ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 4 12/13 Teknisk geologi, VGE370

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-13
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»8 32%
Gott»9 36%
Mycket gott»6 24%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rörigt, alldeles för många olika föreläsare som många gånger upprepade varandra.» (Dåligt)
- Luddigt ihopsatt kurs med för många dålig föreläsare» (Godkänt)
- Stort plus för georesan!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.76


Lärandemål

* Beskriva i ord och bild de grundläggande processerna för hur jord- och bergarter bildas.
* Göra en översiktlig kartläggning av jord- och bergförhållanden i fält.
* Utifrån prover och fältobservationer identifiera de vanligaste mineralen och de vanligaste bergarterna i Sverige.
* Beskriva i ord och bild hur sprickor och krosszoner i berg bildas.
* Utifrån prover och fältobservationer identifiera de vanligaste jordarterna i Sverige.
* Beskriva i ord och bild de vanligaste jordlagerföljderna i Sverige.
* Använda det internationella systemet för kornstorleksbenämning.
* Använda en geologisk karta för att göra en översiktlig bedömning av jord- och bergförhållanden ur byggnadssynpunkt.
* Göra en översiktlig bedömning av grundvattnets tillgång och kvalitet i ett svenskt grundvattenmagasin.
* Beskriva grundläggande kemiska processer inom geologin.
* Kunna tillämpa grundläggande kemisk jämviktslära och vattenkemi inom geologi.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 48%

Genomsnitt: 3.36

- Borde vara mer detaljerade» (Målen är svåra att förstå)
- önskade mer specifika kursmål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 83%
Nej, målen är för högt ställda»4 16%

Genomsnitt: 2.16

- Kändes som om man kastades lite in i ämnet pga att förkunskaperna från gymnasiet ungefär är lika med noll.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Då kemidelen baserar sig på Kemi B som inte är ett krav för kursen borde denna del ses som överbetyg. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»11 45%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- Allt för detaljerade frågor där någon övergripande kunskap om ämnet egentligen inte behövdes!!!» (Nej, inte alls)
- Tentan var svår och det kom knappt några frågor på de ämnena vi jobbat mest med. Istället kom massa detaljerade frågor på vad som uppfattats vara små delar i kursen och inte det som borde ha varit viktigt. Rätt ingen av tentan var däremot relativt snäll. Tentan ej jämförbar med tidigare tentor. » (Nej, inte alls)
- Kursen är så bred så tentamensresultatet kan skilja vitt beroende på vilket område som man valt att fokusera mest på.» (I viss utsträckning)
- På tentan fanns endast en fråga om berg, hur de bildas, form, utseende etc och 3 frågor om torv som jag kanske anser inte har en så pass stor del i kursen. Det är tråkigt när tentan grundar sig på enbart plattektonik och torv och ger en ingen chans att visa andra kunskaper som man lärt sig under kursens gång men även på georesan. » (I viss utsträckning)
- Kursens krav överstiger det som står i kursmålen» (I viss utsträckning)
- Duggorna var bra men tentan testade målen och vad jag upplevde som en massa annat som inte står i målen. Kursen som vi läste och testades på kändes mycket spretigare än de kursmål som finns angivna. Om man också räknar georesan (som var bra, rolig och lärorik) som undervisningstid så har vi lagt ner enormt mycket tid på den här kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.88

- Jag har varit på ytterst få föreläsningar så kan inte säga att de har varit till någon hjälp. Tyckte inte att det sades så mycket mer än vad som stod på power pointen och då kunde man lika gärna bara kolla på dem. Dock tyckte jag att georesan var mycket framgångsrik och därifrån lärde jag mig väldigt väldigt mycket. » (Ganska liten)
- Resan var bra.» (Ganska liten)
- Några föreläsningar var onödiga och gav ingen nyttig information. Varierande kvalitet beroende på föreläsare.» (Ganska stor)
- resan lärde jag mig allt, föreläsningarna kunde varit bättre» (Ganska stor)
- Exkursionen står för 99% av det» (Mycket stor)
- Speciellt Geologiresan med tillhörande material» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»10 41%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.7

- Boken behövdes ej» (Ganska liten)
- kurslitteratur- igen kursmaterial- allt» (Ganska liten)
- Att gå igenom power pointen och samtidigt läsa sammanfattning i kursboken tyckte jag räckte gått och väl i kombination med georesan och laborationerna. » (Ganska stor)
- Inte öppnat boken. Allt fanns i utdelat material. Borde skaffa en mindre dyr/stor bok så folk faktiskt inte kastar pengar i sjön» (Mycket stor)
- Kursbok i liten utsträckning» (Mycket stor)
- tyckte om boken mer än alla häften vi fick under kursen. » (Mycket stor)
- Kompendierna från fältveckan och föreläsningsanteckningarna.» (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»16 64%

