ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys, LMA223

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-22
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»2 5%
Cirka 20 timmar»9 26%
Cirka 25 timmar»9 26%
Cirka 30 timmar»9 26%
Minst 35 timmar»5 14%

Genomsnitt: 3.17

- Gick slött i början, men efter det så tog det en riktig fart, skulle varit bättre med ett jämnare tempo.» (Cirka 30 timmar)
- Mer än motsvarande 100%» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»2 5%
75%»12 35%
100%»17 50%

Genomsnitt: 4.26


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 35%
Målen är svåra att förstå»3 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 5%

Genomsnitt: 2.26

- Kunde inte hitta några mål på kurshemsidan..» (Jag har inte sett/läst målen)
- Joakim Becker hängår under första föreläsningen igenom lite snabbt hur kursen är upplagd och hänvisar till kurshemsidan men kan ej finna några kursmål där. » (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 61%
Nej, målen är för högt ställda»10 38%

Genomsnitt: 2.38

- Ser man på kursmålen för "samma kurs" när det gäller DEI, EI, DAI och MAI så är målen rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tycket att man skulle kunna få ut mycket mer om kursen hade varit uppdelad så man fick möjligheten att reflektere över vad man lärt sig.» (Nej, målen är för högt ställda)
- varför lära sig en massa bevis utantill? bättre att lära sig använda sådant som redan är bevisat? (därefter lära sig bevisa det.) » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»7 24%
I viss utsträckning»9 31%
Ja, i hög grad»7 24%
Vet ej/har inte examinerats än»6 20%

Genomsnitt: 2.41

- Jämfört med andra övningstentor, var själva tentan på en helt annan svårighetsgrad. » (Nej, inte alls)
- Problemet här var de övningstentor jag fick(upplagda på pgrm sidan) inför den riktiga tentan följde ett visst mönster i form av hur och vilken typ av uppgifter som kunde tänkas komma. Dessa övningstentor var i princip identiska i sin utformning förutom att siffrorna hade bytits ut. Dessa var tydligen från tidigare Analys kurser med en annan lärare. När jag i efterhand söker rätt på Joakims gammla tentor så ser jag ju att även dessa följer ett visst mönster men då på det som han antagligen känner som mest betydelsefullt i kursen. Det som han vill bedöma utifrån. Men känns orättvist att man lagt ned tid på att lära in/fokusera på det som man tror(blir hänvisad av övningstentorna) skall vara det centrala då detta inte kommer med överhuvudtaget. Om man istället fått Joakims tidigare tentor å där följt hans "röda tråd" så hade iallafall jag sluppit omtenta i höst.» (Nej, inte alls)
- Examinationen testa saker jag inte sett tidigare, varken i ex-tentor eller i boken.» (Nej, inte alls)
- Det var väldigt svårt att veta vad man skulle vänta till skillnad från de som haft kursen på 7,5 poäng. Jag anser att vi skulle fått mer ledning i vad vi skulle plugga på inför tentan då det var en så stor kurs. Tidigare har "gamla tentor" varit helt likvärdiga. Nu kom det istället en chock för många.» (I viss utsträckning)
- Testet var i stor grad för överdrivet svårt. 3 var väldigt väldigt svårt att t.o.m få» (I viss utsträckning)
- Examinationen var mycket dåligt upplagd. De övningstentorna såg likadana ut genom alla år, medans den examinationen som vi fick såg helt annorlunda ut, och var mycket svårare än de föregående årens.» (I viss utsträckning)
- Kunskapsnivån på examinationen var på tok för hög. Vi blev tilldelade gamla tentor där man kunde öva och få lite insikt i vad man kunde förväntas kunna inför tentan, Joakim sa även att nivån kommer ligga ganska lika med dessa. Men vid vårt examinationstillfälle fick vi mardrömsexempel på i stort sett samtliga uppgifter. » (I viss utsträckning)
- Examinationen låg på en sådan nivå jag som faktiskt uppfyller målen inte klarar av den. » (I viss utsträckning)
- Tentamen var ett par snäpp svårare/olik alla de gamla tentorna vi fått/hämtat och övat på... borde hålla liknande nivå från år till år» (Ja, i hög grad)
- Nivån på tentamen var långt över vad sin framgått av undervisning/föreläsing, övningsräkning och äldre tentor.» (Ja, i hög grad)
- Otroligt dåligt att alla de gammla tenterna har varit så lika och inte tagit upp alla delar i kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»10 29%
Ganska liten»14 41%
Ganska stor»7 20%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.08

