ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik_DATX02_VT11, DATX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-26 - 2011-08-30
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Arbetsinsats

1. Vilket program går du?

53 svarande

Automation och mekatronik»1 1%
Datateknik»17 32%
Elektroteknik»0 0%
Informationsteknik»33 62%
Annat»2 3%

Genomsnitt: 3.52

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

53 svarande

Mycket högre»10 18%
Något högre»19 35%
Lagom»21 39%
Något mindre»3 5%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.32

- Vanligtvis lägger jag runt 15-20 i veckan på skolarbete. Mer behövs inte om man vill siktar på 4a.» (Mycket högre)
- Framför allt mot slutet arbetsuppgifterna något otydliga till en början vilket gjorde att man fick ta igen senare. » (Mycket högre)
- Valde detta själv dock, eftersom jag hade höga mål med arbetet.» (Mycket högre)
- Vi har arbetar på väldigt bra i våran grupp. Vi har haft roligt och jag har inget emot att arbeta såhär» (Något högre)
- Väldigt mycket det blir vad man gör det till i hur mycket arbete man lägger ner...» (Något högre)
- Man väljer ju lite hur mycket man arbetar med kandidaten...» (Lagom)
- Vi i våra grupp har satt nivån själva. Fast nivån har varit på en hög nivå» (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

53 svarande

Mycket högt»25 47%
Högt»21 39%
Medel»7 13%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Tyvärr betyder detta att andra kurser fått mindre uppmärksamhet. Jag tycker inte att kandidaten ska gå parallellt med andra kurser under hela arbetet.» (Mycket högt)
- Grupparbete man jobbar inte bara för sin egen skull. » (Mycket högt)
- Mot mycket högt» (Högt)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

53 svarande

Mycket tydliga»6 11%
Ganska tydliga»28 52%
Inte så tydliga»11 20%
Något oklara»5 9%
Mycket oklara»3 5%

Genomsnitt: 2.45

- Kan väl inte säga att jag läst målen överdrivet mycket dock» (Ganska tydliga)
- Svårt eftersom delmålet i projeket aldrig blir uttryckt från Chalmers sida» (Ganska tydliga)
- Väldigt svårt att hitta information vad som gäller, speciellt då man har 1,5 studieportaler samt pingpong som säger olika saker.» (Inte så tydliga)
- Otydligt rakt igenom vad som egentligen kommer att bedömas.» (Inte så tydliga)
- tycker det har varit dåligt med info om deadlines och kriterier» (Något oklara)
- Var väldigt förvirrande gällande typ av rapport som förväntades. Om ens arbete gick ut på att skapa ett spel kan det exempelvis vara svårt att behandla en specifik problemformulering. Åtminstone upplevde jag det som att många fick konstruera något och därefter hitta på en problemformulering som de ämnade att besvara med rapporten. Min grupp fick byta från att ha haft som mål att konstruera en avancerad och komplett sak till att skriva en rapport som behandlade ett visst problem och endast skapa en prototyp för att testa saker. Detta bör förtydligas, inte ens handledare verkade helt säkra på hur de låg till.» (Något oklara)
- Mycket direktiv från olika håll, omöjligt att veta vad som gäller. » (Mycket oklara)
- Olika målsättning från olika källor. Mycket oklart över vad som egentligen gäller.» (Mycket oklara)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

49 svarande

I mycket hög mån»11 22%
I ganska hög mån»24 48%
I medelhög mån»12 24%
I mindre mån»1 2%
Inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.12

- Vet inte riktigt eftersom målen ej varit så tydliga» (?)
- Även om målen eller vad man skulle göra var lite oklart tyckte jag kursen lät en använda sådant man lärt sig och man fick arbeta väldigt självständigt.» (I mycket hög mån)
- Samtliga mål är ej tydliga. De mål som är tydilga uppfylls» (I ganska hög mån)
- Kan väl inte säga att jag läst målen överdrivet mycket dock» (I medelhög mån)
- Svårt att säga då de inte gick att tyda. » (Inte alls)


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

50 svarande

Mycket tydlig»1 2%
Ganska tydlig»10 20%
Okej»14 28%
Mindre tydlig»13 26%
Mycket oklar»12 24%

Genomsnitt: 3.5

- Lite rörigt ibland var man ska hitta informationen, och när olika instanser säger emot varandra.» (Ganska tydlig)
- Fackspråk och programmet har inte varit eniga gällande betygsättning.» (Okej)
- Mycket oklar, fast det har varit tydligt vilka saker "generella kompetenser" står för och att övrigt kommer någon annanstans ifrån. Vad som är knutet till institutionen eller programmet har jag dock ingen aning om.» (Mycket oklar)
- pingpong är rörigt» (Mycket oklar)
- Fanns det en sån uppdelning??» (Mycket oklar)
- Jag har inte upplevt någon uppdelning alls.» (Mycket oklar)
- Inte funnits någon knutpunkt för all information med tydlig uppdelning på vad som hör hemma var. Informationen var svår att hitta och hittade man den var man fortfarande inte säker på vad som gällde. » (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