Genomsnitt: 3.64

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 48%
Hög»10 40%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.52

- Under kursen var det ingenting som såg till att man förstått. Allt kom till slutet med duggor, utflykt och tenta.» (Låg)
- lagom arbetsbelastningen men önskar längre kurs, eftersom jag tycker att jag behöver mer kunskap inom geologi som inte behöver nödvändigvis vara väldigt relevant för oss. » (Lagom)
- Kemiarbetet var extremt tidskrävande i förhållande till antal HP» (Hög)
- kemidelen hög, övrigt låg» (Hög)
- Alldeles för mycket olika moment som tig massa tid. Schemalagda för mycket.» (För hög)
- Kursen som helhet var okej men kemidelen tog alldeles för mycket tid i anspråk. Labbarna och rapporten skulle genomföras och skrivas utan att vi fått speciellt mycket info om vad vi sysslade med så allt fick läsas in på egen hand vilket tog väldigt mycket tid och dessutom var svårt. Det kändes som att lärarna trodde att vi skulle behöva lägga ner 8 timmar på något som egentligen tog 30 timmar att göra. Generellt kom föreläsningarna i kemin också för sent efter att labb och rapport hade genomförts och påbörjats. Man hade behövt ha all fakta om processer mm klart för sig innan man började. Nu genomförde vi istället en labb där vi inte hade en aning om vad vi gjorde och ett par veckor senare kom lite knapphändig information. Det känns som en fristående kurs (kemin) har bakats in i geologin utan att faktiskt minskas ner men att man nu kan kalla det för en kurs istället för två. Att kemiläraren också säger att "ni som har läst kemi B bör kunna det här men ni andra får läsa in det på egen hand" känns också konstigt när kemi B inte är ett förkunskapskrav för kursen.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»7 28%
Har ej sökt hjälp»5 20%

Genomsnitt: 3.68

- Kemi-delen kändes lite väl överambitiös då kursassistenterna hade svårt att svara på våra funderingar gällande bal. labrapporten. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»21 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 44%
Hög»12 48%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.64


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Georesan, duggor.»
- Resan och övningarna.»
- Exkursion»
- Exkrusionen och övningarna»
- Det mesta»
- Geologiresan!!!»
- Georesan! »
- Georesan är ju allt»
- Georesan!! :)»
- Resan till Tiveden.»
- resan»
- Studieresan var lärorik. Kurshemsidan sköttes på ett snyggt sätt och information nådde ut till alla.»
- Geologiresan !! Mycket lärorikt och dessutom väldigt trevligt :) »
- Georesan och de praktiska geolabbar som genomfördes var bra och lärorika och får gärna vara kvar. Däremot var boendet för vissa av oss georesan under all kritik, men detta har redan framförts.»
- georesan och geolaborationerna »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ta bort kemidelen, extra stress som var helt onödig för att förstå geologin.»
- Gästföreläsarna tillförde inte mycket alls.»
- Mer info på powerpoints än en bild och att föreläsaren säger "det här är xxxxxx" och sen tar nästa slide utan att man fattar någonting»
- Tentan»
- Om det finns nytt i yrket, anpassa till det. Annars inget.»
- På föreläsningar säga mer än det som står på själva power pointen. Vi kan faktiskt läsa»
- Arbeta in en mycket tydligare struktur på hela kursen. Framförallt styra upp kemin! Väldigt luddigt koncept där alla famlar i mörkret!»
- Mindre kemi»
- Bättre föreläsare eller att endast en eller två håller i dem.»
- Mindre delmoment»
- kemidelen, jag lärde mig inget där allt gick för fort så allt gick n och ut lika fort»
- Kemidelen var på en alldeles för hög nivå jämfört med kursens mål och våra förkunskaper. tror inte att de ansvariga för kemi-delen av kursen förstår hur mycket tid vi la ner på labbrapporten och uppgifter i anknytning till kemin. kändes inte relevant i förhållande till kursmålen. »
- Som sagt bör boendet vid georesan ses över. Även kemidelen bör ses över och anpassas till våra förkunskaper och den tid som finns i kursen. Nu blev kemin ett stort moment som krävde väldigt mycket tid i förhållande till ämnets storlek och betydelse i kursen.»
- Kemidelen av kursen är i nuläget svårt att få riktigt grepp om. Innehållet kräver förhållandevis goda förkunskaper för att man ska kunna riktigt förstå teorin. Jag personligen saknade dessa och hade svårt att se helheten. »


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Fantastisk och lärorik resa! Synd att så det var många dåliga föreläsningar och att allt väsentligt lärdes in på dessa dagar endast!»
- Rolig kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.76
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från