ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E1213-4 Mätteknik, EOE054

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-27 - 2013-09-15
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Monika Råberg Hellsing»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»13 39%
Cirka 20 timmar»13 39%
Cirka 25 timmar»3 9%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.96


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»1 3%
25%»4 12%
50%»4 12%
75%»11 33%
100%»13 39%

Genomsnitt: 3.93

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

32 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»1 3%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 3%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»30 93%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.84

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

33 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»11 33%
Ja, i hög grad»19 57%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.66


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»9 27%
Ganska stor»14 42%
Mycket stor»6 18%

Genomsnitt: 2.66

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»11 33%
Ganska stor»17 51%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 2.45

7. Hur har laborationerna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»15 45%

Genomsnitt: 3.42

8. Hur har projektet med tidsserieanalys fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»25 75%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.93

9. Hur har det fungerat med laborationshandledarna?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»15 46%
Mycket bra»15 46%

Genomsnitt: 3.4

10. Hur fungerade laborationstentan?

33 svarande

Har ej gjort labbtentan»0 0%
Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»9 27%

Genomsnitt: 3.96

11. Vad tyckte du om studiebesöket till Onsala?

33 svarande

Var ej med»22 66%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»9 27%

Genomsnitt: 2.27

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»21 63%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 3.06

13. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Tentamen speglade inte det som gjordes på laborationerna. Det var liknande saker men med ändringar som gjorde det till helt annorlunda uppgifter. Det gjorde tentamen mycket svårare än nödvändigt. Mycket av kursen är även aningen "flummig" så till vida att det inte framkommer konkreta sätt att lösa uppgifter på utan det skiljer sig åt från problem till problem. Konkretare exempel på felmarginaler efterlyses speciellt. »
- Nej»
- Rörigt med både powerpoint och lite tavla. Bättre om man inte byter så ofta mellan dessa. »
- Skulle vara bra om det fanns pdf-filer med Lab-PM m.m. på kurshemsidan eftersom även om man har köpt hela bunten på DC kan man råka tappa bort något dokument och vissa sidor blir slitna/skrynkliga (och kan lätt falla av) också.»
- Labbarna upplevdes som lite stressiga och labbhandledarna verkade hellre prioritera att man gjorde alla uppgifter än att man gjorde uppgifterna noggrant med förståelse. Minska antalet moment till nästa år och låt varje moment ta mer tid. Informationen angående tidsserieanalysen var bristfällig, om inte annat väldigt utspridd!»
- Var ej deltagande i undervisning därav dåligt resultat på fråga 5.»
- Många av föreläsningarna var svåra att förstå när man hörde de första gången.»
- Kursboken kanske borde ses över, eller i alla fall sidnumeringen...»
- Använd pingpong som kurshemsida istället för Studentportalen. Den är hemsk.»
- Tyckte föreläsningarna va bra. Kul med studiebesök!»
- Hade varit trevligt om labbassistenten (den unga) faktiskt hade kunnat svara på de frågor man hade istället för ett standardsvar på "Det vet jag faktiskt inte", fungerade dock eftersom de andra labbhandledarna (de äldre) hade mycket bra koll. I övrigt tycker jag att en mer strukturerad kurshemsida, som Ping-Pong, kan implementeras i fler kurser.»


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»19 57%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.78

15. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»23 69%
Vet ej/Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

16. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

33 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 9%
Förbli densamma»27 81%
Höjas lite»3 9%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

17. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

33 svarande

Sänkas markant»3 9%
Sänkas lite»10 30%
Förbli densamma»18 54%
Höjas lite»2 6%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.57


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»0 0%
Godkänt»12 36%
Gott»14 42%
Mycket gott»6 18%