53 svarande

Mycket tydligt»7 13%
Ganska tydligt»19 35%
Okej»14 26%
Mindre tydligt»10 18%
Mycket otydligt»3 5%

Genomsnitt: 2.67

- Eftersöker tydligare gränser» (Ganska tydligt)
- Dröjde lite men sen kom vi på det» (Okej)
- Fick vända oss till handledaren oftast och även han visste inte alltid.» (Okej)
- Ofta svårt att finna information då den är uppdelad på studentportalens allmänna sidor om kandidatarbete, institutionens sidor om kandidatarbete, pingpong samt fackspråks hemsida.» (Mindre tydligt)
- Vi vände oss till Arne Linde, detta sågs som enda utvägen i många situationer. » (Mycket otydligt)

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

49 svarande

Mycket tydlig»3 6%
Ganska tydlig»10 20%
Tillfredsställande»14 28%
Mindre tydlig»16 32%
Mycket otydlig»6 12%

Genomsnitt: 3.24

- Osäker på vad det är institutionen har gjort.» (Tillfredsställande)
- Förstår inte vad frågan direkt anspelar på, men sammanhållningen har varit dålig kursen över bortsett från inom vår kandidatgrupp. » (Mycket otydlig)

9. Hur funkade det med PingPong?

53 svarande

Mycket bra»3 5%
Bra»6 11%
Godkänt»19 35%
Mindre bra»12 22%
Dåligt»13 24%

Genomsnitt: 3.49

- Viss information har dock kommit upp ganska sent, och vissa gruppmedlemmar har missat att mycket information finns på pingpong.» (Mycket bra)
- När väl examinatorn fick fram de uppgifter som behövdes finnas där fungerade det bra. » (Bra)
- Vi använde dock Googles olika tjänster för många saker.» (Bra)
- Pingpong funkar väl bra men viktig info finns ju på tusen andra sidor än pingpong. Det skulle behöva vara samlat på ett ställe.» (Godkänt)
- Inte helt självklart system.» (Godkänt)
- Var svårt att hitta information ibland.» (Godkänt)
- Lite rörigt, svårt att hitta ny information ibland.» (Godkänt)
- Det var svårt att hitta till dokumenten. Examinatorn hade tydligen inte samma "vy" som vi hade.» (Godkänt)
- Mycket rörigt med alla aktiviteter och uppdelning av innehåll, exempelvis bibliotekskursen. Ganska användarovänligt på vissa punkter, ex filer för uppladdning till grupp bör förtydligas.» (Mindre bra)
- Det gick men systemet har en hel del brister. Alldeles för besvärligt att genomföra småsaker som att ladda upp filer. » (Mindre bra)
- Onödigt att man till exempel behövde lämna in slutrapporten en extra gång för opponering. Dumt att man får "pingpong-meddelanden" istället för mail, då inte alla loggar in på pingpong dagligen.» (Mindre bra)
- Rörigt, skulle behöva en introduktion vad man kan göra i systemet.» (Mindre bra)
- Morten skulle behöva HCI"a den. Den är OTROLIGT icke användarvänlig» (Mindre bra)
- Den kompletterade kandidatuppsatsen syntes endast för den som laddade upp den, och inte för övriga medlemmar. Det är också ganska svårt att hitta på Ping-pong.» (Mindre bra)
- PingPong är byggt för gymnasielever! Helt omöjligt att använda i större projekt. Kolla vad docs.google.com erbjuder istället.» (Dåligt)
- använd något bättre system, jag hade hellre haft informationen på någon anslagstavla än skiten som är pingpong, när försvinner det från den här skolan?» (Dåligt)
- Går inte hitta någonting på sidan. Att en skola som chalmers använder ett så dåligt system i utbildningen är fascinerande.» (Dåligt)
- PingPong är fruktansvärt, jag vet att ni antagligen lagt massa pengar på PingPong. Men det är att likna vid Västtrafiks nya betalsystem...» (Dåligt)
- katastrof. väldigt jobbigt att använda. omöjligt att för överblick över vad man ska göra och när. användandet av pingpong gjorde att kursen som helhet blev avsevärt sämre.» (Dåligt)
- Osäkert och dåligt system. Omöjligt att hitta vad som ligger var. Det tog oss en timma att fatta hur man skulle ladda upp sin timmlog. » (Dåligt)


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

52 svarande

Mycket bra»4 7%
Bra»20 38%
Godkänt»15 28%
Mindre bra»7 13%
Dåligt»6 11%

Genomsnitt: 2.82

- Dåliga är att fackspråk har annan information än det som gäller för IT» (Mycket bra)
- Bra handledare. Nackdelen är väl att dem använder ett annat bokningssystem, blev lite rörigt.» (Bra)
- Svårt att hitta information då PingPong är värdelöst och den är spriden över flera olika ställen.» (Mindre bra)
- Informationen var överlag värdelös» (Dåligt)
- Pingpong är inte bra, alls.» (Dåligt)

