ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmilöenkät M3 2014

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2014-03-17 - 2014-04-03
Antal svar: 84
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

83 svarande

Mycket bra»58 69%
Bra»23 27%
Så där»2 2%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.32

- Odugliga studenter skräpar mycket! De borde ta han om deras avfall!» (Bra)
- Avseende utbildningen kan man säga att den toppklass med ett par kurser som undantag, däribland ingenjörsmetodik och hållbar produktutveckling, vilka drar ner trivseln. I det studentsociala avseendet anser jag, som själv är sektionsaktiv, att studentsektionen inte är tillräckligt inkluderande för sina medlemmar. Många i de lägre årskurserna tror jag upplever en distans till studentsektionen och dess föreningar/kommittéer. Detta kan delvis härledas till att årskurserna är mycket stora, vilket ger en sämre sammanhållningen i årskurserna. Till exempel TD med mycket mindre klasser har avsevärt bättre sammanhållning. Studentsektionen måste ta större ansvar för att fler ska känna sig välkomna, det blir mycket "vi och dom".» (Bra)
- Mindre Matlab och mer almänbildnade programmering » (Bra)
- Studerar numera på MPENM» (Bra)

2. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

84 svarande

Ja mycket»41 48%
Ja»36 42%
Någorlunda»6 7%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.6

- Detär bra att vi läser så brett, även om dwetär mycket som man inte är intresserad av så har man nytta av det i framtiden. Det är en kurs som man inte haft någon nytta av: Hållbar utveckling.Ibland känns det som att programmet är riktat mest till killar som gillar bilar och maskiner då de flesta exmepel som tasupp handlar om bilar. Lite variation skulle göra att folk som inte tycker bilar och maskiner är det mest intressanta som finns skulle känna sig mer hemma.» (Ja mycket)
- Om man tar i åtanke att man ska ha en grund för alla masterprogram.» (Ja mycket)
- Större delen av kurserna åtminstone» (Ja mycket)
- Undantag från någon enstaka kurs och vissa moment. Men som helhet mycket meningsfullt» (Ja mycket)
- Det mesta känns meningsfullt, men vissa kurser känns mindre meningsfulla (hållbar produktutveckling tex) än andra. » (Ja)
- inslag av praktik på företag vore bra. » (Ja)
- » (Ja)
- Jag har ett jobb inom mitt fält som är i absolut framkant. Trots detta är jobbet mycket enklare än många av kurserna jag läser, kanske inte innehållsmässigt men examinationsmässigt. Det enda som kommer ske när jag tar examen är att jag blir dyrare för min arbetsgivare och får högre lön. Det enda jag är ute efter är pappret... det andra spelar faktiskt ingen roll. » (Inte alls)

3. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

84 svarande

Ja, helt säkert»40 47%
Ja»37 44%
Någorlunda»7 8%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.6

- Jag har jobbat som ingenjör i ungefär två år och båda mina arbetsgivare var förvånade över hur väl jobbet blev utfört» (Ja, helt säkert)
- Svårt att veta, men tror det. » (Ja)
- Jag tror det, men har ju inte börjat arbeta än, så kan inte vara säker på det.» (Ja)
- ja och nej. kunskapsmässigt bra på ett teoretiskt plan. liten insyn i "verkligheten"» (Ja)
- Hade varit nyttigt och roligt att få lära sig program som ANSYS bättre. (kommer förmodligen på master nivå beroende på master antar jag)» (Ja)
- Svårt att veta i förhand» (Ja)
- Kan ibland kännas som att väldigt mycket är teori och att man inte får så mycket praktiskt erfarenhet, tex ute på företag eller utlärning av programvaror som faktiskt används på företag. » (Ja)
- Bra med många projekt kurser, skulle vilja se något "case" och mer pitchande» (Ja)
- Svårt att säga då jag inte har någon riktig koll på hur man kommer arbeta som ingenjör.» (Ja)
- mer implementation av teori i praktiska sammanhang» (Någorlunda)
- Mer praktik gällande de olika kurserna, vet inte riktigt vad som förväntas på arbetsplatsen eller hur kurserna knyter an till arbetslivet. Jag går i trean så det känns relevant.» (Någorlunda)
- Det är svårt att svara på under utbildningens gång » (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

