ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analytisk kemi, KAM010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-30 - 2008-11-12
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»9 45%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Det var svårt att veta vad man skulle plugga på.» (Högst 15 timmar)
- Då det inte gavs information i pm eller liknande för uppgifter som skulle räknas etc hade man ingen aning om vad som över huvud taget skulle göras under kursens gång.» (Högst 15 timmar)
- svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»3 15%
50%»1 5%
75%»7 35%
100%»9 45%

Genomsnitt: 4.1

- Föreläsningarna gav ingenting.» (25%)
- Det var fruktansvärt dåliga föreläsningar. Disponeringen av powerpoint-bilderna bör ses över. Föreläsaren var mycket dålig på att få ämnet att bli intressant, mycket svår att lyssna på. » (50%)
- Föreläsningarna var svåra att hänga med på och gav inget då föreläsaren endast använde sig av power-point som inte fanns att tillgå vid föreläsningstillfället och han gick fram så fort att man inte kunde anteckna.» (75%)
- Föreläsningarna gav ingenting vilket resulterade i att man i sutet av kursen uteblev.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 65%
Målen är svåra att förstå»4 20%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Ett kursPM vore bra att ha.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fick inte se några såvitt jag minns.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi blev aldrig tilldelade någon kursplan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns inget PM för kursen. Det var väldigt svårt att greppa kursen. Inte ens vid tentan visste man vad den skulle innehålla. Kursen var inte strukturerad någonstans. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Kurs-pm som fanns att tillgå verkade inte vara avsett för detta år.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 50%
Nej, målen är för högt ställda»6 50%

Genomsnitt: 2.5

- Alltså jag kan egentligen inte säga något om denna punkt i och med jag inte vet vad målen var. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»3 21%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»4 28%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.21

- Tentan var flummig med konstiga regler för hur man skulle besvara frågor. Detta borde informerats om tidigare än vid tentatillfället.» (I viss utsträckning)
- Många frågor var av karaktären: "Slå upp, skriv av", inte speciellt givande Sen var det väldigt många uppg, blev väldigt många papper!!! O så har vi ju det konstiga poängsystemet =(» (I viss utsträckning)
- Tentan var konstigt upplagd med bonusfrågor och att endast 20 av 23 frågor behövde besvaras.» (Ja, i hög grad)
- Strukturen var dock väldigt annorlunda, och ingen information om detta hade gått ut.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»8 40%
Ganska liten»7 35%
Ganska stor»5 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Det enda jag lärt mig något av var labbarna.» (Mycket liten)
- Den inlärning som gett något är det jag själv läst och vid laborationerna. Dock inte den som examinatorn ledde. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna höll för snabbt tempo, alldeles för många powerpoint-sidor med för mycket text på. » (Ganska liten)
- Det enda som var givande under kursen var laborationerna.» (Ganska liten)
- Lite svårt att hänga med på föreläsningarna med alldeles för mkt text på varje slide. Konstiga tider/raster på föreläsningarna. Kanske gå igenom ett övn. exempel (grundligt) istället för att sluta 30 min tidigare?» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»11 55%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.85

- Boken var dålig, alldeles för mycket information för en så liten kurs.» (Ganska liten)
- Det var från kursboken som jga inhämtade det mesta av kursen.» (Ganska stor)
- Ganska dålig kursbok. Snöade in på för mycket för att ge en bra bild.» (Ganska stor)
- Bra bok, skulle dock vara trevligt om föreläsaren kunde hjälpa en sålla ut bra uppg.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»4 20%
Ganska dåligt»7 35%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 2.45

- det skulle varit bättre om han hade lagt ut förekäsningsanteckningarna på studieportalen innan varje föreläsning så att man kunde skriva ut det och anteckna på det på föreläsningen. Men han brukade lägga ut dem några dagar efter föreläsningen så vi hade inget och kladda på under föreläsningen. » (Mycket dåligt)
- Ingen struktur över huvud taget. Visste inte vad som var obligatoriskt och vad man skulle läsa inför varje vecka. En taskig planering kom dock i slutet på kursen, där stod endast de sidor vi skulle läsa. » (Mycket dåligt)
- Föreläsningsanteckningarna gavs ut för sent.» (Ganska dåligt)
- "Övningstentan" lades först upp på fel hemsida.» (Ganska dåligt)
- Från början väldigt ostrukturerat, vi fick själva säga till att vi ville ha ut föreläsningar på pdf och övningstentor och liknande på studieportalen. Men det blev trots allt bättre med tiden. Acceptabelt med tanke på att det är en ny examinator och delvis ny kurs.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»2 10%
Ganska dåliga»7 35%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»4 20%

