ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-2 Diskret matematik IT, TMV200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-01-22 - 2010-01-31
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp

1. Viklet program går du på?

29 svarande

Informationsteknik»24 82%
Dataingenjör»3 10%
Annat program»2 6%
Fristående kurs»0 0%

Genomsnitt: 1.24

- Jag läser på halv/kvartsfart - måste arbeta samtidigt. Tror att jag är registrerad som student på senare del av program.» (Informationsteknik)
- När jag gick på kursen så gick jag på Z.» (Informationsteknik)
- Kursen kändes inte som den var ämnad oss. Övningar och föreläsningar knöt an IT"s tidigare introduktionskurs.» (Dataingenjör)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»10 37%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.29

- Vet ej/kommer ej ihåg» (?)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»4 13%
25%»2 6%
50%»3 10%
75%»6 20%
100%»14 48%

Genomsnitt: 3.82

- Många moment såsom "konstruera egna uppgifter" kändes som något ditsatt enbart för att få de nya studenterna i IT att börja sammarbeta och lära känna varandra.» (50%)
- Gick inte på vissa övningstillfällen.» (75%)
- Tycker övningar och sådant är väldigt givande!» (100%)
- Missade någon föreläsning, men gick annars på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 44%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 33%

Genomsnitt: 2.4

- Har inte tänkt något kring målen» (?)
- Kan inte påminna mig att jag har sett målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- 60% av uppgifterna på tentamen fanns inte med kurslitteraturen (boken).» (Målen är svåra att förstå)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- 3 poäng i diskret matte på dataingengörsprogrammet borde göras om till 7.5 poängs kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 45%
Ja, i hög grad»12 54%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- Tentan hade ett par uppgifter som inte kändes fullt sammanknutna med den typen av uppgiter som arbetades med under själva kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»6 21%

Genomsnitt: 2.71

- Har inte deltagit.» (Mycket liten)
- Rätt rötet att gå på föreläsningar där lärarens undervisningstakt är som om hon föreläste för 10-åringar» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gick inte på djupet. Mycket hoppades över och endast enkla exempel gicks igenom (Jämför med tidigare kurs i diskret matematik som gick på lindholmen).» (Ganska liten)
- Beror i stor del på att jag är en person som lär sig något bättre på egen hand.» (Ganska liten)
- Framförallt övningar, jag tror matteföreläsningar överlag är väldigt svåra... Fast de skall ändå finnas! På föreläsningarna hinner jag i stort sett bara skriva ner anteckningar men det är ändå väldigt bra att i efterhand ha föreläsningsanteckningar att jämföra med kurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Jag var närvarande på lektionerna när jag läste kursen första gången. Känns som en bra ingång till matematiken - problemet är bara att det är så mycket mer jag blir nyfiken på.» (Ganska stor)
- Föreläsaren var en av de bästa jag haft under min tid på chalmers. Hon var motiverad och det gav jättemycket att delta på föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Hade aldrig klarat av att lära mig detta själv...» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»9 32%

Genomsnitt: 2.85

- Genomröten bok, vilket ni antagligen redan visste, eftersom ni fick samma kritik föregående diskretkurs som också hade samma bok.» (Mycket liten)
- Boken var/är kass, så opedagogisk en bok någonsin kan bli. Man blir bara förvirrad av den.» (Mycket liten)
- Relativt stor Men det finns saken på nätet också att använda» (Ganska liten)
- som sagt, större delen av kursen behandlades inte i boken. Det var svårt att veta vad som ingick i kursen.» (Ganska liten)
- Boken kändes rörig och svårläst.» (Ganska liten)
- Ett par tryckfel i Lemurells bok gjorde olyckligtvis vissa koncept svårförstådda. Mer specifikt beskrivningen av algoritmen för att hitta Bezouts identitet.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.03

- Så som varandes "utanför" (och lågpresterande) så känns det lite jobbigt med kursadministrationen - jag vill på ett lätt sätt bli registrerad, anmäla mig till tentamen och få igång en studiefart, inte behöva kommunicera med studievägledare o dyl.» (Mycket dåligt)
- Det var svårt att veta vad som var viktigt i kursen. Viktiga saker blandades med oviktiga.» (Ganska dåligt)
- Föreläsningsanteckningar hade ju inte varit fel.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»11 39%
Har ej sökt hjälp»6 21%