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

51 svarande

Mycket bra»3 5%
Bra»13 25%
Godkänt»21 41%
Mindre bra»9 17%
Dåligt»5 9%

Genomsnitt: 3

- Bra handledare.» (Mycket bra)
- Föreläsningarna och rapportupplägget har till stor del inriktat sig på de studenter som gör något experiment. Jag tycker att fler EDIT-exempel bör tas med.» (Godkänt)
- Anser att sökandet i databaser inte gav mig så mycket. Föreläsningen om hur man hanterar käller gav desto mer» (Mindre bra)
- Vi går på D&IT vi vet hur man söker på Internet, det lades för mycket tid på hur man söker istället för var man söker. Den tiden kunde lagts mer på hur man ska skriva en akademisk rapport och synka med institutionen så att samma information kommer från båda håll. Som det blev nu ledde inte kompetenskursen till någonnågonting eftereftersom att vi hellre går på det som examinatorn säger vilket var tvärt emot vad kursen sa. » (Mindre bra)
- biblioteks testet var så onödigt» (Dåligt)
- Kan inte svara på frågan» (Dåligt)

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

51 svarande

I mycket stor mån»1 1%
I stor mån»7 13%
I viss mån»21 41%
I mindre mån»13 25%
Inte alls»9 17%

Genomsnitt: 3.43

- I synnerhet för rapportskrivandet.» (I mycket stor mån)
- Eftersom vi till viss del inte skulle skriva enligt de generella kompetenserna så kändes vissa delar lite mindre viktiga.» (I stor mån)
- Bra att man lärde sig att man kan komma åt papper (som inte är gratis) genom gå in på lib.chalmers...» (I viss mån)
- Ingenting vad gäller genomförande, men däremot rapportskrivning och examination har varit bra.» (I viss mån)
- inget som man redan visste introducerades. de som lär ut känns på enstaka punkter ukunnig» (I mindre mån)
- Se tidigare kommentar.» (Inte alls)
- Vet inte vad de handlar om » (Inte alls)

13. Hur funkade handledningen som fackspråk hade?

52 svarande

Mycket bra»12 23%
Ganska bra»20 38%
Okej»17 32%
Mindre bra»3 5%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- I synnerhet Fia Börjesson, mycket bra handledning.» (Mycket bra)
- Speciellt handledning 1 och 2 var väldigt givande. Däremot låg handledning 3 nästan för tidigt, eftersom jag gissar att många inte hunnit börja planera sin muntliga redovisning vid den tidpunkten.» (Mycket bra)
- En bra handledning om hur man ska skriva, skulle vara bra om de var mer insatta i hur man skriver på IT.» (Mycket bra)
- Handledningen var uppskattat bra input på olika saker var trevliga att ha att göra med och man kunde lägga frågor på sin egen nivå. Föreläsningarna var det inte mycket av värde. Mest självklarheter och mesta dels oinspirerande. » (Mycket bra)
- Bra med respons från andra grupper och få hjälp med struktur och meningsuppbyggnad av fackspråk. Det har hjälpt relativt mycket» (Ganska bra)
- Magnus verkade lite grumpy» (Ganska bra)
- Vissa tillfällen lite senare var mycket bra.» (Ganska bra)
- Bättre synkning mellan fackspråk och institutionen hade varit önskvärt. Eller åtminstone bättre information av vad vi inte ska ta med oss från fackspråk till vårt projekt.» (Ganska bra)
- De har nog inte riktigt fattat att inom IT så kodar man oftast program och undersöker inte något. När de ska ge tips så riktar det sig mot undersöknings projekt och inte IT projekt» (Okej)
- Var väl okej om man hade frågor, men hade varit bättre om det funnits mer information så man hade sluppit fråga.» (Okej)
- Varierande kompetens på handledare» (Mindre bra)


Projektuppgiften

14. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

53 svarande

Mycket bra»4 7%
Bra»24 45%
Godkänt»15 28%
Mindre bra»4 7%
Dåligt»6 11%

Genomsnitt: 2.69

- Lite bristande information kring opposition eftersom de Chalmersgemensamma gav instruktion om individuell opposition när vi skulle lämna in i grupp. Dessutom var det otydligt, när vi skulle börja opponera, vilken grupp vi skulle opponera på.» (Bra)
- Lite otydligt från handledarens sida ibland, men det har ordnat upp sig när vi har tagit kontakt.» (Bra)
- Det mesta mycket klart, men hur bidragsrapport och överlämnande av rapport och oppponering till den andra gruppen var mycket oklart.» (Bra)
- individuell bedömning har inte informerats om överhuvudtaget» (Godkänt)
- » (Godkänt)
- det är svårt att hitt informationen, pingpong är ointuitivt och all information fanns inte där, det slutade en del gånger med att man fick spendare 30+ min för att leta reda på ett datum t.ex.» (Mindre bra)
- Informationen har varit något utspridd så man har varit tvungen att leta bland meddelanden och slides.» (Mindre bra)
- p g a pingpong. även därför att en uppgift (affischutställningen) dök upp helt oplanerat» (Dåligt)
- Vi fick mycket direktiv från vår handledare emellertid. Dock skilde det sig stort vecka för vecka vad som behövde göras vilket var ytterst frustrerande. » (Dåligt)
- Än en gång, pingpong är dåligt.» (Dåligt)

15. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

53 svarande

Mycket bra»12 22%
Bra»26 49%
Godkänt»12 22%
Mindre bra»3 5%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Vårt projekt var roligt och gruppen jobbade bra ihop. All information och annat som skulle göras var dock en svär av oklarheter. » (Bra)
- Beskrivningen antar jag skulle vara lite otydlig eftersom uppgiften gick att lösa på flera olika sätt.» (Bra)
- Det var väldigt annorlunda mot projektbeskrivningen men det var inte negativt, tvärtom.» (Godkänt)

16. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

53 svarande

Till stor hjälp»4 7%
Till någon hjälp»25 47%
Till lite hjälp»14 26%
Till mycket lite hjälp»5 9%
Till ingen hjälp»5 9%

Genomsnitt: 2.66

- Det var bra att man blev tvingad att tidigt strukturera upp sitt arbete. Jag tror att vi fått ett mycket sämre resultat om så inte var fallet.» (Till stor hjälp)
- Det viktigaste med planeringsrapporten är att man kommer överens inom gruppen om vad man vill göra. Sen läser man den inte precis igen...» (Till stor hjälp)
- Vi har inte tittat tillbaka på den men skapandet av den gav en tydlig och gemensam idé för gruppen om vad vi skulle ägna projektet åt.» (Till någon hjälp)
- Den var bra för de gjorde att man kom igång snabbare.» (Till någon hjälp)
- Vi fick en bättre en bild av vad vi skulle göra med projektet. » (Till någon hjälp)
- Den passade ej ihop med vår arbetsmetod» (Till ingen hjälp)

17. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

53 svarande

Mycket bra»21 39%
Ganska bra»17 32%
Godkänt»12 22%
Mindre bra»1 1%
Inte alls»2 3%

Genomsnitt: 1.98

- Gruppen fungerade utmärkt. » (Mycket bra)
- Haft en som va lite sådär i gruppen» (Ganska bra)
- Många förseningar, generellt låg arbetsmoral fram till slutet» (Godkänt)
- Olika från person till person. I vår grupp var det i synnerhet en person som sade att han ville lägga mycket tid och engagera sig mycket i kandidatarbetet, men han har inte alls varit närvarande lika mycket som vi andra.» (Godkänt)
- De sista veckorna slutade ett par gruppmedlemmar i princip att arbeta överhuvudtaget, vilket gjorde läget extra stressigt.» (Godkänt)
- Trodde inte att det skulle behövas i början men det visade sig att det är mycket viktigt eftersom vissa i gruppen inte kunde samarbeta med andra. Den borde nästan vara obligatorisk.» (Inte alls)

18. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

53 svarande

Mycket svår»5 9%
Ganska svår»22 41%
Lagom svår»23 43%
Lite för lätt»3 5%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Svår men intressant och spännande. » (Mycket svår)
- Fanns inget facit och man visste knappt vad man skulle göra. Detta gjorde uppgiften utmanande och tvingade oss att vara kreativa och diskutera mycket.» (Mycket svår)
- Egensatt» (Lagom svår)
- Det finns mer att implementera men vi hade redan i planeringsskedet sagt att vi endast skulle göra detta i mån av tid. Hann med det vi skulle men det fanns också mer att göra.» (Lagom svår)
- Konstig fråga.. Det var vi som valde vad vi skulle göra..» (Lagom svår)


Projekthandledaren

19. Hur blev ni bemötta av handledaren?

52 svarande

Mycket bra»19 36%
Bra»19 36%
Godkänt»6 11%
Mindre bra»2 3%
Dåligt»6 11%

Genomsnitt: 2.17

- Väldigt bra handledare, det var tydligt att han bara var ett stöd. Vi fick själva bestämma, jobba och komma på saker medan han hjälpte oss in på rätt spår om det blev problem.» (Mycket bra)
- Vår grupp har även haft handledare från företaget vi jobbade med» (Bra)
- Bra, men tvetydigheter var ett slagord. » (Bra)
- Han sa tydligt att vi hade lägsta prioritet och det hade vi verkligen.» (Dåligt)
- Vår handledare var inte dugg tydlig med vad vi skulle göra och ändrade sig flera gånger. Han gav oss dålig/ingen hjälp på vägen och tog inget ansvar för at boka in möten med oss eller hjälpa oss över huvud taget.» (Dåligt)
- Mycket trevlig kille, men vi träffades väldigt sällan, han kom aldrig med synpunkter och kunde sällan komma i kontakt med honom.. För övrigt läste han inte vår rapport, men sa att han gjorde det.» (Dåligt)
- Vår handledare, Staffan Björk, reste iväg till Kanada en månad innan den slutgiltiga inlämningen av rapporten, vilket gjorde att vi inte kunde ses för att prata om den före slutdatum. Vi bestämde därför ett datum då vi skulle samtala på Skype för feedback på slutrapporten, vilket skulle ske en vecka innan inlämning. Trots att vi påminde honom dagen innan samtalet dök han inte upp på Skype. Då skickade vi ett mejl och bad honom ge oss skriflig feedback innan slutdatumet för inlämningen. Detta mejl svarade han inte heller på! Vi blev därför tvungna att lämna in rapporten utan någon som helst handledning på den slutgiltiga versionen! Staffan hade inte vid något handledningstillfälle läst igenom vår rapport i dess helhet, inte ens när vi möttes för det individuella betygssamtalet. Han sa vid detta tillfälle att han inte kunde ge oss något preliminärt betyg eftersom han inte läst rapporten!! Detta beteende hos en handledare är helt oacceptabelt och vi elever ska inte behöva finna oss i denna behandling när vi läser på en av Sveriges bäst rankade högskolor.» (Dåligt)

20. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

53 svarande

Mycket bra»14 26%
Bra»18 33%
Godkänt»9 16%
Mindre bra»2 3%
Dåligt»10 18%

Genomsnitt: 2.54

- Var kontaktbar på många sätt, svarade genast och tog sig god tid att hjälpa till om så behövdes. » (Mycket bra)
- Vår grupp har även haft handledare från företaget vi jobbade med» (Bra)
- Diskuterade en del i början med vår handledare men han gled åt sidan senare under projektet eftersom vi inte behövde någon hjälp.» (Godkänt)
- Hade kunnat varit lite mer insatt i det hela och kommit med ideer.» (Godkänt)
- tar ca 1-1.5 vecka att få svar på mail» (Dåligt)
- Kom inte på bestämda möten, kom 30 min sent, svarade inte på våra mail.» (Dåligt)
- Det var vi som fick ta kontakt om det var något, han hörde aldrig av sig. Inte ens för mittmöte som de klart och tydligt står att handledaren ska kontakta för. När man mailade fick man dock svar rätt fort kan jag tycka.» (Dåligt)
- svarade inte på mail, var bortrest under de viktigaste veckorna» (Dåligt)
- Vår handledare, Staffan Björk, försvann en månad innan inlämning och svarade inte på mejlen. Innan han reste iväg bestämde vi i gruppen tillsammans med honom att ha en skype-konferens, inte heller denna dök han upp på. » (Dåligt)

21. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

52 svarande

I mycket hög mån»18 34%
I ganska hög mån»12 23%
I medelhög mån»7 13%
I mindre mån»8 15%
Inte alls»7 13%

Genomsnitt: 2.5

- De gånger vi kontaktade han var det väldigt bra, men vi frågade inte om hjälp speciellt ofta» (I mycket hög mån)
- Vår grupp har även haft handledare från företaget vi jobbade med» (I mycket hög mån)
- Hjälp med själva arbetet fick vi inte alls, fast det förväntade vi oss inte heller.» (I medelhög mån)
- vi ville ha så många möten men den sista månaden när vi ville bolla frågor kring rapporten med handledare så var han inte tillgänglig överhuvudtaget. då var han bortrest utan att meddela att han skulle vara frånvarande. vi fick veta det av en annan kandidatgrupp i slutet av hans frånvaro.» (I mindre mån)
- Tror vi lyckades träffa han 4-5 gånger, han hade aldrig någon feedback att komma med.» (Inte alls)
- sven arne är inte bra. alls.» (Inte alls)
- Som jag skrivit innan. Jättedåligt stöd har vår handledare varit.» (Inte alls)
- Se kommentarer ovan. Handledaren gick under jord en månad innan slutinlämning och läste aldrig igenom vår rapport i sin helhet innan inlämning.» (Inte alls)


Arbetet i kandidatgruppen

22. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

51 svarande

Mycket bra»28 54%
Ganska Bra»13 25%
Okej»7 13%
Ganska dåligt»2 3%
Mycket dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.72

- har ej blandad grupp» (?)
- Enbart IT i min grupp» (?)
- De från GU var betydligt "sämre".» (Mycket bra)
- Att vi kommit från olika program har snarare varit en styrka än en svaghet.» (Mycket bra)
- Var endast IT-teknologer i vår grupp» (Mycket bra)
- Alla var från samma program» (Mycket bra)
- Vi var bara datateknologer.» (Mycket bra)
- Vi var alla från IT.» (Okej)
- Data kan inte projekt» (Okej)
- Hade endast IT-studenter i vår grupp.» (Okej)
- Vi var från samma program.» (Okej)
- Bara från samma utbildningsprogram.» (Okej)
- Alla vara från samma utbildningsprogram.» (Okej)
- Teknologerna från IT-sektionen hade alldeles för dåliga förkunskaper inom vårt område, vilket har inneburit att några veckor gick ut på att förklara för dessa hur saker fungerar istället för att sätta igång med arbetet.» (Ganska dåligt)
- Visst är det viktigt att blanda grupperna men när man får in en eller flera personer i gruppen som inte kan samarbeta, snarare motarbetar i gruppen så förstör det för alla.» (Mycket dåligt)

23. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

53 svarande

Mycket bra»19 35%
Bra»23 43%
Godkänt»9 16%
Mindre bra»1 1%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.9