Genomsnitt: 2.85

- Tyckte att man aldrig fick svar på de frågor man ställde. Examinatorn själv verkade inte kunna svara på vissa frågor.» (Mycket dåliga)
- Fick ingen riktig respons kändes det som.» (Ganska dåliga)
- Han tog sig tid men kom försent till mötena » (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»11 55%
Hög»6 30%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.45

- hade varit trevligt att veta vad som skulle göras varje vecka under kursens gång.» (Lagom)
- Alltså eftersom man inte visste vad man skulle göra varje vecka så kan man inte säga så mycket om arbetsbelastningen. » (Lagom)
- kursen var bara 4,5 hp men vi läste det mesta av den tjocka boken och gjorde tre labbar på det och lämnade 9 inlämningsuppgifter på tre tillfället. Det vi gjorde var mycket mer än bara 4,5 hp.» (Hög)
- Det kändes som en 7,5 poängskurs snarare än en 4,5 poängskurs.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»6 30%
Hög»10 50%
För hög»3 15%

Genomsnitt: 3.75

- tre parallela kurser är för mycket och man har inte koll på alla kurserna när det är så många.» (Lagom)
- Men det fungerade.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»7 36%
Dåligt»3 15%
Godkänt»7 36%
Gott»2 10%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.21

- Mycket ostrukturerad kurs, svårt att greppa vad man skulle ha koll på, vilka uppgifter/kapitel man skulle läsa.» (?)
- Sämsta kurs jag någonsin läst.» (Mycket dåligt)
- Det enda bra var laborationerna» (Mycket dåligt)
- Dåligt upplägg, ingen struktur, dålig examinator» (Mycket dåligt)
- Pendlar mellan dåligt och godkänt, men för mkt behöver göras för att få upp till godkänt» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- gc, samt lc-labbarna var givande.»
- Laborationerna»
- laborationerna»
- De tre labbarna.»
- Laborationerna,»
- Jag tycker inte att det är något som jag tycker var bra nog att behålla till nästkommande år. »
- Kurslitteraturen»
- labbarna»
- De lärorika labbarna, de var verkligen tentarelevanta, till skillnad från i många andra kurser.»
- laborationerna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hela upplägget. Aldo nämnde att 60% av tentan skulle bestå av räkneuppgifter, det fanns dock inte så mycket att räka på och det var ganska flummigt. Räkneövningar borde vara med.»
- Tydligare planering, så man vet vad som skall göras varje vecka + rekomenderade uppgifter att göra. »
- labförhör i gc-labben, struktur/planering, tydliga mål, inför schemalagd räkneövning, mindre text i powerpoint på föreläsningarna (använd hellre ppt som stöd och skriva på tavlan), enklare struktur på tentamen, eller information om tentamens struktur lång väg i förtid. Mitt intryck av kursen är att allting var väldigt rörigt!»
- Allt annat.»
- Föreläsningarna och det bör framförallt utdelas ett kurs-pm med kursens innehåll och planering.»
- det här kursen var ganska meningslös, läraren var lite för mycket avslappnat och hade inte planerat hur vi skulle göra under läsperioden, jag tycker att han måste ha en bättre planerig yill nästa gång och minska på belastningen på kursen. jag tycker att det borde räcka med hälften så mycket som vi har läste till denna kurs för 4,5 hp. Kristian, labhandledare för GC labben, bör tas bort till nästa år han var inte riktig klokt, och jag anklagar honom för diskriminering.»
- Hela kursen!!!»
- Kurs PM ska finnas för kursen, med relevanta kapitel från boken»
- tider för föreläsningar, fler (konkreta) övn. exempel»
- Att labbförhöret i GC till nästa år inte är så hårt som det var. »
- Allt annat än laborationerna»
- Nytt upplägg, mer struktur och annan examinator»

