ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt13 - Styrprojekt, LEU075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»3 18%
Cirka 20 timmar»9 56%
Cirka 25 timmar»2 12%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.18

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 12%
75%»2 12%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 43%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 56%

Genomsnitt: 3.56

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»12 75%
Nej, målen är för högt ställda»3 18%

Genomsnitt: 2.12

- Tycker att nivån direkt var för hög.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»2 12%

Genomsnitt: 2.93


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»4 25%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 2.93

- Högt tempo på föreläsningarna, kunde börjat med mer "basic stuff".» (Mycket liten)
- Hög nivå direkt på föreläsningarna, hade inga förkunskaper vilket gjorde det svårt att förstå ens det som gicks igenom på första föreläsningen. Föreläsningarna gick ofta väldigt fort.» (Ganska liten)
- hjälpen under labbarna har man lärt sig mer utav » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3

- Inte jättebra kurslitteratur. Väldigt mycket att läsa, svårt att ta in all info. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 68%
Mycket bra»5 31%

Genomsnitt: 3.31

- Titta igenom kurs-PM:et till nästa år så att det som står där stämmer överens med vad ni tänkt genomföra. Till exempel delinlämningar.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- kunde varit att man haft ett tillfälle, ca 1 timme, innan varje labb där man kunnat få hjälp och gå igenom för att se om man förstått. kan vara dagen innan så man får försöka komma på utan hjälp hur man ska göra. » (Ganska dåliga)
- Men det var ju meningen att man inte skulle få så mycket hjälp.» (Ganska dåliga)
- Göran Hult är en bra och pedagogisk lärare. Morgan också men honom hade jag ej som handledare.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»8 50%
Hög»6 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 6%
Lagom»8 50%
Hög»7 43%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.37


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 31%
Gott»6 37%
Mycket gott»5 31%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra lärare.» (Godkänt)
- Rolig kurs, men kände väldigt mycket stress och ångest då jag och min labbpartner ej hade några förkunskaper. » (Godkänt)
- Väldigt intressant.» (Mycket gott)
- väldigt anpassat för arbetslivet, bra!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Handledarna, upplägget med labbarna, sättet som projektet redovisades på. Jättebra att man fick utdelat en planering med vad som skulle vara gjort när, underlättade!!»
- Göran Hult»
- Öppenheten för olika och individuella lösningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mera föreläsningar, gärna starta på lägre nivå. »
- Lägre nivå på föreläsningarna, att det hinner gå lite fler föreläsningar innan själva labbmomenten började.»
- Jag hade önskat att få ta del av de andra gruppernas projekt så att man kunde lära sig lite om deras system också. Det hade varit intressant.»
- mer engelska»

16. Övriga kommentarer

- För svårt direkt om man inte hade några förkunskaper. Hade varit bra att börja föreläsningarna på en lägre nivå, och kanske försöka förklara lite mer exakt vad den delen man föreläser om har för funktion i projektet. Har man aldrig hört ordet AD-omvandlare innan är det inte lätt att fatta vad det handlar om bara genom att höra hur man ska koppla det. Kanske vore bra att ha lite mer inledande under första labben, på en projektor exempelvis, och återkoppla till det som sagts på föreläsningarna. Typ "i det här programmet skriver ni med programspråket xx som jag pratade om på föreläsningen", och att man får lite mer utpekat vilka fysiska delar i labbsalen som är vad.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från