- Se 22» (Bra)
- Det var en som var mindre engagerad.» (Bra)
- Sista veckorna slutade vissa nästan arbeta helt, men resten av tiden har det varit ganska okej.» (Godkänt)
- Vissa gjorde i princip ingenting och andra bara förstörde kändes det som.» (Dåligt)

24. Hur upplever du din arbetsinsats i förhållande till de andra i gruppen?

53 svarande

Mycket hög»4 7%
Hög»17 32%
Samma»26 49%
Låg»6 11%
Mycket låg»0 0%

Genomsnitt: 2.64

- Det skiljer över hundra timmar mellan mig och den som gjorde minst i min grupp.» (Mycket hög)
- Vissa gjorde i princip ingenting och andra bara förstörde kändes det som.» (Hög)
- Beror vem man jämför med, men gruppen fungerade bra. Alla bidrog till arbetet.» (Hög)
- 2 har jobbat mer och 2 har jobbat mindre.» (Samma)
- Det finns vissa personer som jag upplever har gjort ganska mycket mindre än mig, men över lag känns det som att vi har gjort lika mycket.» (Samma)

25. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

53 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»2 3%
Till viss hjälp»9 16%
Mindre hjälp»5 9%
Ingen hjälp alls»11 20%
Har ej haft några konflikter»26 49%

Genomsnitt: 4.94

- Samma sak som med planeringsrapporten, vi behövde inte gå tillbaka till dokumentet men upprättandet av det gjorde nytta.» (Till viss hjälp)


Examination

26. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

52 svarande

I mycket hög mån»3 5%
I ganska hög mån»8 15%
I medelhög mån»16 30%
I mindre mån»17 32%
Inte alls»8 15%

Genomsnitt: 3.36

- Eftersom bedömningen sker relativt mellan studenterna i gruppen kommer små skillnader som inte spelat någon roll i varierad grupp spela avgörande roll i en grupp där alla studenter är likvärdiga.» (I medelhög mån)
- Självutvärderingen och individuella samtal verkar inte ha gjort någon nämnvärd påverkan på betyget. Ytterligare en uppskattning likt den som gjordes i halvtid samt strukturerade, individuella diskussioner kring dessa vore bra. Exempelvis så var det ingen av examinatorerna och handledaren som reagerade på att en gruppmedlem inte tidrapporterade på flera månader.» (I medelhög mån)
- Detta beror på om vi kommer att ha individuella betygssamtal, men så verkar inte fallet...» (I mindre mån)
- svårt att vara ärlig och sätta dåliga betyg på vissa medlemmar» (Inte alls)
- Väldigt dåligt med tidloggar. De säger ju INGENTING. Går ju att ljuga ihop hur enkelt som helst. Delen i rapporten där man skriver vad gjort och oxå dålig. Där framgår ju i princip bara vilka avsnitt man skrivit och en gruppmedlem kan ha gjort så mycket mer. Tex agerat mer ledare. Och en gruppmedlem kan se asbra ut på papper men vara en riktigt sugit gruppmedlem i själva gruppen. Vår hanledare ska ju som jag förstår det även ge lite feedback ang individuella betyg? Det har han ingen aning om kan jag meddela med tanke på hur lite involverad han varit.» (Inte alls)
- I en grupp där alla jobbat likvärdigt och alla uppskattar likvärdigt vad alla har gjort känns individuell betygssättning som ett skämt. Finns inte en vetenskaplig rapport där man skriver ut vem som gjort vad etc då alla interfererat med allt på ett eller annat sätt. » (Inte alls)

27. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

53 svarande

Mycket bra»15 41%
Ganska bra»13 36%
Okej»7 19%
Mindre bra»1 2%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»17

Genomsnitt: 1.83

- Oklarheter igen. De muntliga oppositionerna från andra grupper var många gånger ett skämt men åter igen det fanns ingen information om hur det skulle utföras. » (Okej)
- en grupp tilläts dra över tiden massor» (Mindre bra)
- Har inte haft den men jag kan säga att det var mycket att lyssna en hel dag på halvtidsredovisningen så de lär de la bli på slutredovisningen oxå» (Har ej haft det än)

28. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

51 svarande

Mycket tydligt»2 3%
Ganska tydligt»9 17%
Okej»8 15%
Mindre tydligt»22 43%
Mycket otydligt»10 19%

Genomsnitt: 3.56

- Samma person för min grupp» (?)
- Var oklart hur stor "makt" handledaren hade över betyget. Det framgick aldrig, men antar att han bestämmer ganska mycket då han har bäst insyn.» (Okej)
- Det skulle kunna skrivas mer om detta, vi fick fråga oss till det och då var det fortfarande inte helt klarlagt.» (Mindre tydligt)

29. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

53 svarande

Mycket rättvis»5 26%
Ganska rättvis»3 15%
OKej»6 31%
Mindre rättvis»3 15%
Inte alls rättvis»2 10%
Har ingen uppfattning»34

