ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering: Mekatronikprojekt, SSY025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-11
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»2 11%
Minst 35 timmar»6 35%

Genomsnitt: 3.29

- Bra att vi kunde labba på fritiden också!» (Cirka 30 timmar)
- Ett projekt tar mer tid än vad man tror..» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 17%
100%»14 82%

Genomsnitt: 4.82


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 64%

Genomsnitt: 3.52

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»15 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 18%
Ja, i hög grad»13 81%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.81


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»13 76%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 3.23

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»11 64%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 3.11

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 52%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.35

- Sluta använda pingpong. Länka i hop det med en vanlig kurssida istället. Och skicka inte ut viktiga PM/utskick på Pingpong. Det finns väl ingen människa i världen som går in och kollar där?? » (Ganska dåligt)
- perfekt» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- kan behövas en till lärare.Då en lärare får rätt stor belastning» (Ganska bra)
- Göran är suverän på att förklara saker» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»11 64%
Hög»4 23%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.23

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»0 0%
Lagom»9 52%
Hög»6 35%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.35


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 17%
Gott»4 23%
Mycket gott»10 58%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lärde mig väldigt mycket.» (Mycket gott)
- Grymt lärorik kurs! Underbart att få syssla med reglerteknik i verkligheten i stället för i teorin. Mer sådana kurser! » (Mycket gott)
- Kul med sådana här praktiska kurser!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kurs materialet på hemsidan samt upplägget»
- Hela upplägget på projektet var bra! »
- Tycker detta var en väldigt bra kurs! Bevara allt.»
- Göran»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Modernare utrustning »
- Kurshemsidan, samt att man kunde fått en hint om när rapporten skulle in. Istället lades detta ut på pingpong under kursens sista vecka utan att någon märkte detta.. vilket i sin tur gjorde att rapporterna fick "panik-ihopsättas" samma dag de skulle in. »
- att vara fyra i en grupp borde vara ett krav. På så sätt är det lättare att byta mellan PIC-utveckling och reglerteknik för att på så sätt lära sig så mycket som möjligt om båda delarna av kursen»
- Kanske att man borde få "upptäcka själv" kring lite större del av kursen. Även att mer fokus läggs på att vi planerar väl.»

16. Övriga kommentarer

- Parametrisk identifiering m.h.a. Matlabs identification toolbox verkar vara ett modert och vettigt sätt att identifiera, modellera och dimensionera reglersystem. Jag hade gärna lärt mig mer om det. Det hamnade lite i skymundan. En jättegivande kurs!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.41

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.41
Beräknat jämförelseindex: 0.85


Kursutvärderingssystem från