ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik & hållfasthetslära del 1, 2009/10, MTM020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-14
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Per-Åke Jansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

81 svarande

Högst 15 timmar»8 9%
Cirka 20 timmar»16 19%
Cirka 25 timmar»28 34%
Cirka 30 timmar»19 23%
Minst 35 timmar»10 12%

Genomsnitt: 3.08

- Sjukdom under majoriteten av perioden har förhidnrat studier i större utsträckning» (Cirka 20 timmar)
- mer än vanligt» (Cirka 25 timmar)
- konstant plugg till kl 19 varje dag + helger» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»3 3%
25%»1 1%
50%»4 5%
75%»24 30%
100%»48 60%

Genomsnitt: 4.41

- de är bra:D» (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

80 svarande

inte alls»7 8%
någorlunda»32 40%
ja»41 51%

Genomsnitt: 2.42

- Det kändes helt nytt, men man hade med sig lite i bagaget.» (någorlunda)
- Mycket med enheter och formler för krafter mm som va knackigt i början. Annars okey» (någorlunda)
- Mek-hållf från gynmasiet var till stor hjälp.» (ja)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

80 svarande

instämmer inte alls»1 1%
instämmer delvis»22 27%
instämmer helt och hållet»57 71%

Genomsnitt: 2.7

5. Har kursens mål framgått?

80 svarande

nej, inte alls»2 2%
någorlunda»24 30%
ja, men kunde varit tydligare»28 35%
ja, tydligt»26 32%

Genomsnitt: 2.97

- Jag har inte letat» (någorlunda)

6. Hur begripliga är kursens mål?

78 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 17%
Målen är svåra att förstå»4 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»36 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 30%

Genomsnitt: 2.89

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

74 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»67 90%
Nej, målen är för högt ställda»7 9%

Genomsnitt: 2.09

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

77 svarande

Nej, inte alls»3 3%
I viss utsträckning»23 29%
Ja, i hög grad»44 57%
Vet ej/har inte examinerats än»7 9%

Genomsnitt: 2.71

- Delar av tentamen hade "onödiga" delar, delar som inte visade några ämneskunskaper, men däremot försvårade beräkningarna. (uppgift 2)» (I viss utsträckning)
- Samtidigt som denne innehöll en del standard uppgifter (vad som borde examinaras!), var en väsentlig del vad som lagts lite vikt på. tentamen var helt enkelt god nog, vilket kan ses av nästan 60% underkända.» (I viss utsträckning)
- Är väl svårt att täcka in en hel kurs på fem uppgifter...» (I viss utsträckning)
- Ja,men tentan var i svåraste graden.» (Ja, i hög grad)

9. Vad anser du om examinationsformen, övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

80 svarande

Dålig»3 3%
Acceptabel»28 35%
Bra»49 61%

Genomsnitt: 2.57

- Feta avdrag pga följdfel känns inte ok. följdfel=1p avdrag av 5, inte 4 av 5! ffs, ge oss matlab istället så blir det inte följdfel.» (Dålig)
- tidigare skrivningar har hållit samma stil, bra uppgifter. denna kändes onödigt tillkrånglad.» (Dålig)
- För många special fall» (Acceptabel)
- eventuellt skulle det kunna finnas veckoproblem att lösa hemma och diskutera i övningarna eller liknande.» (Bra)
- dödar effektivt viljan att ta det lugnt» (Bra)
- Bra med duggor!» (Bra)


Undervisning och kursadministration

10. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

80 svarande

inga eller få»4 5%
runt hälften»9 11%
de flesta»67 83%

Genomsnitt: 2.78

- p.g.a. sjukdom» (inga eller få)
- omotiverande föreläsningar.» (runt hälften)
- folk är kassa på passa tiden. föreläsaren dålig på att få folk att respektera detta. föreläsaren gav för lite ljud ifrån sig dvs hördes dåligt, även för folk längre fram. » (de flesta)

11. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»15 18%
Ganska stor»43 53%
Mycket stor»15 18%

Genomsnitt: 2.82

- fruktansvärt dålig från föreläsaren och hjälpledarna. det mesta fick man gissa sig fram till för att NI inte vill hjälpa till 100%. det behövs eftersom vi ska LÄRA oss kursen. Tyvärr kan vi den inte från början..» (Mycket liten)
- informationen har svårt att nå ut när föreläsaren tycks ovillig att skapa rapport.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var inte särskilt givande enligt min åsikt. Mer exempel från verkligheten önskas. Att bara härleda i 2timmar väcker inte mitt intresse för att lära mig mer..» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. M1:s bästa föreläsare hittils.» (Ganska stor)

12. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

80 svarande

inga eller få»5 6%
runt hälften»8 10%
de flesta»67 83%

Genomsnitt: 2.77

- p.g.a. sjukdom» (inga eller få)
- möller is the shit, dvs mycket bra. borde hålla i en kurs... » (de flesta)
- Bra» (de flesta)
- snabbt och opedagogiskt» (de flesta)

13. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

78 svarande

Mycket liten»3 3%
Liten»7 8%
Stor»42 53%
Mycket stor»26 33%

Genomsnitt: 3.16

- var hos möller» (Stor)
- Peter» (Stor)
- ml 12 tror jag, anders!» (Stor)
- Tomas bodström?» (Stor)
- Anders B. Riktigt bra som övningledare!» (Mycket stor)
- ML 12» (Mycket stor)

14. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

79 svarande

inga eller få»31 39%
runt hälften»17 21%
de flesta»31 39%

Genomsnitt: 2

- p.g.a. sjukdom» (inga eller få)
- räknade mest på egenhand med vänner» (runt hälften)
- Gärna fler räkneövningar samt fler pedagoger på dessa.» (de flesta)

15. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»24 30%
Ganska liten»22 28%
Ganska stor»24 30%
Mycket stor»8 10%

Genomsnitt: 2.2

- inte vart på nån» (Mycket liten)
- satt och pluggade själv eller med klasskamrater istället» (Mycket liten)
- De gånger jag var där var det bra» (Ganska stor)
- Bör vara fler räknestugor i ett så svårt ämne som mek och hållf.» (Ganska stor)
- Hjälpte mig mycket då det var näst intill enda tillfället att få ordentligt med hjälp.» (Mycket stor)

16. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära.

79 svarande

nej, inte alls»9 11%
ja, men kan göras bättre»28 35%
ja»42 53%

Genomsnitt: 2.41

- Det tillförde ingen kunskap inom hållf. men matlab skall väl in överallt.» (nej, inte alls)
- det va matlaben som var svår inte själva uppgiften» (ja, men kan göras bättre)
- Kan bli lagt upp till att göras mer generellt, så att man lär sig hur det görs i senare kurser» (ja, men kan göras bättre)
- tog 2 timmar att göra den. Skit enkel var den.» (ja, men kan göras bättre)
- Den var väldigt lätt jämfört med tentan och då menar jag INTE att projektuppgiften borde göras svårare.» (ja, men kan göras bättre)
- De olika övningsledarna hade väldigt olika krav för godkänt på uppgiften.» (ja, men kan göras bättre)
- VÄLDIGT lärorikt! Rolig och intressant uppgift också! UPPSKATTAT! :)» (ja)
- Tycker att man skulle haft en bättre upplägg av laborations- och redovisningstillfällen, speciellt det senare. För många var antalet redovisningstillfällen oklar, vilket gjorde att det blev knappt med tid för många mot slutet. Det blev stressig för övningsledarna.» (ja)
- En av de bättre aspekterna i denna kurs» (ja)
- Första kursen förutom matlab som jag faktiskt tyckte det var en vettig uppgift.» (ja)
- tycker den var kanon.» (ja)
- Projektuppgiften bör ge i alla fall 1,5 hp.» (ja)
- ok. lagom» (ja)
- jag tycker projektuppgiften var bra då den låg på en lagom nivå jämfört med många andra kursers projektuppgifter» (ja)

17. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

77 svarande

5-10»30 38%
10-15»26 33%
15-20»13 16%
20-25»6 7%
mer än 25»2 2%

Genomsnitt: 2.01

- 2h» (5-10)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Mekanik av Grahn och Jansson varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»8 10%
Ganska liten»30 38%
Ganska stor»29 37%
Mycket stor»11 14%

Genomsnitt: 2.55

- I huvudsak uppgifterna» (Ganska liten)
- ledningar och tydliga svar till uppgifter saknas. kör man fast så är man fast för evigt.» (Ganska liten)
- Dock när jag läste i efterhand fanns det massa bra grejer som hade varit till stor hjälp tidigare i kursen. » (Ganska liten)
- Lite luddig, väldigt dåligt facit.» (Ganska liten)

19. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»5 6%
Liten»10 12%
Stor»46 58%
Mycket stor»18 22%

Genomsnitt: 2.97

- Den har inte hjälpt för inlärning, men man slog ju upp en massa saker i den.» (Liten)
- Bra referens för att kolla härledningar» (Stor)

20. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

79 svarande

Mycket liten»15 18%
Liten»19 24%
Stor»29 36%
Mycket stor»16 20%

Genomsnitt: 2.58

- Skulle eventuellt kunna vänta med att rekommendera den en läsperiod, för att på så sätt sprida ut kostnaderna på studenterna.» (Mycket liten)
- Större användning i nästa kurs. » (Mycket liten)
- Dåligt häfte!!! Utöka facit så det ät lättare att förstå processen! facit från duggor och tentor är bra. säger vad det man gör och jag förstod då var man gjorde. men tentorna gjorde man ju inte förrän i slutet och då önska man ju att man visste det tidigare. Ett bra facit hjälper oerhört mycket!» (Mycket liten)
- Mycket bra information i denna, fast inte så mycket som vedrör M&H 1» (Liten)
- Det borde antingen vara utförligare svar eller en del enklare frågor. Det är psykiskt nedbrytande att sitta i 5 timmar och inte klarat en enda uppgift i stort sett» (Liten)

21. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

78 svarande

Mycket liten»11 14%
Liten»27 34%
Stor»32 41%
Mycket stor»8 10%

Genomsnitt: 2.47

- Vilka föreläsningsanteckningar??» (Mycket liten)
- slöseri med papper. enda nyttiga, skrivna materialet har varit övn.ledarnas mappar på nätet.» (Mycket liten)
- Inte fått så mycket..» (Liten)
- Matrisformulerad förskjutningsmetod var bra» (Stor)

22. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

79 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»50 63%
Mycket bra»25 31%

Genomsnitt: 3.24

- men saker kan gärna dyka upp 24h innan» (Ganska bra)


Arbetsklimat

23. Hur trivs du med att studera mekanik och hållfasthetslära?

79 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Så där»18 22%
Bra»38 48%
Mycket bra»20 25%

Genomsnitt: 2.94

- svårt, uppgifter från räkneövningarna är inte alltid lika dana som de vi ska räkna själva » (Så där)
- folk kan ju inte passa tider... » (Så där)
- För högt tempo.» (Så där)
- Svårt men intressant ämne.» (Mycket bra)

24. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

79 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»9 11%
Ganska bra»32 40%
Mycket bra»21 26%
Har ej sökt hjälp»15 18%

Genomsnitt: 3.48

- under övningstimmarna var det fullt upp med att visa uppgifter på tavlan. hade chans att fråga i rasten (men det var ju på sin rast) men då frågade alla andra. mer tid för frågestund på övningstimmarna och skippa räknestugor och använd den tiden för tal» (Ganska dåliga)
- Det är svårt att fråga för alla vill ställa frågor på den lilla tid som rasterna ger och det är oftast inga korta frågor.» (Ganska bra)
- Skulle kunna vara mer schema lagd tid för frågor, t.ex. räknestugor.» (Ganska bra)
- övn.ledarna bra» (Ganska bra)
- Jag tror en lite "mjukare" attityd mot studenterna skulle göra gott. Att känna att man kommer bli dumförklarad för en fråga gynnar inte arbetsklimatet.» (Ganska bra)

25. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»14 17%
Mycket bra»60 75%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.75

26. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

79 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 21%
Hög»48 60%
För hög»14 17%

Genomsnitt: 3.96

- Det sas att man inte behövde göra alla frågor men om man inte kan frågorna vill man gärna lösa dem så man lägger väldigt mycket tid men det räcker ändå inte.» (För hög)
- Pluggat 90% mek/hållf, 10% algebra, U på mek/hållf och 4 på linalgebran...» (För hög)

27. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

79 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 27%
Hög»50 63%
För hög»6 7%

Genomsnitt: 3.77

28. Skulle du önska att läsperioden förlängdes med en vecka?

Idag läser vi på Chalmers 15 högskolepoäng på 8 veckor (7 veckor plus en tentamensvecka). Normal studietakt är 15 högskolepoäng på 10 veckor.

77 svarande

nej»45 58%
ja»32 41%

Genomsnitt: 1.41

- Absolut INTE!» (nej)
- jag gillar att hålla tempot uppe» (nej)
- Det ska vara högt tempo på en så här högklassig högskola. Om alla klarar sig så är det ju ingen bedrift att ha tagit sig igenom utbildningen.» (nej)
- Det beror på vad det skulle få för konsekvenser för loven. Att få kortare lov skulle göra att det inte var värt det, för loven är väl behövda efter våra studieperioder.» (nej)
- Man har en viss förmåga att plugga mycket dom sista veckorna och det tror jag man kommer göra även om man ändrar tiden, så det skulle inte spela någon roll.» (nej)
- Högt tempo, men man får längre lov.» (nej)
- Det kommer bli lika hög belasting i alla fall. Inget i början MASSOR i slutet, oasvett hur många veckor.» (nej)
- Korta ner jullovet!» (ja)
- man hinner inte ha en fritid vid sidan av skolan vilket påverkar skolarbetet negativt!» (ja)
- Då skall denna vecka vara helt fri från föreläsningar. Så var det när jag läste tekniskt basår och jag kan säga att man lär sig MYCKET mer när man får tid att smälta det man har lärt sig och får tid att plugga ordentligt inför tentan. » (ja)
- En vecka extra mer inriktad på repetetion och övningar skulle förmodligen hjälpa många uppnå tentamensmålen» (ja)
- DEFINITIVT! Alla och alltid. så att saker hinner sjunka in och det inte blir bara en massa korvstoppning!» (ja)
- bra med jullovet, men jag ser inte varför man inte kan gå minst en vecka till på våren» (ja)
- tufft att hinna med ibland. men ändå nej..» (ja)


