ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 2 12/13 Installationsteknisk projektering, fördjupning, ENM115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-01-08 - 2013-01-27
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 28%
Gott»3 42%
Mycket gott»2 28%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt rörig kurs, och väldigt svårt att hänga med utan något rejält studiematerial.» (Godkänt)
- Värdefullt innehåll» (Gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Lärandemål

- Arbeta i projekterings- och byggprocessen utifrån ett installationstekniskt perspektiv
- Föreslå lämpliga systemval utifrån formulerade inneklimatkrav
- Genomföra de beräkningar som krävs vid systemval och detaljdimensionering
- Redogöra för hur olika installationstekniska system styrs och regleras
- Redogöra för hur man säkerställer funktionen för tekniska installationer under drift
- Genomföra mätning av temperaturer, luft- och vattenflöden med tillhörande feluppskattning


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 57%

Genomsnitt: 3.42

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 14%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Tentamen var väldigt svår, med tanke på att det fanns väldigt få räkneexempel eller ens kursmaterial att läsa. Att basera en tenta på enbart vad som sagts på föreläsningar känns väldigt tveksamt. Självklart ska man anteckna och komma ihåg allt det viktiga, men det är också svårt att avgöra vad det är när man är ny i ämnet.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»6 85%
Vet ej/har inte examinerats än»1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Mycket svår tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»3 42%

Genomsnitt: 3.14

- Konstruktionsuppgiften var bra, och likaså laborationstillfället. Mindre bra var föreläsningarna över lag, till stor del pga. den bedrövliga föreläsningssalen - det påverkar faktiskt.» (Ganska stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»3 42%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Power pointen från föreläsningarna och några exempeluppgifter var det enda kursmaterialet vi hade så föreläsningarna vägde tyngre.» (Ganska liten)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.14

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»5 71%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Belastningen kändes inte alls hög, därför kändes det oerhört frustrerande att det var så svårt att öva inför tentamen, då det inte fanns något att öva på mer än att försöka komma ihåg vad som sagts.» (Lagom)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- I jämförelse med föregående kurs, med minst ett par konsulter till hands, så ter det sig svagt. Men det har alltid funnits möjlighet att få svar på frågor, men med lite längre väntetid.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»4 57%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Har inte läst heltid denna läsperiod...» (Lagom)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jag är nöjd med kursen så kan inte direkt komma på något speciellt som ska bort/vara kvar.»
- Laborationer, konstruktionsuppgift»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kan inte komma på något speciellt»
- Föreläsningssal, kurslitteratur, riktiga övningsexempel.»
- Ventilationen i salen!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer


Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från