84 svarande

Fantastiskt bra»33 39%
Bra»40 47%
Ganska bra»9 10%
Dåligt»1 1%
Mycket dåligt»1 1%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Har ingen anledning att värdera detta dåligt då jag anser att det är mer upp till individen än sektionen att främja samarbete mellan studenter. Kan inte tolka frågan mer specifikt.» (Fantastiskt bra)
- Vi har mycket gott samarbete i klassen!» (Fantastiskt bra)
- Det är jättebra med alla grupparbeten vi gör, fortsätt med dem! Vi borde dock inte alltid få bestämma vilka vi ska jobba med, för så är det inte i verkligheten. Det är dessutom jobbigt för dem som är nya i klassen eller osm bara läser några kurser med oss. » (Bra)
- Får oftast välja gruppmedlemmar själv, men är kul att få lära känna andra klasskamrater, vilket kan underlättas genom slumpmässig gruppindelning» (Bra)
- Har inte hittatnågon som jag studerar bra tillsammans med än eftersom många håller sig i sina grupper, men det beror väl på mig själv också.» (Ganska bra)
- Överlag är maskinarna en ganska homogen grupp. Ofta samma typ av socioekonomisk bakgrund, tidigare utbildning, intressen och ålder. Vi har många gemensamma nämnare, men tyvärr kan homogena grupper bli inflexibla och stela. Detta märks ofta med att studenter har svårt med socialt samspel, man går ofta in i en liten bubbla med ett mindre kamratgäng. Man borde införa fler moment i kurserna som bryter upp de invanda grupperna, och utmana studenterna att samarbeta med nya okända personer => MYCKET VIKTIGT i arbetslivet! » (Ganska bra)
- På maskin hade jag svarat mycket bra, på MPENM - mycket dåligt. Man jobbar helt enkelt i grupp, lämnar aldrig sitt säte i pauserna på föreläsningarna, allt handlar om att plugga. Sorgligaste gruppen av 20+ åringar jag träffat, troligtvis p.g.a att tentorna är så svåra att man måste satsa 200% för att klara dem. Trist!» (Mycket dåligt)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp av lärare (föreläsare, övnigsledare och handledare)?

Kommentera gärna!

84 svarande

Mycket bra»33 39%
Ganska bra»44 52%
Dåliga»5 5%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 1.73

- Tycker speciellt Peter Möller, föreläsaren i termodynamik (minns ej vad han heter) samt Rebecka brommesson har varit riktigt fantastiska!» (Mycket bra)
- Olika mellan institutioner, men överlag väldigt bra!» (Mycket bra)
- Väldigt tillmötesgående, en stor eloge till all personal på Chalmers.» (Mycket bra)
- Beroendes av kurs: vissa är sämre och vissa är bättre!» (Mycket bra)
- Det är bara att uppsöka dem och de är alltid behjälpliga.» (Mycket bra)
- Varierar mycket! Men i stort är det bra.» (Ganska bra)
- I de flesta kurser är hjälpen tillräcklig för att inte fastna i arbetet vilket enligt mig är det enda som borde eftersträvas. Dock har jag upplevt i enstaka kurser, speciellt under datorövningar, att antalet assistenter är kraftigt underdimensionerat relativt antalet studenter. Detta upplevde jag bland annat under en eller flera datorövningar i Strömningsmekanik där kölistorna för hjälp blev väldigt långa. Vill även minnas att så var fallet under datorövningar i Dynamik.» (Ganska bra)
- Många kurser som har tunga inlämningsuppgifter, konstruktionsuppgifter eller labbar har ofta alldeles för lite handledningstillfällen och möjlighet att få hjälp. Speciellt inför labbar är detta dåligt då man ibland behöver ganska mycket hjälp att förbereda, men ingen tid finns avsatt förutom själv labbtillfället där all tid går till det praktiska. (tänker specifikt på mekatroniken, men även lite strömningen även om den senare var fullt acceptabel)» (Ganska bra)
- I vissa fall är besökstider (kraftigt) begränsade, men oftast fungerar det bra. » (Ganska bra)
- De ganger jag har sökt hjälp har jag fatt det.» (Ganska bra)
- Beror ofta på vem och vilka det handlar om. En del känns mer besvärade när man kommer med frågor medan vissa verkligen har varit till mycket stor hjälp!» (Ganska bra)
- Beror väldigt mycket från kurs till kurs men överlag bra! De flesta ger hjälp bara de har tid.» (Ganska bra)
- Kan förbättras! Speciellt i kandidatarbetet.» (Ganska bra)
- Om man har inte klarat kursen med en gång då blir det stora problem att få hjälp! Lärarna är mycket stressade och inte har tid att hjälpa! De har inte tid och hela tiden bråttom! » (Dåliga)
- Detta dras främst ner av kurserna Reglerteknik och Hållbar utveckling. Där var möjligheterna att få hjälp EXTREMT dåliga.» (Dåliga)
- Väldigt varierande från kurs till kurs. Det är tråkigt de gånger man sökt hjälp av övningsledare eller handledare och man blivit avvisad och dumförklarad. Man går i skolan för att lära sig och inte för att kunna allt med en gång.» (Dåliga)
- Då jag läser på ett masterprogram utanför sektionen efter ett studieuppehåll var det över tre år sedan jag hade kontakt med lärare kopplade till maskin.» (Har ej sökt hjälp)