Sammanfattande frågor

29. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

79 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 7%
Godkänt»22 27%
Gott»42 53%
Mycket gott»9 11%

Genomsnitt: 3.68

- Se övriga kommentarer» (Dåligt)
- Under föreläsningarna får man känslan av att Per-Åke säger dom viktigaste sakerna lite tystare och fortare för att folk som inte har koncentrationen på topp ska missa dom bitarna. Det är omotiverande att inbilla sig att läraren försöker "sätta dit en". Poängtera gärna viktiga saker extra mycket. » (Dåligt)
- bra kurs men personalen som gör kursen kunde varit mer hjälpsamma.» (Godkänt)
- den var svår» (Gott)
- Kul» (Gott)
- En mycket bra kurs som kan dock vara svårbemästrad!» (Mycket gott)

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hållf boken»
- Per-Åke och hans uppfostringsblickar integrerade i undervisningen, samt Peter Möller med sina arga mothugg. »
- Duggor, räkneövningar och räknestugor»
- Väldigt pedagogisk föreläsare som borde vara kvar! Man förstår precis vad han menar.»
- räkneövningar»
- Räkneövningarna»
- dugga-systemet»
- MATLAB-prosjektet, men kan gärna utvidgas! »
- projektet!!!»
- Räknestugorna»
- projektuppgiften»
- Räknestugorna»
- Omfattningen projektuppgift»
- Projektuppgiften»
- Öviningar»
- Duggor, räknestugor.»
- Projektuppgiften»
- duggor o dyl. är mkt. viktigt.»
- övningstentamen»
- räkneövningar»
- Projektet bör vara kvar men kanske kan omformas så det behandlar lite mer än fackverk. Personligen tycker jag att projekt ger en djupare förståelse vilket är bra.»
- Projektet»
- Övningsskrivningarna»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningen»
- Gör övningarna mer pedagoggiska. Veckans problem i Mek 2 verkar bra.»
- Boken i hållfasthetslära är inte så bra, tycker jag iallafall»
- föreläsningarna bör bli tydligare, kan aldrig göras för tydligt vad som är målet med just den föreläsningen och sätta in det i ett sammanhang.»
- Inget speciellt »
- lättare räkningsövningar ( bättre lösningsförslag så man förstår räknegången)»
- Peters utlärningsförmåga är inte den bästa.»
- om möjligt lägre tempo»
- Enelund eller Möller till föreläsare?»
- När man skulle göra projektuppgiften, var det lika mycket att räkna utöver, så det blev ganska stressigt just då. En förändring?»
- Förelästare»
- Mek. o Hållf.-övningarna bör direkt efterföljas av en räkneövning där studenterna får räkna själva och kan få hjälp av lärare. Jag kände att den "hjälp" jag fick av övningsledare mm. var otillräcklig. Kanske skulle fler övningsledare vara att föredra. Speciellt under räkneövningarna då det är väldigt många som behöver hjälp samtidigt.»
- Inget speciellt»
- Svårt att säga, det var en svår kurs. Hade svårt att hålla isär mekaniken från hållfen och avgöra hur mycket tid som behövdes läggas ner på resp. del.»
- jag skulle gärna se att det fanns material för kortare instuderingsuppgifter. Mycket av de vi gjorde blev så omfattande och ibland omständigt»
- somliga måste inse att elever kommer till föreläsningar för att lära sig, inte för ett tråkigt bemötande!»
- tid på övninglektionerna att fråga om hjälp. första delen på tavlan andra delen räkna själv och chans att be om hjälp!»
- Mer exempel från verkligheten! Jag tycker personligen det är lättare att lära sig då.»
- Jag hade önskat att den nogranna förklaringen av de olika stöden (rullstöd m.m) kom före första duggan, eftersom de kunskaperna behövs från början och de är inte så självklara för alla. »
- Vet inte.»

32. Övriga kommentarer

- Nej»
- nej»
- finns en "skeptisk" lärare som har en viss attityd mot elever, särskilt mot tjejer. han kan ju börja erkänna när han har fel och ge uppmärksamhet mot tjejer när man ber om hjälp. vi är också intresserade! en gång hos han och sen aldrig mer!!»


Kursutvärderingssystem från