ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Matematisk analys, LMA222

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-28 - 2009-06-20
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»10 41%
Cirka 30 timmar»8 33%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

- Varför är det alltid strul i början som gör lv6 till ett helvete?» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»5 20%
100%»18 75%

Genomsnitt: 4.7

- runt 90% har ja deltagit i» (100%)
- borta 2 fl då jag åkte skidor och 1 när färdmedlet strulade, bra föreläsare.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 70%

Genomsnitt: 3.45

- varför? rätt common sense vad kursen behandlar» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»16 72%
Vet ej/har inte examinerats än»5 22%

Genomsnitt: 3.18


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 16%
Mycket stor»20 83%

Genomsnitt: 3.83

- Mycket bra lärare (Håkan Blomqvist)» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.45

- Köpte inte ens boken, kollade på en väns och den hjälpte ingenting. Anteckningarna var det enda som var bra för min del.» (Mycket liten)
- jag är en förespråkare av engelsk litteratur det är bra att vi tar fram svenska böcker som ref materiel men som läromedel finns inget som slår de amerikanska» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»11 47%

Genomsnitt: 3.43

- Bra med duggor utdelade i förväg och även gamla tentor.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»17 70%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.83

- gärna haft fler övningstillfällen, vissa veckor hade vi bara en övning.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.91

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 50%
Hög»10 41%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.58

- bra med duggorna så det gick att se att man är i nogrlunda fas, » (Lagom)
- Kursen i sig är svår, men det var inga övermänskliga krav.» (Hög)
- högt tempo, lätt att halka efter även om man pluggade mycket» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 60%
Hög»9 39%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.39

- Analysen + en miljökurs som inte ens är relevant till inriktningen gör att man måste studera mycket.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 16%
Gott»8 33%
Mycket gott»12 50%

Genomsnitt: 4.33

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkan»
- Håkans undervisning. Håkan är den absolut bästa läraren jag någonsin haft. Även duggorna bör bevaras till nästa år»
- Allting, det var en bra kurs.»
- Håkan»
- Duggorna»
- LÄRAREN»
- Upplägget med duggor och bonuspoäng. Sedan var läraren väldigt bra.»
- strukturen på föreläsningarna»
- Allt»
- Duggorna»
- Duggorna»
- Håkan och hans poängsystem. Utan det hade jag inte ens vart i närheten av så kunnig som jag är nu.»
- Håkan som lärare»
- Duggorna för att motivera att man börjar läsa tidigt i kursen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget»
- Jag kan faktiskt inte komma på något, Den här kursen var jättebra»
- Fyra timmar räcker för tentamen. Frågorna är mycket omfattande och kräver mer än fyra timmar!»
- KURSLITTERATUREN»
- Läraren borde ha ett uppgiftsschema där alla uppgifter man ska räkna I LÄROBOKEN står. Läraren nämnde bara under föreläsningarna vilka uppgifter han rekomenderade men det borde ha funnits på hemsidan också ifall man missar en föreläsning.»
- gärna minst två övningar i veckan»
- Inget»
- Inget som jag kan se på det nu»
- Inget»

16. Övriga kommentarer

- Håkan är bäst!»
- LÄRAREN VAR NOG DET BÄSTA MED KURSEN HÅKAN BLOMKVIST»
- nej »


Kursutvärderingssystem från