Genomsnitt: 3.71

- Frågade om hjälp om uppgift i boken när vi skulle göra egna uppgifter, kunde ej få hjälp då.» (Ganska dåliga)
- Pluspoäng till kryssuppgiftsledarna. » (Ganska dåliga)
- Övningarna var bra.» (Ganska bra)
- Bra övningsledare!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»19 67%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.85

- Studiekamraterna visste mer än läraren.» (Mycket bra)
- Jag upplever att det fungerar bra om det skulle behövas. Det är ju bara att fråga!» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 11%
Lagom»16 59%
Hög»6 22%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Det är ett högt tempo» (?)
- kunde mycket sedan innan» (Låg)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»17 62%
Hög»7 25%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25

- När jag tidigare, för ett par år sedan läste kursen första gången, så upplevde jag att det var ett högt tempo (då jag samtidigt arbetar på en IT-Suport ca 20 tim/v.)» (?)
- är omregistrerad på kursen. läste algoritmer paralellt.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»11 39%
Gott»8 28%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.46

- Jag har ingen behållning av kursen.» (Dåligt)
- Svårt att läsa vad läraren skrivit på tavlan. Redovisning av x-uppgifter: Skulle vara klart och säker på sina uppgifter, många var inte det så då fick de hjälp med hur de skulle förklara det.» (Dåligt)
- Jag är jättesugen på att läsa mer matematik !!!» (Gott)
- Väldigt bra med avsnittet om RSA.» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inget»
- Kryssuppgifterna motiverade till att förstå ämnen på djupet.»
- Föreläsaren.»
- Upplägget med bonuspoäng gör att man mer eller mindre tvingas vara aktiv under hela perioden, vilket är positivt.»
- Jag tycker idén med att lösa uppgifter och få poäng är bra, det gör att man har chans få bättre förståelse och samtidigt hjälp.»
- Avsnittet om RSA.»
- Kryssuppgifterna lärde jag mig en hel del på och fick mig att hänga med bra under kursens gång.»
- Kryssuppgifter»
- Bonuspoäng eftersom de sporrar en.»
- Genomgången på övningarna och kryssuppgifterna»
- De uppgifter man skulle skriva själv i grupper. Det gav god möjlighet till att utforska varje område och skaffa sig djupare förståelse i det.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Plocka bort egna uppgifter och kryssuppgifter. Byt kurslitteratur till litteratur som följer kursen. Bara en sådan sak som att man ej fick redovisa kryssuppgifter på andra tillfällen (vid övningar) än just på fredagar!? VARFÖR?! VARFÖR!? Detta var med råge de sämsta kursupplägget jag varit med om, inte bara det att det varit dåligt för min inlärning, det har även varit ett stort, onödigt irritationsmoment. De kurser som haft duggor, har både tentamenresultat och behållning av kursen varit mycket bättre. Inte bara precis vid kursens slut utan även på längre sikt. (kunskaperna sitter bättre)»
- Kurslitteraturen»
- För lite räkneuppgifter, nästan endast teori både i kurslitteratur och på föreläsningarna.»
- Jag tycker att man bör kunna välja att antingen göra dessa poänguppgifter eller att avstå från att göra dem. Om man inte gör dem så har man ju en underläge redan från starten utan att man har gjort något.»
- Använd hellre slides på projektorn än att krafsa på overheadblad som ingen hänger med i.»
- Att skriva egna uppgifter tycker inte jag gav särskilt mycket.»
- Läraren, boken, tentan.»
- Tentan hade nån/några konstiga frågor.»
- Jag skulle vilja se ett lite, lite högre tempo på föreläsningarna.»
- Kurslitteraturen. Skaffa en bok som är begriplig.»

17. Övriga kommentarer

- Byt ut kryssuppgifter mot duggor!»
- Upplägget av kursen, med dess olika teman, kändes väldigt välstrukturerat och genomtänkt, och det gynnade min inlärning avsevärt. Även övningstillfällena fungerade ypperligt, och övningsledarna var mycket duktiga. (Jag vill speciellt lovorda övningsledaren vars grupp jag hade turen att hamna i, Jakob Hultgren, som endast bör beskrivas som beundransvärd och inspirerande.)»
- Mycket bra kurs.»
- Var på en föreläsning, köpte boken, såg inte hur jag skulle kunna ha användning av kursinnehållet, struntade i kursen.»


Kursutvärderingssystem från