6. Känner du dig bekväm med att ställa frågor under undervisningen (föreläsning, övning, lab, räknestuga etc)?

Kommentera gärna!

83 svarande

Ja, alltid»16 19%
Ja, oftast»45 54%
Tveksamt»18 21%
Nej, inte alls»4 4%

Genomsnitt: 2.12

- Det känns som attman stör om man ställer frågor under föreläsningar.» (Ja, oftast)
- Om jag skulle känna mig obekväm har det inget med miljön att göra utan snarare osäkerhet kring att det är en berättigad fråga som inte "sinkar" föreläsningen. Under övningar och dylikt är det fullt naturligt.» (Ja, oftast)
- Inte på föreläsningar men alltid annars.» (Ja, oftast)
- Tycker att frågor under själva övningen är befogade om frågan kan antas beröra den majoriteten. Om den inte gör det vill jag inte heller slösa andras tid. » (Ja, oftast)
- Handlar mer om min egna självkänsla än om lärarna, även om miljön omkring upplevs trygg.» (Ja, oftast)
- Kommer man t.ex. sent så brukar det kännas fel att fråga saker när det är ens eget fel att man inte hängt med.» (Ja, oftast)
- Föreläsningar har så högt tempo att man inte vill störa med frågor.» (Tveksamt)
- Inte på föreläsningar, vill helst inte stanna upp undervisningen för alla.» (Tveksamt)
- önskar att jag vagade göra det mer. Skulle behöva mer uppmuntran till det.» (Tveksamt)
- Under en föreläsning med >100 personer är det YTTERST FÅ som vågar ställa en direkt fråga. Den stora klassen gör att man känner sig uttittad och man blir nervös över att ställa "fel fråga". » (Tveksamt)
- Gillar inte att ställa frågor inför 150p, går mycket lättare i mindre klasser» (Tveksamt)
- Lite stora övningsklasser. » (Tveksamt)
- På mer eller mindre alla schemalagda aktiviteter är undervisningen planerat in på bara sekunden, (inte bra) vilket medför att övningsledaren / föreläsaren, blir enormt stressad av att få för många frågor. Därför avstår jag många gånger från att fråga, trotts att önskan och behovet finns. » (Nej, inte alls)
- Rädd att fråga saker som "ska vara självklara vid det här laget"» (Nej, inte alls)

7. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildning?

84 svarande

Mycket nöjd»50 59%
Nöjd»33 39%
Inte så nöjd»1 1%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.41