Genomsnitt: 2.68

- De flesta jag pratat med verkar ha fått vad jag anser de förtjänar.» (Mycket rättvis)
- Svårt att säga, men det är min förhoppning. » (OKej)
- Svårt att se vad som genererat högre respektive lägre betyg mellan grupperna, då vissa grupper fått femma trots att materialet verkat tunt jämfört med grupper med lägre betyg.» (Mindre rättvis)
- beror helt och hållet på examinator och handledare. skiljer väldigt mycket mellan olika institutioner och vår handledare har explicit sagt att han är hårdare än andra när det gäller rapport för han har mer vana av att läsa rapporter» (Inte alls rättvis)
- Vi lyckades i vår slutrapport inte förmedla vår totala arbetsinsats, och erhöll därför ett lägre betyg än vad jag anser vi förtjänade.» (Inte alls rättvis)

30. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

48 svarande

Mycket bra»4 8%
Ganska bra»15 31%
Okej»18 37%
Ganska bra»5 10%
Inte alls bra»6 12%

Genomsnitt: 2.87

- Har ej fått betyg än» (?)
- Länken fungerade mindre bra, hamnade på en allmän chalmerssida.» (Ganska bra)
- Svårt att säga. Har ju inte fått betyg än. » (Ganska bra)
- Har inte fått betyget än...» (Okej)
- svårt att säga eftersom betyget inte är inne samt att jag inte vet hur det resoneras när betyget sätts» (Okej)
- Länken fungerar inte.» (Okej)
- Antar att det ska stå "Mindre bra". Enligt vad vi fick höra mot projektets slut så bedömdes arbetet nästan uteslutande på slutrapporten.» (Ganska bra)
- Tycker att Produkten skall vara det som betygsätts, inte dokumentationen.» (Inte alls bra)
- Fruktansvärt otydligt vad som bedöms, verkar bedömas olika beroende på vem man frågar. Fackspråk verkar tro att rapporten är allt. Idioter.» (Inte alls bra)
- I allmänhet väldigt oklart vad som var viktigast, samt VÄLDIGT dåligt anpassat upplägg för bl.a. EDIT-sektionerna som skapar något istället för att studera något.» (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

31. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

52 svarande

Mycket bra»9 17%
Bra»22 42%
Godkänt»14 26%
Mindre bra»4 7%
Dåligt»3 5%

Genomsnitt: 2.42

- Varför har vi GU elever?» (Mycket bra)
- Kul att få se hur mycket man trots allt har lärt sig från chalmers under dessa tre år.» (Mycket bra)
- Bör arbetas mer för att få kandidatarbeten anknytna till företag.» (Mycket bra)
- Våran handledare hade aldrig någon aning om vad han skulle göra.» (Bra)
- Kul projekt, men väldigt oklart var man finner information och vad som förväntas. Ibland presenteras flera olika påståenden (till exempel huruvida alla i gruppen ska skriva varsin opponering eller endast en gemensam) vilket gör det väldigt rörigt. Tydligare information samlad på EN sida vore bra, istället för massvis av olika påståenden.» (Godkänt)
- Hade gärna sett att kursen anpassades för IT-programmet. Väldigt liten del av projektet beror på slutprodukten, fastän denna kommer att ha en ganska stor betydelse i arbetslivet.» (Godkänt)
- Mycket var jätte bra men administrationen drar ner betyget två steg.» (Godkänt)
- Pga den dåliga gruppen jag var i har helhetsintrycket dragits ner rejält.» (Mindre bra)
- Kandidatarbetet är mycket intressant, och roligt att genomföra, men det administrativa har skötts pinsamt dåligt. Att behöva logga in på tre olika sidor för att hitta (nästan) all information är inte acceptabelt. Pingpong är som bekant ett gementamt hatobjekt för de flesta Chalmerister, och det blir inte precis bättre av att examinatorerna inte klarar av att använda det. Till råga på det så har vår grupp åtskilliga gånger behövt kontakta examinatorer för att få information som inte gick att få tag på på annat håll. Utöver det så har det skickats mail som berättat om tjänster som inte varit tillgängliga. Är detta Chalmers eller? Pinsamt.» (Mindre bra)
- oengagerad handledare gjorde att man undrade ifall någon brydde sig» (Dåligt)
- Otydlig information om betygskriterier. Ett provocerande dåligt bemötande från handledaren som var nästintill fullständigt ointresserad i vårt arbete. Att han går under jord och ignorera oss en månad innan slutinlämning, och att inte ha läst vår rapport i sin helhet en enda gång under hela kandidatarbetets gång är under all kritik.» (Dåligt)

