slutändan är det alltid en person som tvingas redigera ihop allt och arbetsfördelningen bli ojämn. även hur man sammanför med bilder och lay-out blir svårt på så många.»
- Engagemanget hos arbetsplatserna (om man nu kan göra det)»
- Kanske ha den mer avslappnade tvärkritiken först. Sista eftermiddagen på kritiken lite väl tung.»
- Kritiken bör var utformad så att man får "lärar-kritik" tidigare så att man har möjlighet att slipa sin presentation ytterligare...»
- Litteraturseminariet som måste ändras samt att det är en viss brist på verksamhetsfokus i projekten och i kritiken av projekten.»
- Bättre uppstyrt arbete med gemensamt material.»
- Jag hade önskat mer ritningsmaterial på våra byggnader så man har mer att utgå ifrån. Uppmätning etc tar mycket tid från annat i projektet.»
- ljusföreläsningen»
- Kanske räcker med två kritiker.»
- Styr inte våra programvisualiseringar så hårt. Det gör att man blir lite enkelriktad. Väldigt många funktionsblommor... »
- Att från skolans håll hålla en kontinuerlig kommunikation och dialog med projektarbetsplatsen»

27. Övriga kommentarer

Här skriver du om sådant som du tycker är väsentligt att förmedla om kursblocket, men som inte har tagits upp i föregående frågor.

Tack för din medverkan - kommande årskurser uppskattar din insats!

- Jag vill belysa igen att föreläsningar så som Ljusföreläsningen inte borde utföras på Chalmers. Det kändes väldigt olustigt att bli behandlad som en 5åring från föreläsaren och få frågor som "Varför ska man ha en lampa när man ska läsa en bok?". Det borde vara hög nivå på föreläsningarna med stor faktamängd och hög seriös nivå. (Många föreläsningar är dock jätte bra bör tilläggas!) »
- Tycker att handledarna ska styra undersökningen vi gjorde de två första veckorna mer. Det blev alldeles för fritt "gör en undersökning som ska resultera i en rapport". Men hur? Vad finns det för metoder? Och ställ lite krav! Annars är två veckor alldeles för lång tid, för nu gjorde vi knappt något de två första veckorna och sedan blev det jättelite projekttid kvar till att producera.»
- Tack för en bra kurs!»Kursutvärderingssystem från