- Lilian är guld!» (Mycket nöjd)
- Lilian är en klippa» (Mycket nöjd)
- Chalmers klart bästa programanledning med råge!» (Mycket nöjd)
- Gör ett fantastiskt arbete!» (Mycket nöjd)
- Bankel är lite väl trött ibland, sakerna blir gjorda men tar kanske en vecka längre än behövligt» (Mycket nöjd)
- Är otroligt stolt över att gå på en utbildning som har mottagit så fina priser och betyg (Årets Teknikutbildning 2012, Universitetskanslerämbetet 2014).» (Mycket nöjd)
- Mikael, Lillian och Johan är suveräna. Dock så är det vissa lärare som kan ifrågasättas. (Lindér?) » (Mycket nöjd)
- Lilian är fantastiskt bra» (Mycket nöjd)
- Organisationen runtom kurserna är förträfflig, både Pia Hepsever och Lilian Sandström har varit otroligt hjälpsamma» (Mycket nöjd)
- Lillian är bäst, hon är verkligen grym!» (Nöjd)
- Jag tycker tyvärr att professionaliteten ibland brister från progamledningens sida, utan att peka ut någon särskild. Det är naturligtvis ett svårt arbete, men jag anser att delar av programledningen ibland går utanför det mandat de har, och "bestämmer" över saker de inte bör lägga sig i. Detta har jag upplevt i egenskap som sektionsaktiv.» (Nöjd)
- Har fått mycket bra tis och råd av studievägledare. Delar dock inte Er uppfattning att man lär sig bäst genom att utföra projekt och datorövningar så tidigt i kursen som oftast är fallet. Man har inte hunnit lära sig något och förväntas lära sig parallellt med att man gör dessa datorövningar/projekt som det oftast är deadline på. Detta upplevs ofta mycket stressigt och långt ifrån som positivt för alla studenter som jag pratar med. Jag skulle vilja råda Er att tänka om här. Det blir för osammanhängande och man får aldrig tid att verkligen sitta ner och läsa i kurslitteraturen. Jag skulle vilja säga att jag många gånger är ganska uppgiven, då man bara vill sitta och läsa de intressanta ämnena. » (Inte så nöjd)

8. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

84 svarande

Nej»2 2%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»6 7%
Ja, fast det kunde varit bättre»25 29%
Ja»51 60%

Genomsnitt: 3.48

- Dålig uppföljning på kursutvärderingar. Får ingen feedback över vilka förändringar de tar med sig till nästa år.» (Nej)
- Man måste tvinga studenter att lämna kursutvärdering för att få godkänt på kursen - annars blir det aldrig av. » (Nej)
- Innan kursutvärderingarna ändrades för i år så var dem jättebra, en del lite för långa men de flesta var väldigt bra. De nya är verkligen skit. Ni får siffror vilka kan användas för statistik men ingen information om hur kurserna faktiskt kan förbättras. Det är som att ni ställer frågor ni ej vill veta svaren på. De nya enkäterna är verligen skit..» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- Det blev mycket sämre när det nya kursutvärderingssytemet infördes för nu är det inga specifika frågor om de olika momenten längre och då är det svårt att skriva något vettigt. Äben om möjligheten finns för ansvariga att lägga till egna frågor så länns det inte som om det görs särskilt ofta.» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- De borde kunna anpassas i större utsträckning för varje enskild kurs snarare än att bara följa ett standardformulär.» (Nej, inte i den utsträckning dom borde)
- Om det är kursutvärderingen vi pratar om så hade det varit kul att se hur dessa behandlas. Kanske kan man få föreläsaren att visa vad som sas senast och sedan berätta om förändringen? » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Man får veta väldigt sent att man ska gå på en obligatorisk slutmöte, jag fick veta 2 dagar innan... » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- I dunno...» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Känns som om för få elever svarar på kursutvärderingarna, något nytt system borde tillämpas så skolan får bättre underlag. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Funkar bra men brukar endast svara på de enkäter där jag tycker jag har vettiga saker att ta upp.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Väldigt viktigt med bra studentrepresentanter, Anna Dean har tjatat på oss :)» (Ja)

9. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

82 svarande

Nej inte alls»0 0%
Någorlunda»20 24%
Ja men kan bli bättre»23 28%
Ja»39 47%

Genomsnitt: 3.23

- I dunno...» (?)
- Innan kursutvärderingarna ändrades kändes det verkligen så. Att man får vara kursutvärderare är bra för attdå märker man att man verkligen påverkar. Innan kursutvärderingarna ändrades var vi mycket duktiga på att utvärdera kurser, nu har det försvunnit.» (Någorlunda)
- Svårt att följa upp om man inte är kursansvarig.» (Någorlunda)
- Det måste verkligen bli mer verkstad och inte bara snack, tänker framförallt på kurser med återkommande problem, (läs ingenjörsmetodik)» (Någorlunda)
- Bra och systematisk uppföljning. MEN ett stort minustecken är att kursnämnderna oftast slutar i väldigt svaga eller vaga förändringar i kurserna. Det tar alldeles för lång tid att komma tillrätta med problematiska examinatorer (Ingenjörsmetodik & hållbar produktutv.) och uppföljningen av "svåra" kurser är bristande. » (Ja men kan bli bättre)
- Väldigt mycket upp till examination hur mycket han/hon vill ta till sig.» (Ja men kan bli bättre)
- Vet helt ärligt inte riktigt.» (Ja men kan bli bättre)
- På den kurs jag var kursutvärderare på ville inte examinatorn ta till sig vår kritik överhuvud taget utan skyllde på andra faktorer. Det är dock många andra kurser som jag vet har förändrats mycket utifrån elevkritik, vilket är väldigt positivt.» (Ja men kan bli bättre)
- Skall villigt erkänna att jag sällan är aktiv i att ge feedback till kursutvärderare men när det har hänt har jag inte inte upplevt något negativt med mottagandet.» (Ja)
- Det känns alltid som att ens röst hörs gällande kursutvärderingarna! Jättebra!» (Ja)
- Jag har hört från folk som engagerar sig ideellt i diverse styrelser och nämnder men informationen borde presenteras i samband med att man väljer kursen. Man vet inte vad de sagt tidigare år och i nuläget vet man inte om utvärderingarna tas på allvar» (Ja)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

84 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»23 27%
Hög»52 61%
För hög»8 9%

Genomsnitt: 3.79

- Kan ibland vara lite ojämn och behövs spridas ut lite mer över hela läsperioden.» (Lagom)
- Som det ska vara om man vill bli civilingenjör... » (Hög)
- I höstas har det för hög belastning för M3, man gjorde inget annat än att befinna sig i skolan varje dag i veckan...» (Hög)
- Belastningen är hög men man lär sig mycket så det är bra!» (Hög)
- Men absolut inte för hög. Den måste vara hög för att bygga status och erfarenhet av att arbeta under belastning. Jag tycker det är lagom hög belastning men vissa kurser hade kunnat utökas. » (Hög)
- Hög arbetsbelastning, vilket är bra. 50h/vecka ska kännas.» (Hög)
- Men det ska vara högt!» (Hög)
- Varierar mycket under året.» (Hög)
- En hög arbetsbelastning, men inte på något negativt sätt.» (Hög)
- Men jag engagerar mig vid sidan av studierna med. Har varit lättare i trean då schemat är mer flexibelt» (Hög)
- Att läsa FEM + regler är VÄLDIGT tungt. » (Hög)
- När man fastnar på något och inte har möjlighet till att fråga handledare så kan dessa motgångar ta upp mycket(!) tid och kraft vilket är en stor orsak till att belastningen blir hög.» (För hög)
- MPENM har för svåra tentor i obligatoriska kurser, det är kul för de blivande doktoranderna att de blir utmanade men för mig blir det månader med pasta och ris...» (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

84 svarande

Högst 30 timmar»3 3%
30-40 timmar»22 26%
40-50 timmar»36 42%
50-60 timmar»16 19%
Mer än 60 timmar»7 8%

Genomsnitt: 3.02

- Läser pa halvfart» (Högst 30 timmar)
- Grov uppskattning 30h/vecka under början av LP och 40h/vecka sista veckorna i LP» (30-40 timmar)
- Varierar mycket från vecka till vecka... Läsperiod till läsperiof.» (30-40 timmar)
- Varierar väldigt mycket beroende på läsperiod. » (30-40 timmar)
- mer i början av utbildningen, mycket mindre under mastern.» (30-40 timmar)
- Mycket mer vid inlämningar» (40-50 timmar)
- Jag lägger 40-50 timmar i veckan men det är inte tillräckligt faktiskt då det är väldigt många inlämningar i varje kurs. Man tror sig kanske kunna lära sig med ett friare schema dock så kanske man slarvar då.» (40-50 timmar)
- La mindre tid i tidigare årkuser. Man blir väll bättre med åren.» (40-50 timmar)
- Blir ofta sena kvällar.» (50-60 timmar)
- varierar över läsår» (50-60 timmar)
- Det är 20 timmar för mycket... » (50-60 timmar)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