Genomsnitt: 3.72

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöket, Projekten»
- Föreläsnings upplägget har fungerat och bör bevaras.»
- Studiebesöket. Det gav en inblick i vad man kan använda mättekniken till i verkligheten. Jag tycker även labbarnas utformning var bra.»
- Gunnar»
- Laborationer och examinationsätt.»
- Laborationerna»
- Labbarna»
- Det mesta! »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteraturen, svårt referenssystem med t.ex. G28 som sida. Förstod knappt något genom att läsa i denna bok. »
- Fler laborationsövningar där alla jobbar självständigt, jag tror att man lär sig mer hur instrumenten fungerar och kopplingarna går till. Det hade nog underlättat för många på labbtentan. Labbtentan bör också vara mer relevant till labbövningarna, så att den återspeglas bättre.»
- Konkretare exempel och mindre prat runt om problemen istället för om problemen. Hur man ska tänka och bättre kurslitteratur. Boken säger i många fall inte hur man ska räkna utan berättar snarare bara om problemen på ett allmänt plan. Den bidrar inte till inlärningen.»
- Att labbhandledarna ska gå igenom alla apparater som ska användas»
- Inget»
- Bättre beskrivning om vad projektuppgiften skulle innehålla, detta tyckte jag var oklart. Helst inga tentor från fem till nio.»
- Det kanske är bra möjlighet till extra självlabbar under hela läsperioden och inte bara i slutet.»
- Se tidigare.»
- Tentan var inte en rättvis prövning av kunskapen erhållen under kursen»
- Mer fokus på hur man kopplar upp kretsar praktiskt! All tid läggs ned på ointressant teori och när man sedan kommer till laborationen så sitter man där med kopplingsplatta, sladdar, multimetrar utan alls veta hur man kopplar upp allt.»
- Kompendiet var i många fall helt oanvändbart då en hel del saker beskrivs alltför övergripande. För att kunna lösa uppgifter måste jag kunna få fram information som är djupare än mina befintliga kunskaper från föreläsningarna. Det är inget kompendiet gett mig. Lägg gärna in exempel på beräkningsgångar. Kör antingen med Powerpoint eller tavla. Båda delarna leder till upphuggna och svårförståeliga anteckningar. Det vore bra om man fick powerpointen utskriven på föreläsningarna.»
- Hade lite svårt för att lära mig räkna ut mätfel och hur dom fotplantas. Lite enkla övningsuppgifter med facit hade varit bra (utöver labbPM). Jag tycker även att kurslitteraturen är lite rörig.»
- Insatt labbassistent.»
- Tidserieanalysen kom ganska hastigt. Den innefattade även en del statistik som vi då inte riktigt förstod..»
- Ett sätt att kontrollera ifall man gjort rätt eller fel på labborationsuppgifter samtidigt som labben genomförs. Det kom upp ett facit efter varje labbortation men ifall man då hade fel på en uppgift fick man ju aldrig reda på hur man egentligen skulle gjort för att får rätt svar. »

21. Övriga kommentarer

- En rolig kurs som kopplar till verkligheten, tyvärr är det svårt att ta till sig det som lärs ut då kurslitteraturen är svårtydd och man ofta stöter på saker som är varianter på saker som översiktligt pratats om. »
- Nej»
- Roligt med en annorlunda tenta. »
- Bra att kursen anknyter till LSoT, Elektronik och Matemtatisk Statistik. Speciellt bra är det med statistikdelen i kursen eftersom det hjälper att förstå Matematisk Statistik lättare. Bra upplägg på kurserna under den här terminen eftersom vissa saker i en kurs hjälper i en annan kurs.»
- Otroligt intressant och lärorik kurs! Gunnar bidrar med entusiasm!»
- Tycker att kursen har varit väldigt flummig, osammanhängande och ointressant. Undervisningen har varit oerhört oinspirerande och man finner inget sammanhang mellan föreläsningarna. Dessutom informeras det inget om hur kan kopplar kretsar fysiskt och det var just den biten som gjorde att jag fick underkänt på laborationstentan, oerfarenhet! All teori som tas upp är inget problem, men hur man ska koppla allt för att få rätt resultat är det inget Gunnar väljer att lägga ner tid på. Har klarat av alla kurser vi har haft hittills. LSoT, Elfält, Flervariabel, allt! Men denna kursen tog priset och då anses detta inte vara något komplicerat, bara ointressant och flummigt. »
- Tentan var svår trots att jag ser mig kunna kursen hyfsat bra. Trådtöjningsgivaruppgiften baserades på labb 6 (har jag för mig), vilken enligt mig var den oklaraste labben. Den gjordes steg för steg utan någon egentlig förståelse för vad man gjorde och varför. Exempelvis fanns ingen info om vad TO/TU LO/LU stod för, och dåligt uppmärkta in/utgångar på "balanseringsmojängen". Poängen med uppgiften var väl ändå att kunna använda en trådtöjningsgivare, inte veta hur man kopplar ihop hemmasnickrade mätprylar? För övrigt är det dumt och förvirrande att ha en BNC-kontakt som utgång till en temperaturgivare.»
- Tyckte det va en kul kurs där man lärde sig mycket. Bra att rapporterna har verklighetsförankring!»
- Om man inte är speciellt intresserad av ämnet Mätteknik kan det vara svårt att motivera sig till föreläsningsundervisningen. Personligen kändes det som om nästan halva tiden gick åt till tillämpningar. Att koppla det till verkligheten. Då jag mest ville lära mig teorin och sedan lämna kursen bakom mig ledde det till att jag slutade gå på föreläsningarna, vilket säkerligen ledde till ett sämre resultat. Ett stort plus till Gunnar däremot som är en mycket sympatisk och pedagogisk föreläsare.»
- Jag tycker det är bättre att bara läsa 2 kurser per läsperiod. Det är lättare att fokusera då. »
- jag tycket att det var svårt att kontrollera ifall man gjort rätt under labbarna. Man var tvungen att fråga labbhanledarna varje gång man hade gjort en mätövning, vilket man inte alltid kunde, då det ibland var tight om tid under vissa laborationer. Detta kändes lite frustrerande, att inte veta vad som var rätt eller fel, och det var svårt avgöra vad som är värt att komma ihåg. detta medförde i slutändan att labbarna började kännas meningslösa.»


Kursutvärderingssystem från