ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Introduktion, LSP300

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»27 72%
Cirka 20 timmar»4 10%
Cirka 25 timmar»2 5%
Cirka 30 timmar»3 8%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.56

- Ca 20 timmars lektion och 10 vid sidan av.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 10%
100%»33 89%

Genomsnitt: 4.89


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 11%
Målen är svåra att förstå»4 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 38%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 38%

Genomsnitt: 3.05

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»28 84%
Nej, målen är för högt ställda»5 15%

Genomsnitt: 2.15

- Det är bra mål men för få kurspoäng för att kunna uppnå målen. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»19 52%
Ja, i hög grad»12 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 11%

Genomsnitt: 2.52

- Svårt att individuellt veta vilka mål som nås» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»10 27%
Ganska stor»20 55%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.63

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»11 31%
Ganska liten»13 37%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- Kurslitteratur saknas.» (?)
- Inte mycket att ta in genom material» (Mycket liten)
- fanns inget meterial» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 11%
Ganska bra»20 57%
Mycket bra»11 31%

Genomsnitt: 3.2

- Inte mycket att ta in genom material» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»17 47%
Mycket bra»12 33%
Har ej sökt hjälp»5 13%

Genomsnitt: 3.55

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»18 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.36

- Hamnade i en för stor grupp, svårt att dela upp arbetsuppgifter på ett rättvist sätt.» (Mycket dåligt)
- otroligt svårt att jobba i grupp, går aldrig att få ihop ett möte med alla och ingen gör vad dem skal. Borde ha fått undervisning eller tips om hur man ska jobba i grupp» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»20 55%
Hög»7 19%
För hög»7 19%

Genomsnitt: 3.52

- Mycket att göra för 1,5hp» (Hög)
- Egentligen inte så hög men krockade med eximinationsförberedelser i andra kurser.» (Hög)
- Krockade alldeles för mycket med övriga kurser. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 27%
Hög»17 47%
För hög»9 25%

Genomsnitt: 3.97


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»7 19%
Godkänt»17 47%
Gott»10 27%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.08

- kursen känns väldigt onödig och borde kanske tas bort eller byggas om helt och hållet.» (Mycket dåligt)
- Kändes ganska inklämd och inte så uppstyrd.» (Dåligt)
- Känns konstig. Man borde prata längre än 3 min, vilket är för kort.» (Dåligt)
- Vad var poängen?» (Dåligt)
- Knappt.» (Godkänt)
- Bra mål med kursen» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gästföreläsningarna har varit klockrena. Intressanta och inspirerade! Även den röda tråden om hur man skriver en rapport.»
- Grupparbetet.»
- Rapportarbetet och den muntliga presentationen»
- Bra med introduktion till grupparbete, rapportskrivning m,m.»
- vet inte»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Dela in grupperna i max 5 personer. Jag kände en otrolig stress när jag jobbade med sju andra personer. »
- Hade varit bra om man i större mån kunnat arbeta med sitt projekt under utsatt lektionstid.»
- Ändra planeringen något. Vissa veckor behövdes nästan inget göras medan nästa skulle allt vara så gott som klart.»
- Det borde gå att avklara denna kurs tidigare. Detta vore bra då den inte prioriteras jämfört med de 2 andra större kurserna. »
- Tydlighet kring vad olika moment går ut på.»
- Att inte ha kursen samtidigt som de två andra kurserna. Kursen fick automatiskt ganska låg prio vilket medförde att redovisningen hamnade i kläm samtidigt som tentorna i de andra två kurserna närmade sig.»
- Längre tal»
- Tydligare att den sträcker sig på bara två veckor. »

16. Övriga kommentarer

- Nyttig kurs men mycket arbete för lite poäng. »
- Hade varit bättre att göra kursen snabbare, så redovisningen var avklarad en tid innan tentorna i de andra kurserna man läste. I övrigt bra kursinnehåll.»
- Känns felplacerad borde ligga närmare exjobb.»
- onödigt att köpa en bok för 200kr som man ändå använder i två veckor.»


Kursutvärderingssystem från