ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teoretisk kemi 2009 Lp2, Kbt061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-07 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»6 42%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»1 7%
Cirka 30 timmar»1 7%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 14%
75%»1 7%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 7%
Målen är svåra att förstå»2 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 35%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»5 38%
Ja, målen verkar rimliga»8 61%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- Sett till hur mycket tid jag lade ner/poäng så var det rena semestern» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»9 69%
Ja, i hög grad»3 23%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.38

- Endast en del av det teoretiska material som ingick i kursen examinerads.» (I viss utsträckning)
- Beror eg på hur hård rättningen av inlämningen är. Kändes dock inte som om man behövde förstå något, utan räckte att man var där.» (I viss utsträckning)
- För att kunna ha genomfört projektet så som det var tänkt och ha gjort vissa punkter som skulle göras behövdes några av målen ha uppnåtts, dock inte alla av målen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»4 28%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.64

- undervisningarna har varit bra, föreläsningar. men då större delar av materialet i kursen inte examinerades blev det till viss del ett tappat intresse för inlärningen av teorin.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»3 21%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»3 21%
Mycket stor»2 14%

Genomsnitt: 2.28

- Köpte aldrig boken och det är ett av de bästa valen jag gjorde denna perioden. Känns väldigt ovärt att lägga 500 på en bok som man inte behöver använda mer än några få timmar. Antingen bör boken börja användas mer, eller så ta bort boken» (Mycket liten)
- införskaffade inte någon kurslitteratur då det kändes att en alltför liten del av denna skulle användas och föreläsningar var tydliga och gick genom det mesta.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»5 38%
Ganska dåligt»7 53%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 1.76

- Ganska dåligt iom att det inte fanns nån kurshemsida...» (?)
- Fanns ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- En kurshemsida efterfrågas starkt.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida är mycket bra att ha, men saknades här.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida tack!» (Ganska dåligt)
- Hade varit bra med kurshemsida » (Ganska dåligt)
- Skaffa en hemsida!! Nu ställs krav på att man är närvarande vid lektionstillfällena för att man ska veta vad som gäller, vilket man inte alltid kan» (Ganska dåligt)
- webbsida saknades så all information och material tilldelades på lektionstid eller vi kamrater, vilket fungerade men en kurshemsida skulle nog underlätta.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 7%
Mycket bra»11 78%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 4.07

- Gott om handledare på övningarna.» (Ganska bra)
- Väldigt lätt att få hjälp» (Mycket bra)
- Alla "lärare" var mycket hjälpsamma och var verkligen där för oss vilket kändes bra» (Mycket bra)
- Bra med många handledare på plats som man kan fråga.» (Mycket bra)
- Det var bra att det fanns många att fråga under projektet, men att man fick olika svar från olika handledare var ju mindre bra...» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»8 57%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»2 14%
Låg»4 28%
Lagom»7 50%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.5

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 21%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Tre lugna kurser = lugn period» (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 14%
Godkänt»9 64%
Gott»2 14%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.14

- Kursen kändes splittrad i och med att det som främst behandlas under föreläsningarna, teorin bakom kvantkemiska beräkningar, till stor del aldrig examinerades. Därutöver känns en examination som helt bygger på en inlämnad rapport tvivelaktig. Utan att anse mig ha blivit ofördelaktigt bedömd frågar jag mig hur detta kan vara förenligt med de anonyma tentor som för inte så länge sedan infördes. Dessutom var projktet upplagt på ett sätt så att vad som främst avgjorde betyget var hur resultatet av datorberäkningar tolkades, varvid kunskaper tillämpades som nästan uteslutet ingår i grundläggande kemikurser.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna på statistisk termodynamik-delen»
- Nyttigt och roligt projekt!»
- Projektet samt kursboken bör finnas kvar i sina nuvarande former.»
- Projektet och den possitiva och hjälpsamma atmosfären som funnits under kursen»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Datorstudios»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade varit roligare att få undersöken en valfri molekyl som var relevant för mig, ex från sommarjobb.»
- Bättre koppling mellan teorin på föreläsningarna och HyperChems beräkningar.»
- Projektet skall enbart delvis avgöra slutbetyget. Därtill skall även teoretiska kunskaper examineras och tillsammans med projektet avgöra slutbetyget. Examinationen av de teoretiska kunskaperna kan ske på flera olika sätt exempelvis en tenta, inlämningsuppgifter, duggor eller kombinationer av dessa.»
- En kurshemsida bör införas!»
- Kanske borde kunna ställa lite högre krav på oss. Trotsallt så är kursen på pappret värd ganska många poäng.»
- Mer krävande inlämningsuppgifter (endast den sista var krävande). Sammanfattningar av moment i slutet på varje dataövning. Mer strukturerade föreläsningar.»
- mer struktuerade föreläsningar»
- inlämningsuppgifterna känndes inte bidrog till så mycket, var som om det mest var för att hålla igång med kursmaterialet.»

16. Övriga kommentarer

- Krav på lite mer förståelse. Använd boken eller ta bort skiten. Annars var kursen kul och man fick förståelse för denna typen av program på ett bra sätt»


Kursutvärderingssystem från