ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1 10/11 Värme- och ventilationsteknisk projektering, LBT340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-22 - 2010-11-07
Antal svar: 12
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

1) Förstå konsekvenser av olika krav på inomhusklimatet i form av erforderliga tekniska system och resulterande energibehov för drift

2) Beräkna dimensionerande värme- och kyleffektbehov samt erforderliga ventilationsluftflöden vid givna krav på inomhusklimatet

3) Redogöra för hur olika typer av värme- och ventilationssystem är uppbyggda

4) Genomföra vissa av de beräkningar som krävs vid detaljdimensionering av värme- och ventilationssystem

5) Redogöra för hur man bygger upp system för att hindra rök- och brandgasspridning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

12 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 58%

Genomsnitt: 3.25

- Eftersom större delen avkursen var ett projekt var det lite svårt ibland att se vad som var förväntat att kunna. Men allt löste ju sig i slutändan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 18%
Ja, i hög grad»9 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 25%
Mycket stor»9 75%

Genomsnitt: 3.75

- Väldigt bra konstruktionsuppgift.» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»1 8%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»4 33%
Mycket stor»1 8%

Genomsnitt: 2.41

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 16%
Ganska bra»7 58%
Mycket bra»3 25%

Genomsnitt: 3.08

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

12 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 8%
Lagom»10 83%
Hög»1 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

12 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»12 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- har fungerat väldigt bra med flera konsulter och lärare tillgängliga för frågor» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

12 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 8%
Mycket bra»11 91%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.91

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»4 36%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 3.9

- Miljötekniken som slukade resterande tid...» (Hög)
- Alldeles för hög, men det är främst Miljöteknik som är så tidskrävande och Industribyggnad också.» (För hög)
- eftersom jag läste både miljön och industri samtidigt och industrin tog tid som om det vore en 7,5 poängs kurs fast det bara var 3.» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konsulternas medverkan.»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Konsulterna.»
- Konsulter, Arbetsuppgiften, Tentan. »
- Kursen som helhet är väldigt bra som den var nu.»
- Upplägget som var mycket bra, roligt och intressant att ha konsulter med under kursen»
- Konsulterna»
- Labben i Kemihuset. Man fick verkligen en uppfatting hur saker såg ut och hur olika saker hänger ihop. Väldigt bra labb»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler och bättre genomgångar på talva. Grundprinciperna i projekteringen borde gås igenom på tavla. Dels för att vi ska få en tydlig bild av hur vi ska tackla projekteringen och dels för att konsulterna ska slippa redovisa samma sak 6 gånger. T ex. hur man dimensionerar don och dyl. Just nu känns det som om man medvetet struntar i genomgångar för att konsulterna ska få något att göra. Men det tror jag de får ändå.»
- Inget»
- Fler föreläsningar!!! Om man blir inkörd med att tex lösa liknande (inte samma) uppgifter på tavlan (eller kanske bara teori?),går arbetet snabbare och smidigare. Resultatet blir att man kan utöka den teoretiska grunden och få bredare kunskaper i slutet av kursen. Man skulle med lättja kunna få in fler moment i kursen. Kör in arbetsuppgiften under 1 vecka med föreläsningar. Kör arbetsuppgiften under 4-5 veckor, kanske 3ggr i veckan istället för 2. Fortsätt sedan med vidareutbildning under de resterande veckorna!!! Ta upp teknik som inte vi använt under kursen, och låt konsulterna berätta om vilka intressanta lösningar dem har använt sig av under sin arbetstid. Vi har tex inte berört bergvärme, värmepumpar (olika typer), solpaneler, pelletsugnar, oljeuppvärmning osv. »
- inget nämnvärt»
- Mer genomgångar / föreläsningar»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs, lagom storlek på klassen och bra tillgång till undervisningsstöd från lärare och konsulter.»
- Mycket rolig kurs! Gör den ännu roligare med fler föreläsningar! När det är roligt, märks inte arbetsbelastningen! Mycket bra med konsulter! Mycket bra lärare!»
- mycket intressant och kul kurs»


Kursutvärderingssystem från