ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Enkät för kursutvärdering: Mekanik, fortsättningskurs, LMT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-19 - 2012-11-11
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Simon Karlsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»3 20%
Cirka 20 timmar»5 33%
Cirka 25 timmar»4 26%
Cirka 30 timmar»1 6%
Minst 35 timmar»2 13%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

15 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»3 20%
75%»3 20%
100%»8 53%

Genomsnitt: 4.2

- Deltog endast i de två första övningstillfällena då jag tyckte att det var för mycket genomgång ( som dessutom var rörig) och för lite tid till egen räkning. » (50%)
- Alla föreläsningar men undvikit övningarna då Lars Larsson kan röra till mer än han klarar ut » (75%)
- Övningstillfällena var inte särskilt givande. » (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 66%

Genomsnitt: 3.26

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»12 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»1 7%
Ja, i hög grad»6 46%
Vet ej/har inte examinerats än»5 38%

Genomsnitt: 3.15


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 33%
Ganska stor»7 46%
Mycket stor»3 20%

Genomsnitt: 2.86

- Härledningar av formelsamlingen ger inte så mycket som man kanske kan tro.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna är bra men övningarna är förkastliga. Examinatorn borde i högre grad övervaka övningarnas innehåll och struktur.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar, riktigt dåliga övningar » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.33

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 33%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.66

- Bra med lösningar till de flesta uppgifter» (Mycket bra)
- Bra med så många lösningar på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»2 13%

Genomsnitt: 3.6

- Onsdag till fredag har det inte gått att få tag i Bövik.» (Ganska dåliga)
- Bövik har varit svår att få tag på då han inte är så mycket på sitt rum. Detta har skapat problem då man sökt hjälp med inlämningsuppgiften.» (Ganska dåliga)
- Se fråga 2.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 26%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»1 6%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 33%
Hög»9 60%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.73

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 26%
Hög»8 53%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.93

- Läst tre kurser.» (Hög)
- Tuff läsperiod i sin helhet men det är så det ska vara. Hade det varit ännu tuffare hade det också funkat, man har inget liv ändå när man går på Chalmers» (Hög)
- Två tunga kurser är onödigt att lägga samtidigt» (För hög)
- Mest på grund av Strömningsmekaniken» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 6%
Godkänt»4 26%
Gott»7 46%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bövik är kanon, som alltid, fantastiskt bra lärare. Lars Larsson har blivit riktigt bra också.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bövik och uppgiften»
- Allt»
- Föreläsningarna. »
- Projektarbetet»
- Mekanikkuppgiften var skoj, men kanske utvigda den lite med den lite mer verklighetstrogna momentfördelningen?»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lars Larsson, att vara mer förvirrad när man går från en övning än när man kom dit är inte okej!»
- Lars Larsson bör få en kurs i pedagogik och i att skriva på tavlan.Han verkar inte förbredd och har inget flyt när han räknar, utan hoppar runt på tavlan å skriver lite överallt när det inte stämmer eller när han tänker om »
- 10 bonuspoäng till tentan för en obligatorisk uppgift gör det för enkelt att klara kursen. »
- Fler räknade exempel i anknytning till härledningarna så att man enklare förstår vad de är till för»
- Övningstillfällena var inte så givande som man hoppats, lågt tempo och inte tillräckligt med struktur. Övningsledaren lyssnade bra på synpunkter och verkar kunnig, men kanske behöver mer stöd i fortsättningen.»
- Jag skulle gärna haft Peter Bövik som övningsledare. »
- Poängsystemet på tentan. »
- Tentamen var lite för svår.»

16. Övriga kommentarer

- Vitsen med utvärderingar när övningsledaren får dålig kritik i grundkursen och man har kvar samma i FK»
- Konstruktionsuppgiften är väldigt intressant och kul, men man borde inte gå igenom den så grunligt innan man får en chans att lösa den själv. Lars är bra, men borde jobba lite mer på pedagogiken på övningarna. :)»
- lite väl taskigt att dela ut gamla tentor att öva på som är enkla och sedan slå till med en mycket, mycket svårare tenta!»
- Inlämningsuppgiften tar mycket tid i anspråk, lätt att hamna långt efter med de rekommenderade övningarna, speciellt då det fanns så många.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från