- BYT LÄRARE» (Mycket liten)
- Hade hellre övning än var på föreläsning.» (Mycket liten)
- Föreläsaren har varit oengagerad, ostrukturerad och mycket dåligt förbered på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Dåligt förklarat. Går igenom allt som boken gör. Kanske kan läraren komma på egna exempel som han tycker är bra istället för att göra bokens exempel som man kan läsa själv.» (Ganska liten)
- Bitvis rörig och svårbegriplig. SI och övningstillfällena har lärt mig mer.» (Ganska liten)
- Allt som gås igenom finns i bok. Ex o.s.v. Skulle hellre se att det som gås igenom är lite av eget från lärarens sida. Dessutom skriver alldeles för intensivt på tavlan vilket gör att man till slut inte hänger med.» (Ganska liten)
- Under föreläsningarna så tog examinatorn upp de exemplen som redan stod i boken, och med inte mycket klarar förklaring än den som redan stod. Kunde varit bättre upplagd då man la förmycket tid på den första delen som inte kom på slutexaminationen. Större vikt borde lagts på själva kursen och mindre på det man skall kunnat från gymnasiet.» (Ganska liten)
- Det är mycket som har tagits för givet i undervisningen. Många gånger hänger man upp sig på bråkräkning istället för det man vill lära sig. Sen känns det inte som att Jocke varit överdrivet engagerat alla gånger. Lite mer glöd tack!» (Ganska stor)
- Det är i huvudsak övningstillfällena som varit till stor hjälp för inlärningen. Mycket bra att det var många övningstillfällen inlagda i kursen för man behöver mycket hjälp. Föreläsningarna däremot har varit ganska bristfälliga, Joakim har en tendens att röra ihop allting så man inte riktigt vet vad som är relevant och icke relevant. Det händer också ofta att han svävar iväg i sina utlägg. Han har svårt att få studenterna engagerade även om man verkligen försöker, han är väldigt monotom på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»8 23%
Ganska stor»15 44%
Mycket stor»8 23%

Genomsnitt: 2.82

- BYT KURSLITTERATUR» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var nästan inte alls till någon hjälp. Exemplen var oklara, och de hoppade över massor av viktiga mellansteg utan att säga varför eller förklara de närmare. och exemplerna var endast över de mest basala uppgifterna och inte över de som man faktiskt skulle behövd lite ledning med. så exemplerna tog endast upp de enklaste fallen, vilket var mycket dåligt och som medförde att det var svårt att lära sig själv med de svårare sakerna.» (Ganska liten)
- Man får i ett ungefär lära sig allt helt själv. Läraren förklarar allt som i boken fast på ett dåligt sätt.» (Ganska stor)
- Ofta kortfattade beskrivningar och för lätta exempel i förhållande till övningsuppgifterna. Men det är ju bra det funnits övningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Men kurslitteraturen har varit otroligt dålig och otydlig. » (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var bra.» (Mycket stor)
- Dock var boken för kortfattad! Behövs bättre förklaringar till lösningar.» (Mycket stor)
- Boken är väl egentligen det enda material man är i behov av, och den har varit till väldigt väldigt stor hjälp.» (Mycket stor)
- Boken har varit godkänd med bra exempel och förklaringar. Den visade sig bli ovärderlig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»6 17%
Ganska dåligt»10 29%
Ganska bra»17 50%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.38

- Se ovan.» (Mycket dåligt)
- Mycket dåligt då de utdelade tentorna inte alls motsvarade den tenta vi sedan fick.» (Mycket dåligt)
- Det utedelade materialet i form av lösningar till gammla tentor innehöll saker som inte ingick i kursen.» (Ganska dåligt)
- för det första så fick vi inte övningstentorna som överensstämde med den som vi faktiskt gjorde. hemsidan var inte till någon större hjälp.» (Ganska dåligt)
- Men att skriva uppdateringar och skriva till exempel "på måndag kan man köpa boken..." och inte skriva vilket datum man lägger upp uppdateringen är väl lite dumt? Hur ska man då kunna veta vilken måndag det gäller? Jag står även frågande till kursmålen. Kan hända att dem finns någonstans men jag har inte lyckats hitta dem iaf. Bra att det lagts ut gamla tentor, men att sedan ha en tenta på en helt annan nivå än de utlagda är mycket frustrerande.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»5 14%
Ganska dåliga»7 20%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»5 14%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 2.82

- Läraren(Joakim) är dålig på förklara samt att det verkar som han inte kan så mycket heller.» (Mycket dåliga)
- Var visserligen inte på alla övningar men när jag var där var det ganska mycket väntan för att få hjälp... speciellt de sista övningarna innan tentan...» (Ganska dåliga)
- Man kunde få hjälp en till två gånger på ett övnings tillfälle. Det skulle vara två lärare men genom läsperioden hade vi bara en vid övningarna. Mycket konstig och väldigt dåligt.» (Ganska dåliga)
- Vissa elever tog upp väldigt mycket tid av övningstillfällena.» (Ganska bra)
- möjligheten fanns där, men svaren var väll lite mer invecklade.» (Ganska bra)
- SI-sesionerna var till stor hjälp. Även de gånger då en extra lärare togs in på lektionerna.» (Ganska bra)
- Mycket bra att det var många övningstillfällen inlagda i kursen för man behöver mycket hjälp. Övningstillfällena i slutet av kursen hade behövt två lärare, vilket var planerat men det infann sig inte två...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.7