84 svarande

Ja»47 55%
Nej»37 44%

Genomsnitt: 1.44

- Sett att det finns skolpsykolog eller liknande» (Ja)
- Mamma och pappa tror jag. Vet ingen från chalmers. » (Ja)
- Programansvarig lärare, Studievägledare» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lilian!» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Till Lilian för att få råd om att ändra om bland kursupplägget.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lilian Sandström som M-student.» (Ja)
- Studievägledare Lilian Sandström, mfl.» (Ja)
- Till läraren men han eller hon har massa med andra uppdrag och kan inte ägna tid åt att hjälpa!» (Ja)
- Lilian eller Johan» (Ja)
- Föreläsare eller examinator i första hand. Annars programansvarig eller studievägledare, alternativt MUU.» (Ja)
- Jag går till studievägledaren för information om hur jag ska göra.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- studievägledare» (Ja)
- Kursansvarig eller Lilian för Lilian är en pärla!» (Ja)
- Studievägledare på programmet.» (Ja)
- Lilian hade jag förmodligen gått till då hon har hjälpt flera av mina vänner. » (Ja)
- Studievägledaren!» (Ja)
- Lilian Sandström» (Ja)
- Lillian, Muu eller föreläsaren» (Ja)
- Skulle gå till Lilian, eventuellt akademihälsan » (Ja)
- Tar nog det mest med skolkamrater och äldre studenter. Kanske även minda föräldrar» (Ja)
- Mig själv. Det finns ingen annan som kan göra tentorna åt mig!? Behöver inte stöd arbetsmiljömässigt/psykologiskt - jag behöver en skola som inser att man utbildar ingenjörer och inte doktorander» (Ja)
- Lilian?» (Ja)
- Gå hem och gråta.» (Nej)
- Nej, vilket är ytterst problematiskt. Mängder av studenter gick i höstas och hade ångest och stressrelaterade problem till följd av en nästan omänsklig stress under treornas hösttermin.» (Nej)

13. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

84 svarande

Aldrig»51 60%
Någon enstaka gång»31 36%
Några gånger»2 2%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.41

- Blev hånad av en lärare under en redovisning. Men det har redan förts fram. » (Någon enstaka gång)
- För strikt bedömning av ett fel(som absolut var mitt fel, men vilket inte upplevdes så allvarligt) med risk att bli underkänd på hela kursen som fjöld.» (Någon enstaka gång)
- Hos instutitioner som ger undervisning i kvasivetenskap och har godtyckliga tentarättningar... (läs I, dock INTE industriell ekonomi-kursen som är finfin)» (Någon enstaka gång)
- I kursen virtuell produktion hade vi en labb med robotsimulering där labb-pm inte var så bra,det beskrev inte varför man skulle göra vissa saker så man förstod inte vad det innebär. Då jag frågade om hjälp fick jag till svar att "det står i pm", han ville inte hjälpa mig trots att jag sa att jag inte tyckte att det stod uttryckt så att en nybörjare i detta program skulle förstå. Detta tog vi alla upp på kursavslutning, så Bertil Gustafsson, och säkert fler, vet om det.» (Någon enstaka gång)
- Hade en övningsledare i Maskinteknik som inte var den trevligaste då hen var stressad över egna studier. » (Någon enstaka gång)
- MEN115 (Masterkurs). » (Någon enstaka gång)
- som kursrepresentant, då examinatorn lägger dövöra till» (Någon enstaka gång)
- Det räcker att nämna Anna Nyström Claesson och Göran Gustafsson. Under all kritik!» (Några gånger)

14. Har du någon gång upplevt diskriminering eller kränkning på Chalmers?

Om "ja", beskriv gärna situationen.

