ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Separationsteknik 1, LKT335, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-09-03
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»1 12%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»5 62%
Cirka 30 timmar»2 25%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 25%
100%»6 75%

Genomsnitt: 4.75

- Missade någon enstaka räkneövning..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 75%

Genomsnitt: 3.62

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 75%
Nej, målen är för högt ställda»2 25%

Genomsnitt: 2.25

- lite i överkant, mycket ny information som möjligen ha lite mer tid!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 37%
Ja, i hög grad»3 37%
Vet ej/har inte examinerats än»2 25%

Genomsnitt: 2.87

- Examinationen testar om eleven har förstått det krångligaste sättet att formulera problem på och om det föreligger särskilda problem. Få "vanliga raka problemställningar"» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»5 62%

Genomsnitt: 3.5

7. På vilket sätt har laborationerna bidragit till förståelse av separationers genomförande?

I kursen är det två laborationer, destillation och absorption.

7 svarande

Mycket lite»0 0%
Gasnka lite»0 0%
Ganska mycket»5 71%
Mycket»2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Jättebra labbhandledare!» (Ganska mycket)
- Projekteringsuppgiften var riktigt bra! Mycket bättre än de vanliga labbara även om de också var till nytta.» (Ganska mycket)

8. Anser du att seminarieuppgifterna gav djupare förståelse av vissa moment i kursen?

I kursen är det två seminarier uppgifter som bla behandlar masstransport och uppskattning av fysikalisk kemiska egenskaper (seminarieuppgift 1) samt val av separationsmetoder (seminarieuppgift 2).

6 svarande

Mycket lite»0 0%
Gasnka lite»5 83%
Ganska mycket»0 0%
Mycket»1 16%

Genomsnitt: 2.33

- Gjorde dessa förra året, men jag tyckte att det var lite utöver målen för kursen!» (?)
- Framförallt seminarie 1 kändes inte helt relevant, seminarie 2 var bättre.» (Gasnka lite)
- Kändes framförallt som ett störande moment som tog tid från räkning och annan vbredare förståelse av separationsteknik.» (Gasnka lite)

9. Hur väl balanserat är förhållandet mellan föreläsningar, övningar och konsultationstillfällen?

6 svarande

För många övningar»0 0%
Väl avvägt»6 100%
För många övningar»0 0%

Genomsnitt: 2

- Önskar fler övningar! Särskilt övningar där man kan ställa egna frågor och inte bara geomgångar.» (?)
- Kanske mer övningar! Bra att vi fick önska tal som skulle demoräknas!» (Väl avvägt)
- Konstiga svarsalternativ: 1 för många övningar 2 väl avvägt 3 för många övningar Räknestga kunde med fördel bedrivas i halvklass vid samläsning med biosep.» (Väl avvägt)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»4 50%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Boken var svår.» (Ganska liten)
- Boken har varit väldigt liten men räknehäftet har ju varit flitigt använt» (Ganska liten)
- Använt Kristers häfte mest» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen dock liten..» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%

Genomsnitt: 3.37

- Flera gånger fel i schema/kurs PM. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 25%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»2 25%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- För lite tid till att ställa frågor! Slutade ofta föreläsningen tidigare men utan att möjlighet gavs til att ställa frågor den resterande tiden.» (Ganska dåliga)
- För mycket folk på räknestugorna» (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Fick göra projekteringsuppgiften helt själv, eftersom den jag blev tilldelad att jobba med inte gjorde nanting» (Mycket dåligt)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»6 75%
För hög»2 25%

Genomsnitt: 4.25

- Ganska bred och viktig kurs som krångls till av samläsning med teknisk kommunikation!» (Hög)
- Tycker det var väl mycket med flera seminarie, fler labbar samt projekteringsuppgift på en redan svår kurs. Framförallt vore det önskvärt om arbetsbördan flyttades till tidigare under jursens gång, det blev väldigt mycket i slutet. Exempelvis projekteringsuppgiften kunde lagts tidigare, särskilt då den behandlade kursmoment som gåtts igenom i början av kursen. » (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»3 42%
För hög»4 57%

Genomsnitt: 4.57


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»2 25%
Gott»4 50%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 3.62

- Det är en svår kurs som känns tung när man läser den, uppgifterna tar mycket tid tillsammans med teknisk kommunikation blir det FÖR mycket arbete!» (Godkänt)
- Bra och strukturerad kurs men saknade möjlighet att kunna ställa mer frågor. Tycker även att det vore önskvärt med lite grundligare genomgångar. Svår kurs!» (Godkänt)
- Bra men svar kurs» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Demoövningarna och föreläsningarn!»
- Projekteringsuppgiften och labbaran lär man sig mest pa tillsammans med föreläsningarna»
- Labbarna var mycket bra, bra handledare också. »
- Genomgång av tentatal»
- Laborationerna»
- Projekteringsuppgiften»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Samarbetet med teknisk kommunikation! Minska ner arbetet!»
- Mer grundliga genomgångar. Öka möjligheten att ställa frågor och få hjälp utanför föreläsningarna. F»
- Bör ha ett övningstillfälle sista veckan, chans att ställa frågor då man repeterar och försöker förstå allt.»
- Samläsningen»

19. Övriga kommentarer

- Väldigt bra föreläsningar!»


Kursutvärderingssystem från