- Tack vare sammarbete med kommpisar som man klarat sig egenom kursen.» (Mycket bra)
- Har lärt mig klart mest den vägen.» (Mycket bra)
- Det har varit därigenom som man lärt sig något. Vi har ofta suttit i studiecirklar där man hjälpts åt med uppgifterna. så det har funkat mkt bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 8%
Hög»17 50%
För hög»14 41%

Genomsnitt: 4.32

- Blir tufft med en kurs som har 4 föreläsningar i veckan.» (Hög)
- Blir svårt att lära in så mycket nytt under så kort tid... mycket med 4 föreläsningar i veckan och bara massa nya saker varje gång. kanske bättre o ha kursen uppdelad i Del 1 och Del 2. Så man hinner smälta in det lite mer...» (Hög)
- Mycket snabb tempo.» (Hög)
- Del 2 kunde premieras mer!!! Del 1: 2veckor + dugga??» (Hög)
- Att läsa två kurser sammanslagna till en var inte bra, speciellt då det är en svår kurs. Det hade varit bättre att läsa kursen såsom Elektro och Data gör, i två delar, då skulle man fått dubbelt så lång tid att öva på. Det är självstudierna som ger nåt, föreläsningarna lär man sig inte så mkt på.» (För hög)
- Ty man inte haft möjligheten att reflektera. Är helt onödigt att lägga så många timmar på en kurs när man endå inte har möjligheten att minnas hälften efter tentamen.» (För hög)
- orimligt att klara 10.5hp matte på en tenta, varför inga duggor och bonuspoäng? varför inte dela upp kursen som andra?» (För hög)
- Jag har struntat i parallella kurser och hade ändå inte en susning på täntan så något känns skummt..» (För hög)
- För varje dag så skulle man gjort en massa uppgifter. Vilket man inte kunde då övningarna inte gav så stor nytta då man ej kunde få tillräckligt med hjälp. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 5%
Hög»20 58%
För hög»12 35%

Genomsnitt: 4.29

- Tråkigt när man får prioretera kurser olika när man har en kurs som är dåligt upplagd.» (Hög)
- Andra kursen blev lidande eftersom jag la ner så mycket tid på denna eftersom det är en 10.5p kurs.» (Hög)
- Klart högst hittils» (Hög)
- Tyckte allt för mycket tid lades på 1:a delen. Nästan halva tiden på nåt man redan kunde. Kan lätt halvera denna del å på så sätt ta det lite lugnare och mer ingående när det gäller del 2. Först var det hur lungt som helst för att sedan när det kom "nytt" bli tight som bara den.» (Hög)
- Början var mycket låg, för låg. och slutet var det extremt mycket. Balansen och upplägget skulle behöva ändras genom hela kursen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»11 33%
Dåligt»13 39%
Godkänt»6 18%
Gott»3 9%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.03