84 svarande

Nej»70 83%
Ja, diskriminering»5 5%
Ja, kränkning»3 3%
Ja, både och»6 7%

Genomsnitt: 1.34

- Det är överstökat nu så det behöver inte tas upp igen men det var Magnus Evertsson. Vet inte om man kan kalla det diskriminering, men dåligt och oproffsigt behandlad.» (Ja, diskriminering)
- Det har hänt att en lärare har favoriserat vissa elever. Låtit dem sitta på hans personliga arbetsrum och ibland till och med fått passerkort till institutionen. De har haft möjlighet till hjälp och handledning på ett sätt andra elever inte har.» (Ja, diskriminering)
- Blev hånad av en lärare under en redovisning. Men det har redan förts fram. » (Ja, kränkning)
- Det var på konceptredovisningen på IKOT förra våren då min grupp, endast tjejer, redovisade vår lösning. Vi upplevde då att en handledare (ej vår) skrattade åt oss (vilket också hörs på inspelningen av redovisningen). Men det ville han inte kännas vid då vi tog upp det med honom (via kursexaminator och Mikael Enelund). Vi upplevde det som att det hade något att göra med att vi var 5 tjejer. » (Ja, kränkning)
- Jag känner mig kränkt att jag som maskinare inte får plats på studieplatserna i maskinhuset för de upptas av studenter från andra sektioner. Man känner sig mer och mer avskild från maskingemenskapen och man väljer hellre att plugga i biblioteket eller hemma. » (Ja, både och)
- Det är väldigt kränkande att aldrig hitta en plats att sitta på i maskinhuset. Som maskinare tycker jag att man ska känna att man kan komma till skolan och plugga inte behöva sitta hemma. sen de nya grupprummen kom har de svämmatöver med studenter från andra sektioner vilket resulterar i att man tvingas plugga hemma» (Ja, både och)
- Händer dock överallt i samhället. Överlag mindre än annan stans.» (Ja, både och)
- Det här är snarare en samhällsfråga än specifikt för Chalmers, men som individ har det givetvis uppstått situationer under min vistelse på Chalmers som upplevts såväl kränkande som diskriminerande. Vid dessa tillfällen har jag agerat utifrån mina egna värderingar och riskantaganden och tagit de konsekvenser som då uppstått» (Ja, både och)
- Det förekommer tyvärr mycket snack bakom ryggen på folk, där man gärna kränker personer som inte är närvarande i rummet. Ibland förekommer diskr. i form av rasistiska/könsförnedrande kommentarer av "skämtsam" karaktär.» (Ja, både och)

15. Vem skulle du vända dig till om du upptäcker/upplever diskriminering eller kränkning?

Kommentera gärna

84 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Programansvarig»32 38%
Studeivägledare»45 53%
Utbildningssekretare»9 10%
Lärare»11 13%
Studerandeombudsman»18 21%
Samo (teknologsektionens skyddsombud)»16 19%
Chalmers jämställdhetssamordnare»13 15%
Chalmers kurator»14 16%
Annan»7 8%

- Anna Dean» (Annan)
- Grupprummen borde endast ge acces till maskinare både för bokning och för inpassering » (Programansvarig)
- beror på vad» ()
- För att just Lilian är bra att prata med.» (Studeivägledare)
- Studerandeombudsman och Samo har jag ej hört talats om. Programansvarig och utbildningssekreterare har vad jag upplever (kanske något fördomsfullt) mindre socialt relaterade arbetsuppgifter. Därför hade jag vänt mig till studievägledare, eftersom jag uppfattar dennas arbetsuppgifter som lite mer socialt relaterade.» (Studeivägledare)
- Man är ofta i kontakt med Lilian och hon är därför en person som man gärna går till om man vill förmedla något. » (Studeivägledare)
- Ingen, jag är en vuxen människa » ()
- Beroende på hur allvarligt det är och vem som är närmast till hands» (Programansvarig, Studeivägledare, Utbildningssekretare, Lärare, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare)
- Vänner» (Utbildningssekretare, Annan)
- Vet inte» ()
- Jag vet faktiskt inte, men jag antar att oavsett vem av ovanstående man går till så kan personen i fråga lotsa en till rätt plats om det är så att man kommit fel.» (Samo (teknologsektionens skyddsombud))
- Beroende på situation, den person jag tror kan hjälpa mig bäst där och då samt långsiktigt» (Programansvarig, Studeivägledare, Utbildningssekretare, Lärare, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Annan)
- Beror pa om situationen gäller nagot pa sektionen/programmet eller om det involverar nagon utanför M.» (Programansvarig, Studeivägledare, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare)
- Det beror väl på hur/av vem jag blivit kränkt. I första hand skulle jag vända mig till den som jag upplever har agerat olämpligt!» ()
- Samo har jag tyvärr inget förtroende för alls. Samo känns mer eller mindre osynlig och jag tror knappt att någon student vet vad Samo är till för. » (Studeivägledare, Chalmers jämställdhetssamordnare, Chalmers kurator)
- Lilian & Enelund är väldigt bra!» (Programansvarig, Studeivägledare, Lärare)
- vet ej.» ()
- Har väldigt svårt att se en situtaion där jag skulle känna mig "kränkt" vet inte vem jag skulle vända mig till då» (Annan)
- Någon person jag har förtroende för som kan säga var jag ska vända mig.» (Annan)
- Visste inte om att Chalmers hade en kurator.» (Studeivägledare, Samo (teknologsektionens skyddsombud), Chalmers jämställdhetssamordnare)

16. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

84 svarande

Ja, absolut»60 71%
Ja, kanske»19 22%
Tveksamt»2 2%
Nej»3 3%

Genomsnitt: 1.38

- Och önska att någon talade om tydligt hur det egentligen var. Skippa nollningsflummet och ge folk en crashkurs i att vara student på riktigt istället. » (Ja, absolut)
- Jag rekomenderar detta program till alla som vill ha en bred utbildning med många möjligheter.» (Ja, absolut)
- T V E K L Ö S T» (Ja, absolut)
- Att börja läsa Maskinteknik på Chalmers är det bästa beslutet jag nånsin tagit.» (Ja, absolut)
- Lärare som undervisar ämnen ska inte ges andra uppdrag än ämnet de undervisar! De ska ha tid att hjälpa studenterna som har problem at förstå ämnen! » (Ja, absolut)
- Grundutbildningen är välarbetad, dock upplever jag stundtals att fokus ligger för mycket på likariktning av studenterna. Läser 5an utanför maskins masterprogram och när jag ser tillbaka på de tre första åren upplever jag att programmet är ute efter att forma de bästa tänkbara maskiningenjörerna utifrån sitt ramverk, inte hjälpa individer att på bästa sätt få fram sina egna styrkor, utveckla sin individuella problemlösningsförmåga och se tvärvetenskapliga samband. En "maskinare" väl ute i arbetslivet har större nytta av att känna sig själv och sina kompetenser, än våndas över att inte leverera utifrån en förutbestämd "mall" om hur en "maskinare ska vara". Mer mentorskap, personlig utveckling och entreprenörsskap skulle jag anse hör hemma i utbildningen. Programmet är mer än bra, men kan alltid bli än bättre!» (Ja, absolut)
- Utan tvekan!» (Ja, absolut)
- Vill verkligen poängtera att möjligheterna att engagera sig i föreningar har gjort väldigt mycket för mig som person. Engagemangen har gett mig mycket sociala kontakter och värdefulla ögonblick som jag kommer att bära med mig i resten av livet. Det är fint att den typen av ideellt engagemang finns och att så många vill göra något. Jag tycker också att det är fint av programledningen att det tillåts fortskrida trots att folk gör fel ibland. Engagemanget ger tillbaka mycket till sektionens medlemmar, förstärker sektionsandan och lägger grunden för den stolthet jag känner för min sektion! Att M på Chalmers också förser sina studenter med seriösa och relevanta studier får mig att känna en mycket stark tilltro inför framtiden. Bra jobbat!» (Ja, absolut)
- Utan tvivel! Bra jobbat gänget!» (Ja, absolut)
- Jag är intresserad av teknik. Det är detta som gäller, det är precis hur jobbigt som helst att ta sig igenom det men det finns inget annat jag hellre skulle göra. » (Ja, absolut)
- Med stort kanske. Jag trivs med allt utom undervisningstakten och planeringen av datorövningar och projekt, (som jag egentligen gillar bäst och förstår nyttan av) och att sällan verkligen får tid att sitta ner och studera. » (Ja, kanske)
- Tvekar lite då och då om man valt rätt» (Ja, kanske)
- Jag har insett att detta inte är ett program för mig utan ska fortsätta med studier på annat håll. Det handlar om att jag inte är intresserad av de ämnen vi läser och inte om att jag inte trivs på chalmers för jag älskar chalmers i övrigt!» (Nej)
- Något mer kreativt» (Nej)Kursutvärderingssystem från