32. Vad kan bli bättre i kursen?

- Förtydliga hur projekt i programform ska rapporteras.»
- jämnare mellan olika institutioner.»
- Seriösa handledare! Hade jag varit hans chef hade han fått gå på en gång!»
- Mer fokus på produkten. Mindre fokus på fackspråk. Vi skapar en IT produkt, vi vill ha exempel på detta och inte på Kemi osv.»
- Allt är perfekt förutom Ping-pong»
- Kunniga handledare, inte sven arne»
- pinngpong (informationen)»
- Har förstått att tidsrapporten ska vara väldigt viktig för betyget. Bra tänkte med att straffa de som arbetar effektivt och belöna de som är långsamma.»
- Bättre handledare! Information samlat på ett ställe!»
- Tydligare, mer information, mindre fokus på rapporter och inlämningar. Biblioteks delen var inte heller intressant för mig. Sedan som jag nämnde tidigare så borde man inte läsa andra kurser samtidigt (engelska i ITs fall) utan man ska kunna fokusera på kandidaten.»
- Att inte sprida ut all information på 4 eller fler olika sidor, som ibland dessutom motsäger varandra.»
- Som jag uppfattat det ska en vetenskaplig undersökning genomföras i kursen. Vissa projekt har dock ingen vetenskaplig bakgrund alls, vilket gjort det svårt att opponera på dessa grupper. Dessutom blir det inte helt rättvist mellan grupperna då alla inte skriver en vetenskaplig rapport.»
- Införa specifika förkunskapskrav på varje projekt, för att försäkra att alla kan tillräckligt mycket om området för att kunna arbeta så snart som möjligt.»
- Möjlighet till tekniskhandledning. Involvera fler företag»
- Använd mindre beslastade handledare.. Betygsätt även arbetet bakom rapporten.»
- Ge information om moment som ligger långt i framtiden tidigare och förklara dem tydligare. T.ex. var inlämning av slutrapporten något oklar då vår grupp inte förstod förrän sent i kursen att man kunde lämna in en reviderad version av rapporten efter den muntliga oppositionen.»
- Sluta använda pingpong»
- Vad är det som bedöms? Hursomhelst mindre fokus på rapporten, vad *** får jag ut av att skriva 70+ sidor skit? Det är produkten som är viktig i många fall, inte hur man kom fram till X eller annat vetenskapligt trams som inte är applicerbart på en projekt som producerar en PRODUKT och inte typ "smältpunkten på X är Y baserat på..."»
- Vår handledare kunde ha varit aktiv och deltagit. Dessutom gjort det han skulle.»
- Modifiera kursen för att passa IT-programmet.»
- Tydligare information.»
- sluta använda pingpong»
- Administrationen, information, bort med pingPong, osv. Mer vettiga förslag till kandidatarbeten. Jag ville inte göra något som handlade om appar, port 80 eller spel. Plötsligt fanns det mindre än 10 möjliga kandidatarbeten inom datateknik.»
- Informera handledare tydligt om vad som ska göra. Betala dom för att lägga ytterligare 10 minuter för administrativa uppgifter utöver dom 30 minuterna varje vecka för gruppmöten.»
- Anpassa konceptet bättre efter olika arbetssynvinklar. Ex: Att skriva rapport kändes onaturligt för vår grupp vars huvudsakliga uppgift var att programmera. Bort med PingPong, alternativt LÄR ER ANVÄNDA PLATFORMEN Man får intrycket av att Arne Linde inte gjort det som han förväntats göra Centralisera ALL information. Om någon måste maila för att få svar på något grundläggande så är det helt klart någon som inte gjort sitt jobb rätt. Ha information som inte motsäger annan tilldelad information (återigen, PINSAMT CHALMERS) I överlag: Sköt det administrativa bättre, sammanställ all information på en plats.»
- Tydligare information om kursen och vad som bedöms och hur. Ytterligare utvärderingar inom gruppen för att ge mer underlag för individuella betyg.»
- Mindre fokus på rapport och mer på produkt om en sådan ska skapas.»
- Förtydliga hur stor roll "produkten" har jämfört med rapporten. Det stod visserligen i betygsdokument hur stor del vardera del var. Men fanns annan info som antydde att rapporten var det enda viktiga. Att man skulle skriva en vetenskaplig rapport som besvara en problemformulering och eventuellt skapa en prototyp för att testa saker.»
- Tydligare information om vad som gäller för betygsättning. Handledare som är engagerade!»
- Mer information och klarare besked från handledaren. Som det var nu så återstod en del oklarheter eftersom vi kanske inte alltid visste vad vi skulle fråga om eller att vi fick andra besked från fackspråk/generella kompetenser.»

33. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Utställningen»
- Arne!»
- Arne Linde har varit en riktig klippa när saker har varit oklara. Han är en hjälte!»
- Friheten»
- De mesta»
- Handledningen hos fackspråk»
- planeringsrapport och gruppkontrakt. »
- Kursen är bra som den är, behåll den gärna så men försök att hitta vettiga handledare till alla.»
- Fackspråks medverkan.»
- Obligatorium.»
- Svårt att säga. Det som på riktigt var vettigt i år var vårt projekt och vår grupp, resterande var halvtaskigt genomfört. »
- Friheten i grupparbetet.»
- Projektplaneringen och halvtidsredovisningen»
- Allt. Ser inget som behöver tas bort. Eventuellt provet på fackspråk gällande informationssökning. Jag tycker föreläsningen räckte bra. Provet var bara ett oromoment även om jag klarade det direkt.»
- Egna projektförslag.»


Kursutvärderingssystem från