- Joakim har enbart haft högläsning på föreläsningarna. Läst innantill ur boken. Inte kunnat svara på frågor osv» (Mycket dåligt)
- Tentan? Vad tänkte han där?» (Mycket dåligt)
- Mest svårbegripliga föreläsningar hitills i kombination med kanske mest svårbegripliga kursen hitills. Plus en överraskningstenta. Kass!» (Mycket dåligt)
- Läraren förklarar dåligt, har dålig attityd samt går igenom allting som kurs litteraturen gör samtidigt är det inte han som skrivit boken. Ibland när han går igenom exempel från boken och får frågor, kan han inte svara på dem.» (Dåligt)
- Det är itne direkt helt dåligt men inte direkt godkänt heller. Saker måste förändras.» (Dåligt)
- Dålig föreläsare, men han är mycket bra att ha på övningstillfällena. » (Dåligt)
- Kursen omfattar mycket som är intresant men då man inte får möjligheten att lära in saker ordentligt pga det höga tempot och oförberädda lärare med dålig överblick i kursen.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Si»
- övningstillfällena»
- Kurslitteratur»
- Det är inte så mycket som är värt att spara men om det skulle vara något så är det antalet övningstillfällen som varit bra.»
- Inte mycket, men antalet räkneövningar var bra.»
- ingenting»
- Mycket lärarledd räknetid.»
- övningarna!»
- Kurslitteraturen»
- ...»
- utdelar material på hemsidan. Slå inte ihop två delar. Blev helt eneklt för mycket DEL 1 för sig och DEL 1 för sig och DEL2 för sig är nog mycket bättre. Blir för jobbigt annars.»
- Alla föreläsningar.»
- Övningstillfällen är väldigt bra»
- Övningar!»
- upplägget med att det är sållat mellan alla uppgifter så man vet vilka som är de viktigare att kunna.»
- Många övningstillfällen!»
- Antalet lektioner och SI-sessionerna. Många lektioner är bra! det ger större möjlighet till hjälp.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dela upp kursen i två delar igen! Duggor.»
- Tydligare mål»
- Att dela upp kursen i mindre delar. skulle också varit bra med en tydligera lärobok, eftersom denna bok uteläåmnade många viktiga steg på väg som gjorde att det var svårt att förstå exemplerna.»
- Kurslittraturen, läraren»
- Lägre tempo»
- Kurslitteraturen, tentornas uplägg, gärna duggor, tempot som varit alldeles för högt.»
- Joakim... Hade behövt gå en pedagogisk kurs.»
- Bör införas en dugga, eventuellt borde kanske kursen delas upp i 2 delar, speciellt med tanke på att många har problem med just matte.»
- Dela upp kursen tycker jag faktikst! Ha en dugga minst!»
- Antingen att läraren får en kurs i hur man lär ut och agerar som lärare. Eller helt enkelt byta läraare. Finns många exempel på bra lärare som t.ex. Håkan Blomqvist.»
- En 10,5 poängs kurs kräver bättre lärare, Kollar man på resultaten så lägger man märke till att det är för många studenter som får underkänt och det är inte studenternas fel»
- Se komentarer...»
- inför duggor och bonuspoäng till tentan. helst skulle jag se att det va minst 1 dag i veckan med 2 lärare på övningarna också.»
- Efterlyser DUGGOR!!!! Kan bara bli bra, bättre! Om inte annat U/G duggor! Hjälper en otroligt mycket med att hålla tempo!!!!! Samt att de övningstentor som ges ut speglar det som av läraren anses viktigt. Joakims del: Sina egna tentor!»
- tentan bör innehålla moment man fått öva på, läraren bör inte köra högläsning ur kurslitteraturen som föreläsningar»
- Tentan»
- Bättre förberedda föreläsningar. Duggor och system med bonuspoäng.»
- Man kan inte dela ut 10 gamla tentor som ser ut på ett visst sätt och sedan ändra om helt inför den riktiga tentan... Och så var boken väldigt opedagogist.»
- Genomgångar, Exemplena på tavlan. Minst två lärare vid övningarna. Mer djupare genomgångar på lektionstid.»
- Lägg mindre tid på del 1 i boken, ta bara med det viktigaste. Vi har redan gått igenom allt där. Det är del 2 vi måste lägga tid på!»
- Tentamen»
- Bättre planering. Mindre tyngd på det man redan kan, alltså del ett som inte ens kommer på examinationen. mindre nytt en vecka innan tenta veckan, det är omöjligt att lära sig någonting nytt så sent in på kursen. så bättre upplägg, mer tyngd och tidigare på de partierna som faktiskt är nya i kursen.»
- Byt föreläsare!»
- Bättre struktur på förläsningarna, mer engagemang. Eftersom det är en grundkurs kanske man borde prioritera mer pedagogik i undervisningen.»

16. Övriga kommentarer

- Varför fick vi inga duggor?! Bra sätt att veta var man ligger till och en sporre i pluggandet.»
- De övningstentor som delades ut var mycketmycket olika med den tenta som hölls. Hade vart mycket bättre att inte dela ut några med tanke på att examinatorn ha bytts.»
- Tentan var något svårare än tidigare års övningstentor»
- Förstår inte varför det inte gavs ett endaste tillfälle till en dugga eller två???? När det verkar vara det i övriga mattekurser. »
- Mest besviken på läraren.»
- skrev fel på mekaniken. det var denna kurs som de gamla tentorna var mycket missvisande hur våran tenta såg ut.föreläsarn för virrig som sagt.besviken.»
- Tentan var väldigt mycket svårare än övningstentorna.»
- Om tentorna helt görs om får man nog skriva någon övningstenta och lägga ut med? Tråkigt när man satsar och lägger ner sig, skippar andra ämnen, bara för att få en närmast övermänsklig tenta..»
- Hade underlättat mycket om man hade haft duggor på denna kursen. Då ser man mycket fortare om man ligger efter eller inte.»
- Som tidigare nämt var nivån/svårighetsgraden tentamen chockerande högre än vad som kunde förväntas med tankte på undervisning/föreläsningar och utdelat material»
- En examinator som tycker det är någorlunda kul med undervisning skulle underlätta ens egna motivation markant. och lite bättre pedagogik när man frågar något skulle inte heller skada alls.»


Kursutvärderingssystem från