16. Betygsätt GC-laborationens relevans för kursen.

20 svarande

0 0%
1 5%
3 15%
16 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra lab.» (3)
- Handledare Kristian Andersson är inte lämplig för undervisning. På ett diktatoriskt sett hade han labförhör med frågor som var orelevanta för labben och skickade hem de som inte hade alla rätt. Sedan nämnde han bara i förbifarten att man kan få ögonskador vid fel hantering av utrustningen, detta är något jag tycker skulle vara en lämplig förhörsfråga. Jag lärde mig i alla fall mycket på gc-labben!» (4)
- Dock löjligt att så många blev utkastade pga av att de inte klarade labförhören. Vad är meningen med att kunna hela labhandledningen utantill???» (4)
- men lab-förhörets relevans var mycket låg, det var mycket detaljerade frågor t.ex. frågor på saker som står inom parenes i labhandledningen. Något borde ha gjorts åt Gc-labförhöret (-handledaren) tidigt i kursen då det var uppenbart att kraven var orimliga. Många mådde mycket dåligt inför lab-förhöret eftersom nivån var så hög och så många blivit utkastade fast dom läst på ovanligt mycket!» (4)
- Bra laboration men problem med labbhandledaren som hade ett på tok för svårt säkerhetsförhör och en elitistisk och tråkig attityd gentemot studenterna.» (4)
- labben var bra, men Kristian var inte riktig klokt. han skickade hem folk för inget och detta gjorde att jag pluggade på GC labben under en vecka och jag hade den labben på LV5. Man vill sitta och tenta plugga LV5, inte bara pluggade på en ganska lätt laboration som GC och lägga ner så mycket tid på det. deta var det värsta jag har varit med om i hela min tid i chalmers» (4)
- Inför denna laboration hade alla studenter fruktansvärd ångest, kunde inte sova. Detta på grund av att man var tvungen att skriva alla rätt på laborationsförhöret. Vissa studenter hade läst laborationshandledningen säckert 10 ggr men fick ändå inte genomföra labben. Tycker att labbhandledaren var fruktansvärt otrevlig. Bara slänga ut folk utan att de inte ens får veta vad de gjorde för fel!!» (4)

17. Betygsätt laborationens svårighetsgrad.

20 svarande

0 0%
8 40%
8 40%
4 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lagom» (2)
- Labben var inte särskilt svår, inte heller labb-förhöret. Jag antar att denna frågan finns med för att många åkte ut, men i ärlighetens namn så var det nog en bra tankeställare för vissa. Dessutom så tycker jag inte den var så himla farlig. » (2)
- Dock var labbförhörets svårighetsgrad mycket högre.» (2)
- Extremt svårt labförhör, krävde att man kunde hela kompendiet utantill.» (4)
- labbförhöret var orimligt svårt. labben var ok.» (4)

18. Betygsätt LC-laborationens relevans för kursen.

20 svarande

0 0%
0 0%
4 20%
16 80%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra lab.» (3)
- Mycket bra laboration. Bra stämning, bra handledare.» (4)
- den va bra» (4)

19. Betygsätt laborationens svårighetsgrad.

20 svarande

0 0%
15 75%
5 25%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

20. Betygsätt UV/Vis-laborationens relevans för kursen.

20 svarande

0 0%
2 10%
8 40%
10 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förstod inte så mycket av den.» (2)
- Lite sämre än de andra.» (2)
- tog för lång tid» (3)
- Denna laboration hade examinatorn. Tycker inte det är bra att han åter och åter lämnade salen. När man ville fråga något så var han borta, inte nog med att han kommer en kvart-tjugo minuter sent. Mycket av den information man fick innan man skulle utföra laborationen var svårförstådd. Examinatorn var då inte så bra på att förklara detta. » (4)

21. Betygsätt laborationens svårighetsgrad.

20 svarande

0 0%
7 35%
11 55%
2 10%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vi förväntades kunna saker som inte stod någonstnas och som inte var relevanta för kursen.» (3)

22. Övriga kommentarer

- Ostrukturerad och förvirrande kurs, som måste bli bättre nästa år!! Onödigt tillkrånglad tentamen, då man fick välja 20 av 23 frågor att besvara.»
- se ovan»
- Kursansvarige behöver informeras tydligare om hur undervisningen fungerar på Chalmers. Han saknade kunskap om föreläsnings- och rasttider, kommunikation med labbhandledare, utformning av tentamen m.m. Exempeltenta saknades fram till tentaveckan.»
- Vi visste inte vad kursen handlade om förrän vi fick skriva tentan, men även den kändes väldigt irrelevant. Man kunde klara den genom att bara slå upp saker i boken, fastän man knappt läst något alls i boken. Föreläsningarna gav verkligen ingenting. Ändra allt förutom labbarna till nästa år!»
- kursen måste ge mer poäng om den är så hög belastad som den var nu för oss. En trevligare och klokare labhandledare för GC.»
- Mycket dålig kurs, har inte upplevt något liknande tidigare. Trodde man behövde vara förberedd för att hålla en kurs på högskola!»
- Ostrukturerade föreläsningar, dåligt med information och svårt att förbereda sig för tentan.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.12

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.12
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från